Agenda opgesteld 19 juni 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 juni

14.00 uur

Woensdag 24 juni

10.15 uur

Donderdag 25 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

33 827, nr. 5

– de motie-Ouwehand c.s. over in beleid omzetten van de voorstellen in de initiatiefnota

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

32 735, nr. 131

– de motie-Servaes/Sjoerdsma over verhogen van het budget van het Mensenrechtenfonds

32 735, nr. 132

– de motie-Servaes c.s. over beschermen van arbeidsmigranten in Qatar

32 735, nr. 133

– de motie-Sjoerdsma/Van Bommel over het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië

32 735, nr. 134

– de motie-Voordewind over uitbreiding van de steun aan Child Labour Free Zones

32 735, nr. 135

– de motie-Voordewind c.s. over omzetten van de pilot godsdienstvrijheid in beleid

32 735, nr. 136

– de motie-Voordewind over geen handelsmissies naar Saudi-Arabië

32 735, nr. 137

– de motie-Knops c.s. over VN-onderzoek naar bedreiging van christenen in het Midden-Oosten

32 735, nr. 138

– de motie-Ten Broeke over geen middelen uit het Mensenrechtenfonds meer besteden in OESO-landen

32 735, nr. 139

– de motie-Ten Broeke over begrenzen van de doelstellingen van het mensenrechtenbeleid

32 735, nr. 140

– de motie-Van Bommel over vrijlating van gewetensgevangenen in Azerbeidzjan

32 735, nr. 141

– de motie-Van Bommel/Sjoerdsma over vrijlating van de Saudische blogger Badawi

32 735, nr. 142

– de motie-Van Bommel over het beleid van China om familie en vrienden van Tibetanen die zichzelf uit protest in brand steken steeds harder aan te pakken

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: «Wereldwijd jezelf kunnen zijn»

De Voorzitter: dhr. ten Broeke verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 7 in stemming te brengen.

34 102, nr. 4 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra over erkenning van het (homo-)huwelijk in EU-staten tot prioriteit maken

34 102, nr. 5

– de motie-Pia Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats

34 102, nr. 6

– de motie-Pia Dijkstra over juridische ondersteuning van lhbt-activisten in landen met antihomowetgeving

34 102, nr. 7

– de motie-Ten Broeke c.s. over legalisering van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

23 645, nr. 600

– de motie-Hoogland/Visser over experimenten met het grootstedelijk taxivervoer

23 645, nr. 601

– de motie-Van Veldhoven over de mogelijkheid om af te wijken van taxiregelgeving

23 645, nr. 602

– de motie-Van Tongeren over het schrappen van verplichtingen voor meerijddiensten die gebruikmaken van hybride of volledig elektrische motorvoertuigen

23 645, nr. 603

– de motie-Van Tongeren over een level playing field voor alle aanbieders van mobiliteitsarrangementen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaamheid

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 325 te wijzigen en mw. Cegerek haar motie op stuk nr. 329. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 319

– de motie-Van Veldhoven over een inventarisatie van het asbestrisico in ziekenhuizen

30 196, nr. 320

– de motie-Van Veldhoven over een inventarisatie van het asbestrisico in scholen

30 196, nr. 321

– de motie-Van Veldhoven over voldoen aan de negen minimumeisen voor de inkoop van duurzaam hout

30 196, nr. 322

– de motie-Dik-Faber over het plan van aanpak duurzaam inkopen

30 196, nr. 323

– de motie-Dik-Faber over een benchmark duurzaam inkopen

30 196, nr. 324 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over volledige transparantie van de brandstoffenmix

30 196, nr. 325 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra over een gelijk speelveld voor verschillende houtkeurmerken

30 196, nr. 330 (gewijzigd, was nr. 326)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra over inzetten op «total cost of ownership»

30 196, nr. 327

– de motie-Cegerek over een prijs voor de gemeente en de provincie met het duurzaamste inkoopbeleid

30 196, nr. 328

– de motie-Cegerek over kennisoverdracht en professionalisering voor duurzaam inkopen

30 196, nr. 329 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Cegerek/Van Veldhoven over duurzaam en circulair inkopen als prioriteit bij het Rijk

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het Ministerie van Defensie 2014

34 200-X, nr. 9

– de motie-Knops over de uitvoering van de motie-Van der Staaij

34 200-X, nr. 10

– de motie-Hachchi/Knops over dechargeverlening onder voorwaarden

34 200-X, nr. 11

– de motie-Hachchi c.s. over een realistische inschatting van de investeringen

34 200-X, nr. 12

– de motie-Eijsink/Teeven over aanvullende middelen om ambities waar te maken

34 200-X, nr. 13

– de motie-De Roon over beëindigen van deelname aan kleine missies in het kader van de internationale rechtsorde

34 200-X, nr. 14

– de motie-De Roon over extra investeringen niet besteden aan het geldslurpende JSF-project

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 994

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude)

33 994 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Gesthuizen (7)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude

33 994, nr. 8

– de motie-Gesthuizen over opsporing van faillissementsfraude door FinEC-teams

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 011

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

34 011 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, aanhef

– amendement Helder (7)

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet civielrechtelijk bestuursverbod

34 011, nr. 8

– de motie-Oskam over informatie over beëindigde bestuursverboden in het Handelsregister

34 011, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Berndsen-Jansen over standaard een verklaring omtrent het gedrag vragen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 067

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

34 067 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Helder (16)

– amendement Helder (11)

– onderdeel B

– artikel I

– artikelen II t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

34 067, nr. 12

– de motie-Helder over cumulatie van eigen bijdragen bij meerdere strafbare feiten

34 067, nr. 13 (ingetrokken)

– de motie-Helder over betalen van de eigen bijdrage door adolescenten

34 067, nr. 14

– de motie-Helder over omstandigheden die niets met de strafbare feiten te maken hebben

34 067, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over de instelling van afpakkamers bij gerechtshoven

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 068

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

34 068 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Rebel (9)

– amendement Helder (10,I)

– artikel I

– amendement Helder (10,II)

– artikel II

– amendement Helder (10,III)

– artikel III

– artikelen IV t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van enige wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 068, nr. 11

– de motie-Helder over de bijdrage al tijdens de detentie innen

34 068, nr. 12

– de motie-Helder over de eigen bijdrage voor levenslanggestraften

34 068, nr. 13

– de motie-Helder over betalen van de eigen bijdrage uit het verdiende arbeidsloon

34 068, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kooiman/Oskam over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ROC Leiden

De Voorzitter: dhr. Rog wenst zijn motie op stuk nr. 74 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 495, nr. 71

– de motie-Van Meenen over een plan van aanpak voor het gecontroleerd reduceren van het opleidingsaanbod

33 495, nr. 72

– de motie-Lucas over geen additionele middelen beschikbaar stellen

33 495, nr. 73

– de motie-Beertema over een sociogram van alle betrokken bestuurders en toezichthouders

33 495, nr. 74 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rog over aandacht besteden aan de toenemende schaalgrootte van MBO instellingen

33 495, nr. 75

– de motie-Jasper van Dijk over opties om vastgoed en onderwijs van elkaar te scheiden

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

De Voorzitter: dhr. Graus verzoekt zijn moties op stuk nrs. 274 en 275 aan te houden. Mw. Visser wenst haar motie op stuk nr. 278 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 936, nr. 272

– de motie-Graus/Van Helvert over een toekomstbestendig en concurrentieresistent luchtvaartplan

31 936, nr. 273

– de motie-Graus over een juridisch bindend contract met keiharde garanties tussen KLM en Air France

31 936, nr. 274 (aangehouden)

– de motie-Graus over regionale luchthavens met het predicaat «van Nationaal belang»

31 936, nr. 275 (aangehouden)

– de motie-Graus over de vlucht naar het buitenland van Nederlandse luchtverkeersleiders

31 936, nr. 276

– de motie-Graus over uitbreiding van het simultaan gebruik van de start- en landingsbanen op Schiphol

31 936, nr. 277

– de motie-Graus over het kerosinevoordeel van «Golfcarriers»

31 936, nr. 278 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Visser/Leenders over geen extra landingsrechten voor luchtvaartmaatschappijen uit de Golf

31 936, nr. 279 (aangehouden)

– de motie-Bashir over de vorderingen in het tegengaan van oneerlijke concurrentie

31 936, nr. 280

– de motie-Leenders/Hachchi over een gedragen advies over de verdere groei van Eindhoven Airport

31 936, nr. 281

– de motie-Van Helvert c.s. over inzicht in recente afspraken met Air France en KLM en met de Franse regering

31 936, nr. 282

– de motie-Hachchi over de psychologische gesteldheid van piloten

31 936, nr. 283

– de motie-Hachchi over de resultaten van onderzoeken naar geurincidenten

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

33 802

Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 802 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen 1 en 2

– amendement Van Veldhoven (14)

– amendement Van Veldhoven (16)

– amendement Van Tongeren (9)

– amendement Van Tongeren (10)

– amendement Van Tongeren (11)

– amendement Van Veldhoven (15)

– artikel 3

– artikel 4

– amendement Albert de Vries (12) (invoegen hoofdstuk 2a)

– amendement Albert de Vries (13) (invoegen hoofdstuk 2a)

– artikelen 5 t/m 13

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet taken meteorologie en seismologie

De Voorzitter: dhr. Smaling verzoekt zijn motie op stuk nr. 17 aan te houden en mw. Agnes Mulder haar motie op stuk nr. 21.

33 802, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Smaling over een reactie op het rapport «Verstand op veilig» van het Rathenau Instituut

33 802, nr. 18

– de motie-Madlener over het privatiseren van het KNMI

33 802, nr. 19

– de motie-Van Tongeren over de gewenste cultuurverandering bij het KNMI

33 802, nr. 20

– de motie-Van Tongeren over een herijking van de huidige methode van het KNMI om de magnitude vast te stellen

33 802, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder over een vergelijking met de risicoanalyse van Staatstoezicht op de Mijnen in 2013 van het Loppersumcluster

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

34 200-VI, nr. 9

– de motie-Helder over stoppen van de beschuldiging van de politie van discriminatie en onnodige bureaucratie

34 200-VI, nr. 10

– de motie-Helder over geen extra bezuinigingen op het Openbaar Ministerie

34 200-VI, nr. 11

– de motie-Kooiman over het direct opstellen van actuele risicoanalyses

34 200-VI, nr. 12

– de motie-Kooiman/Berndsen-Jansen over de effectiviteit van het rijksbrede preventiebeleid

34 200-VI, nr. 13

– de motie-Oskam over het realiseren van de doelstellingen voor het aantal vrijwilligers

34 200-VI, nr. 14

– de motie-Oskam/Berndsen-Jansen over het geactualiseerde rapport over de haalbaarheid van de bezuinigingen bij het OM

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

34 112

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

34 112 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van Raak (10,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Raak (10,III)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Raak (10,IV)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Raak (10,V) (invoegen onderdeel Da)

– gewijzigd amendement Van Raak (10,VI)

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Van Raak (10,VII)

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Van Raak (10,VIII) (invoegen onderdeel Fa)

– gewijzigd amendement Van Raak (10,IX)

– onderdeel G

– onderdeel H

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Raak (10,X)

– artikel II

– artikel III

– gewijzigd amendement Van Raak (10,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

34 053

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

34 053 (bijgewerkt t/m amendement nr. 26)

– amendement Bisschop (8)

– amendement Bisschop (10,I)

– artikel 1

– amendement Karabulut (11,I)

– artikel 2

– amendement Bisschop (10,II)

– amendement Pieter Heerma/Potters (26)

– artikel 3

– amendement Potters c.s. (16)

– artikel 4

– amendement Karabulut (12,I)

– amendement Karabulut (11,II)

– artikel 5

– amendement Karabulut (17)

– artikel 6

– amendement Karabulut (12,II)

– artikel 7

– amendement Bisschop (9)

 • Indien 9 verworpen:

 • – amendement Kuzu (24)

 • – amendement Kuzu (22)

 • Indien 11 en 23 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in 11,III.

  • N.B. Indien 22 en 24 beiden worden aangenomen, komt artikel 8 te luiden:

   • Artikel 8

   • De toezichthouder brengt risicogericht bezoeken aan jeugdverblijven. De toezichthouder stelt de houder ten minste vier weken voor aanvang van het bezoek op de hoogte van de datum van het bezoek.

 • N.B. Indien 22 en 24 beiden worden aangenomen, komt artikel 8 te luiden:

 • Indien 11 en 23 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in 11,III.

 • Artikel 8

 • Indien 11 en 23 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in 11,III.

 • De toezichthouder brengt risicogericht bezoeken aan jeugdverblijven. De toezichthouder stelt de houder ten minste vier weken voor aanvang van het bezoek op de hoogte van de datum van het bezoek.

 • Indien 11 en 23 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in 11,III.

– artikel 8

– amendement Karabulut (12,III)

– artikel 9

– amendement Bisschop (10,III)

– artikel 10

– artikel 11

– tweede nader gewijzigd amendement Yücel/Potters (25) (invoegen artikel 11a)

– amendement Karabulut (11,III) (invoegen artikel 11a)

– amendement Kuzu (23) (invoegen artikel 11a)

 • Indien 11 en 23 beiden worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in 11,III.

– artikelen 12 en 13

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet op de jeugdverblijven

34 053, nr. 27

– de motie-De Graaf over het sluiten van alle internaten op islamitische grondslag

34 053, nr. 28

– de motie-Kuzu over het reserveren van extra middelen voor het Gemeentefonds

34 053, nr. 29

– de motie-Kuzu over het instellen van een fonds om jeugdverblijven te ondersteunen

25. Debat over de kabinetsbeslissing om ABN Amro naar de beurs te brengen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over de agenda van de Europese Top van 25 en 26 juni met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

27. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Debat over de situatie in Oekraïne en over inreisverboden voor parlementariërs met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. VAO Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Loondoorbetaling bij ziekte (AO d.d. 21/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie (AO d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Voortijdig schoolverlaten (AO d.d. 29/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Energie (AO d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Venezuela (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 962

41. Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

33 862

42. Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

33 348

43. Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 143

44. EU-voorstel: verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen COM(2011)794

Langetermijnagenda

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (30 juni)

– VAO Decentralisatie Jeugdzorg (AO d.d. 29/04)

– VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (32 764, nr. 12)

– VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 28/05)

– VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05)

– VAO Internationaal fiscaal beleid (AO d.d. 03/06)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

– VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31 521, nr. 90)

– VSO over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 000-VIII, nr. 96)

– VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk (AO d.d. 04/06)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Visserij (AO d.d. 10/06)

– VAO Governance in de Zorg (AO d.d. 11/06)

– VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland (AO d.d. 11/06)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 17/06)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 17/06)

– VAO EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's (AO d.d. 17/06)

– VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 17/06)

– VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (AO d.d. 18/06)

– VSO over het onderzoek Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs» (27 923, nr. 205)

– VAO Visserij (AO d.d. 10/06)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

34 196 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 105 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders)

30 874 (Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie)

1, 2 en 3 september (week 35)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

34 141 (Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)) + 34 142 (Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol))

33 839 (Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond))

34 084 (Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart)

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

8, 9 en 10 september (week 36)

33 955 (Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao))

15, 16 en 17 september (week 37)

– Prinsjesdag

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 (34 167, nr. 3)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 29/04) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (antwoord 1e termijn + 2e termijn))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W) (agenderen na ommekomst van de voortgangsrapportage rekentoets)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

6. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

7. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS en Minister I&M)

8. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

9. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

10. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

11. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

12. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

13. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

14. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

15. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

16. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

17. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

18. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

20. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

21. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

22. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

23. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

24. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

25. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

26. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

27. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

28. Debat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

29. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

30. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

31. Debat over de opvattingen van de Minister-President over de «dikke-ikmentaliteit» in Nederland (Slob) (Minister-President)

32. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

33. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

34. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

35. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

36. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

37. Debat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Karabulut) (Minister SZW)

38. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

39. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

40. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

41. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

6. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

10. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

12. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

17. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

19. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

22. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

23. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

25. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake bed, bad en brood (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

28. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

30. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

31. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

34. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over de reorganisatie bij de Nationale Politie (Kooiman) (Minister V&J)

36. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

37. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren) (Minister EZ)

39. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

41. Dertigledendebat over problemen met de pgb-bestanden bij de Sociale Verzekeringsbank (Agema) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

44. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

45. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

46. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

47. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

48. Dertigledendebat over het niet halen van de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven) (Minister EZ)

49. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 22 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor 2016

Vrijdag 26 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota 2015

Maandag 29 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) (34 196)

Maandag 21 september 2015 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: «Aanpak Voedselverspilling»

Maandag 28 september 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid

Recesperiodes

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Naar boven