28 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen (32323),

en over:

  • - de motie-Van Tongeren/Kuiken over uitstel van een definitief opheffingsbesluit (32323, nr. 7).

(Zie vergadering van 23 juni 2011.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Kuiken (32323, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven