Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het minimumloon, te weten :

- de motie-Noorman-den Uyl over het bieden van ruimte voor SER-advies (29200 XV, nr. 92);

- de motie-Noorman-den Uyl over de wenselijkheid van een bijzondere aanpassing van het minimumloon (29200 XV, nr. 93);

- de motie-Van Gent over het minimum(uur)loon (29200 XV, nr. 94).

(Zie vergadering van 15 juni 2004.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (29200-XV, nr. 94) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (29200-XV, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (29200-XV, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven