Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 38, pagina 1248

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) (30312).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Swenker (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De VVD-fractie erkent dat de staatssecretaris serieus is ingegaan op de argumenten en de wensen van deze fractie, die overigens breed door deze Kamer zijn gedeeld. De VVD-fractie heeft helaas moeten constateren dat de staatssecretaris ook niet verder kan springen dan haar polsstok lang is. Zij kan helaas niet garanderen dat de minister van Justitie de wet wijzigt, zodat het college ook verplicht zal zijn, als de enige die in dit geval nog doorzettingsmacht heeft, om altijd de burgers terzijde te staan als er klachten of problemen zijn en om daarvoor de nodige financiële middelen vrij te spelen. Dat is heel jammer, want de VVD heeft na ampel beraad gemeend te moeten besluiten om toch tegen dit wetsvoorstel te moeten stemmen.

De heer Thissen (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Ik was vanmiddag heel verheugd om in het eerste gedeelte van de tweede termijn de staatssecretaris volstrekt gelijk te kunnen geven. Zo had ik gehoopt dat zij mij in het tweede gedeelte van de tweede termijn volstrekt gelijk zou geven over de extra waarborgen voor haar doorzettingsmacht om de minister van Justitie te bewegen om werkelijk met het wetsvoorstel te komen, zodat er ook doorzettingsmacht komt voor de burger en opdat de burger niet het risico gaat dragen van de hersteltermijn wanneer die te lang gaat duren. Dit zijn voor ons twee doorslaggevende argumenten waarom wij nu helaas tegen het wetsvoorstel moeten stemmen. Wij volgen daarin mevrouw Swenker.

Mevrouw Ten Horn (SP):

Mevrouw de voorzitter. De SP staat achter een verantwoorde en zorgvuldige invoering en waarborging van het burgerservicenummer, maar zoals ik in eerste termijn al heb aangegeven met betere maatregelen, in een zogenaamd toetsingskader vastgelegd, met de garantie van een burgerservicenummerloket en met goede voorlichting. Wij zijn blij dat de staatssecretaris serieus is tegemoet gekomen aan deze voorwaarden. Daar zij evenwel niet is tegemoet gekomen aan enige van deze voor ons essentiële aspecten, maar deze nog in het verschiet liggen en de uitkomst ervan onzeker is, hebben wij ons bij de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie aangesloten ten aanzien van het verzoek om opschorting van het besluit met een aantal maanden.

Nu is het de vraag of wij, gegeven de duidelijkheid – of moeten wij zeggen onduidelijkheid – zoals deze er op dit moment is, instemmen met de wet zoals deze thans voorligt. Wij hadden liever uitstel gehad. Wij begrijpen niet dat de staatssecretaris niet zelf een pas op de plaats maakt.

Wij vinden het op dit moment echter niet opportuun om deze wet tegen te houden. De staatssecretaris moet echter snappen dat zij een zware wissel trekt op ons vertrouwen. Wij zullen haar met buitengewone aandacht aan de gedane toezeggingen houden. Bij elke sectorwet zullen wij kritische vragen stellen, in het bijzonder over de normen en toetsingskaders.

De SP-fractie zal voor stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, GroenLinks en de PvdD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.