Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet (30532);

het wetsvoorstel Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds) (30594);

het wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG (30663) (R1812);

het wetsvoorstel Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand (30679);

het wetsvoorstel Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (30682);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 (30800 IXA);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 (30800 IXB);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (30800 XIII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (30800 D);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2007 (30800 E);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007 (30800 G);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007 (30800 XV);

het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (30831).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van der Lans c.s. (XVIII-A) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Ingekomen is een brief van het lid Van Raak van 27 november 2006 met de mededeling dat hij het lidmaatschap van de Eerste Kamer met ingang van 29 november 2006 wenst te beëindigen. Van deze brief is mededeling gedaan aan de voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Mijnheer Van Raak, de kiezer heeft gesproken: u bent vorige week woensdag bij de verkiezingen als nummer zeven van de lijst van de Socialistische Partij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Aanstaande donderdag zult u daar beëdigd worden en daarmee afstand doen van uw lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het lidmaatschap van de ene Kamer is nu eenmaal niet verenigbaar met dat van de andere. In uw ontslagbrief schrijft u hierover dat de grondwetgever daarmee destijds een wijs besluit heeft genomen.

In de Eerste Kamer heeft u zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Tijdens uw maidenspeech op 24 juni 2003, over de regeling Ieerwerktrajecten in het vmbo, toonde u zich gretig en gedreven. En dat is zo gebleven. Met de voor u zo kenmerkende debatstijl was meteen duidelijk dat hier een senator gekozen was die – ik citeer uit een ingezonden brief van u en uw collega Kox in het Financieele Dagblad twee dagen later – "ervoor wilde zorgen dat de Eerste Kamer een aanjager wordt van het politieke debat".

Mijnheer Van Raak, in uw ontslagbrief hebt u kernachtig weergegeven hoe u uw jaren hier heeft ervaren. Ik citeer: "Een hogeschool voor de politiek bestaat niet, maar de Eerste Kamer komt dicht in de buurt. Waar anders krijgt een beginnend politicus de mogelijkheid om zo intensief bezig te zijn met de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van wetgeving? Waar anders kan een jonge politicus zich omringen met collega's die zoveel ervaring en kennis van zaken hebben? Ik ben heel dankbaar dat ik in uw Kamer zoveel heb mogen leren, én afleren."

Mijnheer Van Raak, beste Ronald, wij hopen dat wat je hier hebt geleerd én afgeleerd, de Tweede Kamer ten goede mag komen. Wij zullen jou niet alleen gadeslaan, maar zijn ook geroepen de vruchten van jouw werkzaamheden en die van jouw collegae aan de overkant te beoordelen. Ook om die reden wensen wij jou graag alle benodigde wijsheid toe bij de voortzetting van je politieke carrière aan de overzijde van het Binnenhof. Van harte gefeliciteerd.

(applaus)

De voorzitter:

Om 17.30 uur is er voor de Kamer gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Van Raak.

Naar boven