Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet (30652), te weten:

- de motie-Linthorst c.s. over effectuering van het recht op onderwijs voor ieder kind (30652, G).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Ik sluit de vergadering maar niet voordat ik iedereen van ganser harte een heel goed en welverdiend reces heb toegewenst.

Naar boven