Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2013, 399Wet

Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet(ten) van 28 januari Stb. 134, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ......, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Gewijzigde begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting1

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

15.647.174

63.539

 

89.176

72.483

               
 

Beleidsartikelen

 

15.424.629

53.186

 

11.385

39.913

1

Volksgezondheid

512.881

518.532

10.903

– 25.499

– 25.499

0

2

Curatieve zorg

2.769.858

2.796.291

22.128

– 899

115

39.700

3

Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

4.133.460

4.133.604

3.441

12.223

12.183

0

4

Zorgbreed beleid

737.883

755.524

4.858

60.092

60.092

0

5

Jeugd

1.393.470

1.533.547

9.215

– 12.602

– 12.602

213

6

Sport en bewegen

122.849

135.000

1.740

– 42.669

– 61.069

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

331.354

331.574

901

12.397

11.682

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.220.557

5.220.557

0

26.483

26.483

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

222.545

10.353

 

77.791

32.570

9

Algemeen

21.936

27.936

0

– 7.175

– 7.175

0

10

Apparaatsuitgaven

230.895

230.968

5.353

52.687

52.687

32.570

11

Nominaal en onvoorzien

– 36.359

– 36.359

5.000

32.279

32.279

0

X Noot
1

Stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI nr. 1 en 2) inclusief aangenomen amendementen (TK 33 400 XVI nr. 47, 48, 105 en 116), nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) en maatregelen regeerakkoord (TK 33 410 nr. 15).


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 640 XVI