11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar (30519);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (32014);

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) (32717);

Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (32769);

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32873);

Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33017);

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076);

Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen, het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012 en het bieden van ruimte voor verlaging van onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische grondeigenaren (33097);

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s. (33133);

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135);

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171);

Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300) (33191);

Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (33207);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (33240-VIII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2011 (33240-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 (33240-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011 (33240-C);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2011 (33240-F);

Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2011 (33240-G);

Jaarverslag en slotwet van het BES-fonds 2011 (33240-H);

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) (33241);

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280-H);

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) (33298).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie, inzake Verlenging Nederlandse bijdrage aan rule of law missie EULEX Kosovo (griffienr. 150987);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012 (griffienr. 151001);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg met het oog op de Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012 (griffienr. 150996.01);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg met het oog op de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012 (griffienr. 151001.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese Raad en Eurozone Top d.d. 28 en 29 juni 2012 (griffienr. 150875.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012 (griffienr. 150996);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012 (griffienr. 150996.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012 (griffienr. 151001.02);

een, van alsvoren, inzake EU prioriteiten voor de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (griffienr. 150795.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië; Brussel, 26 juni 2012 (griffienr. 151009);

een, van alsvoren, inzake AIV briefadvies: receptorbenadering, een kwestie van maatvoering (griffienr. 150572.01);

een, van alsvoren, inzake benoeming Senior Civiele Vertegenwoordiger ISAF Afghanistan (griffienr. 151086);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de "1st IAEA Technical Meeting on Development and Implementation of Routine Automation in Advanced NAA Laboratories", 2-6 juli 2012; Wenen 3 mei 2012 (griffienr. 151077);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de gezamenlijke IAEA/EC-JCR regionale workshop over "Precursor, Transient and Root Cause Analyses" te Petten, Nederland, van 20 tot 24 augustus 2012; Wenen, 11 juni 2012 (griffienr. 151075);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tot wijziging van het verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie inzake de "1st IAEA Technical Meeting on Development of an Integrated Approach to Routine Automation of Neutron Activation Analysis" in Delft, Nederland, van 27-31 augustus 2012; Wenen, 19 juni 2012 (griffienr. 151076);

een, van alsvoren, inzake notawisseling houdende een verdrag tot aanvulling van het Verdrag inzake de zetel van het Permanente Hof van Arbitrage; 's-Gravenhage, 6 juni 2012 (griffienr. 151087);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2012 (griffienr. 151017);

een, van alsvoren, ten geleide van fiche 1: mededeling combinatie-effecten chemische stoffen (griffienr. 150970);

een, van alsvoren, ten geleide van 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (griffienr. 151022);

een, van alsvoren, ten geleide van 5 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (griffienr. 150997);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (griffienr. 150984);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (griffienr. 150990);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (griffienr. 1501016);

een, van alsvoren, inzake overzicht aanvullend wetsvoorstel (griffienr. 149362.22);

Een, van alsvoren, inzake regeringsinzet betreffende Brighton verklaring (griffienr. 150595.02);

een, van alsvoren, inzake afschrift van een brief van de minister van Veiligheid en Justitie inzake beantwoording vragen schriftelijk overleg betreffende de geannoteerde agenda met betrekking tot informele JBZ-Raad op 23-24 juli 2012 (griffienr. 150982.01);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen naar aanleiding van het vijfde reguliere bezoek aan Nederland (10-21 oktober 2011) (griffienr. 151090);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland (griffienr. 150979);

een, van alsvoren, inzake verzoek medewerking vierde evaluatieronde anti-corruptie werkgroep GRECO Raad van Europa (griffienr. 150248.01);

een, van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, inzake bevindingen naar aanleiding van reis Kenia (griffienr. 150991);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset (griffienr. 150952);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang ontwerpbesluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs (griffienr. 151065);

een, van de minister van Financiën, inzake correctie verslag van de Ecofin Raad van 22 juni 2012 te Luxemburg (griffienr. 150797.03);

een, van alsvoren, inzake schatkistbankieren voor decentrale overheden (griffienr. 150988);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Ecofin Raad van 10 juli 2012 te Brussel (griffienr. 150934.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 9 juli 2012 te Brussel (griffienr. 150934.01);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking (griffienr. 151019);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake stand van zaken biodiversiteitbeleid (griffienr. 150950);

een, van alsvoren, inzake nazending conceptstatuten en advies Algemene Rekenkamer inzake voornemen tot (mede)oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief "Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights" (griffienr. 150356.02);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de onderzoeksrapportages SZW (griffienr. 150957);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie advies mbi commissie Baarsma (griffienr. 150962);

een, van alsvoren, inzake Onderzoek Wet geneesmiddelen (griffienr. 150949).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 9 juli 2012 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het vervolgonderzoek inburgering in het buitenland (griffienr. 148573.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "Vreemdelingenbewaring, strafregime of maatregel om uit te zetten" (griffienr. 151079);

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 151131);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 151080).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.J.P.d.V. te A., inzake zwarte vrijdag (griffienr. 151063);

een, van J.J.P.d.V. te A., inzake deugdelijk bestuur, pensioenpremies en staatsschuld Aruba (griffienr. 151092).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van G.G. te D.H., inzake scheefwonen (griffienr. 149553.68);

een, van L.B. te A., inzake alsvoren (griffienr. 149553.67);

een, van P.S. te A., inzake wetsvoorstel 33017 (afschaffen deelgemeenten) (griffienr. 150960);

een, van G.G., inzake scheefwonen (griffienr. 149553.69);

een, van H.S., inzake weigerambtenaar mag? (griffienr. 151074).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.W., inzake uitstel behandeling wetsvoorstel 33106 (passend onderwijs) (griffienr. 151023);

een, van Y.E.B., inzake het toekomstige leerlingvervolg(vorm)systeem (YASING) (griffienr. 150964);

een, van A.V. te T. (Duitsland), ten geleide van een afschrift van een brief aan de minister-president van 1 juli 2012 inzake garantstellingen (griffienr. 149994.30);

een, van B.S. te U., inzake bezwaar tegen langstudeerboete (griffienr. 148053.23).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van A.S. te H., inzake het ESM-rapport (griffienr. 149994.31);

een, van W.W., inzake esm (griffienr. 149994.32);

een, van Y.E.B., inzake de hypotheekrenteaftrek (griffienr. 150325.01);

een, van C.P., inzake afschaffing prestatieloon door de ING (griffienr. 150946);

een, van C.P., inzake gedachten over de internationale economie (griffienr. 151095);

een, van W.B., inzake Nederland kan en moet weer financieel gidsland worden (griffienr. 151088).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van N.N., inzake BTW-heffing ook niet-BIG-geregistreerden (griffienr. 150868.33);

een, van S.L. te W., inzake BTW-maatregel voor niet-BIG-geregistreerde zelfstandig gevestigde psychologen (griffienr. 150868.36);

een, van J.B., inzake knvb crisisheffing (griffienr. 151094);

een, van H.V., inzake btw-plicht complementaire geneeskunde (griffienr. 150868.39);

een, van W.B.W. te G., inzake btw-tarief complementaire geneeskunde (griffienr. 150868.40);

een, van drs. I.A. te D.H., inzake btw-vrijstelling psychologen (griffienr. 150868.38).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van A.L.K., inzake geloofwaardigheid politiek en bestuur bij symboolpolitiek (griffienr. 151011);

een, van mw. v.D., inzake betaling van een vignet door buitenlanders (griffienr. 150975);

een, van A.S., inzake ergernis nummer één in Nederland (griffienr. 151078).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van J.W., inzake AOW-voorstel (griffienr. 150767.12);

een, van P.H., inzake AOW-leeftijd (griffienr. 150767.09);

een, van G.K. te H., inzake verhoging AOW-leeftijd vanaf 2013 (griffienr. 150767.08);

een, van A.B. te W., inzake alsvoren (griffienr. 150767.07);

een, van D.v.d.M. te Z., inzake alsvoren (griffienr. 150767.10);

een, van J.M.G.M.A., inzake snelle verhoging van pensioenleeftijd (griffienr. 150364.11);

een, van C.H., inzake verhoging AOW-leeftijd (griffienr. 150767.17);

een, van H.E., inzake alsvoren (griffienr. 150767.16);

een, van K.H.P., inzake alsvoren (griffienr. 150767.15);

een, van M.J.B., inzake alsvoren (griffienr. 150767.14);

een, van W.d.G., inzake AOW-protest (griffienr. 150767.13);

een, van H.F., inzake regeringskwestie (griffienr. 150993);

een, van J.K., inzake AOW-maatregel (griffienr. 150767.18);

een, van P.v.D., inzake Wijziging Algemene Ouderdomswet (griffienr. 150767.21);

een, van S.v.R.-H., inzake AOW naar 66 (griffienr. 150767.22).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van T.S., inzake stijging van het aantal importbruiden (griffienr. 150994).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asielzaken/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven