Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (31707).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SP, D66 en de PvdD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik constateer dat niet meer aan de orde is de stemming over de motie-Strik c.s. (31514, 31707, letter E) aangezien wij zojuist hebben vernomen dat deze wordt aangehouden tot nader order.

Naar boven