Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de zestiende april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Begrotingsstaat departementale begroting (incl. baten-lastendiensten)

Departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 134

Begroting 2013

Bedragen x € 1000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.502.927

15.711.317

63.539

         
 

Beleidsartikelen

15.282.084

15.484.401

53.186

1

Volksgezondheid

510.129

515.780

10.903

2

Curatieve zorg

2.769.858

2.796.291

22.128

3

Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

4.142.460

4.142.604

3.441

4

Zorgbreed beleid

739.733

757.374

4.858

5

Jeugd

1.393.470

1.533.547

9.215

6

Sport en bewegen

122.849

135.000

1.740

7

Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

331.354

331.574

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.272.231

5.272.231

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

220.843

226.916

10.353

9

Algemeen

21.936

27.936

0

10

Apparaatsuitgaven

225.566

225.639

5.353

11

Nominaal en onvoorzien

– 26.659

– 26.659

5.000

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 134

Begroting 2013

Bedragen x € 1000

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– 1.500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

– 2.620

1.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

– 5.605

0

JeugdzorgPlus-instelling Almata Ossendrecht

– 550

0

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst / Almata

– 85

0

Totaal

– 10.360

1.000

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

41.905

41.905

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

36.210

36.210

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

373.316

373.316

0

JeugdzorgPlus-instelling Almata Ossendrecht

9.561

9.561

0

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst / Almata

18.849

18.849

0

Totaal

479.841

479.841

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 400 XVI

Naar boven