Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een Monumentenvergunning (31345), te weten:

- de motie-Asscher c.s. over de verhoging van de subsidies aan de stadsherstellichamen met de vennootschapsbelastingheffing over die lichamen (31345, letter H).

(Zie vergadering van 9 december 2008.)

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Asscher.

De heer Asscher (VVD):

In overleg met de collega's hebben wij besloten, deze motie aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Asscher stel ik voor, de motie-Asscher c.s. (nr. 31345, letter H) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven