33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 92 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 december 2012

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012–2013 33 400 XVI, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (bedragen x € 1 000)

Art

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting

vóór Nota van Wijzigingen

Stand van ontwerpbegroting

na Nota van Wijzigingen

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1 475 428

1 498 793

21 114

1 471 959

1 495 324

21 114

1

 

510 129

515 780

10 903

508 681

514 332

10 903

4

 

739 733

757 374

4 858

737 883

755 524

4 858

10

 

225 566

225 639

5 353

225 395

225 468

5 353

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

In deze nota van wijzigingen worden de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd.

In het kader van de departementale herverdeling is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven vanaf 1 januari 2013 zal worden overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). De daarvoor beschikbare budgetten van VWS worden inclusief de daarop rustende verplichtingen overgedragen aan EZ.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Volksgezondheid

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 1 zijn verlaagd met een bedrag van € 1 448 000 in verband met overdracht aan het ministerie van EZ van het beleidsbudget voor alternatieven voor dierproeven en het budget voor opdrachten aan de NVWA met betrekking tot dierproeven. Het ministerie van EZ bepaalt verder de aanwending van het budget voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven dat wordt uitgevoerd door de VWS-proefdierfaciliteit (€ 1 732 000) en van het budget voor kennisvragen op het gebied van dierproeven aan het RIVM (€ 1 045 000).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 4 zijn verlaagd met een bedrag van € 1 850 000 in verband met overdracht van het budget voor het ZonMw-programma MKMD (Meer kennis met minder dieren) naar het ministerie van EZ.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

De verplichtingen en uitgaven voor artikel 10 zijn verlaagd met een bedrag van € 171 000 in verband met de overgang van 2,03 fte voor beleid en wet- en regelgeving op het terrein van dierproeven naar het ministerie van EZ.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven