Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota "Werken aan winst" (Wet werken aan winst) (30572).

(Zie vergadering van 21 november 2006.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Er zijn wetsvoorstellen waar je alleen maar op tegen kunt zijn. Dit is er zo een. Royaal zijn is een goede eigenschap van mensen en van ministers, maar al te royaal zijn is toch eerder buurmans gek. Mijn fractie vindt dat dit in dezen het geval is, vooral gezien het feit dat dit royaal zijn hen treft die toch al niet te klagen hadden. Met deze wetgeving dragen het Nederlandse parlement en de Nederlandse regering bij aan de race to the bottom op belastinggebied. In plaats van verstandige samenwerking wakkert dit wetsvoorstel concurrentie tussen Europese staten aan. Daardoor is het voor mijn fractie een eenvoudige zaak om over dit wetsvoorstel te zeggen dat je er alleen maar op tegen kunt zijn. Dat zal dus het stemgedrag van mijn fractie zijn.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA en de SP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven