6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (33000-XIII).

De voorzitter:

Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering aanwezig is, van harte welkom.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. Het is mij een eer om mede namens de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie een stemverklaring af te leggen.

Vroeger had je alleen vanillevla en chocoladevla, maar nu zijn er al een tijd lang allerlei vormen van dubbelvla. Dat moet de regering op het netvlies hebben gestaan toen de departementen van EZ en LNV werden samengevoegd. Het maakt de beoordeling van beleid en begroting tot een hachelijke zaak, zeker wanneer wij, zoals in dit geval, besluiten om geen schriftelijke en plenaire behandeling te houden. Was binnen LNV Natuur al een relatief buitenbeentje, nu is dat helemaal het geval. De regering kort als nooit tevoren op de natuur. Zij decentraliseert zonder de provincies de middelen te geven om het beleid uit te voeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat internationaal afgesproken doelen niet gehaald zullen worden. Een black box die de stikstofdepositie verpakt, zorgt er straks voor dat er vergunningen worden verleend op plaatsen waar de natuur al zwaar onder druk staat. Op het dossier van het OostvaardersWold is zowel Staatsbosbeheer als de provincie Flevoland fors gebruuskeerd.

Het is louter vanwege het feit dat de begroting meer behelst dan natuur alleen, en uit een soort beleefdheid die bij deze zaal hoort – wij voeren dit jaar geen begrotingsdebat op het terrein van EL&I en de minister en de staatssecretaris kunnen dus geen weerwoord bieden – dat de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SP voor de begroting stemmen, maar wel met zeer lange tanden.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en D66 voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de OSF, 50PLUS en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

De fractie van de SGP was niet aanwezig bij deze stemming.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven