Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Schelde-estuarium, te weten:

- de motie-Bolhuis c.s. over de Europeesrechtelijke aspecten alsmede de gevolgen voor de natuur (26980, nr. 13).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Bolhuis c.s. (26980, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven