Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 22 maart 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 maart

14.00 uur

Woensdag 27 maart

10.15 uur

Donderdag 28 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

21 501-07, nr. 1584

– de motie-Leijten/Alkaya over een belastingmaatregel voor digitale bedrijven

21 501-07, nr. 1585

– de motie-Nijboer over voorkomen dat banken op Europese schaal too big to fail worden

21 501-07, nr. 1586

– de motie-Van Rooijen over een voorstel waarbij niet wordt gekort op opgebouwde pensioenrechten

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

30 175, nr. 330

– de motie-Kröger/Van der Lee over het doorlichten van vergunningen en handhavingsacties bij Tata Steel

30 175, nr. 331 (aangehouden)

– de motie-Kröger over persistente stoffen in het leefmilieu

30 175, nr. 332

– de motie-Kröger/Westerveld over het inventariseren van de omvang van de kunstgrassaneringsopgave

30 175, nr. 333

– de motie-Wassenberg over het ontmoedigen van vervanging van grasvelden door kunstgrasvelden

30 175, nr. 334

– de motie-Wassenberg over het treffen van voorbereidingen voor een wettelijke productverantwoordelijkheid

30 175, nr. 335 (aangehouden)

– de motie-Laçin over mogelijke gevolgen van radioactief afval meenemen in onderzoek

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs

31 293, nr. 437

– de motie-Kwint/Van Meenen over een minimumpercentage van de lumpsum voor onderwijzend personeel

31 293, nr. 438

– de motie-Kwint c.s. over het geheel uit de lumpsum halen van de docent

31 293, nr. 439

– de motie-Westerveld/Van den Hul over onderzoek naar versterking van de medezeggenschap

31 293, nr. 440

– de motie-Westerveld/Van den Hul over versterking van de financiële kennis van medezeggenschapsraden

31 293, nr. 441

– de motie-Beertema over een ratio leraar/leerling en docent/student voor elke sector in het onderwijs

31 293, nr. 442

– de motie-Beertema over oormerken van de kosten van huisvestiging in de lumpsum

31 293, nr. 443

– de motie-Beertema over oormerken van de personeelslasten in de lumpsum

31 293, nr. 444

– de motie-Van den Hul over ervoor zorgen dat zo veel mogelijk middelen van de plank naar de leraren gaan

31 293, nr. 445

– de motie-Van Meenen over een omschrijving van de hoofdlijnen van de begroting in samenwerking met betrokkenen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over nadere informatie ruimtebrief

35 000 VIII, nr. 169

– de motie-Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners

35 000 VIII, nr. 170

– de motie-Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het toezicht op medische implantaten

32 805, nr. 68

– de motie-Ellemeet/Ploumen over adviseren om een borstimplantatie uit te stellen

32 805, nr. 69

– de motie-Ellemeet/Van den Berg over richtsnoeren voor klinisch onderzoek naar implantaten

32 805, nr. 70

– de motie-Van Gerven over een verbod op alle siliconenborstimplantaten

32 805, nr. 71

– de motie-Van Gerven over realisatie van een College Beoordeling Implantaten

32 805, nr. 72

– de motie-Van Gerven over het schrappen van de uitzonderingen op het verbod op gunstvertoon

32 805, nr. 73

– de motie-Raemakers/Arno Rutte over de rol van de notified bodies

32 805, nr. 74

– de motie-Van den Berg c.s. over kwaliteitsregisters openzetten voor alle implantaten van de inclusielijst

32 805, nr. 75

– de motie-Van den Berg over het vermelden van risico's en bijwerkingen op de inspectiewebsite

32 805, nr. 76

– de motie-Ploumen/Ellemeet over het vergoeden van het verwijderen van borstimplantaten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 472 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 066, nr. 468

– de motie-Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

31 066, nr. 469 (aangehouden)

– de motie-Westerveld c.s. over proactief benaderen van gedupeerden

31 066, nr. 470

– de motie-Westerveld/Gijs van Dijk over het belang van het kind

31 066, nr. 471

– de motie-Westerveld/Gijs van Dijk over aan de slag gaan met de door de Raad van State gesignaleerde knelpunten bij directe financiering

31 066, nr. 472 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten over de menselijke maat hanteren bij een bezwaarprocedure

31 066, nr. 473

– de motie-Azarkan over de te volgen handelwijze ten aanzien van de gedupeerden

31 066, nr. 474

– de motie-Azarkan over instelling van een vorm van arbitrage

31 066, nr. 475

– de motie-Azarkan over uitspreken van treurnis over de gang van zaken

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het interpellatiedebat over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld

35 169, nr. 1

– de motie-Jasper van Dijk over onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van de IND

35 169, nr. 2

– de motie-Jasper van Dijk over in veiligheid brengen van de betrokken asielzoeker

35 169, nr. 3

– de motie-Van Ojik/Kuiken over inzet van diplomatieke posten

35 169, nr. 4

– de motie-Van Ojik/Kuiken over registreren van afgewezen asielzoekers die na uitzetting te maken krijgen met arrestatie, detentie of mishandeling

10. Debat over discriminatie op de woningmarkt met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Debat over de Europese Top en de Brexit met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 020, nr. 90

15. VSO Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Landbouw- en Visserijraad van 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 906

17. Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (1e termijn Kamer)

35 036

18. Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

35 058

19. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

35 093

20. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

35 073

21. Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 april (week 14)

– VAO CBR (AO d.d. 12/03)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 12/03)

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 14/03)

– VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 14/03)

35 022 (Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

34 994 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt)

35 042 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media)

9, 10 en 11 april (week 15)

34 491 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

16, 17 en 18 april (week 16)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

23, 24 en 25 april (week 17)

– Debat over de informele Europese Top in Roemenië van 9 mei 2019

26 april t/m 13 mei (week 18 en 19)

– Meireces

14, 15 en 16 mei (week 20)

34 985 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

2. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

3. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

4. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

5. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

6. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

7. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

8. Debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo (Özdil) (Minister OCW)

9. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

10. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

11. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

12. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

13. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

14. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

15. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

16. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

18. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

19. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

20. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

21. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

22. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

23. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

24. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

25. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

26. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

27. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

28. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

29. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

30. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

31. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

32. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

33. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

34. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

35. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

36. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

37. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

38. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

39. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (Agema) (Minister VWS)

40. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

41. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

42. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

43. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip (Wassenberg) (Minister I&W, Minister LNV)

44. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

45. Debat over de uitrol van 5G (Sjoerdsma) (Staatssecretaris EZK, Minister Defensie)

46. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

47. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

48. Debat over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

49. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

50. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

51. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

52. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

53. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

54. Debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

55. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

56. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

57. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

58. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

59. Debat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

60. Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen (Van Ojik) (Minister BuZa)

61. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

62. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

63. Debat over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire (Diertens) (Staatssecretaris BZK)

64. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (Minister Financiën)

65. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

66. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financien, Minister EZK, Minister SZW)

67. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

68. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

69. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

70. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

71. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

72. Debat over het rapport van de Nationale ombudsman over de zaak-Van Laarhoven (Bergkamp) (Minister J&V)

73. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

74. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

75. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

76. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

77. Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken (Ellemeet) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Futselaar) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

4. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

5. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

6. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

7. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

8. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

9. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

10. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

11. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

13. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

14. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

15. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

17. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

18. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

21. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

22. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

26. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

28.Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

30. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

31. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

32. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

35. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

36. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

38. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

39. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

40. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

42. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

44. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

45. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

46. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

47. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

50. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

51. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

53. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer (Van Raan) (Minister I&W)

54. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

55. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

56. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

57. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

60. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

61. Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

62. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

63. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

64. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

65. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

67. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

68. Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten (Wassenberg) (Minister LNV)

69. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

70. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

71. Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop (Renkema) (Staatssecretaris VWS)

72. Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda (Van der Lee) (Minister EZK)

73. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

74. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Laçin) (Minister I&W)

75. Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17 (Sjoerdsma) (Minister J&V)

76. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

77. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

78. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

79. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

80. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

81. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

82. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

83. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

84. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

85. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

86. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

88. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

89. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

90. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

91. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

92. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

93. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 april van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid van Haga inzake de bestrijding van weeshuistoerisme (Kamerstuk 35 069)

Maandag 15 april van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota: «Naar een moderne uitvaartwet» (Kamerstuk 35 077)

Maandag 15 april van 16.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de wet implementatie prospectusverordening (Kamerstuk 35 108)

Maandag 27 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins inzake het nabestaandenpensioen (Kamerstuk 34 996)

Maandag 17 juni van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Staat van het onderwijs

Maandag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda (Kamerstuk 35 115)

Maandag 24 juni van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie «Waardevol en verbonden» (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 72)

Maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over veteranenbeleid

Maandag 1 juli van 10.30 uur tot 17.00

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota’s Voor een klimaatbestendig Nederland (Kamerstuk 35 140) en Veen red je niet alleen (Kamerstuk 35 141)

Maandag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 28 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Recesperiodes

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020