Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 26 oktober 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 oktober

14.00 uur

Woensdag 31 oktober

10.15 uur

Donderdag 1 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiën sociaal domein

34 477, nr. 41

– de motie-Raemakers over kwalitatief goede en tijdige jeugdhulp

34 477, nr. 42

– de motie-Kerstens over de gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

De Voorzitter: dhr. Middendorp wenst zijn motie op stuk nr. 13 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000 VII, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Middendorp over een Rijksinspectie Digitalisering

35 000 VII, nr. 14

– de motie-Middendorp/Verhoeven over de effecten van sociale media en zoekmachines op verkiezingen

35 000 VII, nr. 15

– de motie-Kuiken/Özütok over het vormgeven van digitale wijkhulp

35 000 VII, nr. 16 (overgenomen)

– de motie-Özütok over evalueren van de proeftuinen

35 000 VII, nr. 17 (overgenomen)

– de motie-Özütok over het rijksinkoopbeleid zo veel mogelijk duurzaam laten geschieden

35 000 VII, nr. 18

– de motie-Özütok over de financiering van de nationale slavernijherdenking

35 000 VII, nr. 19

– de motie-Van der Molen/Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding beter op elkaar afstemmen

35 000 VII, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Van der Molen over het belasten van sbbi's tegen het tarief van woningen in de ozb

35 000 VII, nr. 21

– de motie-Van der Molen c.s. over grensoverschrijdende evenementen voor jongeren in de grensregio's

35 000 VII, nr. 33

– de motie-Van Raak over een register voor het melden van financiële belangen van Kamerleden

35 000 VII, nr. 22

– de motie-Den Boer/Van der Graaf over een toerustingsfonds voor gemeenteraadsleden

35 000 VII, nr. 23 (overgenomen)

– de motie-Den Boer/Van der Molen over het lokaal invoeren van het recht je te mogen vergissen

35 000 VII, nr. 24

– de motie-Verhoeven over vijf uitgangspunten meer centraal stellen

35 000 VII, nr. 26

– de motie-Van der Graaf/Van der Molen over een regiocheck voor nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving

35 000 VII, nr. 27

– de motie-Van der Graaf c.s. over de vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners

35 000 VII, nr. 28

– de motie-Wassenberg/Özütok over de aanpak van de milieucriminaliteit bij het Rijk

35 000 VII, nr. 29

– de motie-Wassenberg/Ouwehand over een moratorium op de bouw van nieuwe megastallen

35 000 VII, nr. 30

– de motie-Wassenberg/Ouwehand over het proces van vergunningverlening in de veehouderij

35 000 VII, nr. 31

– de motie-Öztürk over een structurele verhoging voor de raadsledenvergoeding in kleine gemeenten

35 000 VII, nr. 32

– de motie-Öztürk over middelen voor een integriteitstoets

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

De Voorzitter: mw. Ploumen wenst haar motie op stuk nr. 49 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000 XVI, nr. 24

– de motie-Arno Rutte over slimme zorg thuis voor patiënten met COPD

35 000 XVI, nr. 25

– de motie-Hermans/Bergkamp over bevorderen dat mensen doorstromen naar een passende plek

35 000 XVI, nr. 26

– de motie-Ellemeet/Ploumen over overheidsfinanciering voor organisaties die keuzehulp bieden aan onbedoeld zwangere vrouwen

35 000 XVI, nr. 27

– de motie-Ellemeet/Hermans over belemmeringen voor kennisuitwisseling tussen verpleeghuis en de wijkverpleging

35 000 XVI, nr. 28

– de motie-Ellemeet/Dik-Faber over overheidsfinanciering van leefstijlgeneeskunde

35 000 XVI, nr. 29

– de motie-Ellemeet c.s. over een voorlichtingscampagne over prettige en veilige seks

35 000 XVI, nr. 30

– de motie-Ellemeet c.s. over de gevolgen van de contractering op de kwaliteit van fysiotherapie

35 000 XVI, nr. 31

– de motie-Ellemeet over uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners

35 000 XVI, nr. 32

– de motie-Van den Berg over monitoren of verzekeraars de juiste stappen ondernemen

35 000 XVI, nr. 33

– de motie-Van den Berg over zorgaanbod in de regio

35 000 XVI, nr. 34

– de motie-Slootweg/Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven

35 000 XVI, nr. 35

– de motie-Slootweg c.s. over een «right to challenge» binnen de Wlz-gefinancierde zorg

35 000 XVI, nr. 36

– de motie-Hijink/Ellemeet over een verlaging van het eigen risico

35 000 XVI, nr. 37

– de motie-Hijink/Kerstens over reële tarieven in de zorg

35 000 XVI, nr. 38

– de motie-Hijink/Van der Staaij over extra ondersteuning voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen

35 000 XVI, nr. 39

– de motie-Van Gerven c.s. over samenwerking in de zorg stimuleren

35 000 XVI, nr. 40

– de motie-Van Gerven over het niet maximeren van het aantal behandelingen voor COPD-patiënten

35 000 XVI, nr. 41

– de motie-Van Gerven over zware paracetamol, vitaminen en mineralen in het basispakket

35 000 XVI, nr. 42

– de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra over kwaliteitseisen aan de keuzehulpgesprekken onder de reikwijdte van de Wkkgz

35 000 XVI, nr. 43

– de motie-Bergkamp/Dik-Faber over problematiek bij de totstandkoming van woonzorgarrangementen

35 000 XVI, nr. 44

– de motie-Bergkamp over het maximaal aantal behandeluren voor ergotherapie

35 000 XVI, nr. 45

– de motie-Raemakers over ook kijken naar differentiatie op basis van patiëntkenmerken

35 000 XVI, nr. 46

– de motie-Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling

35 000 XVI, nr. 47

– de motie-Raemakers/Sjoerdsma over een klinische trial voor hersteloperaties van genitale verminkingen

35 000 XVI, nr. 48

– de motie-Ploumen/Ellemeet over één centraal informatiepunt voor ongewenste zwangerschap

35 000 XVI, nr. 49 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ploumen c.s. over vergoeden van hersteloperaties bij genitale verminking

35 000 XVI, nr. 50

– de motie-Ploumen c.s. over de titel doktersassistent beschermen

35 000 XVI, nr. 51

– de motie-Kerstens c.s. over de gebrekkige toegang tot de zorg voor kwetsbare mensen

35 000 XVI, nr. 52

– de motie-Kerstens c.s. over borgen van de noodzakelijke voortgang

35 000 XVI, nr. 53

– de motie-Kerstens over reële tarieven in de jeugdhulp

35 000 XVI, nr. 54

– de motie-Dik-Faber over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg

35 000 XVI, nr. 55

– de motie-Dik-Faber over overzicht van acties tegen verspilling in de zorg

35 000 XVI, nr. 56

– de motie-Dik-Faber/Slootweg over financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020

35 000 XVI, nr. 57

– de motie-Dik-Faber/Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid

35 000 XVI, nr. 58

– de motie-Akerboom/Van Gerven over de maximale vergoeding van Q-koortsslachtoffers verhogen

35 000 XVI, nr. 59

– de motie-Akerboom over een suikertaks als onderdeel van het nationaal preventieakkoord

35 000 XVI, nr. 60

– de motie-Sazias c.s. over publieke financiering van de vaccinatie tegen pneumokokken

35 000 XVI, nr. 61

– de motie-Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen

35 000 XVI, nr. 62

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over signaleren en verhelpen van knelpunten in de palliatieve terminale zorg

35 000 XVI, nr. 63

– de motie-Van der Staaij/Sazias over onnodige drempels voor herintreders wegnemen

35 000 XVI, nr. 64

– de motie-Van der Staaij over een extra impuls geven aan preventie van drugsgebruik

35 000 XVI, nr. 65

– de motie-Kuzu over de macht van zorgverzekeraars inperken

35 000 XVI, nr. 66

– de motie-Kuzu over het afschaffen van het eigen risico

35 000 XVI, nr. 67

– de motie-Kuzu over vrijstelling van de schenk- en erfbelasting voor langdurige mantelzorgers

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

29 338, nr. 181

Brief van het presidium inzake een verzoek om een quick scan aan het Rathenau Instituut

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

7. Debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen Klimaatakkoord met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Leraren (AO d.d. 11/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Paarden (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26 991, nr. 530

12. VSO integrale risicoanalyse pluimveevleesketen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 000 VIII

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

35 000 XIV

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

Langetermijnagenda

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 25/09)

– VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09)

– VSO Structuurvisie ondergrond (33 136, nr. 16 en nr. 17)

– VAO Informele RBZ/Handel (AO d.d. 03/10)

– VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10)

– VAO Spoor (AO d.d. 11/10)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09)

– VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10)

– VAO Nationale woonagenda 2018–2021 (AO d.d. 27/09)

– VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

– VAO Mijnbouw (AO d.d. 11/10)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 17/10)

– VAO Politie (ICT) (AO d.d. 17/10)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)) (re- en dupliek)

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (re- en dupliek)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2019 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

– VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

33 812, nrs. 3 t/m 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008) + 34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

5. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

6. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

7. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

8. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

9. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

10. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

11. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

12. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financiën)

13. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

14. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

16. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

18. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

19. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

20. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

21. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

22. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

23. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

25. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

27. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

28. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

29. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

30. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

31. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

33. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

34. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

35. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

37. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

38. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

39. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

40. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

41. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

42. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

43. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

44. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

45. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

46. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

47. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

48. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

49. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

50. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

51. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

53. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

55. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

56. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

57. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

58. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

59. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

60. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

61. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

62. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

63. Debat over interne misstanden bij het NFI (Van Dam) (Minister J&V)

64. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) (Minister BuZa)

65. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

66. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

68. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

69. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

70. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

71. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

72. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven» (Bergkamp) (Minister VWS)

73. Debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België (Geurts) (Minister LNV)

74. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

75. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

76. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

4. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

9. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financiën)

10. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

12. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financiën)

13. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

15. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

18. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

21. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

23. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

25. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

26. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

28. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

29. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

30. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

33. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

35. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

36. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

37. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

38. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

39. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

40. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

41. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

44. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

46. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

47. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

48. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

49. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

51. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

52. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

53. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

54. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

55. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

56. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

57. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

58. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

59. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

60. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

61. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

62. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

63. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

64. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

65. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

66. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

67. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

68. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

69. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

70. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

71. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

72. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

73. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

74. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

75. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

76. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

77. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

78. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

79. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

80. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

81. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

82. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

83. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

84. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

85. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

86. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

88. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

89. Dertigledendebat over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname (Van der Lee) (Minister EZK)

90. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

91. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

92. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

93. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

94. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

95. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

96 Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

97. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

98. Dertigledendebat over onvrede bij de Nationale Politie (Helder) (Minister J&V)

99. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie cruciale informatie achterhield over de veiligheid van de Stint (Kröger) (Minister I&W)

100. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 5 november van 11.00 tot 19.00 uur en vrijdag 9 november van 09.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 5 november 2018 van 10.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Materiaal Defensie

Maandag 5 november 2018 van 18.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de mensenrechtenrapportage 2018

Maandag 12 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 12 november 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel Defensie

Maandag 12 november 2018 van 18.30 uur tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 19.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de begroting BUHA-OS

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 26 november van 15.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota «Ruimte voor vertrouwen in Blauw op straat»

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken

per 26/10)

VVD:

341

minuten

PVV:

228

minuten

CDA:

213

minuten

D66:

205

minuten

GroenLinks:

173

minuten

SP:

169

minuten

PvdA:

136

minuten

ChristenUnie:

104

minuten

PvdD:

119

minuten

50PLUS:

80

minuten

SGP:

91

minuten

DENK:

89

minuten

Forum voor Democratie:

111

minuten