Agenda opgesteld 26 november 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 november

14.00 uur

Woensdag 1 december

10.15 uur

Donderdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2022

De Voorzitter: dhr Kwint wenst zijn moties op stuk nrs. 78 en 79 te wijzigen, mw. Werner haar motie op stuk nr. 87, mw. Teunissen haar motie op stuk nr. 91 en mw. Gündogan haar motie op stuk nr. 93. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-VIII, nr. 78 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint/Westerveld over het garantiefonds door laten lopen tot einde Q3 2022

35 925-VIII, nr. 79 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over een betere borging door de publieke omroep van cultuur van Nederlandse makers

35 925-VIII, nr. 80

– de motie-Kwint/Ploumen over een uitgewerkt plan voor herwaardering van muziekscholen

35 925-VIII, nr. 81

– de motie-Kwint c.s. over het verlengen van de Upstream-regelingen

35 925-VIII, nr. 82

– de motie-Wuite over een fieldlab herstelexperiment voor de culturele sector

35 925-VIII, nr. 83

– de motie-Wuite over 2% van het geld uit het Europees Herstelfonds besteden aan cultuur

35 925-VIII, nr. 84

– de motie-Ploumen c.s. over scenario's voorbereiden voor het geval aanvullende steunpakketten voor cultuur noodzakelijk blijken

35 925-VIII, nr. 85

– de motie-Ploumen c.s. over een Nationaal Cultuurplan voor een breed aanbod in alle provincies

35 925-VIII, nr. 86

– de motie-Werner over de bescherming van cultureel erfgoed beter verankeren in crisisplannen

35 925-VIII, nr. 87 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Werner c.s. over waarborgen dat toegankelijke voorstellingen niet verloren gaan

35 925-VIII, nr. 88

– de motie-Westerveld c.s. over het budget van de digitale bibliotheek laten aansluiten bij de groei van het aantal onlinegebruikers

35 925-VIII, nr. 89

– de motie-Westerveld c.s. over overbruggingssteun voor de culturele en creatieve sector voor de hele winter

35 925-VIII, nr. 90

– de motie-Westerveld c.s. over ertoe oproepen dat financiële steun daadwerkelijk bij zzp'ers en flexwerkers terechtkomt

35 925-VIII, nr. 91 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Teunissen c.s. over minimaal het huidige aantal openbare bibliotheken behouden

35 925-VIII, nr. 92

– de motie-Teunissen/Westerveld over in gesprek gaan met culturele instellingen over het afbouwen van de invloed van de fossiele industrie

35 925-VIII, nr. 93 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gündogan c.s. over de Nederlandse culturele en creatieve sector onderdeel maken van programma's in Europees verband aangaande de digitale transformatie

35 925-VIII, nr. 94

– de motie-Bisschop/Van der Plas over financiële ondersteuning voor niet-commerciële stadsherstelorganisaties

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022

35 925-XII, nr. 59

– de motie-Madlener/Wilders over het voldoende ophogen van het budget voor waterveiligheid

35 925-XII, nr. 60

– de motie-Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

35 925-XII, nr. 61

– de motie-De Hoop/Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater

35 925-XII, nr. 62

– de motie-Bromet over het vasthouden van CO2 in veenweidegebieden

35 925-XII, nr. 63

– de motie-Bromet over een onderzoek naar de uitvoering van maatregelen om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water te halen

35 925-XII, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Bromet over geen lozingsvergunningen die langer lopen dan 2027

35 925-XII, nr. 65

– de motie-Grinwis/Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren

35 925-XII, nr. 66

– de motie-Grinwis/Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek

35 925-XII, nr. 67 (ingetrokken)

– de motie-Stoffer/Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen

35 925-XII, nr. 68

– de motie-Stoffer/Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting

35 925-XII, nr. 69

– de motie-Stoffer/Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

33 118, nr. 205

– de motie-Minhas over het monitoren van de regeling publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het pakket Belastingplan

35 927, nr. 81

– de motie-Omtzigt over voor belasting- en toeslagenzaken geen gebruik meer maken van de huidige landsadvocaat, Pels Rijcken

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten

32 847, nr. 829

– de motie-Koerhuis/Van Baarle over het inzetten van specifieke kennis en expertise over standplaatsenbeleid binnen Expertteams Woningbouw

32 847, nr. 830

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar opkoop van vakantieparken door buitenlandse roofinvesteerders

32 847, nr. 831

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar het uitbreiden van de rechten van huurders van grond op vakantieparken

32 847, nr. 832

– de motie-Van Baarle/Nijboer over het opnieuw uitvoeren van de herhaalmeting standplaatsen

32 847, nr. 833 (ingetrokken)

– de motie-Van Baarle c.s. over woonwagens en standplaatsen standaard onderdeel laten zijn van beleidsbesprekingen tussen gemeenten en corporaties

32 847, nr. 834

– de motie-Grinwis/Koerhuis over de bouw van studentenkamers bevorderen

32 847, nr. 835

– de motie-Bromet over prioriteit voor woningbouw boven uitbreiding van het aantal recreatiewoningen

32 847, nr. 836

– de motie-Boulakjar/Koerhuis over studentenhuisvesting door middel van transformatie en tijdelijke woningen

32 847, nr. 837

– de motie-Geurts c.s. over een nieuw Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

32 813, nr. 919

– de motie-Koerhuis/Beckerman over een tussentijdse evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken

32 813, nr. 920

– de motie-Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten

32 813, nr. 921

– de motie-Koerhuis over huiseigenaren stimuleren tot verduurzaming

32 813, nr. 922

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met het gasvrij maken van woningen

32 813, nr. 923

– de motie-Kops over de derde tranche van 50 miljoen voor het Programma Aardgasvrije Wijken niet uitkeren

32 813, nr. 924

– de motie-Grinwis c.s. over de focus leggen op het isoleren van woningen met label G, F, E en D

32 813, nr. 925

– de motie-Bromet over mogelijkheden voor bewoners om af te dwingen dat de verhuurder de woning beter isoleert

32 813, nr. 926

– de motie-Van Haga/Van der Plas over inzet voor behoud van de gasinfrastructuur

32 813, nr. 927

– de motie-Van Haga/Van der Plas over geen subsidies meer voor de huidige generatie warmtepompen

32 813, nr. 928

– de motie-Van Haga/Van der Plas over inrichting van een landelijk expertisecentrum «decentrale waterstof»

32 813, nr. 929

– de motie-Beckerman over het aanpassen van de beleidsregels voor het maximumtarief van warmte

32 813, nr. 930

– de motie-Beckerman over voorstellen voor een eerlijkere compensatie van de gestegen energieprijzen

32 813, nr. 931

– de motie-Beckerman over de lijst van ernstige gebreken uitbreiden

32 813, nr. 932

– de motie-Van Esch over duurzame isolatiematerialen onder het lage btw-tarief brengen

32 813, nr. 933

– de motie-Van Esch over financiële middelen en instrumenten voor de isolatieopgave beter laten aansluiten bij de doelen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid

32 847, nr. 838

– de motie-Beckerman over het in kaart brengen van door de Rotterdamwet getroffen groepen

32 847, nr. 839

– de motie-Beckerman over geen toepassing van de Rotterdamwet en verlengingsaanvragen tot een onafhankelijke evaluatie is uitgevoerd

32 847, nr. 840

– de motie-Beckerman over een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de Rotterdamwet

32 847, nr. 841

– de motie-Beckerman over het aanscherpen van de eisen voor verlengingsaanvragen inzake de Rotterdamwet

32 847, nr. 842

– de motie-Beckerman over het afschaffen van de Rotterdamwet

32 847, nr. 843

– de motie-Koerhuis/Grinwis over een pilot met het met corporaties delen van gegevens door zorg- en veiligheidshuizen

32 847, nr. 844

– de motie-Koerhuis over de pilot met het aanpakken van woonfraude na goede evaluatie omzetten in beleid

32 847, nr. 845

– de motie-Boulakjar over het uitwerken van aanbevelingen voor een beter cijfermatig inzicht in de Wbmgp

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Bouwregelgeving

28 325, nr. 225

– de motie-Beckerman/Koerhuis over schimmel- en vochtproblematiek standaard onderdeel maken van prestatieafspraken

28 325, nr. 226

– de motie-Beckerman over een landelijke apk voor huurwoningen

28 325, nr. 227

– de motie-Beckerman over een verplichte minimale afwezigheid van twee uur bij isolatie met purschuim

28 325, nr. 228

– de motie-Beckerman over het vaststellen van een grenswaarde voor isocyanaten

28 325, nr. 229

– de motie-Bromet over een verplichting voor nieuwbouwwoningen in het Bouwbesluit verblijfsruimten voor gebouwafhankelijke dieren

28 325, nr. 230

– de motie-Nijboer over een plan voor het versterken van funderingen in de grootste probleemgebieden

28 325, nr. 231

– de motie-Nijboer over het schadeherstel in de Friese veenweiden vergemakkelijken

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022

35 925-XV, nr. 15

– de motie-De Graaf over een verbod op de azan

35 925-XV, nr. 16

– de motie-De Graaf/Wilders over alle moskeeën sluiten

35 925-XV, nr. 17

– de motie-Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten

35 925-XV, nr. 18

– de motie-Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten

35 925-XV, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021

35 925-XV, nr. 20

– de motie-Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Consulaire Zaken

De Voorzitter: dhr. Sjoerdsma wenst zijn motie op stuk nr. 55 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-V, nr. 54

– de motie-Brekelmans/Sjoerdsma over nieuwe mogelijkheden voor digitalisering van producten en diensten voor Nederlanders in het buitenland

35 925-V, nr. 55 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sjoerdsma/Brekelmans over volledige digitalisering van de consulaire documentverstrekking

35 925-V, nr. 56

– de motie-Sjoerdsma over de financiering van de beveiliging van het postennetwerk

35 925-V, nr. 57

– de motie-De Roon over Nederlanders oproepen om Ethiopië onverwijld te verlaten

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat China

35 207, nr. 44

– de motie-Sjoerdsma over een parlementair onderzoek naar ongewenste beïnvloeding vanuit China

35 207, nr. 45

– de motie-De Roon over samenwerking en dialoog met China waar dat in het Nederlands belang is

35 207, nr. 46

– de motie-De Roon over uitdragen dat eenzijdige stappen met betrekking tot de status van Taiwan onaanvaardbaar zijn

35 207, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over het verminderen van de afhankelijkheid van Nederlandse consumenten en producenten van China

35 207, nr. 48

– de motie-Kuzu over scenario's voor maatregelen tegen China om de genocide op Oeigoeren een halt toe te roepen

35 207, nr. 49

– de motie-Kerseboom/Kuzu over Nederlandse gemeenten en provincies actief informeren over vriendschapsrelaties met Chinese steden en provincies

35 207, nr. 50

– de motie-Kerseboom/Kuzu over een onderzoek naar de onderlinge relaties van gemeenten en provincies met China en Chinese entiteiten

35 207, nr. 51

– de motie-Brekelmans/Agnes Mulder over meer onderzoek naar de invloed van Chinese (staats)bedrijven in Nederlandse bedrijven

35 207, nr. 52

– de motie-Brekelmans/Agnes Mulder over steun voor Litouwen na de Chinese diplomatieke reactie op het openen van het «Taiwanese Representative Office»

35 207, nr. 53

– de motie-Piri/Jasper van Dijk over in Xinjiang actieve Nederlandse ondernemingen informeren over de mensenrechtenschendingen

35 207, nr. 54

– de motie-Piri over gedwongen orgaantransplantatie agenderen voor de komende EU-Chinatop

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Wapenexportbeleid

22 054, nr. 349

– de motie-Jasper van Dijk over tot nader order geen vergunningen verstrekken voor wapenexport naar Egypte

22 054, nr. 350

– de motie-Jasper van Dijk over geen uitzonderingen voor bepaalde krijgsmachtonderdelen bij toetsing voor een wapenexportvergunning voor Egypte

22 054, nr. 351

– de motie-Jasper van Dijk over ook export van dual-use goederen met een waarde van ten minste 2 miljoen euro versneld aan de Kamer melden

22 054, nr. 352

– de motie-Klink over het vervangen van de term «wapenexport» dan wel «wapenexportbeleid» door het «export(beleid) van strategische goederen»

22 054, nr. 353

– de motie-Van Haga/Smolders over een gelijk speelveld binnen de EU op het gebied van de wapenexport

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

De Voorzitter: dhr. Ceder wenst zijn motie op stuk nr. 20 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-IV, nr. 20 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ceder over een gezamenlijke bestrijding van mensenhandel in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan

21 501-07, nr. 1795

– de motie-Gündogan c.s. over het besteden van gelden uit het herstelfonds naar de geest van het Europees Herstelfonds

21 501-07, nr. 1796

– de motie-Gündogan c.s. over tegemoetkomen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen

21 501-07, nr. 1797 (aangehouden)

– de motie-Inge van Dijk over voorwaarden die aan het Nederlandse herstelplan worden gesteld

21 501-07, nr. 1798

– de motie-Alkaya over het stapsgewijs afbouwen van de hypotheekrenteaftrek

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

35 925-XVII, nr. 19

– de motie-Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp

35 925-XVII, nr. 20

– de motie-Van Weerdenburg/Wilders over geen Nederlands belastinggeld voor salarissen van ambtenaren in Afghanistan

35 925-XVII, nr. 21

– de motie-Klink c.s. over internationaal actieve mkb'ers ook gebruik laten maken van fondsen

35 925-XVII, nr. 22

– de motie-Klink c.s. over invest International als enig loket voor financiering van internationaal ondernemen

35 925-XVII, nr. 23

– de motie-Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel

35 925-XVII, nr. 24

– de motie-Klink c.s. over een verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een interdepartementale aanpak

35 925-XVII, nr. 25

– de motie-Jasper van Dijk over het structureel verhogen van de basisfinanciering voor noodhulp

35 925-XVII, nr. 26

– de motie-Jasper van Dijk over het onverminderd voortzetten van programma's gericht op de aanpak van SRGR en hiv/aids

35 925-XVII, nr. 27

– de motie-Hammelburg/Van der Lee over alle handels- en exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow

35 925-XVII, nr. 28

– de motie-Hammelburg c.s. over het mobiliseren van steun voor COVAX vanuit het bedrijfsleven

35 925-XVII, nr. 29

– de motie-Hammelburg/Piri over steun voor de internationale en regionale interseksebeweging

35 925-XVII, nr. 30

– de motie-Piri c.s. over het inzetten van het Civic Space Fund met een focus op innovatieve samenwerking

35 925-XVII, nr. 31

– de motie-Piri c.s. over een implementatieplan gendermainstreaming

35 925-XVII, nr. 32

– de motie-Kuik/Ceder over hulpprogramma's voor jezidivrouwen die vanwege seksueel geweld niet terug kunnen naar hun gemeenschap

35 925-XVII, nr. 33

– de motie-Amhaouch c.s. over de ondersteuning van de huidige IMVO-convenanten continueren

35 925-XVII, nr. 34

– de motie-Amhaouch c.s. over de ROM's blijvend extra ondersteunen in de facilitering van de internationalisering van het mkb

35 925-XVII, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Amhaouch c.s. over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa

35 925-XVII, nr. 36

– de motie-Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe klimaatinvesteringen maximaal ten goede komen aan de armste landen

35 925-XVII, nr. 37

– de motie-Van der Lee c.s. over het versterken van lokaal eigenaarschap en contextspecifieke programmering

35 925-XVII, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over bij de Europese Commissie pleiten voor een eenduidig due diligence-beleid in het kader van de bossenwet

35 925-XVII, nr. 39

– de motie-Van der Lee c.s. over het ontwikkelingssamenwerkingsbudget met 300 miljoen verhogen

35 925-XVII, nr. 40

– de motie-Ceder c.s. over in het Integraal Afwegingskader de SDG-toets meenemen bij wetsvoorstellen van de vijf belangrijkste coherentieministeries

35 925-XVII, nr. 41

– de motie-Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie

35 925-XVII, nr. 42

– de motie-Ceder/Kuik over inzichtelijk maken hoe jongeren met een handicap in het huidige BHOS-beleid bereikt worden

35 925-XVII, nr. 43

– de motie-Ceder/Kuik over streven naar een besteding van 25% van de ODA-middelen via maatschappelijke organisaties

35 925-XVII, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Teunissen over een plan van aanpak om te stoppen met de Nederlandse import en doorvoer van soja uit de Cerrado

35 925-XVII, nr. 45

– de motie-Teunissen/Stoffer over een investeringsplan om het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het bni

35 925-XVII, nr. 46

– de motie-Teunissen over substantiële stappen om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%

35 925-XVII, nr. 47

– de motie-Koekkoek c.s. over een voortrekkersrol spelen bij de inzet voor jongerenparticipatie, -onderwijs en -werkgelegenheid

35 925-XVII, nr. 48

– de motie-Koekkoek c.s. over een plafond van 350 miljoen voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers

35 925-XVII, nr. 49

– de motie-Stoffer/Koekkoek over het formuleren van doelen op het gebied van menstruele gezondheid

35 925-XVII, nr. 50

– de motie-Stoffer/Teunissen over het spreiden van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers

35 925-XVII, nr. 51

– de motie-Stoffer over geen drang en dwang bij abortussen die door Nederland gefinancierd worden

35 925-XVII, nr. 52

– de motie-Stoffer over 33% van de ODA-middelen besteden middels maatschappelijke organisaties en ngo's

35 925-XVII, nr. 53

– de motie-Van Haga/Van Weerdenburg over geen belastinggeld overmaken naar de taliban

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

De Voorzitter: mw. Van der Plas wenst haar motie op stuk nr. 106 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-VI, nr. 40

– de motie-Markuszower/Helder over het beëindigen van het beleid om het bezit van harddrugs te gedogen

35 925-VI, nr. 41

– de motie-Markuszower/Helder over het dragen van een hoofddoek door buitengewoon opsporingsambtenaren verbieden

35 925-VI, nr. 42

– de motie-Markuszower/Helder over ervoor zorgen dat de politiebureaus weer terug in de wijken komen

35 925-VI, nr. 43

– de motie-Markuszower/Helder over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten

35 925-VI, nr. 44

– de motie-Markuszower/Helder over onderzoek naar invoering van een wetsartikel voor de strafbaarstelling van wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik

35 925-VI, nr. 45

– de motie-Markuszower/Helder over een grondige heroverweging van het Multidisciplinair Interventie Team door de commissie-Schneiders

35 925-VI, nr. 46

– de motie-Markuszower/Helder over opening van een volwaardig politiebureau met 24/7-bezetting in Ter Apel

35 925-VI, nr. 47

– de motie-Markuszower over alle asielzoekerscentra in Nederland direct sluiten en asielzoekers, illegalen en mensen met een tijdelijke asielstatus uitzetten

35 925-VI, nr. 48

– de motie-Markuszower/Wilders over de Nederlandse grenzen sluiten en een push-backsysteem invoeren

35 925-VI, nr. 49

– de motie-Markuszower over gesloten instellingen maken van asielzoekerscentra

35 925-VI, nr. 50

– de motie-Markuszower/Madlener over het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling intrekken

35 925-VI, nr. 51

– de motie-Markuszower over geen gratie verlenen aan levenslang gestraften

35 925-VI, nr. 52

– de motie-Markuszower over het invoeren van een minimumstraf van levenslang voor terroristen

35 925-VI, nr. 53

– de motie-Michon-Derkzen/Kuik over inzicht geven in de toename van structurele operationele capaciteit en programmageld

35 925-VI, nr. 54

– de motie-Michon-Derkzen/Bisschop over de politie voorzien van drones en counterdronesystemen

35 925-VI, nr. 55

– de motie-Michon-Derkzen/Palland over een onderzoek naar wettelijke beperkingen in het delen van informatie

35 925-VI, nr. 56

– de motie-Michon-Derkzen/Van der Plas over landelijke regelgeving voor een neutrale uitstraling van het boa-uniform

35 925-VI, nr. 57

– de motie-Michon-Derkzen over een wetsvoorstel voor verankering van de innovatieve werkwijze van het MIT

35 925-VI, nr. 58

– de motie-Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden

35 925-VI, nr. 59

– de motie-Van Nispen c.s. over klokkenluiders beschermen en geen aangifte tegen hen doen

35 925-VI, nr. 60

– de motie-Van Nispen/Omtzigt over het weghalen van de rechtsprekende taak bij de Raad van State

35 925-VI, nr. 61

– de motie-Van Nispen c.s. over slachtoffers beter bijstaan en verdragslanden aanspreken op naleving van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

35 925-VI, nr. 62

– de motie-Van Nispen/Van der Staaij over geen beroep doen op verjaringstermijnen bij rechtszaken rond binnenlandse adopties

35 925-VI, nr. 63

– de motie-Van Nispen c.s. over komen met een gedegen visie op en praktische uitwerking van het politieonderwijs

35 925-VI, nr. 64

– de motie-Jasper van Dijk/Van Nispen over een tijdelijk humanitair toelatingsprogramma voor jezidische vrouwen en kinderen

35 925-VI, nr. 65

– de motie-Jasper van Dijk over verbeteren en waarborgen van de veiligheid op de bussen bij Ter Apel

35 925-VI, nr. 66

– de motie-Jasper van Dijk over kinderen die geboren zijn na de asielprocedure een verblijfsvergunning verlenen op grond van de Afsluitingsregeling (35 925-VI, nr. 66) (ingediend)

35 925-VI, nr. 67

– de motie-Van der Werf/Bikker over een deel van incidenteel vrijgevallen middelen uit de motie-Hermans inzetten om de onderbezetting in de GGP te mitigeren

35 925-VI, nr. 68

– de motie-Van der Werf c.s. over bestaande effectieve interventies tegen ondermijning gericht op jongeren ook aan kleinere gemeenten beschikbaar stellen

35 925-VI, nr. 69

– de motie-Van der Werf c.s. over bewustzijn bij gemeenten over de dreiging vanuit jihadistische en rechts-extremistische hoek

35 925-VI, nr. 70

– de motie-Kathmann c.s. over alsnog 50 alleenstaande kinderen uit Griekenland een veilig thuis in Nederland bieden

35 925-VI, nr. 71

– de motie-Kathmann over de omvang en kosten van de inzet van agenten bij voetbalrellen en voetbalwedstrijden inzichtelijk maken

35 925-VI, nr. 72

– de motie-Kathmann over de KNVB bewegen tot lik-op-stukbeleid voor sanctionering van voetbalclubs

35 925-VI, nr. 73

– de motie-Kathmann c.s. over zo snel mogelijk het wetsvoorstel strafbaarstelling straatintimidatie naar de Kamer sturen

35 925-VI, nr. 74

– de motie-Kuik/Bikker over de aanpak van criminele uitbuiting integraal onderdeel laten zijn van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit

35 925-VI, nr. 75

– de motie-Kuik/Bikker over een landelijk juridisch loket gespecialiseerd in de juridische dimensie van de ondermijningsaanpak

35 925-VI, nr. 76

– de motie-Kuik/Michon-Derkzen over een pilot voor beveiliging middels cameratoezicht (35 925-VI, nr. 76) (ingediend)

35 925-VI, nr. 77

– de motie-Palland/Ellemeet over verkennen of aanhaken bij het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering kan bijdragen aan het opbouwen van kennis en expertise

35 925-VI, nr. 78

– de motie-Palland over bevoegdheden zo organiseren dat zo min mogelijk tijd verloren gaat bij een urgente vermissing

35 925-VI, nr. 79

– de motie-Ellemeet/Kathmann over het aanstellen van een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen

35 925-VI, nr. 80

– de motie-Ellemeet/Koekkoek over het tegengaan van de onterechte veronderstelling dat veroordeelde jongeren geen vog kunnen krijgen

35 925-VI, nr. 81

– de motie-Kröger c.s. over een onderzoek naar de procedures waarin niet is voorzien in gesubsidieerde rechtsbijstand

35 925-VI, nr. 82

– de motie-Kröger c.s. over kwetsbare groepen uit «veilige landen» behandelen in de algemene asielprocedure

35 925-VI, nr. 83

– de motie-Kröger c.s. over een uitzonderingsclausule voor humanitaire bijstand voor wat betreft het delict mensensmokkel

35 925-VI, nr. 84

– de motie-Bikker c.s. over 0,6 miljoen vrijmaken voor initieel onderwijs van executieve politievrijwilligers in 2022

35 925-VI, nr. 85

– de motie-Bikker/Van Nispen over rapporteren hoe kinderen worden bereikt door gokreclames

35 925-VI, nr. 86

– de motie-Ceder over landelijke kaders en normen ter verbetering van de begeleiding en sociale veiligheid van kwetsbare groepen in azc's

35 925-VI, nr. 87

– de motie-Ceder over een reflectierapport door de Afdeling bestuursrechtspraak over de afhandeling van vreemdelingenzaken

35 925-VI, nr. 88

– de motie-Ceder over verdachten van oorlogsmisdaden zelf vervolgen als dat in het land van herkomst niet mogelijk is

35 925-VI, nr. 89 (aangehouden)

– de motie-Ceder over een onafhankelijke onderzoek naar de inhoudelijke besluitvorming over asielverzoeken door de IND

35 925-VI, nr. 90

– de motie-Koekkoek over verbetering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit naar Italiaans voorbeeld nadrukkelijk toetsen aan de Nederlandse Grondwet en verdragen

35 925-VI, nr. 91

– de motie-Koekkoek over het opnieuw voorleggen aan adviesorganen van wetsvoorstellen na aanpassing ervan

35 925-VI, nr. 92

– de motie-Koekkoek c.s. over niet instemmen met het gebruik van Europese fondsen voor het financieren van muren of barrières aan de grens

35 925-VI, nr. 93

– de motie-Koekkoek c.s. over het instellen van lhbti-units in azc's

35 925-VI, nr. 94

– de motie-Bisschop c.s. over de voortzetting van de taskforce «Onze hulpverleners veilig» waarborgen

35 925-VI, nr. 95

– de motie-Bisschop c.s. over mogelijkheden onderzoeken om betaling van schade ook tijdens detentie af te dwingen

35 925-VI, nr. 96

– de motie-Bisschop c.s. over bespreken hoe het aantal wijkagenten in het buitengebied uitgebreid kan worden

35 925-VI, nr. 97

– de motie-Azarkan over excuses aan de moslimgemeenschap voor onrechtmatig handelen door de NCTV

35 925-VI, nr. 98

– de motie-Azarkan over een onafhankelijkere klachtenprocedure bij de politie

35 925-VI, nr. 99

– de motie-Azarkan over het betaalbaar houden van gefinancierde rechtsbijstand in de bezwaar- en beroepsfase in toeslagenzaken en andere kwesties die de bestaanszekerheid betreffen

35 925-VI, nr. 100

– de motie-Azarkan over bindende regelgeving voor redelijke verdenkingen invoeren

35 925-VI, nr. 101

– de motie-Azarkan over een voorlichtingscampagne voor jongeren over aanvragen en verkrijgen van een vog

35 925-VI, nr. 102

– de motie-Den Haan c.s. over subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid om hun huis te beveiligen

35 925-VI, nr. 103

– de motie-Den Haan c.s. over een plan van aanpak voor de capaciteitsproblemen bij de politie

35 925-VI, nr. 104

– de motie-Van der Plas/Ephraim over afzien van het vuurwerkverbod

35 925-VI, nr. 105

– de motie-Van der Plas/Eerdmans over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het opleggen van langdurige detentie na drie ernstige geweldsmisdrijven

35 925-VI, nr. 106 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Plas over werken aan het herintroduceren van politiebureaus en politieposten op het platteland

35 925-VI, nr. 107

– de motie-Van der Plas over bij de locatie van nieuwe politieopleidingen rekening houden met de bereikbaarheid voor potentiële rekruten in plattelandsregio's

35 925-VI, nr. 108

– de motie-Van der Plas c.s. over het proactief delen van het handelingskader openbareordeverstoringen door dierenrechtenactivisten

35 925-VI, nr. 109 (aangehouden)

– de motie-Simons over afzien van de beoogde uitbreiding van de bevoegdheden van de NCTV

35 925-VI, nr. 110

– de motie-Simons c.s. over een einde maken aan de misstanden bij aanmeld- en opvangcentra

35 925-VI, nr. 111

– de motie-Simons c.s. over versterking van de bestaande onafhankelijke steunpunten voor voormalige amv'ers

35 925-VI, nr. 112

– de motie-Simons/Koekkoek over langere begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

35 925-VI, nr. 113

– de motie-Simons/Koekkoek over etniciteit geen indicator meer laten zijn in profielen of selectiebeslissingen

35 925-VI, nr. 114 (aangehouden)

– de motie-Simons c.s. over een generaal pardon voor Surinaamse Nederlanders die ongedocumenteerd op Nederlands grondgebied leven

35 925-VI, nr. 115

– de motie-Omtzigt c.s. over versterking van de positie van de belanghebbende via bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht

35 925-VI, nr. 116

– de motie-Omtzigt c.s. over de Belastingdienst opdragen tijdig een herzieningsverzoek in te dienen voor alle relevante toeslagenzaken

35 925-VI, nr. 117

– de motie-Omtzigt c.s. over het aanwijzen van een specifieke officier van justitie voor vervolging van uitreizigers naar ISIS-gebied

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 87)

– Onderdelen A t/m K

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs,Cultuur en Wetenschap (87) (toevoegen brief)

– Onderdelen L t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

27 925, nr. 864

– de motie-Piri c.s. over een gepast nieuw voorstel voor het voorzitterschap van de onderzoekscommissie

27 925, nr. 865

– de motie-Jasper van Dijk over het raadplegen van de Kamer als de regering een onderzoekscommissie instelt

27 925, nr. 866

– de motie-Eppink over het NIOD vragen om het onderzoek naar de evacuatie uit Afghanistan uit te voeren

21. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Tweeminutendebat Energieraad 2 december 2021 (CD 25/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 925-XV

23. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

35 925-XIV

24. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

35 881

25. Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

35 906

26. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Elfde incidentele suppletoire begroting)

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen (9 december)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 14/10)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

– Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 24/11)

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening))

35 714 (Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

35 814 (Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 546 (Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur))

14, 15 en 16 december (week 50)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Juridische beroepen (CD d.d. 04/11)

– Debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

35 770 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 900 (Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs))

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 918 (Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022))

17 december 2021 t/m 10 januari 2022 (week 51, 52 en 1)

– kerstreces

11, 12 en 13 januari (week 2)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 734 (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

18, 19 en 20 januari (week 3)

35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)

35 824 (Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg))

35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 904 (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik))

25, 26 en 27 januari (week 4)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 816 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015))

1, 2 en 3 februari (week 5)

35 872 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 335 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

3. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

4. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

5. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

6. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

7. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

8. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

9. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

10. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

11. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

12. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

13. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

14. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

15. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

16. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

17. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

18. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

19. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

20. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

22. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

23. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

24. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

28. Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire (Kwint) (Minister-President, Minister RB, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (Minister BuZa, Minister Defensie, Staatssecretaris J&V)

30. Debat over het nieuwe steunpakket voor ondernemers (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister Financien, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent (Helder) (Minister J&V)

32. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

33. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

34. Debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer (Van der Plas)

35. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

18. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

19. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-President, Minister BZK, Minister J&V)

20. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (Van Baarle) (Staatssecretaris SZW)

21. Dertigledendebat over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit (Azarkan) (Minister J&V)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (Vestering) (Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 17.45 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 (Kamerstuk 35 918)

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken over Groningen

Donderdag 2 december 2021 van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 6 december 2021 van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (Kamerstuk 35 957)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Maandag 17 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (Kamerstuk 35 869)

Maandag 24 januari 2022 van 14.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (Kamerstuk 35 587)

Maandag 31 januari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Agema en Wilders: «Zorg van Nationaal Belang» (Kamerstuk 35 766)

Maandag 7 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg» (Kamerstuk 35 560)

Maandag 14 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota Van der Berg over Mondzorg (Kamerstuk 35 882)

Maandag 21 februari 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Recesperiodes

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 26 november)

VVD:

116

minuten

D66:

60

minuten

PVV:

45

minuten

CDA:

35

minuten

SP:

28

minuten

PvdA:

30

minuten

GroenLinks:

25

minuten

Partij voor de Dieren:

64

minuten

ChristenUnie:

38

minuten

Forum voor Democratie:

43

minuten

VOLT:

13

minuten

JA21:

12

minuten

SGP:

15

minuten

DENK:

15

minuten

Fractie Den Haan:

36

minuten

BBB:

23

minuten

BIJ1:

19

minuten

Groep Van Haga:

1

minuut

Omtzigt:

17

minuten

Naar boven