Agenda opgesteld 21 januari 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 januari

14.00 uur

Woensdag 26 januari

10.15 uur

Donderdag 27 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 264, nr. 8

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman tevens Kinderombudsman

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mw. prof. dr. mr. M.E. Kalverboer met ingang van 1 april 2022 te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman.

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

36 012, nr. 136 013, nr. 1

Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor beide voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

35 788, nr. 92

– de motie-Azarkan over een plan om moslimhaat te bestrijden

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Voorzitter: dhr. Wassenberg wenst zijn motie op stuk nr. 1726 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 295, nr. 1719

– de motie-Tielen c.s. over de doelstellingen van het coronabeleid zo verbreden dat het beleid gericht blijft op de samenleving in haar geheel

25 295, nr. 1720

– de motie-Agema/Van der Plas over het intrekken van de mondkapjesplicht in mbo en h.o.

25 295, nr. 1721

– de motie-Van den Berg/Westerveld over financiële hobbels oplossen voor meetapparatuur voor het aantonen van besmettelijk virus

25 295, nr. 1722

– de motie-Van den Berg c.s. over een gezondheidscampagne met focus op sport en bewegen als onderdeel van een middellangetermijnvisie

25 295, nr. 1723

– de motie-Van den Berg/Werner over de voorwaarden voor kunst- en cultuurvertoning in het onderwijs

25 295, nr. 1724

– de motie-Hijink c.s. over een voorstel om het Kamerdebat waar mogelijk voor de inwerkingtreding plaats te laten vinden

25 295, nr. 1725

– de motie-Westerveld over de resterende sneltestcapaciteit benutten om meer mogelijk te maken in de cultuursector en sportsector

25 295, nr. 1726 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wassenberg/Simons over een solidariteitsheffing voor grote bedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis

25 295, nr. 1727 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over het op vogelgriep onderzoeken van in de natuur gevonden dode dieren

25 295, nr. 1728

– de motie-Bikker c.s. over een gesprek met gemeenten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld over perspectief voor de lange termijn

25 295, nr. 1729

– de motie-Van Meijeren over alle coronamaatregelen per direct afschaffen

25 295, nr. 1730

– de motie-Kuzu/Van der Plas over psychische, fysieke, sociale en economische effecten van coronamaatregelen toevoegen als vierde pijler van OMT-adviezen

25 295, nr. 1731

– de motie-Den Haan c.s. over het meenemen van de informele zorg in de middellange- en langetermijnstrategie voor de coronacrisis

25 295, nr. 1732

– de motie-Den Haan over een onderzoek naar welke combinatie van vaccins bij een eventuele volgende boostercampagne het beste gegeven kan worden

25 295, nr. 1733

– de motie-Van der Plas c.s. over het aanpassen van de registratie door een onderscheid te maken tussen patiënten met primaire en secundaire covid

25 295, nr. 1734

– de motie-Van Haga over volledig stoppen met de coronatoegangspas

25 295, nr. 1735

– de motie-Van Haga over de quarantaineregels opheffen

25 295, nr. 1736

– de motie-Van Haga over de testverplichting bij inreizen vanuit niet-Schengenlanden opheffen

25 295, nr. 1737

– de motie-Van Haga/Van der Plas over alle coronamaatregelen voor de horeca en de culturele sector per direct en onvoorwaardelijk opheffen

25 295, nr. 1738

– de motie-Van Haga/Kuzu over een betere registratie van coronapatiënten in het ziekenhuis en op de ic

7. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 862, nr. 1

8. Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 925-VIII, nr. 20

9. Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met het onderwijsveld met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 785

10. Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 734

11. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

35 625

12. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

35 737

13. Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (1e termijn Kamer)

35 614

14. Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

35 890

15. Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en wijziging van de Kaderwet adviescolleges in verband met een verduidelijking inzake archiefbescheiden

35 900

16. Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

35 944

17. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting)

35 970

18. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Dertiende incidentele suppletoire begroting)

35 979

19. Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

35 587

20. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 februari (week 5)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

– Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 24/11)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat motie-Westerveld /Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (31 839, nr. 813)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1359)

– Tweeminutendebat LIMC (CD d.d. 02/12)

– Tweeminutendebat RLi advies «Toegang tot de stad» (34 682, nr. 89)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)

– Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)

– Tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33 118, nr. 207)

– Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (22 026, nr. 511)

– Tweeminutendebat Financiële markten – consumenten en dienstverlening (32 545, nr. 157)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 770 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 904 (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik))

35 335 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

8, 9 en 10 februari (week 6)

– Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 893 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

15, 16 en 17 februari (week 7)

35 940 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

35 733 (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

35 816 (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

35 945 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming ter uitvoering van Richtlijn nr. 2014/59/EU alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 806/2014)

35 868 (Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid))

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

22, 23 en 24 februari (week 8)

35 871 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag))

35 872 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting)

35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen))

25 februari t/m 7 maart (week 9)

– Voorjaarsreces

8, 9 en 10 maart (week 10)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 714 (Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 408 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen)

15, 16 en 17 maart (week 11)

Geen avondvergadering op 15 maart en geen vergadering op 16 maart i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen

22, 23 en 24 maart (week 12)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

2. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

3. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

4. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

5. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

6. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

7. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

8. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

9. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

10. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

11. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (Minister BuZa, Minister Defensie, Staatssecretaris J&V)

12. Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent (Helder) (Minister J&V)

13. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

14. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

15. Debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer (Van der Plas)

16. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister Financiën)

17. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister VWS)

18. Debat over de Klimaatnota 2021 (Minister Klimaat en Energie)

19. Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Omtzigt) (Staatssecretaris VWS, Minister RB, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over de gaswinning in Groningen (Beckerman) (Minister-President, Staatssecretaris EZK)

21. Debat over de Startnota (Nijboer) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

3. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

4. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (Van Baarle) (Staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit (Azarkan) (Minister J&V)

6. Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (Vestering) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

8. Interpellatie-Van Nispen over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames (Minister voor RB)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 24 januari van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 35 949)

Maandag 7 februari van 14.00–18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Innovatiewet Strafvordering (Kamerstuk 35 869)

Maandag 7 februari van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Maandag 14 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Maandag 21 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Maandag 14 maart van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg (35 560)

Maandag 21 maart van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit» (Kamerstuk 35 738)

Maandag 11 april van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 11 april van 14.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang» (Kamerstuk 35 766)

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Recessen

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven