Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (31559).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven