Agenda opgesteld 21 mei 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 mei

14.00 uur

Woensdag 27 mei

10.15 uur

Donderdag 28 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 438

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 18 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 438, nr. 4

– de motie-Graus c.s. over een gelijk speelveld inzake coronagerelateerde ondersteuning

35 438, nr. 5

– de motie-Graus c.s. over verlengen van de fiscale jaarruimte voor zzp'ers

35 438, nr. 6

– de motie-Graus c.s. over spoedig uitvoeren van onderhoud van overheidsgebouwen

35 438, nr. 7

– de motie-Graus/Van Haga over maandelijkse rapportages en cijfers van noodlijdende bedrijven en branches

35 438, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Graus over een Taskforce Sanering om noodlijdende bedrijven tijdig te helpen

35 438, nr. 9

– de motie-Amhaouch c.s. over steun voor de maakindustrie in de herstelfase na de coronacrisis

35 438, nr. 10

– de motie-Futselaar over de TOGS-regeling ook beschikbaar maken voor dorps- en buurthuizen

35 438, nr. 11

– de motie-Futselaar over steun voor vaste lasten lager dan € 4.000

35 438, nr. 12

– de motie-Moorlag over wijkgebouwen en buurt- en dorpshuizen onder de werkingssfeer van de TOGS brengen

35 438, nr. 13

– de motie-Moorlag over het opnemen van een hardheidsclausule in de TOGS

35 438, nr. 14

– de motie-Moorlag over een extra bijdrage door florerende bedrijven en bedrijfstakken

35 438, nr. 15

– de motie-Moorlag over vouchers van reisorganisaties

35 438, nr. 16

– de motie-Moorlag over een plan voor herstructurering van het commerciële- en publiekevoorzieningenniveau

35 438, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over aanvullende steunmaatregelen voor de culturele sector

35 438, nr. 18 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over geen noodsteun aan bedrijven die belasting ontwijken via buitenlandse constructies

35 438, nr. 19

– de motie-Van Raan over harde duurzaamheidseisen voor de steun aan fossiele bedrijven

35 438, nr. 20

– de motie-Van Raan over een grotere bijdrage van verhuurders van bedrijfspanden en bedrijfslocaties aan de noodsteun voor mkb's

35 438, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over naar voren halen van de investeringen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving

35 438, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Van Otterloo/Graus over een verlaging van de AOW-leeftijd

35 438, nr. 23

– de motie-Stoffer/Van Haga over onvoldoende dekking door de TOGS-regeling

35 438, nr. 24

– de motie-Stoffer over betere ondersteuning van kredietverstrekking

35 438, nr. 25

– de motie-Van Haga/Baudet over eigen veilige oplossingen in plaats van anderhalvemeter-maatregelen

35 438, nr. 26

– de motie-Van Haga c.s. over bedrijven die gebruikmaken van payrolling zelf een NOW-aanvraag laten doen

35 438, nr. 27

– de motie-Van Haga/Baudet over controleren of een bedrijf failliet is

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 451

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

35 451, nr. 3

– de motie-Van Raan over een exitstrategie van Royal ICH voor fossiele activiteiten

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 407

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 443

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

35 443, nr. 4

– de motie-Van Dam c.s. over de detentiecapaciteit als voorwaarde voor financiële steun

35 443, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Diertens over instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor coronamaatregelen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 459

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 409

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

35 409, nr. 6

– de motie-Smeulders c.s. over het opzetten van een volkshuisvestingsfonds

35 409, nr. 7

– de motie-Smeulders c.s. over mogelijk maken dat corporaties weer middenhuurwoningen kunnen bouwen

35 409, nr. 8

– de motie-Beckerman c.s. over openhouden van de regeling heffingsvermindering nieuwbouw

35 409, nr. 9

– de motie-Beckerman c.s. over voorlopig geen verhuurderheffing innen bij woningcorporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen

35 409, nr. 10

– de motie-Beckerman c.s. over het opnieuw openstellen van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten

35 409, nr. 11

– de motie-Nijboer c.s. over bevriezen van de huurprijzen in de sociale en de vrije sector

35 409, nr. 12

– de motie-Nijboer c.s. over een regeling waarbij de overheid garant staat voor een deel van de te verkopen woningen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 353

– de motie-Wilders c.s. over het per direct openen van de terrassen

25 295, nr. 354

– de motie-Wilders over gratis beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen

25 295, nr. 355

– de motie-Wilders over het afschaffen van de 1,5 meter in de buitenlucht

25 295, nr. 356

– de motie-Wilders over het niet schrappen van de ontslagboete

25 295, nr. 357

– de motie-Jetten/Pieter Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf

25 295, nr. 358

– de motie-Klaver/Dijkhoff over ic-verpleegkundigen betrekken bij besluitvorming

25 295, nr. 359

– de motie-Marijnissen c.s. over het in stand houden van de ontslagboete

25 295, nr. 360

– de motie-Asscher c.s. over het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpassen

25 295, nr. 361

– de motie-Asscher over het intrekken van de vrijstelling van de meldingsplicht bij het vermoeden van een COVID-19-besmetting

25 295, nr. 362

– de motie-Segers c.s. over lokaal maatwerk en perspectief voor de organisatie van kerkelijke activiteiten

25 295, nr. 363

– de motie-Ouwehand c.s. over het sluiten van nertsenfokkerijen

25 295, nr. 364

– de motie-Ouwehand c.s. over doorzettingsmacht voor het Ministerie van VWS bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten

25 295, nr. 365

– de motie-Van der Staaij/Segers over het vergroten van bewegingsvrijheid van mensen in de gehandicaptenzorg

25 295, nr. 366

– de motie-Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen

25 295, nr. 367

– de motie-Azarkan c.s. over onderzoek naar oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond

25 295, nr. 368 (ingetrokken)

– de motie-Van Brenk over gemeenten compenseren voor het mislopen van Wmo-inkomsten door de coronacrisis

25 295, nr. 369

– de motie-Van Brenk/Van der Staaij over extra middelen vrijmaken voor 113 Zelfmoordpreventie

25 295, nr. 370

– de motie-Van Brenk over meer middelen voor gemeenten om mantelzorgers extra te waarderen

25 295, nr. 371

– de motie-Baudet/Van Haga over geen boetes voor horecaondernemers die op Hemelvaartsdag weer willen openen

25 295, nr. 372

– de motie-Baudet/Van Haga over geen miljard ter beschikking stellen aan Afrikaanse landen

25 295, nr. 373

– de motie-Baudet/Van Haga over onderzoek naar het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van corona

25 295, nr. 374

de motie-Baudet/Van Haga over sportscholen en sportclubs toestaan per 1 juni vellig open te gaan

25 295, nr. 375

– de motie-Krol over lessen trekken uit de bestrijding van het coronavirus in Taiwan

25 295, nr. 376

– de motie-Krol over het beschermen van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen

25 295, nr. 377

– de motie-Van Haga/Baudet over het onderzoeken van alternatieven voor de anderhalvemetersamenleving

25 295, nr. 378

– de motie-Van Haga/Baudet over gelijksoortige situaties gelijk behandelen

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 249

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)

– wetsvoorstel

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020

25 295, nr. 309 (gewijzigd, was nr. 258)

– de gewijzigde motie-Asscher over het afwegingskader op basis waarvan besluiten zijn genomen ten aanzien van de maatregelen van de lockdown met de Kamer delen

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020

De Voorzitter: mw. Van Brenk verzoekt haar motie op stuk nr. 338 opnieuw aan te houden.

25 295, nr. 338 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over organiseren van een nationaal moment van rouw

17. Verantwoordingsdebat over het jaar 2019 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

8 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie;

2,5 minuten voor Groep Krol/VKA en het lid Van Haga.

18. Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijnontwikkelingen van de economie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 368

20. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

35 395

21. Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 juni (week 23)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

– VAO Vreemdelingen-en Asielbeleid (AO d.d. 12/03)

– VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

– VSO Beleidsvisie op filantropie (32 740, nr. 22)

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VSO Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen (31 288, nr. 827)

– VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017–2021 (31 524, nr. 460)

– VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO (24 724, nr. 169)

– VSO Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten (32 820, nr. 339)

– VSO Antwoord op schriftelijke vragen over het bericht «Ruzie met de universiteit over een briljant idee» (2020Z07354)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

– VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02)

– VAO Politie (AO d.d. 20/02)

– VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03)

– VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 04/03)

– VSO Datalek Donorregister (32 761, nr. 162)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

– VAO Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën (AO d.d. 12/03)

– VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 11/03)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 12/03)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 04/03)

– VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 19 maart 2020 (AO d.d. 11/03)

– VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR) (31 936, nr. 715)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

– VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (35 300-A, nr. 77)

– VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32 034, nr. 32)

– VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

– VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs met als eerste spreker het lid Rog (CDA) (31 293, nr. 518)

35 242 (Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

9, 10 en 11 juni (week 24)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 257 (Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces))

16, 17 en 18 juni (week 25)

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

23, 24 en 25 juni (week 26)

35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat over de voorjaarsnota 2020 (35 450)

3 juli tot en met 31 augustus 2020 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2020

1, 2 en 3 september (week 36)

35 374 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

8, 9 en 10 september (week 37)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag 2020

– Algemene Politieke Beschouwingen

22, 23 en 24 september (week 39)

35 349 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten))

29 en 30 september, 1 oktober (week 39)

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

6, 7 en 8 oktober (week 40)

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

35 402 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)

35 367 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

46. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

47. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

49. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

50. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

51. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

54. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

55. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

60. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

61. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

62. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

67. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

69. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

70. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

71. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

72. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

76. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

79. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

82. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

84. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

86. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

88. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

89. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

90. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

91. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

92. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

93. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

94. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

96. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

97. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

98. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

99. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

100. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

101. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

102. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

103. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

104. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

105. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

106. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

107. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

108. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

109. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

110. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

111. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

112. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

113. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

114. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

115. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

116. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

117. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

118. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

119. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

120. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

121. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

122. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

123. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

124. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

125. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

126. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

127. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

128. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

129. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

130. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

131. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

132. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

133. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

134. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

135. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

136. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

137. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

138. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

139. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

140. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

141. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

142. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

143. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

144. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

145. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

146. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

145. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

9. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

18. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

33. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

41. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

44. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

51. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

58. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

63. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

75. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

76. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

78. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

80. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

81. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

82. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

84. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

87. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

88. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

89. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

90. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 mei van 10.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (Kamerstukken 35 417, 35 418 en 35 419)

Maandag 25 mei van 13.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie (Kamerstuk 35 359)

Dinsdag 26 mei van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Woensdag 27 mei van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 28 mei van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Openbaar vervoer, infrastructuur en corona

Maandag 8 juni van 10.00 tot 16.00 uur.

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven

Woensdag 10 juni 2020 van 10.00 tot

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Dinsdag 16 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel

Woensdag 17 juni van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Onderwijs en corona II

Woensdag 18 juni van 10.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Luchtvaart en corona

Maandag 22 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (Kamerstuk 35 392)

Maandag 22 juni van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Woensdag 24 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Toekomst van het geldstelsel

Donderdag 25 juni van 13.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

Maandag 29 juni van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona II

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recesperiodes

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven