Agenda opgesteld 10 december 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 957

Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen)

35 957 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

De Voorzitter: dhr. Azarkan wenst zijn amendement op stuk nr. 8 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 4

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

35 957, nr. 9

– de motie-Stoffer over de herijking en verbetering van de lopende hersteloperatie voorrang geven boven het uitwerken van de drie nieuwe regelingen

35 957, nr. 10

– de motie-Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB

35 957, nr. 11

– de motie-Omtzigt over bij het ontwerp van een regeling voldoende rekening houden met de groep van partners die bij elkaar zijn gebleven

Stemmingen

4a. Stemmingen in verband met:

35 930

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen)

35 930 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Inge van Dijk (8,I) over een zware voorhang

– artikel I

– amendement Inge van Dijk (8,II)

– artikel II

– amendement Grinwis/Hammelburg (9) over een evaluatie binnen drie jaar (invoegen artikel IIA)

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 917

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur

35 917 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Ellemeet (10) over een ambtshalve beroep bij de rechtbank na oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel (invoegen onderdeel Aa)

– amendement-Van der Werf (9) over het schrappen van de mogelijkheid om een subsidie, vergunning, ontheffing of erkenning in te trekken of te weigeren (invoegen onderdelen Aa en Ab)

– amendement-Van der Werf (12) over het schrappen van de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

35 917, nr. 11

– de motie-Koekkoek over bij verlenging de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding jaarlijks evalueren

35 917, nr. 13

– de motie-Van der Werf over het niet meer mogelijk maken om in strijd met de keuze van de strafrechter via de Twbmt toch bestuurlijke maatregelen op te leggen

35 917, nr. 14

– de motie-Van der Plas/Michon-Derkzen over onderzoeken hoe nieuwe vormen van terroristische dreiging ondervangen kunnen worden

35 917, nr. 15

– de motie-Bikker/Kuik over voorwaarden formuleren voor de instandhouding van de vijf in de wet voorliggende maatregelen

Stemming

7. Stemming over motie ingediend bij het tweeminutendebat Commerciële radio: rapport SEO en toelichting

24 095, nr. 552

– de motie-Grinwis/Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het nieuwe steunpakket corona

35 420, nr. 425

– de motie-Graus/Van Haga over een snellere openstelling van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

35 420, nr. 426

– de motie-Graus/Van Haga over het verlagen van de omzetverliesdrempel

35 420, nr. 427

– de motie-Graus/Van Haga over het TVL-drempelpercentage verlagen naar 15%

35 420, nr. 428

– de motie-Graus/Van Haga over zzp'ers duidelijkheid bieden door de Tozo zonder partnertoets te verlengen

35 420, nr. 429

– de motie-Graus/Van Kent over een ruimhartige omzetdervingsregeling voor Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de watersnoodramp

35 420, nr. 430

– de motie-Nijboer/Maatoug over verlenging van het besluit afschaffen zoektermijn voor jongeren tot en met 27 jaar

35 420, nr. 431

– de motie-Nijboer c.s. over gemeenten aansporen om de TONK weer open te stellen

35 420, nr. 432

– de motie-Nijboer c.s. over de maatstaf voor compensatie voor zwangere of zieke zzp'ers opnieuw beoordelen op individueel niveau

35 420, nr. 433 (aangehouden)

– de motie-Nijboer c.s. over het verruimen van de steunmaatregelen voor de culturele sector

35 420, nr. 434

– de motie-Romke de Jong c.s. over het budget voor cultuurleningen indien nodig aanvullen

35 420, nr. 435

– de motie-Van Haga/Graus over de invorderingsrente op openstaande belastingschulden tot 1 januari 2024 op 0,01% houden

35 420, nr. 436

– de motie-Van Haga/Graus over het subsidiepercentage van de NOW 5 verhogen van 85% naar 100%

35 420, nr. 437

– de motie-Van Haga/Smolders over onderzoek naar compensatie van het salaris van de dga in de NOW

35 420, nr. 438

– de motie-Van Haga over een langetermijnperspectief voor ondernemers per situatie in de toekomst

35 420, nr. 439

– de motie-Aartsen c.s. over een aparte TVL-startersregeling

35 420, nr. 440

– de motie-Aartsen c.s. over een extra uitvoeringsplan om de uitvoering van de steunpakketten te verbeteren

35 420, nr. 441

– de motie-Van Kent over verlenging van het garantiefonds voor evenementen tot ten minste het derde kwartaal van 2022

35 420, nr. 442

– de motie-Van Kent c.s. over een met de Tozo vergelijkbare regeling voor zzp'ers

35 420, nr. 443

– de motie-Amhaouch/Kuiken over een structureel overleg met sociale partners over de aanpak van de coronacrisis

35 420, nr. 444

– de motie-Amhaouch/Palland over verkennen hoe problemen als gevolg van verschillende coronaregels in de grensregio's voorkomen kunnen worden

35 420, nr. 445

– de motie-Amhaouch/Van Haga over verkennen wat nodig is om de kermistraditie en -cultuur te behouden

35 420, nr. 446

– de motie-Van Baarle over coulance voor taxichauffeurs die in de knel zijn geraakt

35 420, nr. 447

– de motie-Grinwis/Maatoug over verlenging van de verruimde regels voor de Bbz

35 420, nr. 448 (aangehouden)

– de motie-Maatoug c.s. over een vangnetregeling voor zzp'ers en flexwerkers in de culturele sector

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 925, nr. 141

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van Presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 971, nr. 8

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad inzake drie wetsvoorstellen over coronatoegangsbewijzen

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van Presidium te besluiten.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de huisvesting van statushouders

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 2796 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2789

– de motie-Eerdmans over de huisvestingsopgave voor statushouders en de bijbehorende taakstellingen voor gemeenten afschaffen

19 637, nr. 2788

– de motie-Eerdmans over de mogelijkheden in kaart brengen om verblijfsvergunningen asiel voor onbepaalde tijd af te schaffen

19 637, nr. 2787

– de motie-Eerdmans over een landelijk dashboard waarin per gemeente inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel sociale huurwoningen naar statushouders gaan

19 637, nr. 2790

– de motie-Eerdmans over een opt-out voor een aantal Europese richtlijnen bedingen

19 637, nr. 2791

– de motie-Markuszower over het sluiten van de grenzen voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

19 637, nr. 2792

– de motie-Van Baarle over onderzoeken hoe de particuliere voorraad sociale huurwoningen ingezet kan worden voor de huisvesting van aandachtsgroepen

19 637, nr. 2793

– de motie-Van Baarle over sturen op een groter aandeel sociale huurwoningen waarin ook aandachtsgroepen kunnen worden gehuisvest

19 637, nr. 2794

– de motie-Van Baarle over maatregelen om de kwaliteit van de noodopvang te verbeteren

19 637, nr. 2795

– de motie-Van Baarle over het aanwijzen van geschiktere locaties voor de opvang van vluchtelingen

19 637, nr. 2796 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over oplossingen om de veiligheid in het openbaar vervoer rond Ter Apel, Zwolle en Emmen te waarborgen

19 637, nr. 2797

– de motie-Van der Plas over tijdelijke huisvesting voor studenten in rijksgebouwen

19 637, nr. 2798

– de motie-Bisschop over inventariseren welke investeringen noodzakelijk zijn om te komen tot een robuuste en wendbare asielketen

19 637, nr. 2799

– de motie-Bisschop over een kenniscentrum over de huisvesting van statushouders

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 20 december 2021

21 501-08, nr. 840

– de motie-Hagen c.s. over onderzoek naar het uit de markt halen van emissierechten na sluiting van de Onyx-kolencentrale

21 501-08, nr. 841 (aangehouden)

– de motie-Bontenbal/Hagen over bioLNG laten meetellen bij de doelstellingen voor hernieuwbare brandstoffen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

De Voorzitter: mw. Kröger verzoekt haar motie op stuk nr. 954 aan te houden. Mw. Teunissen wenst haar motie op stuk nr. 948 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 941 (aangehouden)

– de motie-Thijssen/Kröger over onderzoeken hoe duurzaamheidssubsidies toegankelijker gemaakt kunnen worden voor huishoudens met een laag inkomen

32 813, nr. 942

– de motie-Thijssen/Kröger over het gericht compensatie bieden aan huishoudens die deze het meest nodig hebben

32 813, nr. 943

– de motie-Thijssen/Kröger over het loslaten van het plafond voor hernieuwbare elektriciteit

32 813, nr. 944

– de motie-Grinwis over geen grond van het Rijksvastgoedbedrijf verkopen ten behoeve van hyperscale datacenters

32 813, nr. 945

– de motie-Grinwis over het gelijktrekken van de subsidie voor zonnewarmte-installaties met die voor hybride warmtepompen in de ISDE-regeling

32 813, nr. 946

– de motie-Grinwis c.s. over het laten opstellen van een onafhankelijke second opinion

32 813, nr. 948 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Teunissen/Leijten over uitspreken dat Nederland zich alsnog dient aan te sluiten bij de Beyond Oil and Gas Alliance

32 813, nr. 947

– de motie-Teunissen over een klimaattoets voor alle nieuwe wetsvoorstellen

32 813, nr. 949

– de motie-Erkens over een onafhankelijk onderzoek naar de leveringszekerheid van gas

32 813, nr. 950

– de motie-Erkens/Boucke over het centraal coördineren van de overstap naar een groene staalproductie bij Tata Steel IJmuiden

32 813, nr. 951

– de motie-Boucke c.s. over de toegankelijkheid en dekking voor elektrificatie in de SDE++ verbeteren

32 813, nr. 952

– de motie-Bontenbal/Grinwis over uitwerken hoe klimaatbeleid en circulaire economie elkaar kunnen versterken

32 813, nr. 953

– de motie-Kröger/Thijssen over duurzame elektriciteitsopwekking op land in lijn brengen met het «Fit for 55»-pakket

32 813, nr. 954 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Thijssen over het geld voor niet doorgaande CCS-projecten bestreden aan andere CO2-besparende projecten

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 814

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

– artikelen 1 t/m 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn moties op stuk nrs. 8, 9 en 10 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 814, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over geen garanties van oorsprong afgeven voor houtige biomassa

35 814, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over zorgen dat garanties van oorsprong bijdragen aan een toename van productie van duurzame energie en een afname van productie van fossiele energie

35 814, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over geen garanties van oorsprong mogelijk maken voor energie die met behulp van CO2 is geproduceerd

35 814, nr. 11

– de motie-Van Raan over een CO2-klok ophangen in de Tweede Kamer zodat klimaatverandering op de voet gevolgd kan worden

35 814, nr. 12

– de motie-Boucke over de informatie op het stroometiket van Nederlandse energieleveranciers

35 814, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Thijssen over uitbreiding van de Regeling garanties van oorsprong

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

21 501–20, nr. 1744

– de motie-Sjoerdsma/Boucke over het versterken van de Europese energiemarkt door het gezamenlijk inkopen van gas

21 501–20, nr. 1745

– de motie-Sjoerdsma over het onderzoeken van steun voor Europese kieslijsten

21 501–20, nr. 1746

– de motie-Jasper van Dijk over de conceptversie van het Strategisch Kompas openbaar maken

21 501–20, nr. 1747

– de motie-Van der Plas over een Europees kader om gelijktijdig reisrestricties op te leggen aan landen waar zich in hoog tempo nieuwe covidvarianten voordoen

21 501–20, nr. 1748

– de motie-Bisschop over aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van het Europees vaccinatiecertificaat

21 501–20, nr. 1749

– de motie-Piri c.s. over het opnemen van bestaande handelscontracten in Europese sanctiepakketten tegen Belarus

21 501–20, nr. 1750

– de motie-Piri c.s. over voorwaarden stellen aan financiële steun voor grensbewaking

21 501–20, nr. 1751

– de motie-Maeijer/De Roon over vasthouden aan besluitvorming bij unanimiteit over civiele en militaire missies

21 501–20, nr. 1752

– de motie-Maeijer/Agema over kenbaar maken dat het voeren van een debat over verplichte vaccinatie aan de soevereine landen is

21 501–20, nr. 1753

– de motie-Van Houwelingen over zich uitspreken tegen de vorming van een Europees leger

21 501–20, nr. 1754

– de motie-Van Houwelingen over zich uitspreken tegen de uitspraak van Von der Leyen over de wenselijkheid van een vaccinatieplicht

21 501–20, nr. 1755

– de motie-Van Houwelingen over er bij Oostenrijk op aandringen om maatregelen rondom vaccinatieplicht en lockdowns terug te draaien

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 986, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. C.J. Borman

2. dhr. prof. mr. J.E.M. Polak

3. mw. mr. dr. H.G. Sevenster

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 986, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als volgt vast te stellen:

1. dhr. prof. mr. J.E.M. Polak

2. mw. mr. dr. H.G. Sevenster

3. dhr. mr. C.J. Borman

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 986, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als volgt vast te stellen:

1. mw. mr. dr. H.G. Sevenster

2. dhr. mr. C.J. Borman

3. dhr. prof. mr. J.E.M. Polak

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 987, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de civiele kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als volgt vast te stellen:

1. mw. mr. K. Teuben

2. dhr. mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk

3. mw. mr. C.N. Dalebout

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 987, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de civiele kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk

2. mw. mr. K. Teuben

3. mw. mr. C.N. Dalebout

Stemmingen

22. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

35 925-VI, nr. 41

– de motie-Markuszower/Helder over het dragen van een hoofddoek door buitengewoon opsporingsambtenaren verbieden

35 925-VI, nr. 56

– de motie-Michon-Derkzen/Van der Plas over landelijke regelgeving voor een neutrale uitstraling van het boa-uniform

23. Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Tweeminutendebat Juridische beroepen (CD d.d. 04/11)

met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding (CD 1/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 975, nr. 1

27. Debat over de Najaarsnota 2021 met maximum spreektijden van:

8 minuten voor VVD en D66;

7 minuten voor PVV en CDA;

6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks;

5 minuten voor Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, VOLT, JA21, SGP, DENK, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1 en

2,5 minuten voor de Groep Van Haga en het lid Omtzigt.

28. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 934

30. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

35 941

31. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

35 964

32. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten))

35 951

33. Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten)

35 547

34. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

Langetermijnagenda

17 december 2021 t/m 10 januari 2022 (week 51, 52 en 1)

– kerstreces

11, 12 en 13 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

– Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 24/11)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met het onderwijsveld (35 925 VIII, nr. 20)

– Tweeminutendebat Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030 (Kamerstuk 32 813, nr. 916)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1359)

– Tweeminutendebat LIMC (CD d.d. 02/12)

– Tweeminutendebat RLi advies «Toegang tot de stad» (34 682, nr. 89)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 02/12)

– Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 734 (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

18, 19 en 20 januari (week 3)

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 904 (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik))

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening))

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

35 770 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht)

35 900 (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

35 714 (Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

25, 26 en 27 januari (week 4)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 893 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

1, 2 en 3 februari (week 5)

35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

35 733 (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

35 816 (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

8, 9 en 10 februari (week 6)

35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

35 872 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 335 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (Voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

2. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

3. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

4. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

5. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

6. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

7. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

8. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

9. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

10. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

11. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

12. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

13. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

14. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

15. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

16. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

17. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

18. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

20. Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire (Kwint) (Minister-President, Minister RB, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS)

21. Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent (Helder) (Minister J&V)

22. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

23. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

24. Debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer (Van der Plas)

25. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister Financiën)

26. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

8. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

10. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

11. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

12. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

13. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-President, Minister BZK, Minister J&V)

17. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (Van Baarle) (Staatssecretaris SZW)

18. Dertigledendebat over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit (Azarkan) (Minister J&V)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (Vestering) (Minister LNV)

20. Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 december van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake autonome wapensystemen (Kamerstuk 35 848)

Donderdag 16 december van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Incidentele suppletoire begroting inzake de verwerving van een kunstwerk (Kamerstuk 35 984)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Maandag 17 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (Kamerstuk 35 869)

Maandag 24 januari 2022 van 14.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (Kamerstuk 35 587)

Maandag 31 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang» (Kamerstuk 35 766)

Maandag 7 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg» (Kamerstuk 35 560)

Maandag 14 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Van der Berg over Mondzorg (Kamerstuk 35 882)

Maandag 21 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Recessen

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven