31 015 Kindermishandeling

Nr. 142 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat (seksueel) misbruik van kinderen en andere kwetsbare groepen moet worden bestreden;

constaterende dat artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering alleen een expliciete aangifteplicht kent ter zake verkrachting en niet ter zake van andere ernstige zedendelicten;

constaterende dat schending van die plicht bovendien alleen strafbaar is, indien voldaan wordt aan de bijkomende voorwaarde van strafbaarheid, dat het misdrijf is gevolgd;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken (bijvoorbeeld door het WODC en/of de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen) of en hoe de aangifteplicht kan worden verruimd, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van slachtoffers en verschoningsgerechtigden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Oosten

Buitenweg

Naar boven