Agenda opgesteld 14 april 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 april

14.00 uur

Woensdag 19 april

10.15 uur

Donderdag 20 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 571

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

34 571, nr. 6

– de motie-Kuzu c.s. over een parlementair onderzoek naar AOW-uitkeringen in door Israël bezet gebied

34 571, nr. 7

– de motie-De Jong c.s. over afspraken met Israël om AOW-exportbeperkingen op te heffen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 483

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

34 483 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I

– amendement Bruins Slot/Keijzer (8) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 483, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over advies van de Gezondheidsraad over de bewaartermijn van gegevens van implantaten

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 989

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33 989 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I

– amendement Van Raak (10) over het slechts opnemen van een rechterlijke toets

  • Indien 10 verworpen:

  • – amendement Özütok (11) over het behouden van het huidige beschermingsniveau van het briefgeheim

  • – amendement Verhoeven (12) over het verstevigen van het uitgangspunt van een rechterlijke machtiging voor het beperken van het brief- en telecommunicatiegeheim

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33 989, nr. 13

– de motie-Verhoeven over bescherming van zowel verkeersgegevens als inhoud van communicatie

33 989, nr. 14

– de motie-Verhoeven over een aanvullende grondwettelijke bescherming tegen inmenging door derden

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 651

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

34 651 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikelen I en II

– artikel III, onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Leijten (12,I)

– artikel III, onderdeel B

– gewijzigd amendement Leijten (10) (invoegen onderdeel Ba/ artikel 29da)

– nader gewijzigd amendement Leijten (12,II) (invoegen onderdeel Ba/artikel 29da)

  • N.B. Indien zowel amendement 10 als 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 12, II.

– artikel III, onderdeel C

– artikel III, onderdeel D

– amendement Van der Lee (13)

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 707, nr. 2

De lijst van controversiële onderwerpen

34 707 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 6)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de commissie I&M (5) (vervallen wetsvoorstel 34 666)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel J:

– voorstel van de commissie EZ (4) (toevoegen enkele brieven)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel K:

– voorstel van de commissie SZW (6,I) (toevoegen wetsvoorstellen 34 699 en 34 617)

– voorstel van de commissie SZW (6,II) (toevoegen enkele brieven)

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 697, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels

De Voorzitter: mw. Lodders wenst haar motie op stuk nr. 1431 te wijzigen en dhr. Omtzigt zijn motie op stuk nr. 1433.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-07, nr. 1427

– de motie-Van Rooijen over waarborgen dat de eerste- en tweedepijlerpensioenen een nationale aangelegenheid blijven

21 501-07, nr. 1428

– de motie-Van Rooijen over een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het ongelijke speelveld

21 501-07, nr. 1429

– de motie-Van Rooijen/Van Kent over geen inperking van de zeggenschap van de lidstaten over hun pensioenarrangementen.

21 501-07, nr. 1430

– de motie-Lodders over geen Europese regelgeving voortkomend uit de benchmark

21 501-07, nr. 1431 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lodders/Omtzigt over geen raamwerk voor Europese persoonlijke pensioenproducten

21 501-07, nr. 1432

– de motie-Omtzigt over tijdig beschikbaar maken van documenten voor een eurogroepbijeenkomst

21 501-07, nr. 1433 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 432

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

34 432 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Van Oosten/Van Toorenburg (8,I) over afwijzen van een wapenvergunning bij een veroordeling voor geweldsdelicten (invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– artikel I

– artikel II

– artikel III, aanhef

– amendement Van Oosten/Van Toorenburg (8,2) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A en B

– artikel III

– artikelen IV t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming

34 432, nr. 9

– de motie-Van Oosten over intrekken van de toestemming voor vuurwapenbezit bij een gedwongen psychiatrische opname

34 432, nr. 10

– de motie-Van Nispen/Van der Staaij over de personeelscapaciteit bij de politie

34 432, nr. 11

– de motie-Van der Staaij over verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt

29 689, nr. 818

– de motie-Marijnissen/Nijboer over afschaffen van het eigen risico

29 689, nr. 819

– de motie-Van Brenk over meer uniformiteit in ondersteuningsregelingen

29 689, nr. 820

– de motie-Van Brenk over gebruiken van de winsten van zorgverzekeraars voor het verlagen van het eigen risico

29 689, nr. 821

– de motie-Dik-Faber over maximeren van de eigen bijdragen

29 689, nr. 822

– de motie-Ellemeet/Keijzer over intensiveren van de voorlichting over het eigen risico

29 689, nr. 823

– de motie-Kuzu over een quickscan naar zorgmijden onder kwetsbare groepen mensen

29 689, nr. 824

– de motie-Agema over afschaffen van het eigen risico

Stemmingen

16. Stemmingen in verband:

34 330

Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

34 330 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Ellemeet (8) over jaarlijkse evaluatie van het Transparantieregister

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Marijnissen (7) over het schrappen van de uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

17. Debat over de reactie van Amerika op de gifgasaanval in Syrië met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over de Europese Top van 29 april 2017 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

21. Debat over belastingafspraken met multinationals met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30 872, nr. 208

22. VSO Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar

28 625, nr. 242

23. VSO voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (onder voorbehoud)

34 590

24. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

34 472

25. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

34 257

26. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

34 519 (R2071)

27. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

34 591

28. Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017)

34 664

29. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

Langetermijnagenda

Meireces: week 17 en 18

9, 10 en 11 mei (week 19)

– VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (33 576, nr. 98)

– VSO Verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau (25 883, nr. 288)

34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 493 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken))

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling) (re- en dupliek)

34 656 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 570 (Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds))

Te agenderen debatten

1.Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

2. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M) (te agenderen na ontvangst rapport)

3. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

4. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

5. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

6. Debat over de werkdruk in het basisonderwijs (Kwint) (Staatssecretaris OC&W) (te agenderen na ommekomst van een brief)

7. Debat over het fosfaatreductieplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel (Omtzigt) (Minister EZ en Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis (Graus) (Staatssecretaris EZ) (te agenderen na ommekomst antwoorden vragen commissie)

2. Dertigledendebat over de CO2-uitstoot in Nederland (Arissen) (Staatssecretaris I&M) (te agenderen na ommekomst antwoorden vragen commissie)

3. Dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars (Van Rooijen) (Minister Financien en Staatssecretaris SZW)

4. Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars (Van Wassenberg) (Minister van V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

5. Dertigledendebat over afgewezen asielzoekers in Nederland (Fritsma) (Staatssecretaris van V&J) (te agenderen na ommekomst van een brief)

Wetgevings- en notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Naar boven