Agenda opgesteld 13 mei 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 771

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Stemverklaring: dhr. Kwint

35 771 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Westerveld (10) over het afstemmen van het hulpverleningsplan en plan van aanpak met de jeugdige of de ouders (invoegen onderdeel A)

– amendement Westerveld (9) over het afstemmen van de klachtenregeling met de cliëntenraad (toevoegen onderdeel B)

  • NB. Indien zowel 10 als 9 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 9, onderdelen 1 t/m 3 en wordt het met 9, onderdeel 4, voorgestelde onderdeel B toegevoegd als onderdeel C.

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– amendement Westerveld (7) over het jaarlijks evalueren van de klachtenregeling (toevoegen onderdeel C)

– amendement Westerveld (8) over het mondeling toelichten van de klachtenprocedure (toevoegen onderdeel C)

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 771, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen

35 771, nr. 12

– de motie-Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het onderwijs

35 771, nr. 13

– de motie-Sahla c.s. over het informeren van mensen over het verantwoord publiek maken van misstanden

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

31 066, nr. 1009

– de motie-Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming van een bewindspersoon

31 066, nr. 1010

– de motie-Eerdmans c.s. over ook voor de domeinen toeslagen en douane een wettelijke basis creëren voor ontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht

31 066, nr. 1011

– de motie-Omtzigt c.s. over mogelijk maken dat een gekwalificeerde minderheid het besluit kan nemen om een inspecteur-generaal uit te nodigen

31 066, nr. 1012

– de motie-Van der Lee c.s. over het toekennen van sanctionerende en/of handhavende bevoegdheden aan de IBTD

31 066, nr. 1013

– de motie-Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD

31 066, nr. 1014

– de motie-Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naam naar de Kamer te sturen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

De Voorzitter: dhr. Goudzwaard verzoekt zijn motie op stuk nr. 1848 aan te houden.

21 501–07, nr. 1843

– de motie-Dassen/Van der Lee over 2% van het budget uit de RRF additioneel investeren in de culturele en creatieve sector

21 501–07, nr. 1844

– de motie-Alkaya over de vliegbelasting ook toepassen op tickets voor transfervluchten

21 501–07, nr. 1845

– de motie-Nijboer c.s. over in het Herstel- en Veerkrachtplan voorstellen opnemen om fors te investeren in sneller internationaal vervoer per spoor

21 501–07, nr. 1846

– de motie-Tony van Dijck over de 4,7 miljard euro uit het Herstel- en Veerkrachtplan volledig aanwenden voor lastenverlichting bij burgers

21 501–07, nr. 1847

– de motie-Goudzwaard over minimaal 25% van de 4,7 miljard van het Herstel- en Veerkrachtplan in kernenergie investeren

21 501–07, nr. 1848 (aangehouden)

– de motie-Goudzwaard over zich uitspreken tegen het bijeenroepen van een Europese conventie

21 501–07, nr. 1849

– de motie-Van der Plas over een onderzoek naar de bijeffecten van de verlaging van de zelfstandigenaftrek

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

21 501–32, nr. 1421

– de motie-Tjeerd de Groot over een strategische analyse van kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruik

21 501–32, nr. 1422

– de motie-Vestering over inzetten op daadwerkelijke reductie van het mestoverschot

21 501–32, nr. 1423

– de motie-Vestering over herstelprojecten voor verdroogde gebieden op de trekroute van de grutto

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

33 529, nr. 1006

– de motie-Beckerman/Nijboer over het rechtstreeks overmaken van compensatie

33 529, nr. 1007

– de motie-Beckerman/Nijboer over het indexeren van bouwkosten

33 529, nr. 1008

– de motie-Beckerman/Nijboer over een oplossing voor problemen met huizen in Overschild

33 529, nr. 1009

– de motie-Beckerman/Nijboer over het openbaar maken van de ZAV-regeling

33 529, nr. 1010

– de motie-Beckerman/Nijboer over de compensatie voor huurders die huren boven de liberalisatiegrens

33 529, nr. 1011

– de motie-Kröger/Thijssen over het in kaart brengen van alle juridische mogelijkheden om de activiteiten van Gazprom in Nederland te stoppen

33 529, nr. 1012

– de motie-Kröger over met Nobian in gesprek gaan over het opruimen van zoutwinningsputten en een extern opruimfonds verplichten

33 529, nr. 1013

– de motie-Boulakjar c.s. over het aan de hand nemen van mensen die niet in staat zijn om online de juiste regelingen aan te vragen

33 529, nr. 1014

– de motie-Van Raan over het beëindigen van schadelijke extractieve industriële activiteiten in beschermde Europese zeegebieden

33 529, nr. 1015

– de motie-Van Raan over het beëindigen van vergunningverlening voor fossiele brandstofwinning in beschermde zeegebieden in Nederland

33 529, nr. 1016

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over mogelijkheden om Russische bedrijven uit te sluiten van nieuwe gaswinningsprojecten op de Noordzee

33 529, nr. 1017

– de motie-Nijboer c.s. over de termijnen zo verlengen dat mensen de regelingen kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn

33 529, nr. 1018

– de motie-Segers c.s. over het organiseren van een gesprek tussen de Commissie Mijnbouwschade en het Instituut Mijnbouwschade Groningen over de samenwerking

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 967

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

– artikelen 1 t/m 10

– kaartbeeld

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

35 967, nr. 7

– de motie-Van Houwelingen/Martin Bosma over het houden van referenda in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne over de herindeling

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet

35 954, nr. 4

– de motie-Rudmer Heerema/Michon-Derkzen over het opnemen van plaatselijke verboden op lachgas in APV's

35 954, nr. 5

– de motie-Bikker/Slootweg over het inkorten van de termijn waarop het lachgasverbod ingaat

35 954, nr. 6

– de motie-Bikker/Slootweg over het monitoren van de effecten van het lachgasverbod en de geboden uitzonderingsgronden

35 954, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 660

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

35 660 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Hijink (12)over het kunnen stellen van nadere regels

– amendement Hijink (11)over het schrappen van de beperking dat het beleid direct van belang is voor de bijdrage aan het verlenen van goede zorg

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

35 660, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Hijink over een bindende voordracht van werknemers voor een lid van de raad van toezicht

35 660, nr. 14

– de motie-Paulusma/Van den Hil over het uitoefenen van invloed onderdeel maken van SectorplanPlus

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

29 544, nr. 1096

– de motie-Smals c.s. over de positie van zelfstandigen breder in de polder versterken

29 544, nr. 1097

– de motie-Kathmann over een minimumsalaris van € 14 per uur als voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen

29 544, nr. 1098 (aangehouden)

– de motie-Kathmann over een overleg met Schiphol en KLM over een loonsverhoging voor medewerkers

29 544, nr. 1099

– de motie-Den Haan over gelijke rechten voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt

29 544, nr. 1100 (aangehouden)

– de motie-Maatoug/Kathmann over handhaving door de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid

29 544, nr. 1101

– de motie-Léon de Jong over geen arbeidsmigranten uit Afrika naar Nederland halen en tewerkstellingsvergunningen invoeren voor buitenlandse werknemers

29 544, nr. 1102

– de motie-Léon de Jong over werken laten lonen en inkomensbelemmeringen wegnemen

29 544, nr. 1103

– de motie-Van Baarle over de mogelijkheid voor opdrachtgevers om overeenkomsten te ontbinden wanneer opdrachtnemers zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie

29 544, nr. 1104

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een betere bescherming voor werknemers met slechts gedeeltelijk onvoorspelbare werktijden

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

De Voorzitter: mw. Maeijer wenst haar motie op stuk nr. 828 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 839, nr. 821

– de motie-Omtzigt over statistieken over «vrijwillige» uithuisplaatsingen

31 839, nr. 822

– de motie-Omtzigt over de hersteloperatie en het werk van de ondersteuningsteams aanwijzen als groot project

31 839, nr. 823

– de motie-Omtzigt over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen

31 839, nr. 824

– de motie-Westerveld c.s. over het ondersteuningsteam uitbreiden en openstellen voor alle ouders die met uithuisplaatsingen te maken hebben

31 839, nr. 825

– de motie-Westerveld/Van Raan over concrete streefcijfers en doelen vaststellen voor het verminderen van uithuisplaatsingen

31 839, nr. 826

– de motie-Arib over bewerkstelligen dat gedupeerde ouders op laagdrempelige wijze alle informatie over hun uit huis geplaatste kind kunnen krijgen

31 839, nr. 827

– de motie-Marijnissen/Omtzigt over uitspreken dat de Kamer geen vertrouwen heeft in de gekozen oplossingen

31 839, nr. 828 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Maeijer over ervoor zorgen dat alle lopende uithuisplaatsingen voor 1 juli 2022 worden herbeoordeeld

31 839, nr. 829

– de motie-Maeijer over mogelijkheden om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij het opstellen van een familieplan voor gedupeerden

31 839, nr. 830

– de motie-Azarkan c.s. over de «vrijwillige uithuisplaatsingen» in kaart brengen en meenemen in de oplossing

31 839, nr. 831

– de motie-Azarkan c.s. over uitzoeken in hoeverre problemen die samenhangen met de kinderopvangtoeslagen invloed hebben gehad op de uiteindelijke uithuisplaatsing

31 839, nr. 832

– de motie-Azarkan c.s. over de terugkeer van kinderen naar het gezin meer centraal laten staan in de werkwijze

31 839, nr. 833

– de motie-Peters over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen

31 839, nr. 834

– de motie-Peters/Van der Staaij over hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbieden

31 839, nr. 835

– de motie-Peters/Van der Staaij over het ondersteuningsteam en gemeenten gebruik laten maken van de Stichting Eigen Kracht Centrale

31 839, nr. 836

– de motie-Ceder c.s. over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

31 839, nr. 837

– de motie-Ceder/Arib over met de rechtspraak in gesprek gaan over het met voorrang behandelen van zaken van gedupeerde ouders en kinderen

31 839, nr. 838

– de motie-Ceder/Marijnissen over een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelen

31 839, nr. 839

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een vergelijking van beschikbare instrumenten en tijd van kinderrechters in Nederland en kinderrechters in andere Europese landen

31 839, nr. 840

– de motie-Van Beukering-Huijbregts/Raemakers over een vervolg op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

31 839, nr. 841

– de motie-Van der Plas over het Reglement van Orde zodanig aanpassen dat afgesplitste Kamerleden dezelfde spreektijd krijgen als alle andere Kamerleden

31 839, nr. 842 (aangehouden)

– de motie-Van der Plas over een sociale praktijktoets opnemen in elk nieuw wetsvoorstel

31 839, nr. 843

– de motie-Van Raan c.s. over gemeentes meer regelruimte geven voor experimenten rond de aanpak van uit huis geplaatste kinderen

31 839, nr. 844

– de motie-Van Houwelingen over verbetering van de rechtsbescherming van burgers door gebreken te repareren en een wetsvoorstel voor te bereiden

31 839, nr. 845

– de motie-Van Houwelingen over uithuisplaatsingen door financiële problemen wettelijk onmogelijk maken

31 839, nr. 846

– de motie-Van Houwelingen over het onmiddellijk terugbrengen van uit huis geplaatste kinderen naar het gezin waar zij vandaan kwamen

31 839, nr. 847

– de motie-Van Haga/Smolders over het als schandaal benoemen van uithuisplaatsingen als gevolg van het toeslagenschandaal

31 839, nr. 848

– de motie-Van Haga/Smolders over afschuw uitspreken over het verbod voor moeders om op sociale media foto's van hun verdwenen kinderen te plaatsen

16. Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2021

17. Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid /Verpleeghuiszorg /Wlz (CD 21/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 608

24. Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (voortzetting)

35 681

25. Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (1e termijn Kamer)

35 983

26. Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

35 893

27. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (korte heropening)

36 061

28. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

33 134-(R1972)

29. Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

34 836

30. Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

35 996

31. Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

35 997

32. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Geen vergadering op 26 mei 2022 (Hemelvaart)

– Tweeminutendebat Toerisme (CD d.d. 11/5)

– Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

– Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04)

– Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD d.d. 20/4)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat Dierproeven (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang/ Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05)

– Tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3 (CD d.d.12/5)

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (voortzetting)

35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (re-en dupliek))

35 687 (Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)) + 35 688-(R2151)Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (re- en dupliek))

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

– Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD 12/5)

– Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03)

– Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22 343, nr. 299)

– Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven (CD d.d. 11/05)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)

– Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02)

– Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03)

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen))

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

35 868 (Wet digitale overheid)

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

14, 15 en 16 juni (week 24)

34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 929 (Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten))

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

28, 29 en 30 juni (week 26)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

5, 6 en 7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2022

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

– zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

4. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

5. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

7. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

8. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

9. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-President, Minister BuZa)

10. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

11. Debat over macrodoelmatigheid en arbeidsmarktperspectief voor jongeren (El Yassini) (Minister OCW)

12. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

13. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

14. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

15. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

16. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

17. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

18. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

19. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (Omtzigt) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

3. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

5. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

6. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

8. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

9. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

10. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over de onderhandelingen over de Voorjaarsnota (Klaver) (Minister-President, Minister Financiën)

13. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

15. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

16. Dertigledendebat over het stikstofbeleid (Van der Plas) (Minister N&S, Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 mei van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

(Kamerstuk 35 974)

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Recessen

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven