Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 38, item 9

9 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige ( 33086 ).

De voorzitter:

Ik geef de leden Meurs, Strik en Quik-Schuijt gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Meurs (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie vindt de wijzigingen onverantwoord. Zij is van oordeel dat deze wijzingen niet zullen bijdragen aan een effectieve inburgering van migranten, integendeel. Wij vrezen dat deze wijziging eerder tot uitsluiting dan tot insluiting van migranten zal leiden en wij zullen dan ook tegenstemmen.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Inburgering is een eerste stap op weg naar integratie, zo zegt de minister. Wij delen deze opvatting. Met veel moeite zijn wij in Nederland tot kwalitatief goed onderwijs gekomen. Nu wordt deze afgebroken, met één pennenstreek. Dat is vreemd voor een kabinet dat het woord "integratie" zo graag in de mond neemt.

Migranten moeten zich voortaan niet alleen zwaar in de schulden steken om te integreren, maar ook worden ze bedreigd met uitzetting. Het is symboolwetgeving, maar wel één met de dreiging van uitsluiting. Door angst is nog nooit iemand geïntegreerd. Daarom zijn wij tegen dit wetsvoorstel.

Mevrouw Quik-Schuijt (SP):

Voorzitter. De SP vindt het kapitaalvernietiging dat dit goedlopende stelsel zonder duidelijke reden wordt afgebroken. Dit komt voldoende tot uiting in het feit dat wij zullen tegenstemmen. Ik heb bezwaar tegen deze procedure. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom wij nu ineens niet over veertien dagen kunnen stemmen, zoals hier gebruikelijk is. Het is er met een meerderheid van één stem doorgedramd. Dat vind ik de Eerste Kamer onwaardig.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.

Sluiting 18.45 uur.