Aan de orde is de behandeling van:

de conceptbrief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, alsmede de Nederlandse regering en het secretariaat van COSAC met de beoordeling van de Eerste Kamer in het kader van de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een beschikking van de raad betreffende een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN) (COM(2008)676def) (31785).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met deze brief.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven