14 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens) (32721).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de op 17 maart, 19 augustus en 9 december 2010 en 30 januari 2011 totstandgekomen Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (Trb. 2011, 123) (griffienr. 149852);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van een viertal uitvoeringsverdragen (griffienr. 149873);

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol inzake het optreden in volle zee in gevallen van verontreiniging door andere stoffen dan olie; Londen, 2 november 1973 (griffienr. 149861);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2012 (griffienr. 149860);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 15 fiches die werden opgesteld door de werkgroep beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 149858);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit politiegegevens (griffienr. 148601.02);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Evaluatie Kaderwet ZBO's (griffienr. 149874);

een, van alsvoren, inzake oprichting EUKN EGTS (griffienr. 149859);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 23 en 24 januari 2012 te Brussel (griffienr. 149866);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (griffienr. 149849);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport "De Kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010" (griffienr. 149853);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verzoek om een reactie op uitspraak rechtbank inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (griffienr. 149460.09);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet (griffienr. 149840).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 149862).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van A.S. te H., inzake Nederland uit de EU (griffienr. 149835).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van B.S., inzake 5% extra huurverhoging, ouderen, "scheefwonen" en privacy (griffienr. 149855).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van fam. V., inzake 1040 urennorm (griffienr. 149763.04);

een, van L.J.L., inzake passend onderwijs en het (v)so m.n. cluster 3-ZML (griffienr. 149831);

een, van E.T., inzake zorgwekkende ontwikkelingen in het onderwijs (griffienr. 149827).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van P.v.N., inzake uitzending Gemist met betrekking tot reclame voor het elektronisch bewaken van dijken (griffienr. 149865).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van M.V. te T., inzake fraude bij UWV (griffienrs. 149824 en 149824.01);

een, van Y.v.T., inzake wetsvoorstel 32878 (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (griffienr. 149690.03);

een, van E.K., inzake Wet werk en bijstand (32815) (griffienr. 149354.27).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van R.H., inzake verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme (griffienr. 149864).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van A.L., inzake onterechte uithuisplaatsing (griffienr. 149872).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Veiligheid en Justitie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven