4 Consumentengeschillen

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot een conceptbrief aan de Europese Commissie inzake subsidiariteitsbezwaren bij voorstellen voor een richtlijn ADR-consumenten en voor een verordening ODR-consumenten (33143/33144, A).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. Ik spreek namens de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks. Deze fracties steunen het subsidiariteitsbezwaar niet. In Nederland hebben wij de geschilbeslechting in consumentenzaken goed geregeld, maar dat is niet in alle andere Europese landen het geval. Wij vinden het daarom goed dat de Europese Commissie het initiatief neemt om minimumstandaarden te stellen. Er is het een en ander aan te merken op het conceptvoorstel, maar wij gaan daar graag een inhoudelijke discussie over aan. Wij maken niet bij voorbaat een subsidiariteitsbezwaar.

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met de brief.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Naar boven