Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (25227).

(Zie vergadering van 27 mei 1997.)

De aanhef van artikel I en onderdeel A worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis/Mateman (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C en D worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Nijpels-Hezemans (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de groep-Nijpels voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rehwinkel c.s. (stuk nr. 7, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Dit impliceert dat de heer Rehwinkel, zoals hij mij heeft medegedeeld, zijn amendementen op stuk nr. 8 intrekt. Naar mij blijkt, is dit het geval.

In stemming komt het amendement-Schutte c.s. (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Mevrouw Nijpels-Hezemans (groep-Nijpels):

Voorzitter! Ik heb gevraagd om, alvorens te stemmen over het amendement-Mateman (stuk nr. 12, I), eerst over het amendement-Nijpels-Hezemans c.s. (stuk nr. 13, I) te stemmen, omdat dit verder strekt.

De voorzitter:

Dit lijkt mij een redelijk verzoek.

In stemming komt het amendement-Nijpels-Hezemans (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het GPV, de SGP, de RPF, de groep-Nijpels en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Mateman (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Rehwinkel c.s. (stuk nr. 7, I en II) en de amendementen-Mateman (stuk nr. 12, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G t/m II worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Nijpels-Hezemans (groep-Nijpels):

Voorzitter! Wij zijn er uiteraard verheugd over dat het amendement-Rehwinkel op stuk nr. 7 – gelijke monniken, gelijke kappen – is aangenomen evenals het amendement-Mateman, dat het aantal ondersteuningsverklaringen naar beneden brengt. Onze fractie blijft echter van mening dat er geen enkele reden is om het aantal ondersteuningsverklaringen te verhogen en daarom zal zij, ondanks alles, tegen het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de groep-Nijpels tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven