Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over biodiversiteit, te weten:

- de motie-Ouwehand over een plan van aanpak voor meer biodiversiteit (26407, nr. 31);

- de motie-Polderman/Jacobi over een actieprogramma ter voorkoming van biodiversiteitsverlies (26407, nr. 32);

- de motie-Atsma/Koppejan over de gevolgen van het van toepassing verklaren van de Natuurbeschermingswet voor de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (26407, nr. 33).

(Zie vergadering van 19 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (26407, nr. 31) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Polderman/Jacobi (26407, nr. 32) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Polderman, Jacobi en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34 (26407).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Polderman c.s. (26407, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma/Koppejan (26407, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Beek (VVD):

Voorzitter. Er is enige aarzeling bij ons over de stemming bij 27565, de motie op stuk nr. 70. Wij zijn daartegen, maar wij twijfelen of u dat ook zo hebt uitgesproken. Wij menen u te hebben horen zeggen dat wij bij de voorstemmers horen. Als maar in het verslag is opgenomen dat wij tegen zijn.

De voorzitter:

Wij zullen dat even checken en in het verslag opnemen dat u tegen bent. De uitslag blijft echter hetzelfde. De motie was aangenomen.

Naar boven