Agenda opgesteld 18 juni 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 juni

Woensdag 23 juni

Donderdag 24 juni

Stemmingen

35 593

Stemming

35 593, nr. 13

Stemmingen

35 648

Stemming

35 648, nr. 14 (aangehouden)

Stemmingen

32 820, nr. 419

32 820, nr. 420

32 820, nr. 421

32 820, nr. 422

32 820, nr. 423

32 820, nr. 424

32 820, nr. 425 (gewijzigd)

32 820, nr. 426

32 820, nr. 427

32 820, nr. 428

32 820, nr. 429

32 820, nr. 430

32 820, nr. 431

32 820, nr. 432

Stemmingen

35 735

Stemmingen

35 776

Stemmingen

32 813, nr. 724

32 813, nr. 725

32 813, nr. 726

32 813, nr. 727

32 813, nr. 728

32 813, nr. 729

32 813, nr. 730 (gewijzigd)

32 813, nr. 731

32 813, nr. 732

Stemmingen

35 693

Stemming

35 693, nr. 11 (aangehouden)

Stemmingen

30 821, nr. 133

30 821, nr. 134

30 821, nr. 135

30 821, nr. 136

30 821, nr. 137

30 821, nr. 138

30 821, nr. 139

30 821, nr. 140

30 821, nr. 141

30 821, nr. 142

Stemmingen

35 680

Stemmingen

35 680, nr. 10

35 680, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 11)

35 680, nr. 12

35 680, nr. 13

35 680, nr. 14

35 680, nr. 15

35 680, nr. 17

Stemming

30 950, nr. 207

Stemmingen

35 216

Stemmingen

35 216, nr. 14

35 216, nr. 15

35 216, nr. 16

35 216, nr. 17

35 216, nr. 18

35 216, nr. 19

Stemming

21 501–02, nr. 2374 (gewijzigd, was nr. 2367)

Stemmingen

35 718

Stemmingen

35 606

Stemmingen

35 606, nr. 25

35 606, nr. 24

35 606, nr. 26

35 606, nr. 27

Stemmingen

35 063, nr. 16

35 063, nr. 17

Stemmingen

31 289, nr. 470 (ingetrokken)

31 289, nr. 471

31 289, nr. 473

31 289, nr. 472

Stemmingen

31 497, nr. 409

31 497, nr. 411

31 497, nr. 410

Stemmingen

35 145

Stemmingen

35 663, nr. 15

35 663, nr. 14

35 663, nr. 13

35 663, nr. 16

35 663, nr. 17

35 663, nr. 18

35 663, nr. 19

35 663, nr. 20 (aangehouden)

35 663, nr. 21

35 663, nr. 22

35 663, nr. 23

35 663, nr. 24

35 663, nr. 25

35 663, nr. 26

35 663, nr. 27

35 663, nr. 28 (aangehouden)

35 663, nr. 29

Stemming

21 501–20, nr. 1701 (gewijzigd, was nr. 1691)

Stemmingen

35 830-XV, nr. 9

35 830-XV, nr. 10

Stemmingen

35 830-VIII, nr. 9

35 830-VIII, nr. 10

35 830-VIII, nr. 11

35 830-VIII, nr. 12

35 830-VIII, nr. 13

35 830-VIII, nr. 14

35 830-VIII, nr. 15 (aangehouden)

35 830-VIII, nr. 16

35 830-VIII, nr. 17

35 830-VIII, nr. 18

35 830-VIII, nr. 19

35 830-VIII, nr. 20

35 830-VIII, nr. 21

Stemmingen

35 830-VII, nr. 10

35 830-VII, nr. 11

35 830-VII, nr. 12

21 501-02, nr. 1306

32 317, nr. 68

29 668, nr. 60

35 708

35 551

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

35 593 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– amendement Van der Staaij c.s. (11) over het benadrukken van het vrijwillige karakter van het prenataal huisbezoek in de wettekst

– amendement Van den Berg c.s. (12) over het nader duiden van het begrip kwetsbaarheid

– artikel I

– amendement Aukje de Vries/Van den Berg (14) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid

– de motie-Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs

5. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

35 648 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Rajkowski c.s. (12,I) over het in de basisregistratie personen opnemen va n contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen

– onderdeel A

– onderdelen B t/m F

– amendement Rajkowski c.s. (13) over een melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m J

– amendement Ceder (9) over het niet langer toestaan van het schrappen van de afstammingsgegevens op verzoek van adoptiefouders

– onderdeel K

– amendement Rajkowski c.s. (12,II) (invoegen onderdeel Ka)

– onderdeel L

– amendement Rajkowski c.s. (12,III) (invoegen onderdeel La)

– onderdeel M

– amendement Rajkowski c.s. (12,IV) (invoegen onderdelen Ma t/m Mc)

– onderdeel N t/m W

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

6. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

De Voorzitter: dhr. Ceder verzoekt zijn motie op stuk nr. 14 aan te houden.

– de motie-Ceder over een experiment starten met een briefadres voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur en corona

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 425 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Ploumen c.s. over eenmalige verlenging van de cultuursubsidieperiode met twee jaar

– de motie-Ploumen c.s. over geen voorbehoud bij het uitkeren van de steunmaatregelen

– de motie-Ploumen c.s. over zo snel mogelijk informeren over continuering van ondersteuning aan de culturele sector

– de motie-Werner c.s. over een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond

– de motie-Van Strien c.s. over flexibel omgaan met de vergunningverlening voor culturele ondernemers

– de motie-Wuite c.s. over een herstelplan om de culturele sector sterker uit de crisis te laten komen

– de gewijzigde motie-Westerveld c.s. over voorwaarden zodat het steunpakket gebruikt wordt om zelfstandigen aan het werk te houden

– de motie-Westerveld/Jasper van Dijk over het schrappen van de partnertoets in de Tozo-regeling

– de motie-Martin Bosma over zich uitspreken tegen sensitivity readers

– de motie-Martin Bosma over naamswijzigingen in Het Concertgebouw verhinderen

– de motie-Martin Bosma over alle banden met de gemeente Amsterdam verbreken

– de motie-Martin Bosma over geen medewerking verlenen aan het slavernijmuseum

– de motie-Teunissen over een sectorbrede implementatie van de Fair Practice Code

– de motie-Teunissen over belastingvoordelen voor het culturele aanbod

8. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

35 735 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– artikelen 4 t/m 13

– amendement-Ploumen (4) over een startbudget voor een garantieregeling voor de audiovisuele sector

– amendement Ploumen (6) over een garantieregeling voor podia en producenten

– amendement Ploumen (7) over leenfaciliteiten voor zelfstandige culturele ondernemers

– amendement Ploumen (8) over een eenmalige opstartinvestering voor makers en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector

– amendement Ploumen/Westerveld (9) over een cultuurvoucher voor jongeren tussen 18 en 25 jaar

– amendement Westerveld c.s. (10) over middelen voor een Nationaal Podiumplan voor afgestudeerden en starters in de kunsten

– artikel 14

– artikelen 16 t/m 15

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

9. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Continuering van het RES-proces

De Voorzitter: dhr. Erkens wenst zijn motie op stuk nr. 730 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Agnes Mulder over een overzicht met mogelijke keuzes over burgerfora

– de motie-Agnes Mulder over basisvoorwaarden voor inwonersparticipatie

– de motie-Boucke c.s. over een kwaliteitsbudget voor energieopwekkingsprojecten

– de motie-Eerdmans over een definitie van «maatschappelijk draagvlak» formuleren

– de motie-Eerdmans over een moratorium voor het opwekken van wind- en zonne-energie op land boven 35 TWh

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met de Regionale Energiestrategieën

– de gewijzigde motie-Erkens c.s. over verschillende vormen van energieopslag meenemen in de RES 2.0

– de motie-Erkens/Leijten over onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land

– de motie-Leijten over zon op dak als norm

11. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

35 693 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Van Raan (8,II)over een zorgplicht voor een afname van de wettelijke voorraden aardolieproducten en een toename van voorraden duurzame energie (toevoegen onderdeel C)

– amendement Van Raan (10,II) over isolatie van de tankopslagen vóór 2024 (toevoegen onderdeel C)

– amendement Van Raan (9,II) over het niet gebruiken van biobrandstoffen ter afdekking van productverplichtingen (toevoegen onderdeel C)

– amendement Van Raan (7,II)over experimenteerruimte voor het opslaan van duurzame energie (toevoegen onderdeel C)

– artikel I

– amendement Van Raan (10,III)

– artikel II

– amendement Van Raan (8,I)

– amendement Van Raan (10,I)

– amendement Van Raan (9,I)

– amendement Van Raan (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

12. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

– de motie-Van Raan over het subsidiëren van de ontwikkeling van opslagtechnologie waarbij bruto geen CO2 vrijkomt

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de werkwijze van de NCTV

– de motie-Azarkan/Wassenberg over een extern onafhankelijk onderzoek naar het buiten het wettelijk kader uitvoeren van activiteiten door de NCTV

– de motie-Azarkan/Wassenberg over de NCTV uitsluitend binnen het wettelijk kader laten opereren

– de motie-Wassenberg c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van de NCTV

– de motie-Wassenberg c.s. over geen juridische grondslag creëren voor de verwerking en verspreiding van gegevens van burgers

– de motie-Van Nispen/Wassenberg over erop toezien dat de NCTV zich bezighoudt met de oorspronkelijke kerntaken

– de motie-Michon-Derkzen c.s. over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV

– de motie-Eerdmans over het financieren van toneelvoorstellingen door de NCTV beëindigen

– de motie-Simons over het expliciteren van de bevoegdheden van de NCTV

– de motie-Simons/Azarkan over een breed onderzoek naar discriminatie en de inzet van onwettelijke instrumenten

– de motie-Simons c.s. over een inventarisatie van mogelijk in te stellen controle-instrumenten voor de Kamer

14. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

35 680 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Wiersma (9,I) over de toets op de wervingsinspanningen van de werkgever als niet facultatief

– onderdeel B

– amendement Wiersma (9,II)

– amendement Wiersma (7,I) over een aanbod voor scholing op het gebied van de Nederlandse taal

NB. Indien zowel 9 als 7 wordt aangenomen, worden de teksten van 9,II en 7,I in elkaar verwerkt.

– onderdeel C

– amendement Wiersma (7,II)

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

– de motie-Van Weyenberg/Maatoug over een brede adviescommissie om vast te stellen in welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn

– de gewijzigde motie-Van Baarle over een evaluatie van de wetswijziging binnen drie jaar na inwerkingtreding

– de motie-Van Baarle over een verruiming van de arbeidsduurbeperking voor vluchtelingen tot 26 weken

– de motie-Van Baarle over een specificering dan wel aanscherping van de huisvestingsvoorwaarde in de Wav

– de motie-Simons over een uitgebreid plan om uitbuiting van arbeidsmigratie effectief en harder te bestrijden

– de motie-Simons over een verbod voorbereiden op de samensmelting van de rollen van werkgever en verhuurder

– de motie-Wiersma over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

– de motie-Ouwehand over de gouden koets niet meer in de oude hoedanigheid inzetten

17. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 216 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Raan (11,I) over een vast tarief per ton kooldioxide-equivalent

Indien 11 verworpen:

– amendement Van Raan (12) over verhoging van de prijspadbedragen

– amendement Thijssen (13) over een grondslag voor bijstelling van het prijspad en een vooraankondigingstermijn van 1 jaar voor opwaartse bijstelling

– onderdeel B

– artikel I

– amendement Van Raan (11,II) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– amendement Van Raan (11,III) (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– gewijzigd amendement Grinwis c.s. (21) over het verkorten van de evaluatietermijn en bijzondere aandacht voor Europese klimaatontwikkelingen

– artikel IV

– artikelen V t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

– de motie-Van Raan over het voorbereiden van een uniforme CO2-heffing

– de motie-Van Raan over uitspreken dat een lage CO2-prijs strijdig is met het Akkoord van Parijs

– de motie-Van Raan over de wet onderwerpen aan een analyse conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet

– de motie-Grinwis/Van Weyenberg over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing

– de motie-Kops over het uitbannen van energiearmoede

– de motie-Kops over Nederland bevrijden uit het EU Emissions Trading System

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

– de gewijzigde motie-Van der Staaij c.s. over tegen eenzijdige anti-Israëlische initiatieven stemmen

20. Stemmingen in verband met:

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 56)

– Onderdelen A t/m J

Wijziging voorgesteld in onderdeel K:

– voorstel van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (56) (toevoegen brief)

– Onderdelen K t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

21. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 606 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel I, onderdelen A t/m J

– amendement Kwint (9) over openbare instellingen als uitgangspunt bij bestuursoverdracht

– onderdeel K

– onderdelen L t/m S

– amendement Peters/Van Meenen (13) over de mogelijkheid om met een brede scholengemeenschap een verticale scholengemeenschap te vormen

– tweede nader gewijzigd amendement Kwint (23,I) over toepassing van de Wet medezeggenschap op scholen bij verticale scholengemeenschappen

– amendement Peters (14) over een voorhangprocedure bij de verwantschapseis

– onderdeel T

– onderdeel U

– amendement Bisschop (12) over uitbreiding van het verbod om bij meer dan één bevoegd gezag bestuurder te zijn

– onderdeel V

– onderdelen W t/m BB

– nader gewijzigd amendement Kwint (20) over een acceptatieplicht voor bijzondere instellingen die onderdeel zijn van een verticale scholengemeenschap (invoegen onderdeel BBa)

– onderdelen CC t/m GG

– tweede nader gewijzigd amendement Kwint (23,II)

– onderdeel GGa

– tweede nader gewijzigd amendement Kwint (23,III)

– onderdeel HH

– onderdelen II en JJ

– tweede nader gewijzigd amendement Kwint (23,IV)

– onderdeel JJa

– onderdeel KK

– tweede nader gewijzigd amendement Kwint (23,V)

– onderdeel KKa

– onderdelen LL t/m RR

– artikel I

– artikel II

– artikel III, onderdelen A t/m H

– gewijzigd amendement Kwint (22,I) over een acceptatieplicht voor bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel zijn van een verticale scholengemeenschap (invoegen onderdeel Ha)

– onderdelen I t/m S

– artikel III

– artikelen V t/m X

– tweede nader gewijzigd amendement Kwint (23,VI)

– artikel Xa

– artikel XI

– gewijzigd amendement Kwint (22,II)

– artikel XII

– artikelen XIIa t/m XIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

22. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

– de motie-Peters/Bisschop over een evaluatie van de een-op-eenregel binnen drie jaar

– de motie-Peters/Bisschop over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen voor een minimaal dekkend aanbod in de regio

– de motie-El Yassini over doorstroom naar de associate degree

– de motie-Bisschop/Peters over één gemeenschappelijk wettelijk medezeggenschapskader voor voortgezet onderwijs en mbo

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

– de motie-Peters/Paul over bij de evaluatie van de initiatiefwet-Kwint/Westerveld de effecten op de ouderbijdragen meenemen

– de motie-De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Situatie op het Avicenna College

– de motie-Paul c.s. over het zo spoedig mogelijk indienen van het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

– de motie-Van Baarle over knelpunten voor voldoende aanbod van islamitisch onderwijs wegnemen

– de motie-Eerdmans over de komst van een SIVOR-school voorkomen

– de motie-Eerdmans over geen functies in het onderwijs meer voor betrokkenen bij de misstanden op het Avicenna College

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio

– de motie-Kwint/Westerveld over de knelpunten in de financiering van onderwijs voor zorgleerlingen in relatie tot de toelaatbaarheidsverklaringen

– de motie-Van Meenen over aanpassing van het ontwikkelingsperspectief en overeenstemming met ouders in geval van wijziging in de tlv

– de motie-Van Meenen over overeenstemming tussen de Tyltylschool De Maasgouw en ouders over het ontwikkelingsperspectief van het kind

26. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

35 145 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A en B

– nader gewijzigd amendement De Hoop/Westerveld (9,I) over het handhaven van het professioneel statuut

– onderdeel C

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– nader gewijzigd amendement De Hoop/Westerveld (9,II)

– onderdeel C

– onderdeel D

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– nader gewijzigd amendement De Hoop/Westerveld (9,III)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– nader gewijzigd amendement De Hoop/Westerveld (9,IV)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel IV

– artikelen V en VI

– nader gewijzigd amendement De Hoop/Westerveld (9,V) (invoegen artikel VIa)

– amendement Van der Staaij (11) over inwerkingtreding per 1 januari of 1 juli volgend op de plaatsing in het Staatsblad

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn

– de motie-Sjoerdsma c.s. over nog in 2021 het opheffen van de unanimiteit voor het Europese buitenlandbeleid agenderen

– de motie-Maeijer/Wilders over een nexit aankondigen

– de motie-Maeijer over niet meegaan in verdere integratie richting een politieke unie

– de motie-Amhaouch/Sjoerdsma over onderzoek naar een Europese veiligheidsraad

– de motie-Jasper van Dijk over aandringen op meer balans in de gesprekken van de Permanente Vertegenwoordiging

– de motie-Piri c.s. over zo snel mogelijk scheiding van baan en bed voor arbeidsmigranten

– de motie-Piri c.s. over het vrijgeven van patenten op coronavaccins

– de motie-Piri c.s. over in Europa pleiten voor een winstbelastingtarief van ten minste 21%

– de motie-Van der Lee c.s. over de EU-herstelplannen beoordelen op compatibiliteit met rechtsstatelijke en democratische beginselen

– de motie-Teunissen over niet akkoord gaan met een nieuw GLB als het niet voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs

– de motie-Teunissen/Van Raan over rekenen met de werkelijke uitstoot door de bijstook van houtige biomassa

– de motie-Dassen c.s. over zich uitspreken tegen afbraak van de democratische rechtsstaat en schending van de fundamentele rechten van de mens in Hongarije

– de motie-Dassen/Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten

– de motie-Bisschop over het voortouw nemen om de staatsschuld van EU-lidstaten op verantwoorde wijze te verlagen

– de motie-Van der Plas over op Europees niveau inzetten op het weer mogelijk maken van de pulsvisserij

28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top d.d. 24 en 25 mei 2021

– de gewijzigde motie-Dassen c.s. over het plaatsen van de Europese vlag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020

– de motie-Palland over een tussenstap naar een deeltijd-WW-regeling

– de motie-Gijs van Dijk/Ceder over een oplossing voor de nadelige gevolgen van een loonloze periode

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 en de Staat van het onderwijs 2021

– de motie-Paternotte/Van der Woude over hogescholen en universiteiten actief ondersteunen om studentenuitwisselingen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden

– de motie-Paul/Peters over best practices in het kader van monitoring binnen het Nationaal Programma Onderwijs

– de motie-Van Baarle over het aanscherpen of expliciet vermelden van het tegengaan van discriminatie in de voorwaarden voor erkenning van een stagebedrijf

– de motie-Van Baarle over een hand-out voor ieder erkend stagebedrijf over herkenning van discriminatie tijdens de selectie

– de motie Van Baarle over bewerkstelligen dat iedere leerling op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van het Meldpunt Stagediscriminatie

– de motie-Beertema over geen plaats voor de Kritische Rassentheorie in curricula

– de motie-Kwint over ervoor zorg dragen dat de vrijgemaakte middelen voor hogere lerarensalarissen bij leraren terechtkomen

– de motie-Kwint/Westerveld over het terugdringen van schaduwonderwijs

– de motie-Kwint/Westerveld over geen reclame voor private aanbieders van schaduwonderwijs

– de motie-Westerveld/Kwint over een passend onderwijsaanbod voor mensen met een handicap en/of neurodivergente personen

– de motie-Westerveld over een langetermijnvisie voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden

– de motie-Peters/Paul over de uitwerking van het Actieplan Lerarentekort

– de motie-Peters/Van der Woude over instellingen die een opleiding aanbieden in het buitenland wettelijk verplichten om studenten 25% van het onderwijs fysiek in Nederland te laten volgen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020

– de motie-Bromet over het zo spoedig mogelijk opstellen van een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen

– de motie-Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken

– de motie-Koerhuis over mogelijkheden om een vve-boekhouding landelijk te laten digitaliseren

32. Debat over de Europese top van 24 en 25 juni 2021 met maximum spreektijden van:

VVD en D66:

8

minuten

PVV en CDA:

7

minuten

SP, PvdA en GroenLinks:

6

minuten

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, VOLT, JA21, SGP, DENK, Fractie-Den Haan, BBB en BIJ1:

5

minuten

Groep van Haga:

2,5

minuten

33. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. Tweeminutendebat Dutchbat-III (CD d.d. 08/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 02/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. Tweeminutendebat Water (CD 09/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. Tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel (CD d.d. 10/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. Tweeminutendebat MIRT (CD d.d. 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD d.d. 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. Tweeminutendebat Inwerkingtreding wijziging van de tijdelijke wet Groningen (CD d.d. 16/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. Tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. Tweeminutendebat JBZ-raad 7-8 juni 2021 (algemeen deel) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 10/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

50. Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Langetermijnagenda

29, 30 juni en 1 juli (week 26)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

– Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05)

– Tweeminutendebat Sint Eustatius (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Wonen en corona (CD d.d. 03/06)

– Tweeminutendebat Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving (32 757–179/180)

– Tweeminutendebat Duurzaam Vervoer (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06)

– Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)

– Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

– Tweeminutendebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

– Tweeminutendebat IJkpunt bestaanszekerheid (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (CD d.d. 17/06)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 671 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs)

35 720 (Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

6, 7 en 8 juli (week 27)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 01/06)

– Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

35 830-XIV (Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020)

9 juli t/m 6 september 2021 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2021

7, 8 en 9 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

35 401 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

14, 15 en 16 september (week 37)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 783 (Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)

35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

6. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

8. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

10. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

11. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

13. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

14. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

15. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

16. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

17. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

18. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

19. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

20. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

23. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

25. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

26. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

28. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

29. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

32. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

34. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

35. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

36. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

38. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

39. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

41. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

42. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

43. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

44. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

45. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

46. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

47. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

48. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

49. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

50. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

52. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

53. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

54. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

55. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

56. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

58. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

59. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

60. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

61. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

62. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

63. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

64. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

65. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

66. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

67. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

68. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

69. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

70. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

71. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

72. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

73. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

74. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

75. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

76. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

77. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

78. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

79. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken (Van Ginneken) (Staatssecretaris EZK)

80. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

81. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

82. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (Minister BZK)

83. Debat over de uitspraak in de klimaatrechtszaak tegen Shell (Van der Lee) (Minister en Staatssecretaris EZK)

84. Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen (Markuszower) (Minister J&V, Minister BuZa)

85. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (Pouw-Verweij) (Minister MZ)

86. Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten (Ellemeet) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

3. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

6. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

11. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

14. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

20. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

22. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

23. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

24. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

34. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

44. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

45. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

46. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

48. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over fouten bij de terugkeer van ongewenste vreemdelingen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

51. Dertigledendebat over mensensmokkel naar Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

52. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (Minister Financiën)

53. Dertigledendebat over de uitvoering van het Urgendavonnis (Boucke) (Minister-President, Minister EZK)

54. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (Minister BuZa)

55. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (Minister BuZa)

56. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

57. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (Van Kent) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over de bevolkingsgroei als gevolg van massa- immigratie (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

59. Dertigledendebat over het asielbeleid (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 21 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming Tweede Kamer

Dinsdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2020

Donderdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor BuHa/OS over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 18.45 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 28 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (Kamerstuk 35 504)

Maandag 28 juni van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Kwint over «Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector» (Kamerstuk 35 813)

Maandag 28 juni van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (Kamerstuk 35 665)

Maandag 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (Kamerstukken 35 799 en 35 812)

Dinsdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Woensdag 30 juni van 17.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Financiën over het Nationaal Groeifonds

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

Woensdag 7 juli van 10.00 tot 14.45 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Maandag 27 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (Kamerstuk 35 742)

Woensdag 29 september van 15.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

(Kamerstuk 35 232)

Donderdag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35 615)

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2022

Recesperiodes

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven