Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken (31038), en over:

- de motie-Smaling c.s. over beheerplannen voor Natura 2000-gebieden (31038, letter H).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Eigeman (PvdA):

Voorzitter. Met waardering hebben wij kennisgenomen van de verdediging van de minister. Wij constateren echter dat de bestuurlijke inconsistentie die wij hebben geconstateerd, is gebleven en dat wij ook twijfel hebben gehouden over strijdigheid van de wetswijziging en de Habitatrichtlijnen. Dat betekent dat het totaal geen bijdrage zal leveren aan de huidige natuurbescherming en daarom zijn wij tegen deze wetswijziging.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Het is jammer dat de wijziging van de Natuurbeschermingswet samengevat is met enkele overige zaken. Het geheel levert een verschraling van de natuur in Nederland op, bestuurlijke inconsistentie en een vermindering van de rechtspositie van burgers. Om die reden zal ik tegenstemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de OSF en de PvdD tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de motie.

De heer Schaap (VVD):

Voorzitter. Wij zijn tegen deze motie. Het gaat met name om punt 4 van de verzoeken. Wij vinden het generiek aanwijzen van bufferzones een miskenning van de cruciale positie van de regionale overheden en andere belanghebbenden aldaar en van een goede invulling met maatwerk ter plekke. Bovendien leidt deze generieke maatregel tot onoverzichtelijke financiële consequenties. Dat lijkt mij uiterst onverstandig.

De heer Schuurman (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Wij steunen deze motie, waarvan het dictum uit vier onderdelen bestaat. Met de eerste drie hebben wij helemaal geen problemen, met de laatste misschien wel een interpretatiekwestie. Bij de begroting van Landbouw heeft een geestverwant van ons in de Tweede Kamer gesproken over bufferzones, waarvan de minister zei dat het een interessante gedachte was. Wij hebben ook wel begrepen dat het beslist niet algemeen in rekening gebracht kan worden. Het is een wens, het gaat om maatwerk. Ik wil benadrukken dat ecologische landbouw in de Wageningse zin tegenwoordig ook geïntegreerde landbouw is; vandaar dat wij de motie zullen steunen.

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. De minister heeft aangegeven hoe zij de motie duidt. Ik grijp de kans aan om nog wat aan te vullen. De motie beoogt het proces van beheerplanvorming te ondersteunen door middel van een paar samenhangende acties en instrumenten, samenvallend met de gedachtestreepjes in de motie.

Het gaat om het sterker stroomlijnen van het beheerplan met het gereedschap geboden door de nieuwe WRO, dit in het kader van de versterking van een interdisciplinaire aanpak op het gebied van ruimte.

Het beheerplanproces wordt begeleid door onafhankelijke hersens. Alle brieven van LTO tot Vogelbescherming, van VNO-NCW tot de Waddenvereniging of de column van de heer Brinkman, zijn immers gericht op deelbelangen.

Natura 2000-gebieden met veel postzegels worden onder één beheerplan gevat. Dit is efficiënter en effectiever en bevordert in onze ogen optimalisering van landgebruiksfuncties.

Door middel van bufferzones in het beheerplan wordt het significantieprobleem, de cumulatie en de externe werking teruggebracht en in de hand gehouden.

In het dictum van de motie staat "streven naar". Ik benadruk dat graag: het is een streefbeeld, het is niet iets wat morgen af moet en kan zijn. Met andere woorden, het kan niet anders dan een groot succes worden.

In stemming komt de motie-Smaling c.s. (31038, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij met 36 stemmen tegen en 37 stemmen voor is aangenomen.

Wij zijn aan het einde gekomen van de laatste vergaderdag voor het kerstreces. Ik wens de aanwezige bewindspersonen en in hen de gehele regering heel fijne feestdagen en alle goeds voor 2009 toe.

Ik nodig alle leden van harte uit voor het kerstdiner.

Sluiting 19.08 uur

Naar boven