Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 33400-XVI nr. 48

Gepubliceerd op 5 december 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 48 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ANNE MULDER EN BOUWMEESTER

Ontvangen 4 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 10 Apparaatsuitgaven worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 5 500 (x € 1 000).

II

In artikel 11 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 5 500 (x € 1 000).

Toelichting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) levert een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid en het vertrouwen door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

Met dit amendement willen de indieners extra middelen naar de IGZ laten gaan ten behoeve van:

  • Extra toezicht conform het actieplan van EU-commissaris Dalli uit februari 2012, dat is opgesteld naar aanleiding van incidenten met medische hulpmiddelen (o.a. PIP-implantaten). Dit actieplan bevat extra eisen voor de veiligheid van hulpmiddelen. Voor de uitvoering van dit actieplan zijn extra inspanningen, inzet en middelen nodig. Met dit amendement komen extra middelen beschikbaar om het actieplan uit te voeren.

  • Verbetering van de werkwijze en organisatie, conform het recente rapport van ABD Top Consult. Extra capaciteit is noodzakelijk om het toenemend aantal meldingen van patiënten, zorgaanbieders en fabrikanten gericht en snel af te kunnen handelen. Daarnaast beveelt het rapport aan de juridische- en opsporingscapaciteit te vergroten om het handhavingsinstrumentarium beter en sneller te kunnen inzetten. Indieners onderschrijven de aanbeveling uit het rapport dat in totaal een formatieve versterking van circa 50 fte voor de IGZ nodig is. Middels dit amendement wordt hiermee een begin gemaakt door voor het begrotingsjaar 2013 middelen beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling van de indieners hiervoor op termijn structureel middelen beschikbaar te maken; in lijn met de begrotingssystematiek ziet dit amendement echter enkel op het begrotingsjaar 2013.

Meerjarig gaat het om de volgende reeks (* miljoen euro):

2013

2014

2015

2016

2017

structureel

5,5

10,8

8,3

8,1

7,8

7,8

De dekking wordt gevonden in het restant van middelen die op artikel 11 Nominaal en onvoorzien zijn gereserveerd voor de prijsbijstelling.

Anne Mulder Bouwmeester


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl