Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het notaoverleg over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, te weten:

- de motie-Ter Veer over het leasen van melkquota (24596, nr. 3);

- de motie-M.B. Vos over globaal evenwicht tussen vraag en aanbod op de interne markt (24596, nr. 4);

- de motie-Stellingwerf over de sociale positie van de agrariër (24596, nr. 5).

(Zie notaoverleg van 25 november 1996.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ter Veer stel ik voor, zijn motie (24596, nr. 3) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (24596, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de RPF en het AOV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (24596, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven