Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 38, pagina 1249-1251

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29702);

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) (30475);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30551);

Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet (30583);

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (30644);

Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848);

Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (30909);

Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget) (30912);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (30918);

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (30956);

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbrui­kende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten) (30958);

Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen) (30959);

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEU L 255) (30974);

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995);

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326) (30976);

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening (30994);

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2006 (31031-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2006 (31031-IIA);

Jaarverslag en slotwet van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2006 (31031-IIB);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2006 (31031-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2006 (31031-IV);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (31031-V);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 (31031-VI);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006 (31031-VII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2006 (31031-VIII);

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2006 (31031-IXA);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2006 (31031-IXB);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2006 (31031-X);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2006 (31031-XI);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006 (31031-XII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken 2006 (31031-XIII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2006 (31031-XIV);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006 (31031-XV);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 (31031-XVI);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2006 (31031-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2006 (31031-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2006 (31031-C);

Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2006 (31031-D);

Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2006 (31031-E);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2006 (31031-F);

Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2006 (31031-G);

Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt (31046);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige hoge colleges van staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-VII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-XI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastruc­tuurfonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-E);

Wijziging van de begrotingsstaat van het diergezondheidsfonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-F).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake een reactie op het AIV advies "De OESO van de toekomst" (griffienr. 138541);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, ten geleide van de notitie inzake rechtsgrondslag en mandaat van missies met deelname van Nederlandse militaire eenheden (griffienr. 138511);

een, van alsvoren, inzake verlenging Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak ("NTM-I") (griffienr. 138525);

een, van alsvoren, inzake de Nederlandse maritieme bijdrage aan UNIFIL (griffienr. 138524);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake verlenging Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina, operatie "Althea" (griffienr. 138523);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het deelverslag JBZ-raad 12 en 13 juni 2007 inzake het ontwerpkaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele EU (griffienr. 138291.02);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het CTIVD-rapport inzake AIVD-onderzoek naar ongewenste inmenging van vreemde mogendheden (rapportnr. 14) (griffienr. 138537);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag TNO 2006 (griffienr. 138539);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport internationale Mobiliteit in het Onderwijs in Nederland over het jaar 2006 (griffienr. 138542);

een, van alsvoren, ten geleide van de notitie Kunst van het leven; hoofdlijnen cultuurbeleid (138499);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Justitie inzake de kabinetsreactie op het SER-advies Arbeidsmigratiebeleid en ACVZ-advies Studiemigratiebeleid (griffienr. 138495);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Eerste kwartaalverslagen 2007 SUWI-organisaties (griffienr. 138512);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten geleide van de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen.

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur Natuur, ten geleide van de brochure "Buiten aan het werk" (griffienr. 138505);

een, van de directeur Wetgeving, inzake de aanbieding van het Jaarbericht van de directie Wetgeving 2006 (griffienr. 138526).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden.