Agenda opgesteld 14 juni 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 juni

Woensdag 19 juni

Donderdag 20 juni

Stemmingen

35 166, nr. 18 (gewijzigd, was nr. 9)

35 166, nr. 10

35 166, nr. 11

35 166, nr. 12

35 166, nr. 13

35 166, nr. 14

35 166, nr. 15

35 166, nr. 16

35 166, nr. 17

Stemmingen

35 166

Stemmingen

32 279, nr. 163

32 279, nr. 164

32 279, nr. 165

32 279, nr. 166

32 279, nr. 167

32 279, nr. 168

32 279, nr. 169

32 279, nr. 170

32 279, nr. 171 (aangehouden)

32 279, nr. 172

32 279, nr. 173

Stemmingen

35 111, nr. 2

Stemmingen

35 130-(R 2119), nr. 8

Stemmingen

29 544, nr. 916

Stemming

33 694, nr. 42 (gewijzigd)

Stemmingen

32 317, nrs. 559, 560 en 561

Stemmingen

29 279, nr. 522 (aangehouden)

29 279, nr. 523 (aangehouden)

Stemming

32 827, nr. 152

Stemmingen

35 087

Stemmingen

35 087, nr. 17

35 087, nr. 18 (ingetrokken)

Stemmingen

35 200-XIII, nr. 12

35 200-XIII, nr. 13

35 200-XIII, nr. 14 (gewijzigd)

35 200-XIII, nr. 15

35 200-XIII, nr. 16

Stemmingen

31 293, nr. 466

31 293, nr. 467

Stemmingen

35 089

Stemmingen

32 861, nr. 48 (aangehouden)

32 861, nr. 49 (aangehouden)

32 861, nr. 50

32 861, nr. 51 (overgenomen)

Stemmingen

35 000-A, nr. 99 (overgenomen)

35 000-A, nr. 100

35 000-A, nr. 101 (gewijzigd)

35 000-A, nr. 102

35 000-A, nr. 103

35 000-A, nr. 104 (overgenomen)

Stemmingen

25 087, nr. 238

25 087, nr. 239

25 087, nr. 240

Stemmingen

31 369, nr. 15 (gewijzigd)

31 369, nr. 16

31 369, nr. 17

31 369, nr. 18 (aangehouden)

31 369, nr. 19

31 369, nr. 20

31 369, nr. 21

31 369, nr. 22 (aangehouden)

Stemmingen

29 628, nr. 877

29 628, nr. 878 (aangehouden)

29 628, nr. 879 (gewijzigd)

29 628, nr. 880

29 628, nr. 881 (aangehouden)

29 628, nr. 882 (ingetrokken)

29 628, nr. 883

Stemmingen

35 086

Stemming

35 086, nr. 10

Stemmingen

35 200-XV, nr. 12 (aangehouden)

35 200-XV, nr. 13

35 200-XV, nr. 14

35 200-XV, nr. 15

35 200-XV, nr. 16

35 122

34 992-(R2106)

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

– de gewijzigde motie-Van Nispen over het afschaffen van de huidige vergoeding voor verblijfkosten

– de motie-Van Nispen over een werkgroep om de onkostenvergoedingen voor Kamerleden en de controle hierop te bezien

– de motie-Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit

– de motie-Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning

– de motie-Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het presidium en de Kamervoorzitter

– de motie-Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit

– de motie-Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden

– de motie-Ziengs/Van der Molen over aanwezigheid van Kamerleden bij officiële herdenkingen namens het gehele parlement

– de motie-Ziengs/Van Nispen over het in kaart brengen van onverschuldigde betaling voor verblijfkosten

4. Stemmingen in verband met:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

De Voorzitter: ik stel voor de Raming voor het jaar 2020 vast te stellen.

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

– de motie-Ellemeet c.s. over het beschermen van het recht op abortus

– de motie-Ellemeet/Ploumen over het intrekken van de financiering aan Siriz

– de motie-Ploumen c.s. over een parkeerverbod voor anti-abortusvoertuigen

– de motie-Ploumen/Ellemeet over de samenstelling van de controlerende commissie

– de motie-Ploumen/Ellemeet over het opnieuw toetsen van de gunning aan Siriz

– de motie-Pia Dijkstra over de Kamer periodiek informeren over intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

– de motie-Pia Dijkstra over verwerpelijkheid van intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

– de motie-Pia Dijkstra/Tellegen over vergroting van de aangiftebereidheid van geïntimideerde vrouwen

– de motie-Tellegen/Ploumen over onderzoek naar mogelijk misbruik van het recht op demonstratie

– de motie-Van der Staaij over wijzen op alternatieven voor abortus

– de motie-Van den Berg over in gesprek blijven met gemeenten over adequate maatregelen

6. Stemmingen in verband met:

Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een voorzitter en een vacature voor een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht voor een voorzitter conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

1. dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

2. *

3. *

* (N.B. Een tweetal kandidaten heeft, nadat zij waren geïnformeerd over de door de commissie Binnenlandse Zaken geaccordeerde voordracht, besloten hun sollicitatie in te trekken. Naar aanleiding daarvan is de voordracht in die zin aangepast dat de namen van betrokkenen zijn verwijderd maar dat de voordracht verder ongewijzigd is gebleven. De commissie Binnenlandse Zaken heeft met deze handelwijze ingestemd indien voorgedragen kandidaten zich, na het akkoord van de commissie, zouden terugtrekken.)

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht voor een lid conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

1. dhr. H.G. Trip

2. mw. drs. A.M. C. Eijsink

3. dhr. A.J.M. de Bruijn RE RA

7. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

8. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium inzake een verzoek aan het Rathenau Instituut om een onderzoek naar de digitalisering en kwaliteit van arbeid

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen

De Voorzitter: dhr. Sjoerdsma wenst zijn motie op stuk nr. 42 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Sjoerdsma c.s. over voorkomen dat er INF-raketten in Europa geplaatst worden

10. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over parlementaire instemming herziening Verordening Brussel II-bis

De Voorzitter: ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te besluiten en uitdrukkelijk in te stemmen met de ontwerpverordening herziening Verordening Brussel II-bis.

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over misbruik van het elektronisch toezicht

– de motie-Van Toorenburg/Van Wijngaarden over strafbaarstelling van onttrekking aan justitieel toezicht

– de motie-Van Wijngaarden/Van Toorenburg over strafbaarstelling van ontsnapping

12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Streekomroepen

– de motie-Kwint c.s. over voorkomen dat streekomroepen failliet gaan

13. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

35 087 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– artikel I, onderdelen A t/m Ab

– amendement Bergkamp (11) over een voorhangbepaling (invoegen onderdeel Ac)

– amendement Van der Staaij (12) over een wilsonbekwame cliënt (invoegen onderdeel Ac)

– onderdelen B t/m D

– amendement Hermans (15) over het vervangen van Wzd-arts door Wzd-functionaris

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Hijink/Bergkamp (19) over de informatieplicht in onvoorziene situaties

– onderdeel G

– onderdelen H t/m W

– artikel I

– amendement Bergkamp/Renkema (13) over het aanvragen van een Wlz-indicatie door een familielid (invoegen artikel IA)

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

– de motie-Hijink/Bergkamp over de rechtsbescherming van cliënten expliciet benadrukken

– de motie-Van der Staaij over onderzoek naar het aanwijzen van wijkverpleegkundigen als Wzd-functionaris

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (deel EZK) voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Moorlag wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Wörsdörfer/Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering

– de motie-Wörsdörfer over handhaven van de verruiming van de BMKB

– de gewijzigde motie-Moorlag over beter inzicht in de opbouw van de energierekening

– de motie-Kops over afschaffen van de SDE en SDE+

– de motie-Van der Lee/Sjoerdsma een afwegingskader voor de ontmanteling van olie- en gasinstallaties

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden

– de motie-Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

17. Stemmingen in verband met:

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

35 089 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Veldman/Tielen (8) over het uitsluiten van TNO als overheidswerkgever

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,I) over het schrappen van overbodige rechtspositionele bepalingen

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,II)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,III)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,IV) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E en F

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,V)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m K

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,VI) (toevoegen onderdeel L)

– artikel II

– artikel III, aanhef

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,VII)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,VIII)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,IX)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,X) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E en F

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XI)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m K

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XII) (invoegen onderdeel Ka)

– onderdeel L

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XIII)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XIV)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XV)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XVI) (invoegen onderdeel Ca)

– onderdelen D en E

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XVII)

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XVIII) (invoegen onderdeel Ha)

– onderdelen I en J

– artikel IV

– artikel V, onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XIX)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XX) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C en D

– artikel V

– artikel VI, aanhef

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XXI)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel VI

– gewijzigd amendement Van Meenen (10,XXII)

– artikel VII

– artikelen VIII t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

– de motie-Laçin/Kröger over gewenste onderdelen van analyses van de doelmatigheid en doeltreffendheid

– de motie-Kröger/Laçin over ook de bredewelvaartsindicatoren betrekken bij de beoordeling van risico's

– de motie-Kröger/Laçin over altijd ook voldoende aandacht voor de wettelijk verplichte handhavingstaken van de ILT

– de motie-Van Aalst over een overzicht van de inzet van de capaciteit van de ILT

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderhoud wegen en bruggen

De Voorzitter: dhr. Schonis wenst zijn motie op stuk nr. 101 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Aalst over het tijdig informeren van het bedrijfsleven over infrastructuurwerkzaamheden

– de motie-Van Aalst over de mogelijkheid van omgekeerd aanbesteden

– de gewijzigde motie-Schonis c.s. over een onderzoek naar duurzame innovatieve technieken in het aanbestedingsbeleid

– de motie-Kröger over een plan voor de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid personeel

– de motie-Kröger over ervoor zorgen dat bij schaarste het onderhoud van bestaande werken niet in gevaar komt

– de motie-Kröger over een passend onderhoudsplan bij de aanleg van nieuwe infrastructuur

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vernieuwde rulingpraktijk

– de motie-Leijten over een wettelijk verbod op een constructie met informeel kapitaal

– de motie-Leijten over het geheel en geanonimiseerd publiceren van rulings

– de motie-Snels c.s. over een mechanisme waarbij externe partijen inzicht kunnen krijgen in belastingrulings

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de belastingplicht van multinationals

De Voorzitter: mw. Leijten verzoekt haar motie op stuk nr. 22 aan te houden. Dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Nijboer c.s. over opbrengsten van de maatregelen ten goede laten komen aan ons allemaal

– de motie-Nijboer over een minimumbelastingtarief voor multinationals

– de motie-Omtzigt c.s. over adviesaanvraag aan de WRR en het CPB over de optimale belastingmix

– de motie-Van Raan over verplichtstellen van publieke country-by-country reporting

– de motie-Van Raan over een benchmark voor het aantal belastingontwijkende constructies

– de motie-Van Weyenberg c.s. over pleiten voor verlenging van het BEPS-project

– de motie-Van Weyenberg c.s. over een overzicht van aftrekposten en belastingregelingen

– de motie-Leijten/Van Raan over de bewijslast bij de eigenaar van een constructie leggen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 879 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Dam over een onafhankelijke positie van het Meldpunt Misstanden

– de motie-Den Boer/Buitenweg over een bindende ethische code voor politiediensten

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over aspirant-agenten anders meetellen in de politiesterkte

– de motie-Van Nispen/Van Raak over uitbreiding van de capaciteit in de forensische opsporing

– de motie-Helder over een voortvarende invoering van het stroomstootwapen

– de motie-Kuzu/Azarkan over breder uitrollen van de Amsterdamse aanpak van etnisch profileren

– de motie-Kuzu/Azarkan over voorkomen van etnisch profileren onderdeel van het basisexamen maken

23. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

35 086 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Van Dam (8, I) over meewegen alcohol- en middelengebruik

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van Dam (8, II)

– amendement Van Dam (9) over het verhogen van de strafbaarstelling

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– amendement Van Dam (8, III)

– onderdeel F

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

24. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

– de motie-Remco Dijkstra over het waar nodig voorzien van auto's van boa's van camera's

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Peters verzoekt zijn motie op stuk nr. 12 aan te houden.

– de motie-Peters over het evalueren van de Rijksschoonmaakorganisatie

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoeken waarom Nederlanders met een middeninkomen moeite hebben om rond te komen

– de motie-De Graaf over het terugvorderen van het fraudebedrag bij uitkeringsfraude

– de motie-De Graaf over bestuurders van het UWV ter verantwoording roepen voor het UWV-debacle

– de motie-De Graaf over een parlementair onderzoek naar het UWV-debacle

26. Debat over de Europese top van 20 en 21 juni 2019 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK

en Forum voor Democratie:

5

minuten

27. Debat over het CBR met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Debat over het pensioenakkoord met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VSO Advies kwartiermaker transgenderzorg met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO MIRT (AO d.d. 12/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Innovatie (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Klimaat en energie (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

39. Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

Langetermijnagenda

25, 26 en 27 juni (week 26)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 25/04)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/04)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

– VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06)

– VAO AO Maritiem (AO d.d. 05/06)

– VAO Noodhulp (AO d.d. 06/06)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

– VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

34 971 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw))

35 054 (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 146 (Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

35 167 (Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie))

35 137 (Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 133 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

35 174 (Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte)

2, 3 en 4 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2019

35 180 (Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

5 juli t/m 2 september (week 28 t/m 35)

zomerreces

3, 4 en 5 september (week 36)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

35 050 (Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

10, 11 en 12 september (week 37)

nog nader te bepalen

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen

24, 25 en 26 september (week 39)

nog nader te bepalen

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (III) en Begroting Koning (I)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII)

18 t/m 24 oktober (week 43)

herfstreces 2019

29, 30 en 31 oktober 2019 (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Defensie (X)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Belastingplan 2019 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

3, 4 en 5 december (week 49)

Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 985 (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

2. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

3. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

4. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

6. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

7. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

8. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

9. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

10. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

11. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

12. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

13. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

14. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

15. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

16. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

17. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

18. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

19. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

20. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

21. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

22. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

23. Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM (Buitenweg) (Minister J&V)

24. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

25. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

26. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

27. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

28. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

29. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

30. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

31. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

32. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

33. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

34. Debat over de uitrol van 5G (Sjoerdsma) (Staatssecretaris EZK, Minister Defensie, Minister BuZa, Minister J&V)

35. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

36. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

37. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

38. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

39. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

40. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

41. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

42. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

43. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

44. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

45. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

46. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

47. Debat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

48. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

49. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

50. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (Minister Financiën)

51. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

52. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financien, Minister EZK, Minister SZW)

53. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

54. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

55. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

56. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

57. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

58. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

59. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

60. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

61. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

62. Debat over de staat van de rechtspraak (Van Nispen) (Minister RB)

63. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (Minister OCW)

64. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

65. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

66. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

67. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

68. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

69. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

70. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

71. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

72. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

73. Debat over de stijgende woonlasten voor huurders (Nijboer) (Minister BZK)

74. Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie (Sienot) (Minister J&V, Minister EZK)

75. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

76. Debat over Chinezen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen (Van der Lee) (Minister EZK)

77. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

78. Debat over ICT-problemen bij de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

79. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

80. Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken (Van Toorenburg) (Minister J&V)

81. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

82. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

83. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (Minister Financiën)

84. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (Minister OCW)

85. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHA-OS)

86. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (Van Weyenberg) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

87. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

88. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

89. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

90. Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (Graus) (Minister LNV, Minister J&V)

91. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

92. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

93. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

94. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

95. Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (Geurts) (Minister LNV)

96. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

97. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

98. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

99. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

100. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

101. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

102. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

103. Debat over etnisch profileren door de belastingdienst (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

104. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Rooijen) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

105. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

106. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

107. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (Smeulders) (Minister SZW)

108. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

109. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Drost) (Minister J&V)

110. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

111. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (Minister VWS)

112. Debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije (Karabulut) (Minister BuZa)

113. Debat over de forensische opsporing in Nederland (Helder) (Minister J&V)

114. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

2. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

3. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

4. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

6. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

16. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

17. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

20. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

22. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

23. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

27. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

28. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

31. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

33. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

36. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

39. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

40. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

41. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

42. Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

43. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

44. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

45. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

46. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

47. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

49. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

51. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

52. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

56. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

57. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

58. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

59. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

60. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

61. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

62. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

64. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

65. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

66. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

67. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

68. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen (Beckerman) (Minister BZK)

71. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

72. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

74. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (Minister OCW)

76. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

77. Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

78. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

79. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (Minister Financiën)

80. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

81. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

82. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

83. Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (Smeulders) (Minister BZK)

84. Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

85. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

86. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

87. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

88. Dertigledendebat over E-waste (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

89. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

90. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

91. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister EZK)

93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

94. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

95. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

96. Dertigledendebat over de forensische zorg (Kuiken) (Minister RB)

97. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Geleijnse) (Minister VWS)

98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (Kröger) (Minister I&W)

99. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

100. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (Hijink) (Minister VWS, Minister RB)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 17 juni van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Staat van het onderwijs

Maandag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda (Kamerstuk 35 115)

Maandag 24 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie «Waardevol en verbonden» (Kamerstuk 35 000-XIV, nr. 72)

Maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over veteranenbeleid

Maandag 24 juni van 18.30 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota: «Gelijke Kansen, een leven lang» (Kamerstuk 35 162)

Maandag 1 juli van 10.30 uur tot 17.00

Van de vaste commissie voor Infrastructuur & Waterstaat over de initiatiefnota’s «Droge voeten: voor een klimaatbestendig Nederland» (Kamerstuk 35 140) en «Veen red je niet alleen» (Kamerstuk 35 141)

Maandag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 1 juli van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 1 juli van 19.00 tot 22.00

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota «Eerlijk loon» (Kamerstuk 35 142)

Maandag 9 september van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 9 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota: Zorg in de regio (Kamerstuk 35 138)

Maandag 28 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Recesperiodes

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Naar boven