Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (30436);

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (31419);

het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken (31713).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van de VVD en D66 wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen het wetsvoorstel nr. 31419 te hebben gestemd.

Dan zijn nu aan de orde de stemmingen over acht wetsvoorstellen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. Ik verzoek de leden hun stemverklaringen over deze acht voorliggende wetsvoorstellen, waarover afzonderlijk zal worden gestemd, te bundelen in één stemverklaring vanwege de samenhang tussen de wetsvoorstellen.

Mevrouw Swenker (VVD):

Voorzitter. Ik spreek mede namens de fractie van D66. Toen wij met de behandeling van deze wetsvoorstellen begonnen, waren wij niet zo optimistisch gestemd over de inhoud. Maar zoals het ons betaamt, hebben wij goed geluisterd naar de bewindslieden en her en der inderdaad onze mening een beetje bijgesteld. Ik zal heel kort de acht wetsvoorstellen doornemen.

Wij hebben niet gesproken over het wetsvoorstel nr. 31441 over de decentralisering van de langdurigheidstoeslag, waaruit u wellicht de conclusie had getrokken dat wij daartegen geen bezwaren hebben.

Ik kom op het wetsvoorstel nr. 31567 inzake de Wet participatiebudget. De VVD-fractie is, zoals aan het begin al is gezegd, voor ontschotting van de financieringsstromen en was wat minder optimistisch, op zijn minst ambivalent, over de sturingsmogelijkheden van de bewindslieden. Wij hebben ons door de staatssecretaris laten overtuigen dat de sturingsmogelijkheden en de outputsturing mogelijk zijn dus wij zullen voor dit wetsvoorstel stemmen.

Het wetsvoorstel nr. 31559 inzake de intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand lijkt ons een prima zaak. Wij stemmen voor het wetsvoorstel nr. 31548 inzake de Wet horizonbepaling participatieplaatsen want wij zijn tegen participatiebanen. Om die reden stemmen wij tegen het wetsvoorstel op stuk nr. 31577 inzake de Wet stimulering arbeidsparticipatie. Het wetsvoorstel nr. 31519 inzake de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders vinden wij een overbodige wet die averechts werkt.

Over het wetsvoorstel nr. 31514 inzake de wijziging van de Wet SUWI hebben wij vanaf het begin gezegd dat de integratie van het UWV en het CWI een goede zaak is. Dat weegt bij ons zwaarder dan onze ambivalentie ten aanzien van de voortrekkersrol van de gemeente. Wij zullen, na ons al dan niet een beetje te hebben laten overtuigen door de bewindslieden, voor dit wetsvoorstel stemmen. Edoch, minister Donner, over het wetsvoorstel nr. 31707 inzake de premiekorting hebt u ons niet kunnen overtuigen.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Ten aanzien van de Intrekkingswet wil ik graag een stemverklaring afleggen. Naar de mening van onze fractie gaat de regering een stap te ver met de decentralisering van de langdurigheidstoeslag. Immers, de toeslag is een onmisbaar onderdeel van het niveau van het bestaansminimum, dat de regering hoort te garanderen. Daarom vinden wij het niet verantwoord om de toeslag onderdeel te laten vormen van het gemeentelijk re-integratiebeleid zonder enige vorm van minimumwaarborgen ten aanzien van de hoogte. De regering kan zo haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestaansminimum naar onze mening dan ook niet meer garanderen. Het is niet ons gebruik om tegen een technische wet te stemmen, wat de Intrekkingswet eigenlijk is. Maar wij zien ons daartoe genoodzaakt, nu de regering heeft gekozen voor de constructie om datgene waar de Tweede Kamer tegen heeft gestemd in de Intrekkingswet te stoppen. Daarom zullen wij ertegen stemmen.

Wij zullen tegen het wetsvoorstel Horizonbepaling stemmen op het moment dat STAP is aangenomen, want daar zijn wij een voorstander van.

Wij zullen tegen het wetsvoorstel Verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders, waarvan ik de juistheid van de titel in twijfel heb getrokken, stemmen.

Ik wil graag nog wat verklaren omtrent de motie die wij bij de Wet SUWI hebben ingediend. Mede namens de andere indieners kan ik verklaren dat wij bereid zijn de motie aan te houden totdat wij een brief hebben ontvangen van staatssecretaris Klijnsma. Ik heb begrepen dat die binnen enkele maanden binnen zal zijn. Maar ik wil u er wel op wijzen dat de roep vanuit de senaat heel duidelijk is: wij willen aandacht voor de kwaliteitsverbetering van de re-integratiebedrijven. Wij verzoeken u dan ook om in de brief nadrukkelijk in te gaan op de wijze waarop dat vorm kan krijgen en ook op ons verzoek om over te gaan tot certificering, op de voor- en nadelen daarvan en op de argumentatie van de regering om dat al dan niet te doen, zodat wij ons daarop kunnen beraden en de motie vervolgens al dan niet in stemming kunnen brengen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Strik stel ik voor, de motie-Strik c.s. (31514, 31707, letter E) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. De minister heeft de SP-fractie een oplossing geboden voor het dilemma of de paradox tussen het voorstel STAP en het voorstel Horizonbepaling. Nu wij eerst over het voorstel STAP kunnen stemmen, kunnen wij deze verbeteringen met een gerust hart steunen en tegelijkertijd of beter direct daarna het voorstel Horizonbepaling met een even gerust hart verwerpen, hopelijk als Kamer en onder luid applaus van de minister.

De voorzitter:

Ik stel voor, over alle wetsvoorstellen die voorliggen te stemmen bij zitten en opstaan.

Naar boven