Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 30 maart 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 maart

14.00 uur

Woensdag 28 maart

10.15 uur

Donderdag 29 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 618

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

29 911, nr. 182

– de motie-Kuiken over fraude-informatie delen met hypothecaire financiers

29 911, nr. 183

– de motie-Kuiken over informatiedeling door de FIOD aan het RIEC

29 911, nr. 184

– de motie-Kuiken over informatie uit Bibob-onderzoeken

29 911, nr. 185

– de motie-Van Nispen over het afpakken van crimineel verkregen vermogen

29 911, nr. 186

– de motie-Groothuizen/Arno Rutte over het afronden van ontnemingsprocedures

29 911, nr. 187

– de motie-Groothuizen/Arno Rutte over de termijnen voor de voorbereiding van een ontnemingsvordering

29 911, nr. 188 (aangehouden)

– de motie-Groothuizen over een voorstel in de VN-Veiligheidsraad over migratiecriminaliteit

29 911, nr. 189

– de motie-Van Toorenburg/Arno Rutte over verdubbeling van de strafmaat voor categorie II-wapens

29 911, nr. 190

– de motie-Van Tongeren over een juridische definitie van ondermijning

29 911, nr. 191

– de motie-Arno Rutte c.s. over een screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

31 015, nr. 138

– de motie-Van Nispen c.s. over het EOKM kinderporno laten opsporen

31 015, nr. 139 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen/Kuiken over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen

31 015, nr. 140 (aangehouden)

– de motie-Van Oosten over namen van hostingbedrijven bekendmaken

31 015, nr. 141

– de motie-Van Oosten/Groothuizen over versterking van het internationaal waarschuwingssysteem

31 015, nr. 142

– de motie-Groothuizen c.s. over verruiming van de aangifteplicht

31 015, nr. 143 (aangehouden)

– de motie-Groothuizen/Van Oosten over het grensoverschrijdend innen van bestuurlijke boetes

31 015, nr. 144

– de motie-Markuszower over chemische castratie van pedoseksuelen

31 015, nr. 145 (aangehouden)

– de motie-Buitenweg over onderzoek naar de behoeften van slachtoffers

31 015, nr. 146 (aangehouden)

– de motie-Buitenweg over naming-and-shaming van internetondernemers

31 015, nr. 147

– de motie-Kuiken/Van Nispen over onderzoeken of er signalen zijn dat religieuze organisaties bij ernstige strafbare feiten interne rechtspraak als definitieve afdoening menen te kunnen gebruiken

31 015, nr. 148

– de motie-Kuzu c.s. over substantieel verhogen van de capaciteit

31 015, nr. 149

– de motie-Kuzu c.s. over alle mogelijke middelen inzetten om recidive te voorkomen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 394

– de motie-Grashoff c.s. over plannen voor pensioenopbouw voor alle werknemers

32 043, nr. 395

– de motie-Grashoff c.s. over vervroegde AOW en pensioen voor lagere inkomensgroepen

32 043, nr. 396

– de motie-Van Rooijen c.s. over een onafhankelijke adviescommissie over de disconteringsvoet

32 043, nr. 397

– de motie-Van Rooijen c.s. over terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd

32 043, nr. 398

– de motie-Van Rooijen/Van Kent over bevriezen van de AOW-leeftijd

32 043, nr. 399

– de motie-Van Rooijen/Van Kent over niet een-op-een met de levensverwachting verhogen van de AOW-leeftijd

32 043, nr. 400

– de motie-Van Kent/Van Rooijen over verlagen van de AOW-leeftijd

32 043, nr. 401

– de motie-Van Kent c.s. over berekeningen door sociale partners over het pensioenstelsel

32 043, nr. 402

– de motie-Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen

32 043, nr. 403

– de motie-Gijs van Dijk/Van Kent over middelen reserveren voor eerder stoppen met werken

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie 2018

22 112, nr. 2510

– de motie-Maeijer over het opzeggen van het EU-lidmaatschap

22 112, nr. 2511

– de motie-Omtzigt over de Magnitskiwet

22 112, nr. 2512

– de motie-Van Ojik over een effectief Europees klimaatbeleid

22 112, nr. 2513

– de motie-Van Ojik/Asscher over het belasten van digitale activiteiten

22 112, nr. 2514 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over geen ondersteuning van grensbewaking in Turkije

22 112, nr. 2515

– de motie-Asscher c.s. over de nieuwe handelsverdragen met het VK

22 112, nr. 2516

– de motie-Asscher/Van Ojik over belastbaarheid van internetgiganten

22 112, nr. 2517

– de motie-Van der Graaf c.s. over een peerreview voor rechtsstatelijkheid binnen de EU

22 112, nr. 2518

– de motie-Van Raan/Ouwehand over een einde maken aan het exporteren van levende dieren naar landen buiten de EU

22 112, nr. 2519 (aangehouden)

– de motie-Bisschop over voorbehouden en kanttekeningen bij Commissievoorstellen

22 112, nr. 2520

– de motie-Bisschop over het politieke karakter van de Europese Commissie

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 815

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

34 815 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement Kooiman (7,I) over het handhaven van de huidige publieke taken van Sanquin, en het afstoten van de commerciële taken

– onderdeel A

– amendement Kooiman (7,II)

– onderdeel B

– amendement Kooiman (7, III)

– onderdeel C

  • Indien 7 verworpen:

  • – amendement Aukje de Vries c.s. (8) over ter beschikking stellen van het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening

– onderdeel D

– amendement Kooiman (7,IV)

– onderdeel E

– amendement Kooiman (7,V)

– onderdeel F

– amendement Kooiman (7, VI)

– onderdeel G

– onderdeel H

– amendement Kooiman (7, VII)

– onderdeel I

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening

34 815, nr. 9

– de motie-Van den Berg over de financiële situatie van de stichting Sanquin

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leven lang leren

De Voorzitter: dhr. Van der Molen wenst zijn motie op stuk nr. 88 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 012, nr. 78

– de motie-Wiersma/Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

30 012, nr. 79

– de motie-Wiersma/Diertens over een «werk-apk» voor werkenden

30 012, nr. 80

– de motie-Wiersma over leerwerkbanen

30 012, nr. 81

– de motie-Krol over de leeftijdsgrens voor het levenlanglerenkrediet

30 012, nr. 82

– de motie-Krol/Wiersma over de ondersteuning van mensen zonder werkgever

30 012, nr. 83

– de motie-Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland

30 012, nr. 84

– de motie-Van den Hul over deelname van laaggeletterden aan beroepsgerichte scholing

30 012, nr. 85

– de motie-Van den Hul over een leven lang leren voor leraren

30 012, nr. 86 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul over een visie op een leven lang leren binnen krimpregio's

30 012, nr. 87

– de motie-Van den Hul over een leven lang leren voor iedereen

30 012, nr. 88 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Molen c.s. over opleidingstrajecten op maat voor zijinstromers

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018

21 501–32, nr. 1097

– de motie-Arissen over een wettelijk verbod op de doorvoer van walvisvlees

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natuur

De Voorzitter: dhr. Graus verzoekt zijn motie op stuk nr. 124 aan te houden.

33 576, nr. 123

– de motie-Arissen over het Kroondomein Het Loo altijd openstellen voor het publiek

33 576, nr. 124 (aangehouden)

– de motie-Graus over de dieren bij de Oostvaardersplassen

33 576, nr. 125

– de motie-Futselaar over versterken van natuurwaarden in nationale parken

33 576, nr. 126

– de motie-Futselaar over de afronding van het N00atuurnetwerk Nederland

33 576, nr. 127

– de motie-Futselaar over 20 miljoen overhevelen naar de «kansrijke gebieden»

33 576, nr. 128

– de motie-Moorlag/Arissen over de verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS)

32 670, nr. 133

– de motie-Grashoff c.s. over duidelijkheid over de beschikbare ontwikkelruimte

32 670, nr. 134 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het schrappen van luchtwassers uit de Maatlat Duurzame Veehouderij

32 670, nr. 135

– de motie-Ouwehand over een moratorium op luchtwassers

32 670, nr. 136

– de motie-Futselaar over herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers

29 544, nr. 816

– de motie-Jasper van Dijk over voor iedere werkloze vanaf 55 jaar IOW

29 544, nr. 817

– de motie-Jasper van Dijk over een regelluwe inkomensvoorziening voor 55-plussers

29 544, nr. 818

– de motie-Van Brenk over om- en bijscholing van de huidige oudere cohorten

29 544, nr. 819

– de motie-Van Brenk over persoonlijke begeleiding van oudere werkzoekenden

29 544, nr. 820

– de motie-Van Brenk over afschaffen van de kostendelersnorm

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg

31 765, nr. 309

– de motie-Agema over 2 miljard voor terughalen zorgmedewerkers per 2018

31 765, nr. 310

– de motie-Agema over terughalen van de 77.000 ontslagen zorgmedewerkers

31 765, nr. 311

– de motie-Agema over excuses aan verpleeghuisbewoners en verzorgers

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 335 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 335 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over invoeren van een verhuurtoets

32 847, nr. 336

– de motie-Beckerman c.s. over een zwarte lijst van huisjesmelkers

32 847, nr. 337

– de motie-Beckerman/Nijboer over een landelijk fonds voor rechtszaken tegen huisjesmelkers

32 847, nr. 338

– de motie-Koerhuis/Beckerman over woonfraude als economisch delict

32 847, nr. 339

– de motie-Nijboer c.s. over fiscaal minder aantrekkelijk maken van huisjes melken

32 847, nr. 340

– de motie-Nijboer c.s. over bestrijden van discriminatie op de woningmarkt

32 847, nr. 341 (overgenomen)

– de motie-Ronnes over gemeentelijke handhaving bij verkamering

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 920, nr. 1

Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te besluiten.

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht

34 775 X, nr. 89

– de motie-Ploumen/Karabulut over een expliciet verbod op ontgroeningen

34 775 X, nr. 90

– de motie-Ploumen/Karabulut over volledig eerherstel en een schadeloosstelling

34 775 X, nr. 91

– de motie-Karabulut/Ploumen over niet langer inwijdingsrituelen toestaan

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over belastingontwijking

De Voorzitter: mw. Lodders verzoekt haar motie op stuk nr. 199 aan te houden. Dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 197 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 087, nr. 194

– de motie-Leijten over het geanonimiseerd publiceren van alle rulings

25 087, nr. 195

– de motie-Leijten over niet langer beleid afstemmen met het internationale bedrijfsleven

25 087, nr. 196

– de motie-Leijten over concrete doelen bij het tegengaan van belastingontwijking

25 087, nr. 197 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Nijboer over woningcorporaties compenseren voor de negatieve gevolgen van renteaftrekbeperking

25 087, nr. 198

– de motie-Snels over aanpak van belastingontwijking als speerpunt

25 087, nr. 199 (aangehouden)

– de motie-Lodders over bedrijven die betalingen doen aan belastingparadijzen

25 087, nr. 200

– de motie-Azarkan over een loket voor het mkb

25 087, nr. 201

– de motie-Azarkan over het invoeren van een substance-eis

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leraren

27 923, nr. 286

– de motie-Kwint/Beertema over salarissen van bestuurders in de onderwijs-cao

27 923, nr. 287

– de motie-Kwint/Westerveld over landelijk registreren van het lerarentekort

27 923, nr. 288 (aangehouden)

– de motie-Kwint/Westerveld over twee jaar halvering van het collegegeld

27 923, nr. 289

– de motie-Kwint/Westerveld over een maximum aan de uitgaven voor uitzendkrachten

27 923, nr. 290 (ingetrokken)

– de motie-Kwint over een geschiktheidsonderzoek bij nieuwe vormen van leraarschap

27 923, nr. 291

– de motie-Westerveld over middelen voor de maatschappelijke diensttijd inzetten tegen het lerarentekort

27 923, nr. 292

– de motie-Westerveld/Van den Hul over het wettelijk collegegeld voor alle studenten

27 923, nr. 293

– de motie-Westerveld/Van den Hul over een meerjarig deltaplan voor de bestrijding van het lerarentekort

27 923, nr. 294

– de motie-Westerveld/Kwint over bezoldiging van toezichthouders in het onderwijs

27 923, nr. 295

– de motie-Van Meenen/Rog over het bestuur van de Onderwijscoöperatie overdragen

27 923, nr. 296

– de motie-Van den Hul c.s. over het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs

27 923, nr. 297

– de motie-Rog/Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject

27 923, nr. 298

– de motie-Rog over evaluatie van de lerarenbeurs

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Achterstandenbeleid

27 020, nr. 80

– de motie-Kwint c.s. over het verdwijnen van banen en vve-voorzieningen binnen de G37

27 020, nr. 81

– de motie-Kwint c.s. over de middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden

27 020, nr. 82

– de motie-Westerveld c.s. over de gevolgen van één integrale voorziening voor alle peuters

27 020, nr. 83

– de motie-Westerveld c.s. over een voorschools aanbod van minimaal zestien uur

27 020, nr. 84

– de motie-Westerveld over terugvordering van achterstandsmiddelen

27 020, nr. 85

– de motie-Van den Hul over handhaven van vve-voorzieningen

27 020, nr. 86

– de motie-Van den Hul over een landelijk dekkend aanbod voor achterstandsleerlingen

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer

31 289, nr. 362

– de motie-Kuzu/Van den Hul over extra aandacht voor het gelijkheidsbeginsel

31 289, nr. 363

– de motie-Kuzu/Van den Hul over het ontwikkelteam Burgerschap

31 289, nr. 364

– de motie-Westerveld over in gesprek gaan met jongerenorganisaties

31 289, nr. 365

– de motie-Westerveld over een verband tussen prestatiedruk en maatschappelijke betrokkenheid

31 289, nr. 366

– de motie-Westerveld over zeggenschap op school

31 289, nr. 367

– de motie-Beertema over burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend laten zijn

23. Debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

28. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

29. VAO Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering (AO d.d. 28/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 28/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-08, nr. 714

31. VSO informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Circulaire Economie (AO d.d. 22/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Politie (organisatie) (AO d.d. 15/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 06/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Visserij (AO d.d. 27/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (AO d.d. 28/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 15/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Omgevingsrecht (AO d.d. 28/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 21/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 456

41. Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 april 2018 (week 15)

34 821 (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

34 763 (Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid))

34 886 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk))

17, 18 en 19 april 2018 (week 16)

34 629 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet)

34 805 (Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer)

34 806 (Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen)

34 824 (Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland)

34 825 (Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem) + 34 826 (Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen) + 34 827 (Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer) + 34 828 (Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) + 34 829 (Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum) + 34 830 Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard) + 34 831 (Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland) + 34 832 (Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout) + 34 833 (Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen)

34 822 (Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode)

34 810 (Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak)

24, 25 en 26 april 2018 (week 17)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

27 april 2018 t/m 14 mei (week 18 en 19)

– Meireces

15, 16 en 17 mei (week 20)

Nader te bepalen

22, 23 en 24 mei (week 21)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (re- en dupliek))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

8. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

9. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

10. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

11. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

12. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

13. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

14. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs»(Futselaar) (Minister OCW)

15. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

16. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

17. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

18. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

19. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

20. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent) (Staatssecretaris SZW)

21. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

22. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

23. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

25. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

26. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

28. Debat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

29. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

30. Debat over misstanden in varkensstallen (De Groot) (Minister LNV)

31. Debat over Schiphol en Lelystad Airport (Graus)) (Minister I&W)

32. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

33. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

34. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

35. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

36. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

37. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen (Krol) (Minister BZK)

38. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

39. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

40. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

41. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

42. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

43. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

44. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

45. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

46. Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018 (Minister-President)

47. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

48. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

49. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

50. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

51. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

52. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (Raemakers) (Minister VWS)

53. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

54. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

55. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

56. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

57. Debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

4. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

5. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

6. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

7. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

10. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

15. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

16. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

17. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

20. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

21. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

22. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

24. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

25. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

26. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

27. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

28. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

30. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

31. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

32. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

33. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

34. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

35. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

36. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

39. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

40. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

43. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

44. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

45. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

46. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

47. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

48. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

49. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

51. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

53. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

54. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

55. Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

56. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

57. Dertigledendebat over de gevolgen van fijnstof op de ontwikkeling van de hersenen van ongeboren kinderen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

58. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

59. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

60. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

61. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

62. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

63. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

64. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

66. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

68. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

69. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

70. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

71. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Minister MZ)

72. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

73. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

74. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

75. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

76. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

77. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

78. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

79. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

80. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

81. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

82. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 april 2018 van 10.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop (Kamerstuk 34 884)

Maandag 23 april van 16.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Nijboer over de financiële sector en big data (Kamerstuk 34 616)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Recesperiodes

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019