Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 38, pagina 1195

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen ontvangen en uitgeven, alsmede betreffende de toegang van de Algemene Rekenkamer tot de Nederlandsche Bank N.V. (Derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (30660);

het wetsvoorstel Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (30937);

het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/113/EG van de Raad van de Europese Unie van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (30967);

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (formule berekening normhuur) (31034);

het wetsvoorstel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEU L 255) (30974).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan de agenda der Kamer toe te voegen de behandeling van de brief van een plaatsvervangend griffier, houdende zijn verzoek om ontslag (EK nr. LII, A).

Ik stel voor, aan het verzoek van de heer Nieuwenhuizen te voldoen en hem op de meest eervolle wijze ontslag te verlenen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik feliciteer de heer Nieuwenhuizen van harte met zijn benoeming tot "kwartiermaker" bij de Griffie Interparlementaire Betrekkingen. Na het zomer­reces zal er gelegenheid zijn om van hem afscheid te nemen.