Agenda opgesteld 24 juni 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 juni

14.00 uur

Woensdag 29 juni

10.15 uur

Donderdag 30 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

36 003

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

36 003 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikelen I t/m XLII

– artikel XLIII, onderdelen A t/m P

*– gewijzigd amendement Van Nispen/Sneller (12,I) over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

– onderdeel Q

– onderdeel R

*– gewijzigd amendement Van Nispen/Sneller (12,II)

– onderdeel S

*– gewijzigd amendement Van Nispen/Sneller (12,III) (invoegen onderdelen Sa en Sb)

– onderdelen T t/m FF

– artikel XLIII

– artikel XLIV

*– gewijzigd amendement Van Nispen /Sneller (12, III) (invoegen artikel XLIVA)

*– artikel XLV

*– artikel XLVA

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met

35 729

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt om uitstel van de stemmingen bij de punten 4 en 5.

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt om een hoofdelijke stemming over beide wetsvoorstellen.

(hoofdelijk)

35 729

(hoofdelijk)

De Voorzitter: op 31 mei jl. heeft de Kamer, met de daarvoor ingevolge artikel 137, vijfde lid, vereiste gekwalificeerde meerderheid, ingestemd met het splitsingsvoorstel op stuk nr. 15. Dan komen nu in stemming de wetsvoorstellen zoals die als gevolg van die splitsing luiden.

Voor die wetsvoorstellen is ingevolge artikel 137, vierde lid, een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat zij een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreffen. Dat wil zeggen dat wij de voorstellen alleen kunnen aannemen met ten minste een 2/3 meerderheid.

wetsvoorstel I (nr. 16)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel I (nr. 16)

wetsvoorstel II (nr. 17)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel II (nr. 17)

  • NB. Indien beide wetsvoorstellen worden aangenomen, wordt in het opschrift van wetsvoorstel II voor «correctief referendum» ingevoegd «decentraal».

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 729, nr. 9

– de motie-Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen

35 729, nr. 10

– de motie-Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum

35 729, nr. 11

– de motie-Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau

35 729, nr. 12

– de motie-Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn

35 729, nr. 13

– de motie-Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen

35 729, nr. 14

– de motie-Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranen

30 139, nr. 255

– de motie-Van Haga/Fritsma over onderzoek naar een eenmalige herstelindexatie van het MIP

30 139, nr. 256

– de motie-Van Haga/Fritsma over onderzoek naar het langer openhouden van de VIBU

30 139, nr. 257

– de motie-Fritsma/Van Haga over de reactie op het Indiëonderzoek op de kortst mogelijke termijn herzien

30 139, nr. 258

– de motie-Fritsma c.s. over uitspreken dat onze Indiëveteranen helden zijn

30 139, nr. 259

– de motie-Fritsma/Van Haga over zorg dragen voor voldoende en direct toegankelijke noodopvang voor veteranen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

35 974, nr. 5

– de motie-Sneller over de doorontwikkeling van de initiatieven in zestien kwetsbare gebieden

35 974, nr. 6 (overgenomen)

– de motie-Sneller over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de voorstellen uit de initiatiefnota met aandacht voor brede welvaart

35 974, nr. 7

– de motie-Leijten over de regie nemen in het oprichten van Huizen van het Recht op wijkniveau

35 974, nr. 8 (overgenomen)

– de motie-Leijten over het in kaart brengen van belemmeringen voor het grootschalig oprichten van Huizen van het Recht

35 974, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Ellian over voortzetting van de pilot met de spreekuurrechter als onderdeel van de stelselherziening rechtsbijstand

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

De Voorzitter: dhr. Sneller verzoekt zijn motie op stuk nr. 9 aan te houden.

36 062, nr. 8

– de motie-Leijten over afgesplitste Kamerleden bij een door hen aangevraagd debat volledige spreektijd geven

36 062, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Sneller/Van der Werf over een wettelijk verbod op het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici vanwege hun politieke overtuigingen

36 062, nr. 10

– de motie-Bromet over een papierloos vergadersysteem invoeren

36 062, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Dassen/Sneller over het versterken van de inhoudelijke ondersteuning op EU-gebied

36 062, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Inge van Dijk over het inrichten van een parlementair «budget office»

De Voorzitter: ik stel voor de Raming voor het jaar 2023 vast te stellen.

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 384

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

35 384 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdeel A

– amendement Hijink (20,I) over het handhaven van de vergunningplicht voor ongerichte preventieve onderzoeken naar onbehandelbare ziekten en aandoeningen

– onderdeel B

*– onderdelen C t/m F

– gewijzigd amendement Ploumen (9,I) over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek

– nader gewijzigd amendement Westerveld (22) over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker

– amendement Van der Laan (16,I) over de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden aan de inlichtingenplicht van aanbieders

– onderdeel G

– onderdelen H t/m N

– amendement Hijink c.s. (18,I) over een evaluatie van de Wet preventief gezondheidsonderzoek vier jaar na inwerkingtreding van deze wet

– onderdeel O

– onderdeel P

– artikel I

– artikel II

– amendement Ploumen (8) over het aanwijzen van categorieën waarvoor steeds doorverwijzing voor onderzoek plaatsvindt (invoegen artikel IIA)

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A, aanhef

– amendement Hijink (20,II)

– gewijzigd amendement Ploumen (9,II)

– amendement Van der Laan (16,II)

– amendement Hijink c.s. (18,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel IV

– artikelen IVA en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

30 872, nr. 280

– de motie-Van Esch over het per 2023 enkel nog aanbieden van herbruikbare bekers in de Tweede Kamer

30 872, nr. 281

– de motie-Van Esch over extra capaciteit voor de ILT

30 872, nr. 282

– de motie-Bouchallikh over een brede inventarisatie van bindend beleid voor plastic producten

30 872, nr. 283

– de motie-Van Meenen c.s. over ondernemers stimuleren zo min mogelijk gebruik te maken van de uitzondering op de regeling voor wegwerpplastic

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 929

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

35 929 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, aanhef

– amendement Alkaya (8,I) over beperking tot bedrijven met maximaal 100 werknemers bij toekenning van aandelenoptierechten

– amendement Alkaya (11,I) over beperking van het wetsvoorstel tot bedrijven die onvoldoende omzet genereren

  • NB. Indien zowel 8 als 11 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,I.

– onderdeel A

– amendement Alkaya (8,II)

– amendement Alkaya (11,II)

  • NB. Indien zowel 8 als 11 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,II.

– onderdeel B

– amendement Alkaya (8,III) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Alkaya (11,III) (invoegen onderdeel Ba)

  • NB. Indien zowel 8 als 11 wordt aangenomen, wordt 8,III verwerkt door in het in 11,III voorgestelde artikel 10b, eerste lid, na «verbonden vennootschappen» in te voegen «gezamenlijk niet meer dan 100 werknemers in dienst hadden, dan wel».

– amendement Alkaya (8,IV)

– amendement Alkaya (11,IV)

  • NB. Indien zowel 8 als 11 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,IV.

– onderdeel C

– amendement Alkaya (8,V)

– amendement Alkaya (11,V)

  • NB. Indien zowel 8 als 11 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,V.

– onderdeel D

– onderdeel E

– artikel I

– amendement Alkaya (8,VI)

– amendement Alkaya (11,VI)

  • NB. Indien zowel 8 als 11 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,VI.

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

De Voorzitter: dhr. Romke de Jong wenst zijn motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 929, nr. 12

– de motie-Alkaya over bezien welke belemmeringen er bestaan om winstdelingsregelingen breder toegankelijk te maken voor alle werknemers

35 929, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Idsinga over inzichtelijk maken wat relevante landen nog meer doen ten aanzien van start- en scale-ups

35 929, nr. 14

– de motie-Inge van Dijk over in de monitoring van de effecten een onderscheid maken in omvang van bedrijven

35 929, nr. 15 (overgenomen)

– de motie-Inge van Dijk over in de monitoring meenemen of het doel om werknemers te laten participeren wordt behaald

35 929, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Romke de Jong over drie jaar na inwerkingtreding van de wet een reflectietoets uitvoeren

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Innovatie

De Voorzitter: dhr. Van Strien wenst zijn motie op stuk nr. 108 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 009, nr. 107

– de motie-Van Strien c.s. over een integrale valorisatiestrategie en actieplan

33 009, nr. 108 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Strien c.s. over onderzoeken op welke wijze Nederland voortrekker kan worden van de IPCEI-Solar

33 009, nr. 109

– de motie-Van Haga/Smolders over onderzoeken hoe innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld

33 009, nr. 110

– de motie-Amhaouch/Van Strien over een actieve strategie ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie

33 009, nr. 111

– de motie-Romke de Jong over onderzoek naar de impact van inflatie op stimulering van innovatie door de Wbso

33 009, nr. 112

– de motie-Van der Graaf/Amhaouch over onderzoek naar een landelijke stimuleringsregeling voor het wegnemen van financiële belemmeringen bij hybride docentschap

33 009, nr. 113

– de motie-Van der Graaf c.s. over onderzoek naar barrières voor maatschappelijke en sociale ondernemingen bij innovatieregelingen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

29 398, nr. 1007

– de motie-Geurts over het opvoeren van elektrische fietsen verbieden

29 398, nr. 1008 (aangehouden)

– de motie-Geurts over het steviger beboeten van mensen die hun ongeldige rijbewijs niet op tijd opsturen naar het CBR

29 398, nr. 1009 (overgenomen)

– de motie-Koerhuis over het aanpakken van opdrachtgevende pakketbezorgingsbedrijven waarvan pakketbezorgers verkeersoverlast veroorzaken

29 398, nr. 1010

– de motie-Madlener over het opnieuw opstarten van het programma fileaanpak 2018–2021

29 398, nr. 1011

– de motie-Madlener over onderzoeken of infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn bij flitskasten

29 398, nr. 1012

– de motie-Madlener over afzien van het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers

29 398, nr. 1013

– de motie-Madlener over de maximumsnelheid voor bromfietsers verhogen naar 50 kilometer per uur

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

27 625, nr. 571

– de motie-Van Esch over een maximale inspanning om de KRW-doelen in 2027 te halen

27 625, nr. 572

– de motie-Van Esch over het wijzigen van de Waterwet zodat drinkwaterbedrijven niet langer met schadeclaims geconfronteerd worden

27 625, nr. 573

– de motie-Tjeerd de Groot over gebiedsprogramma's beoordelen op waterbeschikbaarheid

27 625, nr. 574

– de motie-Grinwis over kwantitatieve risicoprofielen voor potentiële woningbouwlocaties

27 625, nr. 575

– de motie-Grinwis over rekening houden met levenscycluskosten bij woningbouwlocaties

27 625, nr. 576

– de motie-Bromet over afschaffing van het heffingsplafond op de leidingwaterbelasting en invoering van een heffingsvrije voet

27 625, nr. 577

– de motie-Bromet over voorkomen van natuurschade door commerciële onttrekking van het grondwater

27 625, nr. 581 (gewijzigd, was nr. 578)

– de gewijzigde motie-Bromet over een ontwikkelstop voor woningbouwlocaties op slappe grond

27 625, nr. 579 (overgenomen)

– de motie-Minhas/Stoffer over een leidende rol innemen op het gebied van waterveiligheid

27 625, nr. 580

– de motie-Minhas/Stoffer over een uniforme meetmethodiek voor de KRW-doelen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

36 104, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 657, nr. 90

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

30 234, nr. 301

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 957, nr. 13

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een algemene maatregel van bestuur

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021

36 100-VI, nr. 11

– de motie-Ellian/Michon-Derkzen over het oplossen van de knelpunten voor het afpakken van criminele geldstromen

36 100-VI, nr. 12

– de motie-Mutluer/Ellian over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks

36 100-VI, nr. 13

– de motie-Mutluer/Van Nispen over onafhankelijk laten onderzoeken hoe substantieel meer crimineel vermogen kan worden afgepakt

36 100-VI, nr. 14

– de motie-Van Nispen/Michon-Derkzen over ambitieuze doelstellingen voor het afpakken van crimineel vermogen

36 100-VI, nr. 15

– de motie-Van Nispen/Mutluer over onderzoeken hoe zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan het uitgangspunt dat strafzaken waarmee geld is gemoeid ook afpakzaken worden

36 100-VI, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Helder over bevorderen dat aspiranten bij de politie niet meer voor 100% worden meegeteld in de operationele sterkte

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

31 288, nr. 965

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

36 142, nr. 1

Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het instellen van een tijdelijke commissie corona met als taak voorstellen te doen voor de opzet van een parlementaire enquête over corona.

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

35 914

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders

35 914, nr. 9

– de motie-Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen

35 914, nr. 10

– de motie-Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort

35 914, nr. 11

– de motie-Geurts over het huidige juridisch instrumentarium benutten

35 914, nr. 12

– de motie-Eerdmans over de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten en de bijbehorende taakstellingen afschaffen

35 914, nr. 13

– de motie-Eerdmans over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen

35 914, nr. 14

– de motie-Eerdmans over uitspreken dat een asielstop nodig is

35 914, nr. 15

– de motie-Peter de Groot over onderzoeken welke voorraad nodig is voor het huisvesten van statushouders

35 914, nr. 16

– de motie-Peter de Groot over de Huisvestingswet 2014 pas in werking laten treden nadat er voldoende voorraad is van tijdelijke huisvesting

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het stikstofbeleid

33 576, nr. 273

– de motie-Omtzigt c.s. over verschillen aan de grens zo klein mogelijk maken

33 576, nr. 274

– de motie-Omtzigt over binnen vier weken nieuwe doelstellingen voor de Waddeneilanden en de kust bekendmaken

33 576, nr. 275

– de motie-Bisschop over eerst een sociaaleconomische toets uitvoeren voordat de landelijke kaders worden vastgesteld

33 576, nr. 276

– de motie-Bisschop over met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen

33 576, nr. 277

– de motie-Bisschop over ruimte geven voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie

33 576, nr. 278

– de motie-Bisschop over de omgevingswaarde voor 2030 vaststellen in overleg met de provincies

33 576, nr. 279

– de motie-Edgar Mulder/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

33 576, nr. 280

– de motie-Van der Plas/Eppink over gesprekken starten in Brussel om Natura 2000-beleid te herijken

33 576, nr. 281

– de motie-Van der Plas/Eppink over de resultaatverplichting van KDW's uit de wet halen

33 576, nr. 282

– de motie-Van der Plas/Eppink over het in kaart brengen van de gevolgen van het mogelijk verdwijnen van duizenden boerenbedrijven

33 576, nr. 283

– de motie-Van Haga/Smolders over boeren niet uitkopen maar met rust laten

33 576, nr. 284

– de motie-Van Haga/Smolders over het opheffen van de verplichtingen met betrekking tot Natura 2000-gebieden

33 576, nr. 285

– de motie-Van Haga/Smolders over het inzetten op innovatieve oplossingen voor stikstofreductie

33 576, nr. 286

– de motie-Van Haga c.s. over het afkeuren van het tot nu gevoerde stikstofbeleid

33 576, nr. 287

– de motie-Beckerman/Ouwehand over het de banken laten betalen van hun rechtvaardige deel

33 576, nr. 288

– de motie-Tjeerd de Groot over escalatiemechanismen klaarzetten om vertraging in de stikstofaanpak te voorkomen

33 576, nr. 289

– de motie-Tjeerd de Groot c.s. over een vaste plek voor de transitie naar kringlooplandbouw in private kwaliteitssystemen

33 576, nr. 290

– de motie-Tjeerd de Groot c.s. over koplopers in kringlooplandbouw ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak

33 576, nr. 291

– de motie-Tjeerd de Groot c.s. over een generieke methode ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van gewassen en isolatie- en bouwmaterialen

33 576, nr. 292

– de motie-Thijssen c.s. over een verplichte substantiële bail-in in de transitiekosten

33 576, nr. 293

– de motie-Thijssen/Klaver over bij de verdeling van de stikstofrechten voorrang geven aan sociale woningbouw en duurzame energieprojecten

33 576, nr. 294

– de motie-Ouwehand over eerlijk zijn naar boeren over de opgave en de transitie

33 576, nr. 295

– de motie-Ouwehand c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel ter ratificering van het handelsverdrag CETA

33 576, nr. 296

– de motie-Ouwehand c.s. over Lelystad Airport definitief niet openen

33 576, nr. 298

– de motie-Klaver c.s. over een brief over alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en het toekomstperspectief van de boeren

33 576, nr. 299

– de motie-Eppink/Van der Plas over spoedwoningbouw aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te kunnen wijken van de stikstofwetgeving

33 576, nr. 300

– de motie-Eppink/Van der Plas over het aanpassen van het stikstofbeleid

33 576, nr. 301

– de motie-Van Campen c.s. over een plan van aanpak voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en NOx

33 576, nr. 302

– de motie-Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit

33 576, nr. 303

– de motie-Van Campen c.s. over de ontwikkeling van een publieksvriendelijke digitaal dashboard voor natuurherstel

33 576, nr. 304

– de motie-Van Campen c.s. over bezien welke innovaties succesvol zijn of grote potentie hebben voor vermindering van stikstofemissies

33 576, nr. 305

– de motie-Grinwis/Boswijk over uitspreken dat elke sector zijn aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert

33 576, nr. 306

– de motie-Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten

33 576, nr. 307

– de motie-Grinwis c.s. over het basispad voor stikstofemissies volledig actualiseren in of bij de KEV 2022

33 576, nr. 308

– de motie-Grinwis c.s. over het toezicht op vergunningverlening voor stikstofuitstoot door de industrie versterken

33 576, nr. 309

– de motie-Grinwis c.s. over meer verantwoordelijkheid van grote verpachtende partijen in het bieden van perspectief aan de huidige pachters

33 576, nr. 310

– de motie-Boswijk c.s. over stimuleren dat meer provincies gaan werken met Maatwerk met Meetwerk als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak

33 576, nr. 311

– de motie-Boswijk c.s. over de provincies de regie laten nemen in hoe het stikstofbeleid en het budget worden ingezet

33 576, nr. 312

– de motie-Boswijk c.s. over het zo snel mogelijk komen met een compleet uitgewerkt instrumentarium

33 576, nr. 313

– de motie-Koekkoek over bij de creatie van bufferzones bekijken of deze passen in een Europees natuurnetwerk waarnaast natuurinclusieve boeren kunnen bestaan

33 576, nr. 314

– de motie-Koekkoek/Bromet over een duidelijk aanspreekpunt voor boeren in de gebiedsgerichte aanpak

33 576, nr. 315

– de motie-Koekkoek/Boswijk over een sociaaleconomische impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het gebiedsplan

33 576, nr. 316

– de motie-Van Meijeren over de Nederlandse agrarische sector in staat stellen om te allen tijde de voedselzekerheid voor de Nederlandse bevolking te waarborgen

26. Debat over de Staat van de rechtsstaat met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

28. Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid (CD 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer (CD 09/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22 112, nr. 3435

31. Tweeminutendebat Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD d.d. 24/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. Tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (CD 21/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 714

35. Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (voortzetting)

35 756

36. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (voortzetting 1e termijn regering)

35 920

37. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (voortzetting)

38. Gezamenlijke behandeling van:

36 064

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

36 057

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

36 073

39. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review)

35 998

40. Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

36 080

41. Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Langetermijnagenda

5, 6 en 7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2022 (36 120, nr. 1) (voortzetting)

– Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (31 015, nr. 258)

– Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 01/06)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD 22/06)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/05)

– Tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (31 288, nr. 960)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD d.d. 07/06)

– Tweeminutendebat Regionale luchthavens (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid (CD 09/06)

– Tweeminutendebat Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken (CD 14/06)

– Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 15/06)

– Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

– Tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart (CD 16/06)

– Tweeminutendebat Adoptie (CD 16/06)

– Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 (CD 22/06)

– Tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht (CD 22/06)

– Tweeminutendebat Toeslagen (CD 22/06)

– Tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (29 936, nr. 64)

36 037 (Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon)

36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022))

36 081 (Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb))

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

–zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Terrorisme en extremisme (CD 16/06)

– Tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer (22 112, nr. 3434)

– Tweeminutendebat Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili (36 070, nr. 3)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

36 078 (Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht)

36 055 (Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144))

13, 14 en 15 september (week 37)

35 519 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing))

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

20, 21 en 22 september (week 38)

– Aanbieding van de Prinsjesdagstukken voor het jaar 2023

– Algemene Politieke Beschouwingen

27, 28 en 29 september (week 39)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

4, 5 en 6 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

11, 12 en 13 oktober week 41)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

– Begroting Koning (I)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

18, 19 en 20 oktober (week 42)

– Begroting Koninkrijksrelaties (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re-en dupliek)

21 t/m 31 oktober (week 43)

Herfstreces

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Pakket Belastingplan 2023

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 386 (voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (voortzetting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de aankomende klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) (Teunissen) (Minister-President)

4. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

6. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

7. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

8. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

9. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

10. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

11. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

12. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

13. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

14. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

15. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) (Minister J&V)

16. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk (Van der Molen) (Minister I&W)

17. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over het bericht dat een topambtenaar van het Ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (Martin Bosma) (Staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

3. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

4. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

5. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

6. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

8. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat het Ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (Van Haga) (Minister Langdurige zorg en Sport)

10. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak (Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2–1» (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK)

12. Dertigledendebat over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de «sleepwet» stemde (Baudet) (Staatssecretaris BZK)

13. Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (Kröger) (Minister voor Natuur en Stikstof)

14. Dertigledendebat over een mogelijke integratie van het Duitse en Nederlandse leger (Van Haga) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino (Markuszower) (Minister RB)

16. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (Minister BZK, Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

(Kamerstuk 35 394)

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 18.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) (Kamerstuk 35 496)

Maandag 4 juli 2022 van 14.30 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Maandag 12 september 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36 101)

Maandag 12 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Deelnemingenbeleid

Maandag 26 september 2022 van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 26 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 17 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 31 oktober van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2023

Maandag 31 oktober van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (Kamerstuk 35 230)

Maandag 14 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 21 november van 10.00 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 28 november van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Recessen

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 18 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven