Agenda opgesteld 22 juni 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 juni

Woensdag 27 juni

Donderdag 28 juni

Stemmingen

29 270, nr. 136

29 270, nr. 137

29 270, nr. 138 (aangehouden)

Stemmingen

31 125, nr. 86 (gewijzigd)

31 125, nr. 87 (overgenomen)

Stemmingen

21 501-32, nr. 1114 (aangehouden)

21 501-32, nr. 1115

21 501-32, nr. 1116

Stemming

30 821, nr. 47

Stemmingen

34 969, nr. 1

Stemming

34 950 XVI, nr. 10

Stemmingen

34 950 X, nr. 9

34 919, nr. 22 (gewijzigd, was nr. 12)

Stemmingen

27 923, nr. 310 (aangehouden)

27 923, nr. 311

27 923, nr. 312

27 923, nr. 313

27 923, nr. 314 (aangehouden)

27 923, nr. 315

Stemmingen

34 775 XIII, nr. 145

34 775 XIII, nr. 146

34 775 XIII, nr. 147

34 298, nr. 24

Stemmingen

34 950 XII, nr. 12 (aangehouden)

34 950 XII, nr. 13

34 950 XII, nr. 14

34 950 XII, nr. 15 (aangehouden)

34 950 XII, nr. 16 (gewijzigd)

34 950 XII, nr. 17

34 950 XII, nr. 18

34 950 XII, nr. 19 (aangehouden)

34 950 XII, nr. 20

Stemmingen

34 950 XIII, nr. 14

34 950 XIII, nr. 15

34 950 XIII, nr. 16 (gewijzigd)

Stemmingen

31 305, nr. 253

31 305, nr. 254

31 305, nr. 255

31 305, nr. 256

31 305, nr. 257

31 305, nr. 258

Stemmingen

28 684, nr. 527

28 684, nr. 528

28 684, nr. 529

28 684, nr. 530 (gewijzigd)

28 684, nr. 531 (gewijzigd)

28 684, nr. 532

28 684, nr. 533

Stemming

34 775 X, nr. 129

Stemmingen

31 066, nr. 411

31 066, nr. 412 (gewijzigd)

34 950, nr. 8

31 066, nr. 413

31 066, nr. 414

31 066, nr. 415

Stemmingen

34 880, nr. 5

34 880, nr. 6

34 880, nr. 7

34 880, nr. 8

34 880, nr. 9

34 880, nr. 10

Stemmingen

34 950 XVII, nr. 8

34 950 XVII, nr. 9

Stemmingen

34 950 V, nr. 8

34 950 V, nr. 9

34 950 V, nr. 10

34 950 V, nr. 11

34 973, nr. 1

Stemming

31 015, nr. 139 (gewijzigd)

Stemmingen

34 884, nr. 4

34 884, nr. 5

34 884, nr. 6

34 231

34 910

34 650

34 807

34 957

34 939

34 912

34 795

34 903

34 790, nr. 6

34 790, nr. 7

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reclassering

– de motie-Buitenweg/Van Nispen over structureel voldoende middelen voor de reclassering

– de motie-Van Nispen/Buitenweg over rapporteren over terugdringing van wachtrijen bij de reclassering

– de motie-Kuiken/Van Oosten over herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ICT

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 86 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Bruins Slot c.s. over een nieuw BIT-advies voor de ondertekening van het contract

– de motie-Bruins Slot c.s. over de kosten van het programma GrIT

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018

De Voorzitter: mw. Ouwehand verzoekt haar motie op stuk nr. 1114 aan te houden.

– de motie-Ouwehand over mogelijkheden om kangoeroevlees van de Europese markt te weren

– de motie-De Groot/Futselaar over verlengen van vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van dierlijke mest

– de motie-Bisschop over olifantsgras toevoegen aan de nationale lijst voor invulling van de ecologische aandachtsgebieden

6. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers

– de motie-Van der Molen/Yeşilgöz-Zegerius over vrijheid van meningsuiting voor eenieder die werkt voor media

7. Stemmingen in verband met:

Brief van de Commissie voor de Werkwijze over een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde

De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met het voorstel van de Commissie voor de Werkwijze en de toegestane duur van de stemverklaring van twee minuten terug te brengen tot één minuut.

8. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2017

– de motie-Hijink over wachtlijsten door budgetplafonds

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2017

– de motie-Emiel van Dijk over de administratie bij het Munitiebedrijf

– de gewijzigde motie-Diks over militaire Europese samenwerkingskaders gebruiken voor hulpverlening bij internationale crises

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over werkdruk en salarissen van leraren in het basisonderwijs

– de motie-Van den Hul c.s. over effecten van het lerarentekort op kansengelijkheid en segregatie

– de motie-Van den Hul/Westerveld over een investeringsagenda leraren

– de motie-Van den Hul over instellen van een taskforce lerarentekort

– de motie-Kwint c.s. over gelijke waardering van leraren in primair en voortgezet onderwijs

– de motie-Westerveld over een actieplan om de stille reserve te activeren

– de motie-Westerveld over versterken van de inspraak van leraren bij uitwerking cao-afspraken

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2017

– de motie-Van der Lee/Beckerman over het ondersteunen van proefprocessen van Groningers

– de motie-Beckerman/Van Raan over opbrengsten en kosten van gaswinning buiten het begrotingskader houden

– de motie-Van Raan/Beckerman over een maatregelenpakket voor CO2-reductiedoelstellingen

– de motie-Van Raan/Beckerman over het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Von Martels wenst zijn motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Wassenberg over normen voor minimalisatie van verpakkingen

– de motie-Wassenberg over zo snel mogelijk afkomen van niet-recyclebare plastics

– de motie-Wassenberg over milieubelangen als uitgangspunt voor NEN-normen

– de motie-Wassenberg over giftige stoffen in groene-aanslagreinigers

– de gewijzigde motie-Von Martels over een realistisch verkeersveiligheidsplan

– de motie-Laçin over niet meer geld voor inhuur van extern personeel dan is begroot

– de motie-Kröger/Laçin over planning, aanbesteding, uitvoering en financiering beter op elkaar afstemmen

– de motie-Kröger/Laçin over het kwantificeren van de emissies van luchtvervuilende stoffen

– de motie-Kröger/Laçin over de capaciteit van de ILT

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (deel LNV) en het Diergezondheidsfonds 2017

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Bromet over een toekomstbestendige landbouwsector;

– de motie-Ouwehand over een plan van aanpak ter vermindering van het aantal stalbranden;

– de gewijzigde motie-Ouwehand over schoonspuiten van dieren met een hogedrukspuit verbieden

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de groeiende filedruk

– de motie-Van Aalst/Remco Dijkstra over uniforme en eenduidige filecijfers

– de motie-Van Aalst over buiten de spitsuren vuilnis laten ophalen

– de motie-Sienot/Von Martels over pilots met alternatieve vormen van vervoer en betaling

– de motie-Remco Dijkstra over oplossing voor grensfiles door Duits rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen

– de motie-Kröger over alternatieve betalingsvormen voor autogebruik

– de motie-Laçin over behouden van buslijnen in het streekvervoer

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 530 te wijzigen en mw. Dik-Faber haar motie op stuk nr. 531.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Wassenberg c.s. over adviezen van de OVV onverkort overnemen

– de motie-Wassenberg over een gemeentelijk vuurwerkverbod mogelijk maken

– de motie-Krol c.s. over toewerken naar een vuurwerkverbod voor particulieren

– de gewijzigde motie-Krol c.s. over een verbod op zwaar professioneel knalvuurwerk in EU-verband aankaarten

– de gewijzigde motie-Dik-Faber/Den Boer over een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken

– de motie-Den Boer/Dik-Faber over een onafhankelijke evaluatie van de effecten van maatregelen voor een veiliger jaarwisseling

– de motie-Van der Staaij/Krol over een heffing op de verkoop van vuurwerk

16. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

– de motie-Van Kooten-Arissen over de implementatie van aanbevelingen uit het interne onderzoeksrapport

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over problemen bij het innen van de belastingen

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 412 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Leijten over treurnis over achterblijvende rapportage Belastingdienst

– de gewijzigde motie-Leijten over de conclusie uitwerken in de volgende rapportage over het rulingbeleid

– de motie-Tony van Dijck c.s. over de Investeringsagenda Belastingdienst aanwijzen als groot project

– de motie-Van Rooijen over een tweede Staatssecretaris van Financiën uitsluitend voor de Belastingdienst

– de motie-Nijboer over stopzetten van de bezuinigingen op de Belastingdienst

– de motie-Lodders c.s. over de informatievoorziening aan de Kamer

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Jeugdwet

– de motie-Westerveld/Hijink over onderzoek of de gemeenten voldoende budget krijgen

– de motie-Westerveld over de volumeontwikkelingen in de jeugdzorg meenemen in de onderzoeken

– de motie-Peters/Voordewind over modellen voor een gezinsarrangement

– de motie-Voordewind/Peters over ondersteuning bij aanstaand ouderschap

– de motie-Voordewind/Peters over gezinshuizen

– de motie-Tielen/Peters over verschillende procedures samenvoegen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2017

– de motie-Alkaya/Diks over het opzeggen van het investeringsverdrag met Burkina Faso

– de motie-Ouwehand over handelsmissies vooraf toetsen op gevolgen voor onder andere klimaat

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2017

– de motie-De Roon c.s. over de EU verlaten

– de motie-De Roon c.s. over geen nieuwe militaire missies

– de motie-De Roon c.s. over de vrijwillige bijdrage aan OHCHR beëindigen

– de motie-Sjoerdsma c.s. over digitalisering van consulaire documentverstrekking

21. Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 139 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bisschop «De lidstaten weer aan het roer!»

– de motie-Leijten/Stoffer over versterking van de rol van nationale parlementen

– de motie-Stoffer over het schrappen van de zinsnede «een steeds hechter verbond»

– de motie-Stoffer over beperking van het initiatiefrecht van de Commissie

24. Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie:

5

minuten

25. Debat over dividendbelasting met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

26. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Debat over verpleeghuizen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

28. VAO Brede Schuldenaanpak/Armoede (AO d.d. 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Preventie radicalisering (AO d.d. 20/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Integrale migratieagenda (AO d.d. 13/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (AO d.d. 20/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (1e termijn Kamer)

35. Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

36. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) (voortzetting)

37. Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

38. Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

39. Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

40. Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening))

41. Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen)

42. Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord))

43. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

44. Verslag over het burgerinitiatief «Politiepensioen»

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2018 (34 960)

– VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (28 973, nr. 199)

– VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)

– VAO NVWA (AO d.d. 14/06)

– VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 14/06)

– VAO Politie (AO d.d. 20/06)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/06)

– VSO Experimenten gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport «Internationaal recht en cannabis II» (24 077, nr. 415)

– VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21/06)

34 932 (Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden)

34 699 (voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid)

34 675 (Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten))

6 juli t/m 3 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

4, 5 en 6 september (week 36)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 878 (Wet register onderwijsdeelnemers)

33 812, nr. 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008)

34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

11, 12 en 13 september (week 37)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

18, 19 en 20 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen (19 en 21 september)

25, 26 en 27 september (week 39)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

2, 3 en 4 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

9, 10 en 11 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

16, 17 en 18 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

19 t/m 29 oktober (week 43)

– Herfstreces

30, 31 oktober en 1 november (week 44)

– Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij incl. Diergezondheidsfonds (F)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2018 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 934 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

7. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

8. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

9. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

11. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

12. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

13. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out

14. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

15. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

16. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

18. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

19. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

21. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

22. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

23. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

24. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

25. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

26. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

27. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

28. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

29. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

30. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

31. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

32. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

33. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

34. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

35. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

36. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

37. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

38. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

39. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

40. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

41. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

42. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

43. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

44. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

45. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

46. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

47. Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling inzake Groningen (Minister EZK)

48. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

49. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

50. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

51. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

53. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

54. Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank (Van der Staaij) (Minister J&V)

55. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

56. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

57. Debat over de toekomst van de postbezorging in Nederland (Alkaya) (Staatssecretaris EZK)

58. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

59. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

60. Debat over plannen van het kabinet om vier gevangenissen te sluiten (Van Nispen) (Minister voor Rechtsbescherming)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

3. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

4. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

6. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Kerstens) (Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

10. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

12. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

13. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

15. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

19. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

21. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

23. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

24. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

25. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

27. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

29. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

30. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

31. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

32. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

33. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

36. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

37. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

39. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

40. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

41. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

42. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

44. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

45. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

46. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

47. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

48. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

50. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

51. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

52. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

53. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

54. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

55. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

57. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

58. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

59. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

61. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

62. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

64. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

65. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

67. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

68. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

70. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

71. Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

72. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

73. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (staatsecretaris SZW)

74. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

76. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

77. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

78. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

79. Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

80. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (Hijink) (Minister VWS)

81. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

82. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

83. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

84. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

85. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

86. Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan (Van der Lee) (Staatssecretaris Financiën, Minister EZK)

87. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President in het Europees parlement dat rijke landen meer kunnen afdragen (Leijten)(Minister-President)

88. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

89. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

90. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

91. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

92. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

93. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

94. Dertigledendebat over een WOB-verzoek van het NRC over het hoofdkantoor van Unilever (Van der Lee) (Minister EZK)

95. Dertigledendebat over institutionele beleggers die in teerzandolie beleggen (Van Raan) (Minister van Financiën)

96. Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Krol) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de nota van het lid Koopmans: «Onderlinge privacy» (Kamerstuk 34 926)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Donderdag 28 juni van 16.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de nota «Investeren in Perspectief» (Kamerstuk 34 952)

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden Algemene

Politieke Beschouwingen

VVD:

40

minuten

PVV:

35

minuten

CDA:

35

minuten

D66:

35

minuten

GroenLinks:

30

minuten

SP:

30

minuten

PvdA:

30

minuten

ChristenUnie:

25

minuten

PvdD:

25

minuten

50PLUS:

25

minuten

SGP:

20

minuten

DENK:

20

minuten

Forum voor Democratie:

20

minuten

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(inclusief de Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

Naar boven