Agenda opgesteld 25 mei 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 31 mei

14.00 uur

Woensdag 1 juni

10.15 uur

Donderdag 2 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 608

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

De Voorzitter: dhr. Stoffer verzoekt om een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel.

35 608 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,I) over het behoud van de geborgde zetels doch met een andere verdeling (wijziging opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,III) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,IV)

– onderdeel A

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,V)

– onderdeel B

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,VI)

– onderdeel C

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,VII)

– onderdeel D

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,VIII)

– onderdeel E

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,IX)

– onderdeel F

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,X)

– onderdeel G

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XI)

– onderdeel H

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XII)

– onderdeel I

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XIII)

– onderdeel Ia

– onderdeel J

– artikel I

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XIV)

– artikel II

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XV)

– artikel IIA

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XVI)

– artikel IIB

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XVII)

– artikel IIBa

– artikel IIC

– artikel III

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,II)

– beweegreden

(hoofdelijk)

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

35 608, nr. 14

– de motie-Minhas c.s. over een eventuele afschaffing van de geborgde zetels pas na 2023 in werking laten treden

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

36 104, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 771

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Stemverklaring: dhr. Kwint

35 771 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

*– gewijzigd amendement Westerveld (15) over het zoveel mogelijk afstemmen van het hulpverleningsplan en plan van aanpak met de jeugdige (invoegen onderdeel A)

– amendement Westerveld (9) over het afstemmen van de klachtenregeling met de cliëntenraad (toevoegen onderdeel B)

*– gewijzigd amendement Westerveld (16,I) over het voor zover mogelijk mondeling toelichten van de klachtenprocedure (toevoegen onderdeel B)

  • *NB. Indien zowel 15 als 9 en/of 16 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 9, onderdelen 1 t/m 3, en/of 16,I, onderdelen 1 t/m 3 en wordt het met 9, onderdeel 4, en/of 16,I, onderdeel 4, voorgestelde onderdeel B toegevoegd als onderdeel C.

  • *NB. Indien zowel 9 als 16 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 16,I, en wordt in het met 9, onderdeel 4, voorgestelde onderdeel B, onder 2, in het voorgestelde zevende lid «brengen de regeling, alsmede een wijziging daarvan, op een daarvoor geschikte» vervangen door «lichten de regeling, alsmede een wijziging daarvan, voor zover mogelijk mondeling toe dan wel brengen deze op andere passende».

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– amendement Westerveld (7) over het jaarlijks evalueren van de klachtenregeling (toevoegen onderdeel C)

*– gewijzigd amendement Westerveld (16,II) (toevoegen onderdeel C)

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 771, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen

35 771, nr. 12

– de motie-Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het onderwijs

35 771, nr. 13

– de motie-Sahla c.s. over het informeren van mensen over het verantwoord publiek maken van misstanden

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg

De Voorzitter: dhr. Goudzwaard wenst zijn motie op stuk nr. 227 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 279, nr. 224

– de motie-Piri c.s. over in gesprek gaan om tot een gezamenlijk routeplan voor toekomstige bekostiging van de geboortezorg te komen

32 279, nr. 225

– de motie-Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een ongelijk speelveld

32 279, nr. 226

– de motie-Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een uitsterfbeleid van zelfstandige verloskundigenpraktijken

32 279, nr. 227 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Goudzwaard over het verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door versterking van regionale samenwerking

32 279, nr. 228

– de motie-Ellemeet over aanvullende afspraken met betrokken partijen in de geboortezorg om de samenwerking te verbeteren

32 279, nr. 229

– de motie-Ellemeet c.s. over een handreiking opstellen met basisprincipes voor het vormgeven van een Integrale Geboortezorg Organisatie

32 279, nr. 230

– de motie-Van den Berg/Bikker over de gevolgen van de invoering van integrale bekostiging goed blijven monitoren

32 279, nr. 231

– de motie-Van Houwelingen over zorgverzekeraars verplichten om verloskundige zorg buiten een Integrale Geboortezorg Organisatie volledig te vergoeden

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 1847

– de motie-Van den Berg c.s. over maatwerk rond herhaalprikken voor kwetsbaren onder de 60 jaar

25 295, nr. 1848

– de motie-Van Haga/Agema over het krachtig bevorderen van ventilatiemaatregelen

25 295, nr. 1849

– de motie-Van Haga over het schrappen van COVID-19 als meldingsplichtige ziekte in groep A

25 295, nr. 1850

– de motie-Van Haga over een gesprek over het bij Lareb melden van onverwachte ziektebeelden na coronavaccinatie

25 295, nr. 1851

– de motie-Westerveld over verlenging van de regeling persoonlijke beschermingsmiddelen en zelftesten voor kwetsbaren

25 295, nr. 1852 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over uitbreiding van de subsidieregeling naar alle mensen met long covid die fysiek werk moesten verrichten in de coronaperiode

25 295, nr. 1853

– de motie-Van der Staaij c.s. over de Kamer voor het zomerreces informeren over haar reactie op het advies van het expertteam covidzorg

25 295, nr. 1854

– de motie-Paulusma c.s. over expliciet aandacht voor kwetsbaren in de langetermijnstrategie COVID-19

25 295, nr. 1855

– de motie-Paulusma c.s. over een publiekscampagne over de positie van kwetsbaren

25 295, nr. 1856

– de motie-Paulusma c.s. over gedrag- en communicatiewetenschappers aan de voorkant betrekken bij communicatiecampagnes

25 295, nr. 1857

– de motie-Hijink over een plan om zorgverleners aan te trekken en vast te houden

25 295, nr. 1858

– de motie-Hijink over het onderzoeken van winstmarges op coronavaccins

25 295, nr. 1859

– de motie-Van der Plas/Goudzwaard over de rol van een adviesteam vastleggen in wetgeving over beleid en bevoegdheden met betrekking tot rampen en crises

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen

25 295, nr. 1860

– de motie-Omtzigt over het inspecteren van de archiefhotspot COVID-19 en de hotspotlijsten

25 295, nr. 1861

– de motie-Omtzigt over voorstellen doen om beleidsbesluiten helemaal herleidbaar te maken

25 295, nr. 1862

– de motie-Van Haga/Van der Plas over excuus aanbieden aan de Nederlandse bevolking

25 295, nr. 1863

– de motie-Kuzu/Omtzigt over het OMT verzoeken om een onafhankelijke voorzitter te benoemen

25 295, nr. 1864

– de motie-Kuzu/Omtzigt over het OMT verzoeken om OMT-adviezen niet te wijzigen zonder dat OMT-leden hebben ingestemd

25 295, nr. 1865

– de motie-Tielen over een voorstel tot aanscherping van de invulling en positie van het OMT

25 295, nr. 1866

– de motie-Bikker c.s. over de oprichting van een Maatschappelijk Impact Team

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 687

Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

35 687 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel 1

– amendement Koekkoek (10) over uitbreiding van de definitie van staatloos tot de facto staatloosheid

– artikel 2

– amendement Kröger (8) over het bieden van de mogelijkheid van hoger beroep

– artikel 3

– artikelen 4 t/m 6

– amendement Kröger/Piri (9) over het in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor vastgesteld staatlozen

– artikel 7

– artikelen 8 t/m 11

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

35 687, nr. 12

– de motie-Ceder over een externe evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk

35 687, nr. 13

– de motie-Kröger/Piri over een beroep op buiten schuld honoreren, tenzij zwaarwegende belangen zich tegen afgifte van een verblijfsvergunning verzetten

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 688-(R2151)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

35 688-(R2151) (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Podt/Ceder (10) over het verkorten van de termijn voor stabiel hoofdverblijf tot ten minste vijf jaar

– amendement Podt/Ceder (9) over het laten vervallen van het vereiste van stabiel hoofdverblijf

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

33 836, nr. 70

– de motie-Van Ginneken/Ellian over een werkgroep die de doorwerking van meerouderschap in overige wet- en regelgeving nauwkeurig uiteenzet

33 836, nr. 71

– de motie-Van Ginneken over de mogelijkheid onderzoeken van een naamswijziging tegen beperkte kosten

33 836, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Van Ginneken over het voorbereiden van een wetsvoorstel ter afschaffing van de legitieme portie

33 836, nr. 73

– de motie-Van Nispen/Westerveld over wettelijk vastleggen dat het uitgangspunt bij uithuisplaatsingen van broers en zussen «samen, tenzij» moet zijn

33 836, nr. 74

– de motie-Van Nispen/Ellian over het uitwerken van een werkwijze conform de aanbeveling van het Expertteam Ouderverstoting

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 253

– de motie-Van Nispen/Koekkoek over nog dit jaar een eerste herijking van alle punten in de gesubsidieerde rechtsbijstand onderzoeken

31 753, nr. 254

– de motie-Van Nispen/Azarkan over het Juridisch Loket compenseren zodat het beltarief kan worden afgeschaft

31 753, nr. 255

– de motie-Van Nispen over uitspreken dat gedupeerden van het kinderopvangtoeslagschandaal niet ongekend langer mogen wachten op compensatie en herstel

31 753, nr. 256

– de motie-Azarkan over waarborgen dat burgers te allen tijde toegang hebben tot fysieke juridische loketten

31 753, nr. 257 (aangehouden)

– de motie-Azarkan over rechtsbijstand op kosten van de Staat voor gedupeerden van institutioneel racisme

31 753, nr. 258

– de motie-Azarkan over de mogelijkheid om toegang tot het recht op te nemen als indicator bij de Monitor Brede Welvaart

31 753, nr. 259

– de motie-Mutluer/Ceder over de gehele advocatuur laten bijdragen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 260

– de motie-Ceder over mogelijk maken dat declarabele werkzaamheden worden verricht door ondersteunend personeel onder toezicht en verantwoordelijkheid van een advocaat

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

24 724 nr. 195

– de motie-Dassen/Van der Plas over het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023–2024 eenmalig bevriezen

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 893

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 9 bij punt 18 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de andere motie.

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES

35 893, nr. 8

– de motie-El Yassini/Hagen over mbo-studenten op de BES-eilanden ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal in geval van doorstroming naar het hoger onderwijs in Europees Nederland

35 893, nr. 9

– de motie-Beertema over de wetswijziging intrekken

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met

35 729

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt om een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel.

(hoofdelijk)

35 729

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met ten minste een 2/3 meerderheid.

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 729, nr. 9

– de motie-Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen

35 729, nr. 10

– de motie-Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum

35 729, nr. 11

– de motie-Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau

35 729, nr. 12

– de motie-Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn

35 729, nr. 13

– de motie-Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen

35 729, nr. 14

– de motie-Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 298

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 298 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,I) over het behouden van de rekenkamerfunctie

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,II)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,III)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,IV)

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Inge van Dijk/Strolenberg (17,I) over een verduidelijking in de bevoegdheid van de rekenkamer

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Inge van Dijk/Strolenberg (17,II)

– onderdeel G

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Van der Graaf/Arib (18,I) over een rapportageverplichting over de voortgang van de rekenkameraanbevelingen (invoegen onderdeel H0a)

– onderdeel Ha

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,V)

– onderdeel I

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,VI)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,VII)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Inge van Dijk/Strolenberg (17,III)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Inge van Dijk/Strolenberg (17,IV)

– onderdeel E

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Van der Graaf/Arib (18,II) (invoegen onderdeel Fa)

– onderdeel G

– artikel II

– artikel IIa, aanhef

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,VIII)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Inge van Dijk/Strolenberg (17,V)

– gewijzigd amendement Van der Graaf/Arib (18,III)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel IIa

– artikel III

– gewijzigd amendement Inge van Dijk (16,IX)

– artikel IV

– artikelen V en VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet versterking decentrale rekenkamers

35 298, nr. 19 (overgenomen)

– de motie-Strolenberg over het bedrag per inwoner dat toereikend zou moeten zijn voor onafhankelijk rekenkameronderzoek

35 298, nr. 20 (ingetrokken)

– de motie-Inge van Dijk over als steekproef de Algemene Rekenkamer rapporten van lokale rekenkamers laten beoordelen op kwaliteit en onafhankelijkheid

35 298, nr. 21 (overgenomen)

– de motie-Inge van Dijk over een plan voor verbetering van slecht functionerende rekenkamers

23. Debat over de werkwijze van de NCTV met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Tweeminutendebat Toerisme (CD d.d. 11/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang/ Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22 343, nr. 299

30. Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. Tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3 (CD d.d.12/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24 587, nr. 828

32. Tweeminutendebat Berichtenservice eMates met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven (CD d.d. 11/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 914

37. Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (1e termijn)

35 756

38. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

35 868

39. Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

36 004

40. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

35 681

41. Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (voortzetting)

36 022

42. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)

36 095

43. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022–2023 in verband met COVID-19

36 037

44. Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

– Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat Dierproeven (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD 12/5)

– Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/5)

– Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (30 872, nr. 279)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

– Tweeminutendebat Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (35 896, nr. 22)

– Tweeminutendebat Voortgangsrapportage lood in drinkwater

– Tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (31 288, nr. 960)

– Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/5)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (voortzetting)

35 386 (voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten)

36 064 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage))

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 714 (voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144))

34 974 (voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

14, 15 en 16 juni (week 24)

– Debat over de Voorjaarsnota 2022

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 929 (Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten))

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD d.d. 24/05)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

28, 29 en 30 juni (week 26)

– Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing))

5, 6 en 7 juli (week 27)

- nader te bepalen

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

-zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

4. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

6. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

7. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

8. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

9. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

10. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

12. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

13. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

14. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

15. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

16. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

17. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

18. Debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de wei (Bisschop) (Minister voor Natuur en Stikstof)

19. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) (Minister J&V)

20. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk (Van der Molen) (Minister I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

3. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

4. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

6. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

7. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

8. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

9. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

10. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

12. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

13. Dertigledendebat over het bericht dat het Ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (Van Haga) (Minister Langdurige zorg en Sport)

14. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak (Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW)

15. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2–1» (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK)

16. Dertigledendebat over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de «sleepwet» stemde (Baudet) (Staatssecretaris BZK)

17. Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (Kröger) (Minister voor Natuur en Stikstof)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 mei van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

Maandag 30 mei van 14.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM) (Kamerstuk 36 108)

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Donderdag 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (Kamerstuk 35 974)

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Maandag 26 september 2022 van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recessen

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023 (geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023 (Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven