Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33930-VI nr. 5

Gepubliceerd op 16 juni 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2014

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 (Kamerstuk 33 930 VI, nr.1).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 juni 2014. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Jadnanansing

De griffier van de commissie, Hessing-Puts

1

Is de doelstelling van de verhoging van de griffierechten, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (Kamerstuk 33 757), het beperken van de zaaksinstroom en dus een bezuiniging? Kan dit uitgebreid worden toegelicht?

Het wetsvoorstel Aanpassing griffierechten (Kamerstuk 33 757) heeft niet tot doel de zaaksinstroom te beperken. Het wetsvoorstel is erop gericht om de huidige kwaliteit en snelheid van de rechtspraak voor de toekomst zeker te stellen en daarvoor is het nodig om naast financiering uit de algemene middelen, meer te vragen van burgers en bedrijven die hun geschillen aan de rechter willen voorleggen. Naast andere factoren zoals de hoogte van advocaatkosten, het financiële belang in een zaak, de kans op succes bij de rechter en de eigen tijd en moeite die een zaak kost, kan de hoogte van de griffierechten wel van invloed zijn op de afweging van burgers en bedrijven om ook alternatieve vormen van geschiloplossing in overweging te nemen.

2

Kan in een tabel inzichtelijk worden gemaakt welke ontwikkeling de doorlooptijden bij het Openbaar Ministerie (OM) laten zien van 2010 tot en met 2013?

In het kader van de programma VPS heb ik medio 2013 concrete doelstellingen vastgesteld om onder meer het zich op de zaakstromen binnen de strafrechtketen te vergroten en de doorlooptijden te verkorten. In het kader van het verkorten van de doorlooptijden heb ik als doelstelling geformuleerd om in 2015 twee derde van de standaardzaken binnen een maand af te handelen. Het WODC ontwikkelt een monitor om deze doorlooptijden ketenbreed te meten, waaronder de doorlooptijd van zaken die door het OM worden afgedaan. In het kader van de eerstvolgende voortgangsbrief VPS, die ik nog voor het zomerreces u zal toesturen, zal ik de uitkomst van de nulmeting van deze monitor over het jaar 2013 toelichten. Over de jaren 2010 tot en met 2012 zijn geen cijfers over doorlooptijden bij het OM beschikbaar.

3

Waar ziet de schikking ter waarde van 30 miljoen euro op?

Zie antwoord vraag 103.

4

Kan een nauwkeuriger definitie worden gegeven van het begrip «verdachtenratio»? Is dit hetzelfde als het begrip «pakkans», dat eerder werd gebruikt? Op welke wijze wordt rekening gehouden met het gegeven dat meerdere verdachten bij één delict betrokken zijn? Hoe zijn de gegevens nu nog te vergelijken met voorgaande jaren?

De begrippen verdachtenratio en pakkans zijn uitwisselbaar. De definitie daarvan luidt: het aantal in jaar T afgehandelde verdachten (op basis van politieadministratie) van bijvoorbeeld overvallen, gedeeld door het totale aantal overvallen in jaar T, maal 100.

Bij de verdachtenratio kan het zo zijn dat er meerdere verdachten voor een misdaad worden geregistreerd. De pakkans en daarmee verdachtenratio zijn indicatoren die iets zeggen over het gewenste trendmatig verloop van in dit geval de high impact crimes.

Voor de periode 2011–2014 zijn de afspraken m.b.t. de pakkans gemaakt. Op dit moment is de pakkans t.a.v. HIC voor de periode 2011–2013 vergelijkbaar.

5

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de terugkoppeling over aangiften van andere Hight Impact Crimes (HIC) dan woninginbraken?

Sinds 1 januari 2013 worden aangevers van woninginbraak binnen twee weken telefonisch geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot hun aangifte. Inmiddels krijgt rond de 95% van de aangevers van woninginbraken deze terugkoppeling op tijd. Dit heeft een positief effect op het vertrouwen van de burgers in de politie. Per 1 januari 2014 is de politie gestart met de telefonische terugkoppeling op aangiften van straatroof en overvallen. De terugkoppelpercentages voor deze delicten liggen op dit moment boven de 90%. Dit jaar zal ook landelijk worden gestart met de terugkoppeling op aangiften geweld. In sommige eenheden (zoals Rotterdam en Den Haag) was dit reeds staande praktijk.

6

Hoe ver zijn het OM en de rechtspraak gevorderd met het proces van digitalisering?

Zoals ik in mijn Voortgangsbrief VPS van 14 november 2013 aankondigde (Kamerstuk 29 279, nr. 177) zijn begin dit jaar proeftuinen in het kader van de digitalisering van start gegaan in Groningen en Rotterdam. In de eerstvolgende voortgangsbrief VPS, die ik nog voor het zomerreces zal verzenden, zal ik u nader informeren over de voortgang van het proces van digitalisering.

7

Krijgt de burger terugkoppeling over het besluit van het OM tot het al dan niet vervolgen?

Het is de reguliere werkwijze van het openbaar ministerie om burgers die slachtoffer zijn van een misdrijf en die daarvan aangifte hebben gedaan, in kennis te stellen van vervolgingsbeslissingen van de officier van justitie.

8

Worden er bij aangifte van diefstal in een woning altijd forensische sporen genomen? Zo nee, wanneer wel?

Alle kansrijke sporen worden verzameld. Ervaring van de politie leert dat er een indicatie van kansrijke sporen moet zijn voor een succesvol vervolgonderzoek. Op basis hiervan maakt de politie de afweging om een plaats delict te bezoeken en sporen te verzamelen, waarbij woninginbraken een hoge prioriteit zijn.

9

Welke regio’s en eenheden werken inmiddels met een opkopersregister? Wat is de stand van zaken bij eenheden die hiermee werken?

In negen van de tien politie-eenheden is het digitaal opkopersregister reeds operationeel.

10

Wat is de bijdrage van Defensie geweest bij de aanpak van HIC en de aanpak van woninginbraken? Hoe vaak is Defensie ingezet?

In januari de inzet van UAV (Unmanned Aerial Vehical) voor observatie i.v.m. woninginbraken te Harlingen en de inzet van legerhelikopters i.v.m. het traceren van een dader van een roofoverval op een winkel in Gorinchem.

In augustus de inzet UAV voor observatie i.v.m. woninginbraken te Rijsse-Holten

In november/december betrof het analysecapaciteit bij de aanpak van woninginbraken in Amsterdam (in december zijn hier verkenners op ingezet).

11

Wat wordt bedoeld met «handzame interventies gegenereerd op basis van actueel inzicht in modus operandi en daderrollen» ten aanzien van acquisitiefraudeurs? Waar heeft deze aanpak effectief toe geleid?

Vaak wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van acquisitiefraude. Door een goede intelligence en inzicht in de daders en hun werkwijzen kan snel tot actie over gegaan worden m.b.t. de bestrijding als wel het voorkomen van specifieke vormen van acquisitiefraude. Tevens kan gewerkt worden aan het opwerpen van barrières om uiteindelijk te voorkomen dat daders daadwerkelijk fraude kunnen plegen. De Fraudehelpdesk plaatst op haar website bijna dagelijks waarschuwingen voor nieuwe fraudepraktijken.

De Fraudehelpdesk heeft onderzoek gedaan met als resultaat dat de modus operandi van verschillende netwerken in kaart is gebracht. Over de aanpak hiervan wordt met de opsporingsautoriteiten overlegd. Bovenstaande aanpak moet er toe leiden dat het onmogelijk wordt gemaakt voor potentiele fraudeurs om daadwerkelijk fraude te plegen.

Voor 2014 zijn reeds resultaatsafspraken gemaakt tussen de nationale politie en het openbaar ministerie, namelijk 1500 horizontale fraudezaken (waaronder acquisitiefraude) die strafrechtelijk aangepakt worden. Voornemen is de aanpak van horizontale fraude ook op te nemen in de veiligheidsagenda voor 2015–2018. De monitoring van deze afspraken zal inzicht geven in de resultaten van de aanpak.

12

Welke extra bevoegdheden worden aan het OM en de politie toegekend in de aanpak van online handelsfraude? Aan welke vormen van fraude wordt specifiek gedacht als wordt gesproken over de aanpak van online handelsfraude?

De zogenaamde online handelsfraude (of: internetoplichting) is in toenemende mate een maatschappelijk probleem. De Fraudehelpdesk ontvangt veel meldingen over onbetrouwbare websites en over concrete slachtoffers van online handelsfraude. Met de term handelsfraude wordt gedoeld op vormen van internetoplichting, waarbij goederen of diensten op internet worden aangeboden zonder dat deze na betaling worden geleverd. De vervolging van on line handelsfraude op grond van oplichting is tot nu toe weinig succesvol geweest. In antwoord op eerdere vragen van de Leden Recourt en Van der Steur heb ik aangegeven te bezien of en zo ja op welke wijze, nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden moeten worden gecreëerd (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nrs. 2711 en 2712). Om in deze situatie verbetering te brengen meen ik dat er aanleiding bestaat om het openbaar ministerie in staat te stellen op te treden tegen malafide verkopers die zich bij herhaling schuldig maken aan het aanbieden van goederen of diensten op het internet zonder de intentie tot leveren. De slachtoffers zijn daarbij gebaat, ook omdat zij zich dan ter zake van hun vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij in het strafproces kunnen voegen (artikel 51f, eerste lid, Sv). Voor de strafbedreiging zou kunnen worden aangesloten bij de strafbedreiging voor oplichting (artikel 326 Sr) en flessentrekkerij (artikel 326a Sr). Een conceptwetsvoorstel, waarin een afzonderlijke strafbaarstelling van de online handelsfraude wordt voorgesteld, is inmiddels voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

13

Hoeveel mensen werken er nu fulltime aan de aanpak van cybercrime en welke kosten zijn ermee gemoeid? Wat is het resultaat van deze aanpak van cybercrime?

Ten behoeve van de opsporing van cybercrime is digitale expertise binnen het korps essentieel. Deze digitale expertise is overigens niet enkel nodig voor opsporing van cybercrime. Binnen alle politieprocessen dient de digitale expertise te worden versterkt. In totaal zijn in het inrichtingsplan nationale politie daarom 743 fte belast met het werkterrein digitale expertise. Cybercrime wordt, afhankelijk van de zwaarte van de zaak, opgepakt binnen een regionale of de landelijke eenheid. Binnen elke eenheid is in het inrichtingsplan een onderdeel Digitale Expertise ingericht welke intensief samenwerken en inzetbaar zijn voor alle politieprocessen. Het Team High Tech Crime van de landelijke eenheid werkt full time aan de aanpak van cybercrime. Dit team is de afgelopen jaren al fors uitgebreid en zal tot eind 2014 verder groeien van de huidige 90 naar 119 fte.

In de begroting NP 2014, die ik aan uw Kamer heb toegezonden, zijn de gemiddelde salariskosten voor 1 fte OS opgenomen. Bij het aanstellen van extra fte’s gaat het echter om meer dan slechts de salariskosten, ook de impact op de aanschaf van extra geweldsmiddelen, extra training als ook extra handelingen in de salaris- en financiële administratie. Daarom wordt uitgegaan van € 100.000 per fte OS. Hierin zijn alle overige kosten verwerkt.

Het team High Tech Crime richt zich op de meest complexe zaken waarvoor bijzondere digitale expertise vereist is. Dit is tevens een onderdeel van de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie. Voor 2013 was dit 15 onderzoeken, deze doelstelling is gehaald. Voor 2014 zijn dit 20 onderzoeken. De overige zaken worden behandeld binnen de regionale eenheden van de politie waar momenteel de capaciteit op deze expertise wordt opgebouwd. Hiermee wordt bewerkstelligd dat in elk opsporingsonderzoek de mogelijkheden van digitaal opsporen worden onderkend en benut.

14

Wanneer worden de uitkomsten verwacht van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar een nieuwe zedentitel?

De uitkomst van het onderzoek van het WODC naar een nieuwe zedentitel wordt oktober 2014 verwacht. Ik zal het onderzoek vervolgens vergezeld van een beleidsreactie aan uw Kamer aanbieden.

15

Hoeveel opsporingsonderzoeken zijn er opgestart in 2013 in het gezamenlijk offensief tegen de outlawbikers?

Het aantal opsporingsonderzoeken dat is opgestart in 2013 wordt op dit moment definitief in kaart gebracht, en zal ik weergeven in de Voortgangsrapportage OMG’s die ik aan de Kamer heb toegezegd voor de zomer toe te sturen.

16

In welke periode(s) in 2013 heeft het gezamenlijk offensief tegen outlawbikers uitvoering gekregen?

Het gezamenlijke, overheidsbrede offensief tegen outlawbikers is begin 2012 ingezet. Er is geen specifieke periode aan te wijzen waarin dit offensief zich manifesteert, het is een continu proces. Er wordt opgetreden wanneer dat nodig is door de betrokken overheidsdiensten, er loopt een groot aantal concrete onderzoeken en acties. Voor de zomer ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over de stand van zaken en de resultaten van de aanpak.

17

Heeft het aangescherpte coffeeshopbeleid al tot enig resultaat geleid?

De doelstelling van het coffeeshopbeleid is om een einde te maken aan het open deurbeleid van de coffeeshops. Dit om overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan. De aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op gebruikers afkomstig uit het buitenland moet worden teruggedrongen. Het coffeeshopbeleid is hiervoor aangescherpt en wel op de volgende twee punten:

  • Een einde maken aan het open-deur-beleid van coffeeshops; en

  • Het terugdringen van de aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op gebruikers afkomstig uit het buitenland.

Vanaf 1 mei 2012 werden in de gemeenten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland het besloten club criterium (met uitzondering van het maximumaantal leden van 2.000) en het ingezetenencriterium (I) gehandhaafd. Het beslotenclub-criterium is per 19 november 2012 vervallen. Met ingang van 1 januari 2013 is het ingezetenencriterium vervolgens landelijk ingevoerd, waarvan de handhaving geschiedt in overleg met de betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd waarbij er wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid.

De meest recente stand van zaken met betrekking tot het ingezetenencriterium (eind maart) is:

  • 70 gemeenten hebben het ingezetenencriterium opgenomen;

  • 24 gemeenten voornemens zijn het ingezetenencriterium op te nemen;

  • 8 gemeenten aangeven dit niet te doen;

  • 1 gemeente waarvan het onduidelijk is hoe deze invulling geeft aan het ingezetenencriterium.

Het WODC onderzoekt of de implementatie van beide criteria (het ingezetenencriterium en het beslotenclub-criterium) is verlopen zoals vooraf werd beoogd, of de doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre negatieve neveneffecten zoals het opkomen van een illegale markt – waarop geanticipeerd werd – zich hebben voorgedaan. De uitkomsten van de tussenrapportage ondersteunen de beleidswijziging zoals per 1 januari 2013 (en feitelijk per 19 november 2012) is ingezet, te weten: het loslaten van het besloten clubcriterium en doorzetten van het ingezetenencriterium. Over deze rapportage heb ik u per brief d.d. 27 juni 2013 bericht (Kamerstuk 24 077 nr. 310). Verwachting is dat het eindrapport medio 2014 gereed zal zijn.

18

Wat is het concrete resultaat van de «versterkte aanpak»?

Recent – op 13 mei 2014 – heb ik uw Kamer het rapport «Mensenhandel in en uit beeld 2» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRMSGK) aangeboden. Dit rapport biedt cijfers ten aanzien van de resultaten van de aanpak mensenhandel over de periode 2008 – 2012. Voorafgaand aan het AO mensenhandel op 25 juni 2014 ontvangt u een nadere reactie op dit rapport, evenals een brief over het project Nationaal Verwijzingsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel. Voor wat betreft de cijfers en resultaten van de aanpak mensenhandel 2013 komt de NRMSGK deze zomer met een eerste cijfermatige rapportage. Ook deze rapportage zal ik aan uw Kamer – voorzien van een reactie – toezenden.

19

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)? Wanneer zal de burger van dit programma iets merken?

Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet leiden tot een vereenvoudiging van het civiele procesrecht. Het programma KEI van de Rechtspraak moet leiden tot digitalisering van civiele en bestuursrechtelijke procedures. Digitalisering houdt onder meer in dat processtukken kunnen worden ingediend via een webportaal. Een wetsvoorstel dat leidt tot aanpassing van de procedure in eerste aanleg is voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Ik ben voornemens dit wetsvoorstel na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. Een voorontwerp van een wetsvoorstel voor aanpassing van de procedure in hoger beroep en cassatie in civielrechtelijke procedures is openbaar gemaakt voor (internet)consultatie. Een invoeringswet, waarmee technische aanpassingen worden doorgevoerd in andere wetgeving, is in voorbereiding. Hetzelfde geldt voor een amvb waarin het digitale verkeer met de rechtspraak nader wordt uitgewerkt. Gestreefd wordt naar een consultatie over de beide laatste onderwerpen na de zomer. Tegelijkertijd werkt de Rechtspraak aan de bouw van het beoogde digitale systeem, de aanpassing van procesreglementen en de aanpassing van interne werkprocessen. De inwerkingtreding van de gewijzigde wetgeving vindt gefaseerd plaats. Daardoor kan worden begonnen met het digitaal procederen in een beperkt aantal procedures en wordt dat aantal in de loop van de tijd uitgebreid.

Burgers zullen in de toekomst digitaal kunnen procederen, maar zij worden daartoe niet verplicht. Een verplichting gaat wel gelden voor bijvoorbeeld advocaten en deurwaarders. Gestreefd wordt naar het gereed hebben van de benodigde regelgeving per medio 2015. Vanaf het moment dat het wetgevingstraject is afgerond, zal digitaal procederen in het civiele en bestuursrecht geleidelijk worden opengesteld voor rechtzoekenden.

20

Kan een termijn worden geven waarop de geharmoniseerde regeling over nadeelcompensatie in werking zal treden?

Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht op 1 januari 2016, tezamen met de Aanpassingswet nadeelcompensatie. Bezien wordt nog of het wenselijk is om een uitzondering te maken voor de wetten die volgens planning in 2018 zullen opgaan in de Omgevingswet, om te voorkomen dat de rechtspraktijk binnen enkele jaren twee keer wordt geconfronteerd met een wijziging van het regime voor schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen.

21

Welke specifieke onderwerpen en/of zaken zullen met de algemene maatregel van bestuur ten aanzien van de governance van collectieve beheersorganisasties worden geregeld?

Op 1 juli 2013 trad de wet Toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting in werking, waarbij het toezicht op collectieve beheersorganisaties (cbo’s) is verbreed en aangescherpt. Die wet bevat een grondslag om bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels te geven over de governance van cbo’s. Tijdens de totstandkoming van de bepaling is aangegeven dat de noodzaak daartoe enige tijd na de inwerkingtreding van de wet zou worden bezien. Na de inwerkingtreding van de wet is de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Pb. 2014, L 84, p. 72) uitgevaardigd. De richtlijn moet 10 april 2016 zijn omgezet. De richtlijn stelt strenge en ver uitgeschreven eisen aan de governance van cbo’s. In het kader van de omzetting van de richtlijn zal worden bezien of het noodzakelijk is terzake een afzonderlijke AMvB uit te vaardigen.

22

Welke afspraak in het regeerakkoord heeft geleid tot het aanhouden van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)?

Het huidige Kabinet geeft prioriteit aan de uitwerking van maatregelen van het huidige regeerakkoord. Deze maatregelen maken (aanpassing van) wetgeving noodzakelijk. In verband met de beschikbare wetgevingscapaciteit is de indiening van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wobka aangehouden. Tijdens het algemeen overleg van 13 december 2012 heb ik aangegeven dat ik op zijn vroegst de wijziging van de Wobka in 2014 kan doorzetten. Zoals aangegeven tijdens het algemeen overleg is dit echter mede afhankelijk van de mogelijke ontwikkelingen op het terrein van interlandelijke adoptie.

23

Wat zijn de kosten geweest van de internationale politie-inzet en wat heeft het naar rato opgeleverd voor Nederland?

De kosten van internationale politie-inzet door de Nederlandse Politie zijn niet zonder meer en exact aan te geven en worden ook niet als zodanig geboekt.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de internationale politiesamenwerking voor het overgrote deel uit maakt van de reguliere taakuitvoering van de gehele Nederlandse politie. Die taakuitvoering kent – in relatie tot de internationale samenwerking – vele verschillende vormen zoals internationale rechtshulpverzoeken, informatie- en gegevensuitwisseling, joint hit teams, joint investigation teams, gezamenlijke surveillance, de inzet van politie-liaisons. Daarnaast werd en wordt door de NP geïnvesteerd in de geautomatiseerde data-uitwisseling met Europol en via Interpol met andere landen en via specifieke EU systemen zoals het SIS.

De daadwerkelijke inzet van capaciteit wordt geëffectueerd door de rechercheafdelingen van de regionale eenheden, door de landelijke recherche, de Landelijke Informatie Organisatie, de regionale internationale rechtshulp centra of individuele politiefunctionarissen die (tijdelijk) worden ingezet in het buitenland.

Zozeer als het onmogelijk is een indicatie te geven van de totale kosten die gemoeid zijn met internationale politiesamenwerking, is het evenmin mogelijk aan te geven wat – al dan niet naar rato – de opbrengsten daarvan zijn voor Nederland. Een wezenlijk deel van de inzet vanuit de NP vindt plaats om te voldoen aan wederkerige internationale verdragsverplichtingen zoals ook de politie diensten van andere (m.n. EU lidstaten) ingezet worden op verzoek van Nederland.

Dat neemt niet weg dat met de vorming van de nationale politie een vergaande en structurele focus bewerkstelligd is op operationele inzet gerelateerd aan landen die een intensieve criminaliteitsrelatie is hebben met Nederland waar het geprioriteerde vormen van georganiseerde criminaliteit betreft, zoals mensenhandel, fraude, de handel in verdovende middelen.

24

Welke lasten zijn voor de politie weggenomen en welke slimme ICT-oplossingen verminderen de lastendruk?

Slimme ICT-toepassingen schelen werktijd voor de politie omdat bepaalde informatie niet meer op het bureau hoeft te worden opgehaald. Het gebruik van bijvoorbeeld BVI-IB (integrale bevraging van 16 systemen) maakt dat er minder beroep hoeft te worden gedaan op de collega’s van de backoffice, omdat de politie op straat deze informatie zelf met de smartphone kan opvragen. De toepassing van mobiele applicaties voor bijvoorbeeld identiteitsvaststelling, integrale bevraging van politiesystemen en het uitschrijven van een digitale bon zorgen voor een vermindering van de lastendruk voor de agent op straat, die daardoor in dezelfde tijd meer werk kan verrichten. Onder andere het geautomatiseerd inlezen van identiteitsdocumenten levert een grote tijdswinst op en voorkomt daarnaast (tijdrovende) fouten. Ook integrale bevraging gekoppeld aan identiteitsvaststelling draagt bij aan een efficiëntere werkwijze en versterking van de opsporing. Voor verdere informatie over de vermindering van lastendruk door ICT oplossingen verwijs ik u naar mijn brief van 24 juni 2013 over de invoering van mobiel werken bij de politie (Kamerstuk 29 628, nr. 402).

25

Hoe, door wie en op welke termijn wordt de realisatiewaarde van 15% vermindering van de administratieve lasten gevalideerd?

Voor projecten waarvan wordt verwacht dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de productiviteitswinst geldt dat de mogelijke opbrengst wordt gebaseerd op objectieve berekeningen vooraf (in de vorm van business cases e.d.). Voor de opbrengst in 2012 zijn alle berekeningen door een extern bureau gevalideerd. In 2013 heb ik de Tweede Kamer gemeld (Kamerstuk 29 628, nr. 391) dat ik, met het oog op het voorkómen van administratieve lasten, voortaan niet meer alle maatregelen laat valideren, maar alleen de grotere. Dit houdt in dat bij projecten met een opbrengst van onder de 100 fte ik mij alleen baseer op de onderliggende businesscase. De opbrengst van projecten die op basis van de businesscase 100 fte of hoger bedraagt, laat ik door een extern bureau valideren. Afhankelijk van het project in kwestie vindt deze validatie plaats door middel van dataonderzoek, (cijfermatige) controle van business cases, eigen berekeningen/analyses, interviews en werksessies met politiemedewerkers, leidinggevenden en andere professionals in het veld (zoals projectleiders) etc. De externe validatie voor 2013 heeft inmiddels plaatsgevonden.

26

Wat zijn de gevolgen van het niet halen van de doelstellingen van vermindering van de administratieve lasten voor het realiseren van de beleidsmatige doelen van de nationale politie?

Zie antwoord vraag 29.

27

Welk percentage vermindering van de administratieve lasten zou in 2013 gehaald moeten worden om de achterstand van 2012 in te halen?

Zie antwoord vraag 29.

28

Hoe wordt een eventuele achterstand in de vermindering van administratieve lasten in 2013 ingehaald en op welke termijn?

Zie antwoord vraag 29.

29

Welk percentage werd in 2012 en in 2013 verwacht en welk percentage vermindering van de administratieve lasten is uiteindelijk gerealiseerd? Wat is de verwachting voor 2014?

Antwoord vraag 26, 27, 28 en 29:

In 2012 werd een opbrengst van 5% verwacht, overeenkomend met een productiviteitswinst van 1000 fte. Gerealiseerd is (afgerond) 3%, overeenkomend met 605 fte. De in te halen achterstand bedroeg daarmee (afgerond) 2%, overeenkomend met 395 fte. De te behalen productiviteitswinst voor 2013 bedroeg 10%, overeenkomend met 2000 fte. Samen met de in te halen achterstand uit 2012 beliep de doelstelling voor 2013 daarmee (afgerond) 12%, overeenkomend met 2.395 fte. Die doelstelling is behaald, omdat na validatieonderzoek is gebleken dat 2013 uiteindelijk 12,1% heeft opgeleverd, overeenkomend met 2.430 fte. Daarmee is tot en met 2013 geen sprake meer van een achterstand. De tussendoelstelling voor 2014 bedraagt eveneens 10%, overeenkomend met 2000 fte. Over de vooruitzichten voor 2014 zal ik u in de voortgangsbrief politie begin deze maand nader informeren.

30

Wat zijn de gevolgen van het onverwacht lage aantal vrijwillige ambtenaren voor de werkdruk van politieagenten? Kan dit ook in fte worden uitgedrukt voor wat betreft de vermindering van de administratieve lasten?

De doelstelling van de 5000 vrijwilligers is er niet op gericht om een vermindering van administratieve lasten tot stand te brengen. Doelstelling is de participatie van burgers en daarmee de band tussen burgers en politie te versterken. Wel kan het zijn dat vrijwilligers meer randtaken doen waardoor de politie meer tijd heeft voor de kerntaken. Bij randtaken kan het in beginsel ook om administratieve lasten gaan. Gelet op het sterk uiteenlopende karakter van die randtaken kan de omvang van die effecten niet in fte uitgedrukt worden.

31

Hoeveel robuuste basisteams komen er binnen de nationale politie en wat wordt de samenstelling hiervan?

Verdeeld over 10 regionale eenheden telt het korps 43 districten en 167 basisteams. In de basisteams krijgt de gebiedsgebonden basispolitietaak gestalte. De formatie van een basisteam ligt in principe tussen 60 en 200 fte. Daarmee wordt zeker gesteld dat het team over voldoende operationele slagkracht beschikt en in staat is alle kerntaken van het politiewerk grotendeels zelfstandig uit te voeren. Vanuit de brede basispolitietaak werken de medewerkers binnen het basisteam met een generale taakstelling. In aanvulling daarop kunnen medewerkers worden belast met specifieke taakaccenten, bijvoorbeeld de aanpak van bepaalde doelgroepen als jeugd of veelplegers of de handhaving van milieubepalingen. De wijkagenten maken deel uit van de basisteams.

32

Hoeveel financieel rechercheurs werken er in 2013 en 2014 binnen de nationale politie? En hoeveel financieel rechercheurs zullen er werken binnen de robuuste basisteams?

In het inrichtingsplan van de nationale politie staat de beoogde sterkte voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit (Finec) op 1.156 FTE. De opsporing van Finec is belegd op zowel landelijk als op regionaal niveau. Op die niveaus wordt de recherchefunctie, de informatiefunctie en de expertisefunctie geborgd waar het gaat om de onderwerpen financieel rechercheren, fraude, witwassen en afpakken. De basisteams kennen derhalve geen financieel rechercheurs.

Momenteel is de Finec capaciteit bij de politie 800 fte. De politie zet alles in het werk om de 1.156 fte van het inrichtingsplan te realiseren en heeft hiertoe eind 2013 een projectleider voor de werving van Finec fte. Ook is er inmiddels de samenwerking opgezocht met de FIOD t.b.v. de gezamenlijke werving, opleiding en loopbaantrajecten.

33

Hoeveel vertraging loopt het Aanvalsplan Informatievoorziening Politie op?

Zie antwoord vraag 35.

34

Welke maatregelen zijn nodig om, als gevolg van de vertraging in de uitvoering van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, binnen de budgettaire kaders te kunnen blijven?

Zie antwoord vraag 35.

35

Wat zijn tot nu toe de gevolgen van de vertraagde uitvoering van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie voor het realiseren van de doelen van de nationale politie? Welke gevolgen worden voor de komende periode verwacht?

Antwoord vraag 33, 34 en 35:

De uitvoering van het Aanvalsprogramma ligt op koers. Daaraan wordt de komende jaren hard doorgewerkt. Het in werking brengen van de basisteams en districtsrecherches per 1 januari 2015 leidt noodzakelijkerwijs tot herprioritering in de volgorde van projecten en planning van het BAVP en van de ICT-portfolio van de politie als geheel. De oorspronkelijke doelstellingen van het Aanvalsprogramma blijven overeind. Voor de begrotingsbehandeling zal ik uw Kamer in de voortgangsbrief politie verder informeren over de effecten voor het Aanvalsprogramma en het ICT portfolio.

36

Wat is de koppeling tussen de middeleninzet, de resultaten en de financiële prognose van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie tot nu toe? Kan een overzicht worden gegeven van de financiële bestedingen en prognoses in relatie tot de voortgang van de inhoudelijke resultaten sinds het begin van het programma?

In het BAVP 2012–2013 (Kamerstuk 29 628, nr. 426) staan de prioriteiten van het Aanvalsprogramma voor de desbetreffende jaren beschreven, met de daarvoor beschikbare middelen en de te behalen resultaten. Over de realisatie daarvan heb ik uw Kamer bericht in mijn met u afgesproken halfjaarlijkse voortgangsrapportages over het AVP. Binnenkort zal ik uw Kamer in mijn voortgangsbrief over de vorming van de nationale politie informeren over de voortgang van het AVP in de periode juli 2013 tot en met maart 2014.

37

Welke doelen worden gesteld voor de inzet voor de versterking van de sturing in de vreemdelingenketen en de verbetering van de onderliggende samenwerking? Op welke termijn dienen deze te zijn gerealiseerd?

De verbetermaatregelen die naar aanleiding van het overlijden van de heer Dolmatov zijn ingezet, en betrekking hebben op verbetering van de sturing en onderlinge samenwerking, zijn voor een belangrijk deel inmiddels geïmplementeerd. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft hier in de Monitor Vreemdelingenketen van april 2014 (Kamerstuk 19 637, nr. 1822) over gerapporteerd. Maatregelen op het gebied van ketenautomatisering vergen een langere voorbereidingstijd.

In mijn brief van 24 april (Kamerstuk 19 637, nr. 1814) in reactie op de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Monitor van de Inspectie Veiligheid en Justitie ben ik daar nader op ingegaan. Na de zomer zal ik een nadere planning van de implementatie van de nog resterende verbetermaatregelen aan uw Kamer aanbieden.

38

Welke stappen zijn het afgelopen jaar op het gebied van automatisering in de vreemdelingenketen gezet en op welke termijn kan er volledig digitaal worden gewerkt in de vreemdelingenketen?

In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het digitaal kunnen uitwisselen van documenten via de centrale voorzieningen in de Vreemdelingenketen. COA en IND zullen van deze nieuwe infrastructuur gebruik maken vanaf de tweede helft van 2014. De overige ketenpartners zullen hierop, naar verwachting, voor het einde van 2016 aansluiten. Voor het zogenaamde M118 formulier zijn eind 2013 de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een tijdelijke voorziening. Deze zal in het najaar van 2014 in gebruik genomen worden. Daarnaast is in 2013 een gestructureerde aanpak ontwikkeld om in de periode 2014–2016 documenten stapsgewijs te vervangen door elektronisch berichtenverkeer via de centrale voorzieningen. De eerste resultaten zullen vanaf het najaar 2014 geïmplementeerd worden. Wel is sprake van een mede-afhankelijkheid van de dienst ICT-politie. Waar dit tot knelpunten leidt wordt u hierover nader geïnformeerd.

39

Aan welke eisen dient te worden voldaan alvorens de garantie voortvloeiende uit het garantiefonds voor faillissementscuratoren met succes kan worden ingeroepen? In hoeveel zaken wordt een beroep gedaan op dit garantiefonds?

Door middel van de Garantstellingsregeling curatoren (GSR) staat het Ministerie van Veiligheid & Justitie garant voor de kosten die de curator maakt om de bestuurder die zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, en waarbij die onbehoorlijke taakvervulling tot een faillissement heeft geleid, aansprakelijk te stellen. De eisen waar een curator aan dient te voldoen zijn opgenomen in de Garantstellingsregeling 2012. Het betreft de artikelen: 2, 3 en 6 en de toelichting daarop uit de garantstellingsregeling.

De eisen van de GSR 2012 stellen de curator van een rechtspersoon in staat een rechtsvordering in te stellen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana of een onderzoek naar de mogelijkheden daartoe, ingeval hij een (potentiële) lege boedel aantreft. Daarnaast dient de curator aannemelijk te maken dat er zicht is op voldoende verhaal en moet de rechter-commissaris zijn goedkeuring verlenen aan de aanvraag voor een garantstelling.

Vanwege de werkingssfeer van de GSR (de regeling ziet immers niet toe op álle faillissementen en álle acties die curatoren kunnen ondernemen) wordt dus niet in alle zaken een beroep gedaan op de garantstellingsregeling. Wel is het beroep op de garantstellingsregeling door curatoren de afgelopen jaren sterk toegenomen én neemt het aantal beroepen op de Regeling nog steeds toe. Ten opzichte van 2009 (112) is het aantal aanvragen in 2013 (234) meer dan verdubbeld. Zoals het er zich nu laat uitzien zullen er in 2014 weer meer aanvragen binnenkomen ten opzichte van 2013. (tot en met april 2014: 89). Daarnaast is de garantstellingsregeling succesvol. Door garant te staan heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie ervoor gezorgd dat in de jaren 2000 tot 2013 er ruim € 32 mln. is teruggevloeid in de boedel. In 2014 komt daar tot 1 mei jl. voor € 5,8 mln. bij.

40

Wat is het beoogde ophelderingspercentage van woninginbraken voor het jaar 2013, gelet op het feit dat het beoogde ophelderingspercentage voor woninginbraken voor het jaar 2012 12% bedroeg, maar is blijven steken op 8,3%?

Voor 2013 is geen norm voor het ophelderingspercentage t.a.v. woninginbraken gesteld. Wel wordt in het jaarverslag van 2013 inzicht gegeven in de ontwikkeling van de verdachtenratio voor woninginbraken (zie tabel 33.2 Indicatoren gewelddadige vermogenscriminaliteit). De verdachtenratio voor woninginbraken bedraagt in 2013 10. Dit is een verdubbeling ten aanzien van de nulmeting van 5 in 2011.

41

Kan een overzicht worden gegeven van het aantal HIC in 2010, 2011, 2012 en 2013 per soort misdrijf?

Voor 2012 en 2013 treft u hierbij de HIC-aantallen aan, met een onderscheid naar soorten misdrijf.

Misdrijf

2012

2013

Woninginbraak

91.583

87.345

Geweld

99.416

92.632

Straatroof

7.977

7.002

Overvallen

1.982

1.633

Totaal

200.958

188.612

Voor de jaren 2010 en 2011 kan ik u de totale HIC-aantallen noemen zoals die ook in het jaarverslag van de nationale politie over 2013 staan. Dat is respectievelijk 200.685 en 204.978. Vanwege een andere manier van registreren in de loop der jaren, is het niet mogelijk om u voor 2010 en 2011 cijfers van de onderscheidende misdrijven te leveren die precies vergelijkbaar zijn met de latere jaren (2012 en 2013).

42

Kan een overzicht worden gegeven van de vooraf gezette doelstellingen voor het aantal HIC en de verdachtenratio voor 2010, 2011, 2012 en 2013 per soort misdrijf?

Voor geweld was er afgelopen jaren geen sprake van een vooraf gezette doelstelling voor wat betreft het terugbrengen van het aantal delicten.

Voor wat betreft woninginbraak geldt dat er voor het eerste vanaf 2013 een doelstelling was voor wat betreft het terugbrengen van het aantal delicten; die betrof vermindering tot 87.500.

Straatroof en overvallen kenden met de vaststelling van de landelijke prioriteiten 2011–2014 de volgende doelstellingen:

Doelen aantallen delicten

2011

2012

2013

straatroof

7.869

7.432

6.995

overvallen

2.500

2.300

2.100

De afgelopen jaren waren – vanaf de landelijke prioriteiten 2011–2014 – de doelen met betrekking tot de verdachtenratio’s als volgt:

Doelen verdachtenratio

2011

2012

2013

woninginbraken

5,5

6,5

7

geweld

54

56

58

straatroof

30

32,5

35

overvallen

42

43

44

Totaal

33

34,5

36

43

Is het doel van maximaal 65.000 woninginbraken in 2017 nog geldig? Is dit haalbaar?

De doelstelling van maximaal 65.000 woninginbraken in 2017 staat, is geldig en haalbaar.

44

Op welke manier wordt de effectiviteit van de maatregelen om woninginbraken te verminderen gemeten?

Om de effectiviteit te meten wordt het aantal geregistreerde woninginbraken gehanteerd.

45

Is de vermindering van het aantal woninginbraken in 2013 direct verklaarbaar door de inzet van politie of kunnen er ook andere redenen hiervoor zijn? Zo ja, welke?

Naast de inzet van de politie en het openbaar ministerie is de vermindering ook te verklaren door de inzet op preventie en toezicht op het lokale niveau. Veel gemeenten hebben de aanpak van woninginbraken als hoogste prioriteit aangemerkt. Met een gerichte combinatie van instrumenten en activiteiten wordt het aantal woninginbraken teruggebracht. Ook andere partijen, zoals verzekeraars, woningbouwcoöperaties, Vereniging Eigen Huis besteden aandacht aan preventie.

46

Wat was het aantal overvallen in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013?

De cijfers over de jaren 2010 t/m 2013 zijn te vinden bij antwoord 41. De cijfers voor de jaren 2006 t/m 2011 staan hieronder weergegeven.

2006: 1.905

2007: 2.165

2008: 2.395

2009: 2.898

2010: 2.572

2011: 2.272

47

Wat waren de streefwaarden voor het aantal overvallen in 2010, 2011, 2012 en 2013?

Zie antwoord vraag 42.

48

Wat was het ophelderingspercentage voor overvallen in 2010, 2011, 2012 en 2013?

Tellend vanaf de landelijke prioriteiten 2011–2014:

2011 30,0%

2012 31,4%

2013 34,2%

49

Wat waren de streefwaarden voor de ophelderingspercentage voor overvallen in 2010, 2011, 2012 en 2013?

Tellend vanaf de landelijke prioriteiten 2011–2014:

2011 28%

2012 32%

2013 36%

50

Hoe moet «het verhogen van de verdachtenratio overvallen (pakkans) naar 44» worden begrepen als er een getal van 93 gerealiseerd is en de streefwaarde 36 was? Betekent dit dat 93% van de overvallen is opgehelderd of geeft dit cijfer een vertekend beeld omdat er meerdere verdachten bij één overval zijn betrokken?

Er zijn twee kengetallen: ophelderingspercentage en verdachtenratio. Ophelderingspercentage is het aantal opgehelderde misdrijven gedeeld door het aantal misdrijven. Verdachtenratio is het aantal afgehandelde verdachten gedeeld door het aantal misdrijven maal 100.

Streefcijfer voor ophelderingspercentage 2013 voor overvallen was 36%. Het ophelderingspercentage voor overvallen voor 2013 is 34%. Dit betekent dat van de 100 bij de politie aangebrachte zaken in het kader van overvallen er 34 opgehelderd zijn.

De streefwaarde voor de verdachtenratio was 44, gerealiseerd is 93. Dit betekent dat 93 daders van overvallen afgehandeld zijn door de politie ten opzichte van 100 geregistreerde overvallen.

51

Wat was de heterdaadratio van 2012 en van 2013?

De heterdaadratio was in 2012 11,2% en in 2013 11,3%.

52

Wat was de doelstelling voor de heterdaadratio voor 2012 en 2013?

De oorspronkelijke doelstelling voor 2012 was een verhoging ten opzichte van 2011 met 5% en met 15% voor 2013. Bij het vaststellen van de doelstelling met betrekking tot de heterdaadratio werd aangenomen dat hierover op relatief eenvoudige wijze uit de bedrijfsvoeringsystemen van de politie gerapporteerd zou kunnen worden. In de praktijk is echter vast komen te staan dat er geen uniek kenmerk in de historische politiedata tot en met het jaar 2011 beschikbaar is, waarmee de heterdaadratio betrouwbaar en landelijk vergelijkbaar te genereren zou zijn. Met ingang van 2012 kan de heterdaadratio worden gepresenteerd en vergeleken.

53

Wanneer moet de doelstelling «Verhoging van de heterdaadratio met 25%» gehaald worden? Hoe wordt dit gerealiseerd en in hoeverre wordt de effectiviteit van de genomen maatregelen gemeten?

In de landelijke beleidsdoelstelling ten aanzien van de politie is de resultaatsafspraak gemaakt dat de heterdaadkracht in 2014 met 25% is toegenomen ten opzichte van 2009. Door middel van gerichte informatie en intelligence kan de politie sneller en adequater reageren en daardoor stijgt de pakkans. Het intensiever betrekken van burgers, zoals bijvoorbeeld door de inzet van Burgernet, en het gebiedsgebonden werken worden hierbij ingezet. Met de vorming van de robuuste basisteams vanaf 2014 (meer massa en flexibiliteit in de basisteams) zullen de resultaten op heterdaadkracht verder verbeteren. Om zicht te houden op de voortgang van de resultaten ten aanzien van het vergroten van de heterdaadkracht zijn in de resultaatsafspraken met de politie jaarschijven vastgesteld. In 2012 moet de heterdaadkracht met 5% toenemen, in 2013 met 15% en tenslotte 25% in 2014.

54

Welke facetten van de dadergerichte aanpak van verdachten van HIC leiden tot een fors hogere pakkans? Biedt deze aanpak ook aanknopingspunten voor de opsporing van andere delicten?

De basis van de dadergerichte oftewel persoonsgerichte aanpak is dat er wordt geïnvesteerd in het krijgen van een goed zicht op de (potentiële) daderpopulatie en zaken als modus operandi van deze personen. Deze goede intelligence positie leidt ertoe dat de politie – op het moment dat er een high impact crime wordt gepleegd – sneller en beter vast kan stellen of iemand uit de bekende (potentiële) daderpopulatie betrokken is bij dit het plegen van een delict en zo dus ook tot een verhoging van de pakkans.

55

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de onverwachte stijging van de operationele sterkte ten opzichte van 2012?

Zie antwoord vraag 60.

56

Wat zijn de financiële gevolgen van de onverwachte stijging van de operationele sterkte (51.598 fte) ten opzichte van 2012 en de extra fte ten opzichte van het streven voor 2013 (50.688 fte)?

Zie antwoord vraag 60.

57

Hoeveel miljoen euro kost het huidige teveel aan fte?

Zie antwoord vraag 60.

58

Hoe worden de kosten van de boventallige fte gedekt nu en in de komende jaren totdat de operationele sterkte op het beoogde niveau ligt?

Zie antwoord vraag 60.

59

Met hoeveel miljoen euro zijn de financiële kaders voor de operationele sterkte overschreden?

Zie antwoord vraag 60.

60

Welke maatregelen worden genomen om de voor eind 2015 beoogde sterkte van 49.802 fte te halen? Kan dit voor 2014, 2015 en 2016 worden gespecificeerd met daarbij de doelen in aantal fte?

Antwoord op vraag 55, 56, 57, 58, 59, 60 en 62:

In 2013 is € 120 mln. meer besteed aan personeel en opleidingen dan begroot. Hier aan ten grondslag liggen een hogere gemiddelde personele bezetting, een stijging van de gemiddelde loonsom en meer kosten voor ingehuurd personeel. In de begroting NP 2014 is reeds rekening gehouden met een hogere sterkte dan in de begroting NP 2013 voor het jaar 2014 was voorzien. De begroting NP 2014 is sluitend, inclusief een sluitende meerjarenraming voor de jaren 2015 t/m 2018. De vastgestelde begroting 2014, waarin het teveel aan fte´s OS is verwerkt, vraag in de uitvoering zeer strakke en gerichte sturing om binnen de gestelde (financiële) kaders te blijven. Op dit moment wordt gewerkt aan de begroting NP 2015 en meerjarenraming 2016 t/m 2019. Hierin worden de effecten van de hogere sterkte verwerkt. Deze begroting NP 2015 zal u, als bijlage bij de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op de derde dinsdag van september door de Minister van Financiën worden aangeboden.

Op korte termijn is de belangrijkste maatregel een instroom in de operationele sterkte die zoveel als mogelijk passend is op de uitstroom én op de afname die gerealiseerd moet worden op de totale sterkte. De initiële instroom is een dynamisch proces waarbij jaarlijks de instroom wordt bepaald op basis van de meest actuele personeelsprognose. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauwe afstemming met de Politieacademie. Om ook op de lange(re) termijn te sturen op de operationele sterkte wordt daarnaast ingezet op HRM beleid met een strategische personeelsplanning en een strategische HRM agenda teneinde de juiste mensen met de juiste achtergrond op het juiste moment op de juiste plek in de politieorganisatie met maximale inzetbaarheid te hebben.

Met uw Kamer heb ik een sterkte afspraak gemaakt van 49.500 fte OS met een groeipad daar naar toe welke tot en met 2015 is begrensd op 49.802 fte. Dit zijn de kaders die ik de korpschef heb meegegeven. Naar verwachting zal de OS eind 2015 nog boven de 49.802 liggen. Dit wordt zo snel mogelijk afgebouwd door een beperkte instroom en waar mogelijk uitstroom bevorderende maatregelen.

61

Wanneer zal de definitieve besluitvorming over de vrijgave van de resterende 100 miljoen euro voor de reorganisatie van de politie plaatsvinden?

Bij Voorjaarsnota besluitvorming 2014 is de € 100 mln. (€ 30 mln. in 2014 en 2015 en € 40 mln. in 2016) van de enveloppe overgeboekt naar het ministerie van VenJ.

62

Wat is de invloed van het teveel aan fte op toekomstige negatieve exploitatieresultaten bij de nationale politie voor de komende vijf jaar?

Zie antwoord vraag 60.

63

Wat was het aantal aspiranten in 2012 en 2013? Hoeveel aspiranten werden toen verwacht?

Voor 2012 was de gerealiseerde instroom 2.088 en voor 2013 was dit 1.259, dit is inclusief de doorstromers (dit zijn agenten die eerder bijvoorbeeld een niveau 3 hebben gevolgd en later een niveau 4 gaan doen).

64

Hoeveel was de uitstroom in 2012 en 2013? Hoeveel uitstroom werd toen verwacht?

Voor 2012 was de gerealiseerde uitstroom 1.668 en voor 2013 was dit 1.588, dit is inclusief uitstromende doorstromers (dit zijn agenten die eerder bijvoorbeeld een niveau 3 hebben gevolgd en later een niveau 4 gaan doen).

65

Wat is de verwachte relatie van de forse uitbreiding van de capaciteit van het Team High Tech Crime tot de werklast van het team? Is de verwachting dat een toekomstige uitbreiding nodig zal zijn?

Ik verwijs naar de beantwoording van vraag 13. De aankomende periode zal de focus komen te liggen op het verder professionaliseren van de eenheden op het gebied van cybercrime en digitale expertise. Op dit moment ben ik nog in overleg over de landelijke beleidsdoelstellingen voor 2015–2018 waarvan de aanpak van cybercrime onderdeel uitmaakt.

66

Wat zijn de bezuinigingen in 2014 op het politieonderwijs ten opzichte van voorgaande jaren?

Ik heb u eerder over de bezuinigingen geïnformeerd (Kamerstuk 29 628 nr. 398). In het Regeerakkoord Rutte I is een geheel aan maatregelen afgesproken voor het politieonderwijs met een financiële vertaling. Bij Rutte II is daar nog een taakstelling bovenop gekomen. Deze taakstellingen zijn verwerkt in het budgettaire kader voor de Politieacademie. Op basis van deze vastgestelde bezuinigingen daalt de rijksbijdrage in 2014 naar € 121 mln. In 2013 was de rijksbijdrage € 142 mln. Voor 2014 zijn er geen nieuwe bezuinigingen t.a.v. de rijksbijdrage vastgesteld.

67

Wat zou het kosten om de inkomensgrenzen, waarbij mensen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, met 10% te verhogen?

Globale schatting is dat de relatieve toename van de groep van Wrb-gerechtigden bijna 4 procent zal zijn bij een verhoging van de inkomensgrenzen met 10 procent. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen circa € 1,5 mln. per jaar. Hierbij is ervan uitgegaan dat de groep die zou worden gecreëerd met de verhoging de hoogste eigen bijdrage zou moeten betalen.

68

Wat zou het kosten om de eigen bijdragen die rechtzoekenden voor gesubsidieerde rechtsbijstand moeten betalen generiek te verlagen met 10%?

Een generieke verlaging van de eigen bijdragen met 10 procent zou circa € 9 mln. per jaar kosten.

69

Kan een overzicht aan deze Kamer worden gestuurd van de inhoud van alle maatregelen en daarbij behorende gevolgen die gemoeid zijn met de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand, waarbij tevens per maatregel wordt aangegeven wat het te verwachten bezuinigingsbedrag is?

In het overzicht achteraan deze antwoordenlijst wordt schematisch inzichtelijk gemaakt welke maatregelen met de stelselvernieuwing rechtsbijstand doorgevoerd worden, wanneer de maatregel van kracht wordt en wat de geraamde besparing van de maatregel is.

70

Klopt de constatering van de Algemene Rekenkamer dat «bij het onderwerp rechtsbijstand werd vastgesteld dat dankzij de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2013 ongeveer 300.000 individuele personen met een laag inkomen en weinig vermogen toegang tot het recht hebben verkregen, maar dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie alleen niet weet of gesubsidieerde rechtsbijstand voor iedereen die het nodig heeft en er recht op heeft, toegankelijk is.» Zo ja, hoe moeten de woorden van de staatsecretaris dan worden geduid?

Zie ook het antwoord op vraag 3 bij het Rapport bij het Jaarverslag van de ARK.

Eenieder die voldoet aan de criteria van de Wet op de rechtsbijstand kan via het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand toegang tot het recht verkrijgen. Of alle mensen die voldoen aan die criteria ook daadwerkelijk gebruik maken van het systeem, is onbekend. Daarbij moet worden aangetekend dat er mensen zijn die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand, maar daarvan bewust geen gebruik maken, bijvoorbeeld omdat een bekende helpt bij het oplossen van het probleem. Met de ARK ben ik van oordeel dat het van belang is beter zicht te krijgen op mensen die onterecht geen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Om die reden zal het onterecht gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand als onderzoeksvraag worden meegenomen in de Geschilbeslechtingsdelta. Dit is een periodiek onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar het gedrag van burgers en bedrijven die worden geconfronteerd met (potentieel) juridische geschillen.

Daarnaast wordt in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand voorzien in een systeem van monitoring. De stelselvernieuwing voorziet er onder meer in dat de eerste lijn wordt versterkt. Onder meer is voorzien in een verplichte gang naar de eerste lijn. In die versterkte eerste lijn wordt bezien of een toevoeging noodzakelijk is. Dit betekent dat na invoering van deze versterkte eerste lijn ook inzichtelijk kan worden gemaakt hoeveel geschillen van rechtzoekenden die zich bij het Juridisch Loket hebben gemeld, uiteindelijk via een andere manier dan een toevoeging worden afgehandeld.

71

Kan inzichtelijk worden gemaakt – in absolute getallen en afgezet tegen het totaal aan beschikbare gesubsidieerde rechtsbijstand – in welke mate «niet-gebruikers» van gesubsidieerde rechtsbijstand die daarvoor wel in aanmerking kwamen en dat nodig hadden, daar in 2013 geen gebruik van hebben gemaakt?

Zie antwoord vraag 70.

72

Kan een overzicht worden gegeven van de stijging in de kosten voor gesubsidieerde rechtsbijstand tussen 2002 en 2012, inclusief inflatie, maar exclusief de kosten voor het Juridisch Loket en de tolken en vertalers?

De kosten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand exclusief de kosten voor het Juridisch Loket (voor 2006: Bureaus Rechtshulp) en de tolk- en vertaalkosten zijn toegenomen van ongeveer € 308 mln. in 2002 naar ongeveer € 459 mln. in 2012 en € 461 mln. in 2013.

73

Hebben de hoger uitgevallen personeelskosten bij de Hoge Raad geleid tot een hogere uitstroom van (straf)zaken? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarvoor zijn die personeelskosten dan ingezet?

De € 22 mln. overschrijding heeft betrekking op de totale lopende verplichtingen van Artikel 32. Rechtspleging en Rechtsbijstand.

74

Hoe kan worden verklaard dat bij de Hoge Raad significant meer strafzaken een inhoudelijke behandeling kregen?

In de toelichting bij tabel 32.2 «Hoge Raad productiegegevens» is beoogd tot uitdrukking te brengen, dat in de strafsector sprake is van een aanzienlijke werklastverzwaring. Er is niet alleen sprake van een forse toename van het totale aantal strafzaken bij de Hoge Raad, maar in het bijzonder de instroom van de inhoudelijk te behandelen zaken is meer dan gemiddeld toegenomen. De instroom van het totale aantal zaken in de strafsector steeg vanaf 2009 met ruim 28% (2009: 3.554 zaken, 2013: 4.570 zaken). Zaken waarin door de raadsman geen middelen worden ingediend, kunnen niet inhoudelijk worden behandeld en zijn relatief eenvoudig af te doen. Het beroep moet volgens de wet niet-ontvankelijk worden verklaard. Zaken waarin de raadsman middelen indient moeten inhoudelijk worden behandeld. De instroom van inhoudelijk te behandelen zaken (zaken met middelen) steeg in dezelfde periode met bijna 37% (2009: 1.759 zaken, 2013: 2.403 zaken). Een verklaring voor deze toegenomen instroom is niet bekend.

75

Hoe kan worden verklaard dat, ondanks een stijging ten opzichte van 2012, er sinds 2009 en 2010 minder naar mediation wordt verwezen door de rechter?

Dat er sinds 2009 en 2010 minder door de rechter naar mediation wordt verwezen, kan liggen aan het feit dat het beleid gericht op de-escalatie van geschillen haar vruchten gaat afwerpen. Burgers zijn steeds beter in staat hun conflicten onderling te regelen of kiezen al voor mediation voordat zij voor de rechter verschijnen. Dat is vooral te zien bij echtscheidingen.

Ook geschillen tussen overheid en burgers worden steeds meer pro-actief opgelost. De informele aanpak zoals gepropageerd door het project «Prettig contact met de overheid» levert daar een bijdrage aan. Beroepszaken die in 2009 in aanmerking kwamen voor verwijzing naar mediation, komen nu minder vaak bij de rechter. Daar komt bij dat bestuursrechters beter in staat zijn deze conflicten finaal te beslechten. Dit is goed te zien in de zogenoemde «nieuwe zaaksbehandeling» in het bestuursrecht. Door deze aanpak is het vaak niet nodig partijen door de verwijzen naar mediation.

Verder worden in de loop der jaren ook steeds meer zaken opgelost alleen al door de inspanningen van de mediationbureaus van de gerechten in het voortraject. Deze zaken tellen niet mee als formele mediation, maar dragen wel in belangrijke mate bij aan het schikken van rechtszaken.

76

Dient mediation als wijze van geschillenoplossing nadrukkelijker bij het Juridisch Loket onder de aandacht te worden gebracht gezien het stagnerend aantal verwijzingen door deze instantie?

Uit het jaarverslag van het ministerie blijkt dat het aantal doorverwijzingen door het Juridisch Loket naar mediators de afgelopen jaren is toegenomen. Ook blijkt dat het aantal mediationtoevoegingen afgegeven door de raad voor rechtsbijstand is toegenomen.

Doorverwijzen door het Juridisch Loket naar mediation past in de wijze waarop door het Juridisch Loket wordt aangekeken tegen het oplossen van conflicten. Uit het jaarverslag 2013 van het Juridisch Loket blijkt dat wordt ingezet op het snel en duurzaam oplossen van conflicten. De juridische procedure is hiervoor niet altijd de beste route. De medewerkers van het Juridisch Loket gaan daarom in het algemeen steeds na of het conflict via informele bemiddeling of mediation kan worden opgelost. Opmerking verdient hierbij dat bemiddeling en mediation alleen mogelijk zijn als beide partijen vrijwillig meewerken.

In het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand wordt ingezet op versterking van de eerste lijn. Rechtzoekenden die vallen binnen het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand moeten na de stelselvernieuwing in beginsel verplicht langs het Juridisch Loket. Bij het Juridisch Loket zullen de rechtzoekenden in eerste instantie worden geholpen bij het zelf oplossen van hun probleem of het vinden van een adequate alternatieve voorziening. Is dit niet mogelijk, dan zal altijd eerst worden nagegaan of het geschil zich leent voor mediation, en of er bij beide partijen voldoende bereidheid bestaat om mediation te kunnen doen slagen. Pas daarna is een eventuele doorverwijzing naar een advocaat aan de orde. Zodoende wordt in de versterkte eerste lijn verder tot uitdrukking gebracht dat buitengerechtelijke oplossing van geschillen de voorkeur heeft.

77

Welke trends hebben geleid tot een stijging van het aantal toevoegingen bij de rechtsbijstand?

Het totaal aantal door de Raad voor Rechtsbijstand in 2013 afgegeven toevoegingen is licht toegenomen ten opzichte van 2012. Ook de trend van de afgelopen 10 jaar is stijgend.

Wanneer gekeken wordt naar trends in de ambtshalve, asiel-, civiele en straftoevoegingen, is te zien dat het aantal ambtshalve toevoegingen tussen 2009 en 2013 is afgenomen. De daling werd vooral veroorzaakt door een afname in het aantal toevoegingen voor vreemdelingenbewaring, voor de categorie misdrijven binnen het strafrecht en het jeugdstrafrecht.

Het aantal asieltoevoegingen laat een stijging zien tot en met 2010, gevolgd door een dalende trend die in 2013 voortduurde. Inmiddels is hier een kentering zichtbaar.

Het aantal civiele toevoegingen steeg in 2013 ten opzichte van 2012. In 2011 is er sprake geweest van een daling van het aantal afgegeven civiele toevoegingen.

Het aantal niet-ambtshalve straftoevoegingen laat de afgelopen twee jaar een forse stijging zien.

78

Hoe kan de toename van het aantal toevoegingen in reguliere straf- en civiele zaken worden verklaard? Als deze stijging trendmatig is, waarom is deze niet voorzien bij het opstellen van de begroting?

De raming in de begroting 2013 is gebaseerd op het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), dat uitging van een afname van het aantal toevoegingen in civiele zaken. Op dat moment waren de realisatiecijfers tot en met augustus 2011 bekend. In 2011 was er nog sprake van een daling van het aantal afgegeven civiele toevoegingen. In 2012 en 2013 stegen deze aantallen weer. Per rechtsgebied kan hiervoor een verklaring worden gevonden. Zo wisselt de trend op het gebied van personen- en familierecht door de jaren heen. In 2013 is er een lichte daling zichtbaar na een toename in 2012. Deze daling lijkt onder meer te worden veroorzaakt door een verschuiving van de eerstgenoemde soort toevoegingen naar mediation. Worden de toevoegingen voor echtscheiding bij elkaar genomen (inclusief mediationtoevoegingen), dan blijft het aantal in 2013 stabiel. Het aantal echtscheidingszaken bij de Rechtspraak is eveneens stabiel.

De soorten toevoegingen alimentatie/levensonderhoud en omgangsregeling nemen toe. De trends van het aantal zaken bij de rechtbank doen hetzelfde.

Ook de raming van de reguliere straftoevoegingen ging uit van een daling. Dit hing samen met een afname in het totaal aantal verdachten van lichtere misdrijven/overtredingen. Vanaf 2012 is er echter een opvallende stijging zichtbaar voor het aantal reguliere straftoevoegingen inzake lichtere misdrijven afgegeven aan meerderjarigen. Er waren in deze periode niet meer strafrechtelijke dagvaardingen of rechtbankzaken, maar er zijn wel meer toevoegingen afgegeven. Experts binnen de strafrechtketen kunnen bij navraag geen duidelijke verklaringen geven voor deze toename. Hoewel de oorzaak niet duidelijk is, is het voorstelbaar dat bepaalde ontwikkelingen in de afgelopen periode binnen de strafrechtketen tot onvoorziene gedragseffecten hebben geleid. Te denken valt daarbij aan de Salduz-jurisprudentie en de nieuwe ZSM-handelwijze. Door deze twee ontwikkelingen is de interactie in de beginfase tussen verdachte, advocaat en het OM veranderd. Een andere mogelijke verklaring is het toegenomen meervoudig gebruik van dit soort toevoegingen in het algemeen. Ten slotte zou een verklaring kunnen zijn dat met de invoering van de maatregel Diagnose en Triage de eigen bijdrage voor straftoevoegingen met 25 euro omlaag is gegaan.

79

Wat is de reden van de daling van het aantal toevoegingen in asielzaken met 24% ten opzichte van 2012?

In 2013 zijn er 20.741 toevoegingen in asielzaken afgegeven ten opzichte van 27.165 in 2012, een daling van bijna 24%. Genoemde aantallen zoals weergegeven in de tabel in het departementale jaarverslag 2013 betreffen de afgegeven toevoegingen over de periode op basis waarvan de financiering van de raad voor rechtsbijstand in het betreffende begrotingsjaar plaatshad, respectievelijk 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 (begrotingsjaar 2013) en 1 september 2011 t/m 31 augustus 2012 (begrotingsjaar 2012).

Zie tevens het antwoord op vraag 80.

80

Welke redenen liggen ten grondslag aan het feit dat het aantal afgegeven toevoegingen in asielzaken ondanks een hogere instroom veel lager ligt dan oorspronkelijk geraamd en daarmee ook de uitgaven veel lager liggen?

De daling van het aantal asieltoevoegingen waaronder ook die voor beroep en hoger beroep kan als volgt verklaard worden.

In 2013 bestond de asielinstroom in vergelijking met 2012 voor een groter deel uit zogenaamde nareizigers (familieleden die zich bij een erkend statushouder mogen vestigen). In totaal ging het om ongeveer 3.300 nareizigers. Het overgrote deel van de asielaanvragen van deze groep ontving een vergunning.

Tevens is in 2013 de instroom van met name Syrische vluchtelingen toegenomen. Asielverzoeken uit die landen kennen een hoog inwilligingspercentage.

Als gevolg van beide ontwikkelingen is het aantal zaken waarin (hoger-) beroep wordt aangetekend ook lager.

Bij de aanvraag om een toevoeging voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning worden met ingang van juni 2012 tevens de namen van degenen die met de hoofdaanvrager zijn meegereisd vermeld. Door deze vermelding is er een beter inzicht in het zogenaamde verknocht verband waarvoor één toevoeging wordt afgegeven. Er is dus vaker dan voorheen geen extra toevoeging afgegeven.

81

Kan nader worden verklaard waarom «de onderuitputting van 5,4 miljoen samenhangt met een herijking van de prognose van de instroom aan zaken die ten grondslag lag aan de oorspronkelijke begroting»?

De bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak voor het jaar 2013 was oorsprnkelijk, dat wil zeggen in de begroting 2013 van Veiligheid en Justitie, begroot op € 978 mln. Vanwege de herijking van de prognose van de instroom is dit bedrag bij suppletoire wetten neerwaarts bijgesteld naar een bedrag van € 973 mln. De lagere bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak hangt dus samen met een lagere instroomprognose.

82

Aan welke dossiers is het budget besteed dat is gereserveerd voor opdrachten maar daaraan niet is uitgegeven?

Om de tegenvallers op artikel 33 deels te kunnen compenseren zijn de uitgaven op artikelonderdeel 32.3 «Opdrachten optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel» getemporiseerd, wat heeft geleid tot een onder uitputting op dit budget.

83

Wat zijn de baten geweest voor Nederland met betrekking tot het College voor de Rechten van de Mens?

Het College voor de Rechten van de mens is op 1 oktober 2012 opgericht. In 2013 heeft het CRM onder meer onderzoek gedaan naar discriminatie op grond van zwangerschap en Poolse arbeidsmigranten. Verder is het CRM in 2013 onder meer gestart met onderzoeken naar ouderenzorg, gelijke beloning en gezinsherenigingsbeleid. Daarnaast stelt het CRM jaarlijks een rapportage op over de stand van de mensenrechten in Nederland. Voorts heeft het CRM een adviserende en signalerende rol op diverse terreinen, zo zijn er onder meer adviezen uitgebracht over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van art. 13 Grondwet en over strafbaarstelling illegaal verblijf. Ook neemt het CRM jaarlijks verzoeken tot oordeel in behandeling inzake discriminatie. De meest voorkomende verzoeken hebben betrekking op geslacht, handicap of chronische ziekte en ras.

Met ingang van mei 2013 heeft het CRM de zogeheten A-status van de VN verworven. Hiermee krijgt het College de internationale erkenning dat het de Paris Principles van de VN naleeft. Met de A-status krijgt het College volledige toegang tot de internationale en regionale mensenrechten netwerken en kan het participeren in de verschillende mensenrechten mechanismen van de VN.

84

Waarom ontbreken de percentages van de standaardstrafzaken in het kader van ZSM bij het streven alsmede bij de realisatie ten aanzien van het jaar 2013?

Zie antwoord op vraag 2 en 85. In de eerstvolgende voortgangsbrief VPS informeer ik u over de doorlooptijden voor standaardzaken over 2013.

85

Wat is het definitieve percentage van het aantal strafzaken in 2012 dat binnen één maand is afgedaan?

In de tabel uit het jaarverslag waarnaar wordt gerefereerd wordt een percentage van ZSM-zaken genoemd over de eerste drie kwartalen van 2012 dat binnen een maand is afgehandeld. In het kader van VPS heb ik een doelstelling geformuleerd voor het verkorten van de doorlooptijden voor alle standaardzaken. Ik monitor – op basis van de in het kader van VPS verbeterde informatievoorziening – de doorlooptijden van alle standaardzaken vanaf het jaar 2013 en zal u hierover in de eerstvolgende voortgangsbrief VPS informeren. Zie ook het antwoord op vraag 2. Een cijfer over de doorlooptijden van ZSM-zaken over 2012 is niet beschikbaar.

86

Wat is de reden dat ook dit jaar weer meer taps zijn gezet?

In de eerste plaats is het relevant om bij deze cijfers te melden dat het hier gaat om het aantal getapte nummers en niet het aantal getapte personen. Dit is van belang omdat sommige verdachten zeer veel nummers in gebruik hebben en deze per getapt nummer in de statistieken worden opgenomen. Ontwikkelingen in de statistieken zijn om die reden moeilijk te duiden. Het totaal aantal telefoontaps is met iets minder dan 3% gestegen naar 26.150. Het aantal vorderingen gegevensverstrekking (met daarbij als grootste categorie de «historische verkeersgegevens») is met krap 10% gestegen van 56.825 naar 62.554. Het aantal IP-taps is met bijna 7% gestegen naar 17.806. Deze toename valt te verklaren door de toename van het gebruik van smartphones in onze samenleving. Wanneer daar een tap op wordt gezet, gaat het technisch gezien om twee taps: één op de spraak en één op het datakanaal.

87

Kan nader gespecifieerd worden wat bedoeld wordt met «in de loop van 2014» ten aanzien van de implementatie van het portaal waarmee advocaten toegang krijgen tot strafdossiers?

Het advocatenportaal wordt al op kleine schaal in de praktijk gebruikt. De komende maanden wordt het aantal advocaten dat gebruik maakt van het portaal uitgebreid en na het zomerreces zal het portaal officieel door de Minister van VenJ wordt geopend.

88

Waardoor valt de post «gerechtskosten» hoger uit dan begroot?

De overschrijding op de post Gerechtskosten wordt veroorzaakt door een groter beroep door het OM en de Rechtspraak op deskundigen (bijvoorbeeld tolken en psychologen).

89

Wat zijn de programma-uitgaven voor verkeershandhaving, los van de apparaatskosten?

De totale programma uitgaven voor de verkeershandhaving in 2013 door het OM bedroegen € 65,1 mln. Dit bedrag kan worden onderscheiden naar: Verkeershandhavingsteams € 44,4 mln., registervergelijkingen Rijksdienst voor het Wegverkeer € 3 mln., onderhoud en vervanging van kleine handhavingsmiddelen € 3,5 mln., van flitspalen € 9,7 mln. en van trajectcontrole systemen € 4,6 mln.

90

Kan er een uitsplitsing worden gegeven van de opbrengsten van de verschillende modaliteiten van de verkeersboetes, dat wil de opbrengsten per traject met trajectcontroles en hoeveel met andere verkeersboetes? Kan er een uitsplitsing worden gemaakt van de verwachte en gerealiseerde boetes per trajectcontroleplaats in 2013?

De opbrengst in 2013 die direct te relateren is aan de Wet Administratieve Handhaving Verkeer (WAHV) bedroeg € 880,6 mln. Dit bedrag is onder te verdelen naar snelheid € 537,4 mln. (waarvan € 136 mln. uit de trajectcontrolesystemen), parkeren € 72,9 mln., roodlicht 47,6 mln., APK € 53 mln., 30 WAM 93,4 mln. en overige overtredingen € 76,3 mln.

91

In hoeverre is het nog duidelijk welk bedrag van het «afpakken» toe te wijzen is aan pluk-ze en welk deel aan verbeurdverklaringen? Is het nog wel duidelijk in hoeverre het beleid succesvol is als niet duidelijk is welk bedrag geïnd is in het kader van pluk-ze en welk bedrag door verbeurdverklaringen?

Om het afpakken te versterken is er juist voor gekozen niet meer te sturen op de inzet van twee verschillende instrumenten die een zelfde beleidsdoel nastreven, maar op een afpakdoelstelling. Het beleid is er op gericht de crimineel zoveel mogelijk zijn crimineel vermogen af te pakken. Dit kan door de inzet van de plukze-wetgeving, maar ook door middel van verbeurdverklaring. Het eindresultaat is hetzelfde. Welk instrument wordt ingezet hangt af van de individuele zaak. Dit is maatwerk. Het beleid is succesvol als de gestelde doelstellingen, die de komende jaren verder oplopen, worden gehaald. Ook in 2013 is het gestelde doel, een bedrag van € 59,5 mln. aan crimineel vermogen afpakken, gehaald. Er is het afgelopen jaar bijna € 90 mln. aan crimineel vermogen afgepakt.

92

Klopt het dat de pluk-ze-inkomsten tegenvallen ten opzichte van de begroting? Waar is dat aan te wijten?

De afpakdoelstelling voor 2013 betrof een bedrag van € 59,5 mln. Afgelopen jaar is er bijna € 90 mln. aan crimineel vermogen afgepakt. Daarmee is de doelstelling voor 2013 ruimschoots gehaald.

93

Betekent het dat er te hard wordt bezuinigd op het OM, nu blijkt dat er meer geld is uitgegeven aan het OM dan begroot? Kan dit antwoord worden toegelicht?

Sprake is van een overschrijding op de begroting van circa 1%. Door het OM wordt op constructieve wijze invulling gegeven aan de bezuinigingsdoelstellingen waarbij de condities, voortvloeiend uit het Galan-onderzoek, scherp worden gemonitord. Op basis van de huidige ontwikkelingen is het de verwachting dat de bezuinigingsdoelstellingen gerealiseerd zullen worden.

94

Kan worden toegelicht wat de post «Overig opsporing en vervolging» inhoudt en wat de reden is voor het verschil in begroting en realisatie?

De post overige opsporing en vervolging word gebruikt voor belasting instrumenten die worden ingezet voor de opsporing en vervolging en die conform Verantwoord Begroten niet worden toegerekend aan subsidies, opdrachten, e.d.

Bij de overgang naar en de inrichting van Verantwoord Begroten was de begrotingsindeling nog aan mutaties onderhevig. Op basis van de regelgeving omtrent Verantwoord Begroten heeft dit geleid tot een andere budgetbelasting dan vooraf verwacht.

95

Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de verdubbeling van het bedrag onder «Onrechtmatige detentie»? Kan een overzicht worden gegeven van de bedragen die in de afgelopen vijf jaar jaarlijks onder deze noemer zijn uitgekeerd?

De verdubbeling van het bedrag onder «Onrechtmatige Detentie» is te verklaren uit de toename van schadevergoedingen aan personen die onrechtmatig in detentie hebben gezeten. Deze toename doet zich al langer voor, zoals blijkt uit de realisatie cijfers van de afgelopen jaren (in mln.).

2008

2009

2010

2011

2012

€ 10,5

€ 10,2

€ 9,9

€ 11,5

€ 12,6

96

Kan de verdubbeling van het aantal Mulder-afdoeningen worden uitgesplitst naar de hoeveelheid die het gevolg is van het wegwerken van de voorraad Mulderberoepen en die het gevolg is van de intensivering van de trajectcontroles? Is er nu nog sprake van een voorraad Mulderberoepen of is deze volledig weggewerkt?

Het antwoord op deze vraag vergt meer tijd, maar zal voor het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 d.d. 26 juni 2014 worden aangeleverd.

97

Verwacht de regering ook dat bij de begroting van volgend jaar rekening moet worden gehouden met hogere uitgaven bij het OM als gevolg van het hogere aantal Wet Mulder-zaken?

Het geprognosticeerd aantal Wet Mulder-zaken past binnen de financiële kaders van het OM. Indien gedurende het jaar het aantal Wet Mulder-zaken het begroot aantal overschrijdt, zal tezamen met het OM invulling worden gegeven aan een oplossing.

98

Hoeveel mensen worden op jaarbasis in vervangende hechtenis genomen wegens het niet betalen van een verkeersboete? Hoe lang hebben zij gemiddeld in de gevangenis gezeten?

In Nederland is het niet mogelijk om wegens het niet betalen van een verkeersboete in vervangende hechtenis te worden genomen. Vervangende hechtenis is alleen aan de orde bij het niet betalen van een door de rechter opgelegde strafrechtelijke boete. Bij het niet betalen van een verkeersboete – d.w.z. een boete op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV)- kan iemand worden gegijzeld. In tegenstelling tot vervangende hechtenis vervalt bij gijzeling de betalingsplicht niet. In 2013 zijn ruim 28.000 gijzelingsbeschikkingen in het kader van de WAHV binnen het gevangeniswezen ten uitvoer gelegd. De gemiddelde duur van de vrijheidsbeneming binnen de penitentiaire inrichtingen bedroeg vier dagen. Het komt veelvuldig voor dat er aansluitend meerdere gijzelingsbeschikkingen voor verschillende zaken ten uitvoer worden gelegd en/of dat personen later in hetzelfde jaar nogmaals worden gegijzeld voor een nieuwe zaak. Het aantal unieke personen dat in 2013 voor een Mulderzaak is ingesloten, bedroeg circa 7.500.

99

Welke kosten zijn op jaarbasis en per persoon verbonden aan het detineren van mensen die hun boete niet hebben betaald?

Op jaarbasis bedragen de kosten circa € 30 mln. Het gaat hier per persoon om een gemiddelde detentieduur van vier dagen. Gegeven de dagprijs zoals opgenomen in het Jaarverslag 2013 van € 262 komt dit neer op gemiddelde kosten per persoon van € 1.048 (4 x € 262).

100

Wat kan worden geconcludeerd uit het feit dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties hoger is dan verwacht, maar dat daar tegenover staat dat het aantal verdachte transacties lager is?

De aantallen ongebruikelijke transacties (OT’s) en verdachte transacties (VT’s) zijn verschillende grootheden die niet direct aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Ongebruikelijke transacties worden door de meldplichtige instellingen op basis van indicatoren gemeld. De FIU Nederland die de ongebruikelijke transacties ontvangt heeft geen invloed op de hoeveelheid transacties die worden gemeld. Zo zijn de financiële instellingen bijvoorbeeld verplicht ten aanzien van Money Transfers alle transacties te melden van boven de 2.000 euro.

FIU Nederland bekijkt vervolgens of ongebruikelijke transacties na analyse als verdacht doorgemeld moeten worden aan de opsporing. Deze analyse vindt onder meer plaats door de OT’s te matchen aan bepaalde politiebestanden. FIU heeft geen invloed op de uitkomst van deze match.

Het percentage in het Jaarverslag van 2013 waarin de verhouding tussen aantal OT’s en VT’s wordt uitgedrukt zegt dan ook weinig tot niets over de effectiviteit van het meldsysteem in Nederland. Om die reden is in 2013 besloten het begrotingsartikel van Veiligheid en Justitie aan te passen. Vanaf 2014 zullen hier cijfers worden opgenomen over het aantal eigen onderzoeken van FIU Nederland en het aantal verzoeken vanuit de opsporing.

101

Kan worden toegelicht waarom bijna twee keer zo veel geld als begroot is uitgegeven aan onrechtmatige detentie? Waarom is deze verdubbeling niet toegelicht in het jaarverslag, maar wordt slechts volstaan met een algemene opmerking over de inhoud van budget?

De verdubbeling van het bedrag onder «Onrechtmatige Detentie» is te verklaren uit de toename van schadevergoedingen aan personen die onrechtmatig in detentie hebben gezeten. De begrote reeks van ca. € 6 mln. is een historisch gegeven, aangezien vooraf niet geprognosticeerd kan worden hoeveel zaken tot een schade-uitkering zullen leiden. Volgens CBS zijn in 2012 4.783 schadeloosstellingen voor onrechtmatige detentie verstrekt voor een bedrag van € 12,6 mln. Uit analyse van het OM blijkt dat de recente trend in de toename van het aantal schadevergoedingen wegens onterechte detentie vooral wordt veroorzaakt doordat verdachten vaker in verzekering zijn gesteld, zonder dat dit naderhand leidt tot een vrijheidsbenemende straf. Dat leidde tot een sterke groei van het aantal claims voor de enkele dagen dat men was gedetineerd, die net als andere claims meer dan voorheen worden gehonoreerd als een vanzelfsprekende compensatie voor het leed dat daarmee is aangedaan (zoals blijkt uit het onderzoek «Vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig en onrechtmatig overheidsoptreden. Een beeld van de praktijk» (WODC, 2008).

102

Welke wetgeving heeft gezorgd voor hogere kosten voor vertalingen van processtukken? Was dit te voorzien toen de wetgeving werd ingediend bij de Tweede Kamer?

Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2013 van de Wet tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van Europa van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) is het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures uitgebreid. Het Wetboek van Strafvordering bevatte reeds bepalingen over de bijstand van tolken en vertalers tijdens het verhoor door de rechter-commissaris (art. 191 Sv) en het onderzoek ter terechtzitting (art. 260, 274–276, 325, 346, 362 en 391 Sv). Per 1 oktober 2013 is ook de bijstand van tolken en vertalers in de opsporingsfase wettelijk geregeld. Bijstand van tolken en vertalers in deze fase van het onderzoek is van groot belang. De uitvoeringspraktijk heeft vooruitlopend op de te wijzigen wetgeving, reeds uitvoering gegeven aan de richtlijn door in meer gevallen procestukken te laten vertalen waardoor de hogere kosten zijn ontstaan.

103

In welke zaak heeft het OM geschikt voor ruim 30 miljoen euro waardoor er een piek ontstond in het resultaat van het afpakken van criminele gelden?

Antwoord vraag 3 en 103:

De schikking betrof het onderzoek naar de First Curaçao International Bank (FCIB). De zaak had betrekking op het bankieren zonder vergunning in Nederland en het niet melden van ongebruikelijke transacties.

104

Kan worden toegelicht waarom de schikking van ruim 30 miljoen euro in één zaak, niet betekent dat de positieve meevaller op het resultaat van pluk-ze éénmalig is geweest en daarmee nog geen structurele verbetering is van het resultaat inzake afpakken van misdaadgeld?

Een schikking van ruim € 30 mln. kan niet als een eenmalige positieve meevaller worden bestempeld. In deze grote zaak is als onderdeel van een breed ingezet beleid om crimineel verkregen vermogen af te pakken veel capaciteit ingezet door de opsporing en het OM. Zonder deze inzet was een dergelijke schikking niet mogelijk geweest. Deze schikking is dus onderdeel van het totale resultaat dat in 2013 is gehaald. De resultaten op het terrein van afpakken van crimineel vermogen laten overigens de afgelopen jaren een stijgende lijn zien, conform het ingezette beleid met de investering van € 20 mln. in de strafrechtketen. Dat neemt niet weg dat er over de langere termijn uitschieters kunnen voorkomen als gevolg van resultaten in dit soort grote zaken.

105

Wat is er de laatste jaren gedaan om de financiële expertise en capaciteit te vergroten bij het OM en de rechterlijke macht, zodat hogere aantallen eenvoudige en ingewikkelde pluk-ze-vorderingen tijdig en adequaat kunnen worden afgehandeld, mede in het licht van de toegenomen aandacht voor de bestrijding van witwassen?

Vanaf 2011 is een bedrag oplopend tot € 20 mln. vanaf 2013 geïnvesteerd in de strafrechtketen om het afpakken van crimineel vermogen te versterken. Het ketenprogramma afpakken van het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten heeft deze investering vertaald in een versterking van de strafrechtketen teneinde de aan de investering gekoppelde jaarlijks oplopende doelstellingen te halen. In het kader van dit ketenprogramma is ook bij het Openbaar Ministerie de financiële expertise en capaciteit vergroot. De rechtspraak krijgt de benodigde capaciteit in termen van volume gefinancierd. Een extra instroom van ontnemingszaken wordt opgevangen door de financiering van de rechtspraak langs de lijn van het Prognosemodel Justitiële Ketens. Het Openbaar Ministerie heeft met de Raad voor de Rechtspraak de afspraak gemaakt dat vier rechtbanken zijn aangewezen om de zaken van het Functioneel Parket en het Landelijk Parket te behandelen, waaronder dus ook de ontnemingszaken. Dit zal tot gevolg hebben dat ook de expertise bij de rechtspraak op het terrein van het afpakken zal toenemen.

106

Welke kosten zijn verbonden aan het niet sluiten van de (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen ((Z)BBI’s)?

De kosten verbonden aan het niet sluiten van BBI’s en ZBBI’s bestaan uit de componenten huur, personeel en exploitatie. De kosten hiervan bedragen op basis van de gemiddelde gerealiseerde prijs 2013 € 262 per plaats per dag. In dit bedrag is rekening gehouden met de kosten van de DJI-brede overhead. Uitgaande van thans 536 plaatsen komt dit neer op een bedrag van circa € 51 mln. per jaar.

107

Wat zijn de kosten van leegstaande gevangenissen? Klopt het dat het ministerie van Veiligheid & Justitie ondanks deze leegstand toch huur verschuldigd blijft aan de Rijksgebouwendienst? Zo ja, hoeveel is dit in totaal? Zo nee, wie is dan verantwoordelijkheid voor de kosten van de leegstand?

DJI heeft, in het kader van het Masterplan, ten aanzien van een aantal van de RGD gehuurde panden de beslissing genomen deze af te stoten. Aan deze beslissingen zijn veelal kosten verbonden. Ten eerste zijn er voor DJI de nog resterende huren tot aan het moment van overdracht aan de RGD en zijn er de kosten voor wederoplevering van het pand. Daarnaast zijn de kosten ten aanzien van de afkoop resterende boekwaarden van deze gebouwen ook voor rekening van DJI. In totaliteit (periode 2013 – 2018) is voor de afkoop van panden in het Masterplan rekening gehouden met een bedrag van € 357 mln.

108

Heeft het verschil tussen de begroting en realisatie bij de Dienst Justis te maken met de pilots van gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers? Zo nee, waar heeft dit verschil dan mee te maken?

Het verschil tussen de begroting en realisatie bij dienst Justis heeft diverse oorzaken. Dit heeft behalve met de pilot gratis VOG voor vrijwilligers ook te maken met de gestegen omzet van het moederdepartement door het hogere productievolume op verschillende producten (onder andere op de Wet Wapens en Munitie en Track Informatieverzoeken) waardoor Justis meer baten realiseerde. Daarnaast is Justis door het moederdepartement gecompenseerd voor dubbele huisvestingslasten in verband met de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Turfmarkt. Tevens ontving Justis bijdragen van overige departementen (Ministerie van SZW: een bijdrage voor de continue screening van de kinderopvang, het Ministerie van I&M: een bijdrage voor de continue screening van de taxibranche en de bijdrage van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de screening van DJI-personeel). Tot slot is de omzet van derden hoger uitgevallen vanwege het hoge productievolume van de VOG- NP, waardoor Justis meer baten realiseerde. Het aantal aanvragen VOG-NP is gestegen door de nulmeting voor de continue screening in de kinderopvang (circa 120.000 extra aanvragen) en een stijging van de reguliere aanvragen.

109

Hoeveel is er de afgelopen jaren bezuinigd op de reclassering en welke bezuinigingen zullen de komende jaren nog door de reclassering opgevangen moeten worden?

De reclasseringsorganisaties hebben in 2013 een bedrag van € 10 mln. bezuinigd. Deze bezuiniging loopt op tot € 20,9 mln. in 2017 en verder en is gebaseerd op het regeerakkoord (Lenteakkoord 2012).

110

Waarom is een deel van het bedrag van meer dan 13 miljoen euro, dat is uitgetrokken om het bedrijfsleven weerbaar te maken en ter ondersteuning van preventieve maatregelen voor het bedrijfsleven, weggehaald bij preventieve maatregelen voor het bedrijfsleven en waar is dit bedrag vervolgens ingezet en voor welk doel?

Alle voorgenomen inspanningen om het bedrijfsleven te ondersteunen met preventieve maatregelen zijn volledig zijn uitgevoerd in 2013. Van herprioritering is geen sprake. Het verschil heeft te maken met de transitie van VBTB naar Verantwoord Begroten. Het oude VBTB-begrotingsartikel bestond uit verschillende beleidsdoelstellingen, met onder andere ook kansspelbeleid en integriteitsbeleid. Onder Verantwoord Begroten is dit opgegaan in meerdere begrotingsartikelen.

111

Waarom is 69 miljoen euro nodig om bij het Centraal Justitieel Incassobureau uitgaven, verplichtingen en ontvangsten in lijn te brengen met de comptabele verantwoording van vergoeding van de ontvangsten van administratiekosten?

In 2013 is door VenJ voor € 69 mln. administratiekostenvergoedingen WAHV ontvangen. Deze ontvangsten zijn gebruikt voor de financiering van het CJIB. Hiervoor zijn zowel de ontvangsten als de uitgaven op dit artikel met € 69 mln. verhoogd. Deze budgettaire neutrale mutatie was niet opgenomen in de VenJ-begroting 2013

112

Kan het causaal verband worden aangetoond tussen enerzijds de 24-uursnazorgtrajecten bij Stichting DOOR, Vereniging Samenwerkingsverband, Exodus, Stichting Moria en Stichting Ontmoeting en anderzijds de bijdrage aan een veiliger samenleving en het terugdringen van recidive?

In 2010 deden de 24-uursnazorginstellingen recidiveonderzoek waaruit bleek dat de oud-bewoners minder vaak recidiveerden dan ex-gedetineerden in het algemeen. Van de oud-bewoners recidiveerde 49,3% na twee jaar tegen 54,5% van alle ex-gedetineerden. De resultaten werden beter naarmate bewoners langer bij de organisaties verbleven. De cijfers achtten zij gunstig, met name omdat de oud-bewoners op grond van statische risicofactoren zoals geslacht, leeftijd en aantal eerdere veroordelingen als zwaarder waren aan te merken dan de gemiddelde ex-gedetineerde. Meerjarig recidive-onderzoek wordt gedaan door het WODC. Op termijn zal ook onderzoek beschikbaar komen naar de recidive na een voorwaardelijke beëindiging van de TBS maatregel en recidive na overige vormen van forensische zorg. Dit onderzoek zal ook de vormen van zorg omvatten die onder meer door de 24-uursnazorginstellingen wordt geboden. Die gegevens zullen echter niet zodanig zijn dat kan worden vastgesteld hoe succesvol het programma van een specifieke organisatie is op dit punt.

113

Wanneer kunnen gemeenten de in het verleden toegezegde handreiking voor het gebruik van het tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling verwachten? Kunnen de geleerde lessen vanuit de pilot «Tijdelijk huisverbod» in Rotterdam hier kort en krachtig in opgenomen worden?

Zoals ik uw Kamer in het spoeddebat op 2 april (Handelingen II 2013/14, nr. 70, item 9) en tijdens het AO op 15 mei heb gemeld, is het in dit kader allereerst van belang er op te wijzen dat de bevoegdheid tot het opleggen van een huisverbod op lokaal niveau is belegd. Het is aan burgemeesters om dit instrument al dan niet vaker in te zetten. Steeds meer gemeenten zetten het huisverbod in bij kindermishandeling. Rotterdam als voortrekker, maar ook andere gemeenten en de drie noordelijke provincies zijn er mee bezig dit te bewerkstelligen. Dergelijke initiatieven worden bekend gemaakt via de Rijkswebsite huiselijkgeweld.nl. Daarnaast is eind 2013 in een tweetal landelijke congressen (die het Rijk heeft medegefinancierd) aandacht besteed aan dit onderwerp.

Zoals in de beleidsreactie op de onderzoeken naar het huisverbod is toegezegd (en is aangegeven in het spoeddebat van 2 april jl. en het Algemeen Overleg van 15 mei jl.), zal worden bezien of het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) beter moet worden toegesneden op situaties van kindermishandeling. Over de voortgang zal de TK worden geïnformeerd in de volgende voortgangsrapportage over Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA). Daarnaast zal in overleg met de VNG het bestaande informatiemateriaal dat beschikbaar is over het huisverbod worden geactualiseerd. Dit betreft onder meer de handreiking voor burgemeesters. Daarnaast zal ook het huisverbod bij kindermishandeling zal worden meegenomen. Jeugdzorg Nederland heeft de rapportage van Rotterdam onder de aandacht gebracht bij de Bureaus Jeugdzorg. Verder wordt de mogelijkheid van het huisverbod opgenomen in het model handelingsprotocol van het AMHK.

114

Worden de in een recente reportage in Vrij Nederland door experts geuite zorgen onderschreven dat seksueel misbruik binnen jeugdzorginstellingen nog steeds een structureel probleem is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt er anderhalf jaar na het uitkomen van het rapport van de Commissie-Samsom aan gedaan? Hoe kan seksueel misbruik bestreden worden als hulpverleners het niet of in elk geval veel te weinig signaleren?

Voorop staat, dat seksueel misbruik altijd en in alle vormen onacceptabel is. Wij weten dat de jeugdzorgsector er alles aan doet om binnen zijn instellingen seksueel misbruik te voorkomen. Daar waar seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen wordt geconstateerd, wordt er tegen op getreden. Zoals u weet heeft Jeugdzorg Nederland naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Samson als brancheorganisatie het initiatief genomen om samen met de instellingen een kwaliteitskader te ontwikkelen, specifiek gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. De hiervoor ingestelde commissie Rouvoet heeft dit kwaliteitskader inmiddels getoetst en vastgesteld, en ziet nu toe op de implementatie ervan door de instellingen. De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) voert op dit moment toezicht uit dat specifiek gericht is op seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen. De IJZ doet dit onderzoek in een dertigtal jeugdzorginstellingen. De IJZ betrekt hierbij de vraag of er bij de leiding van de instelling structureel aandacht is voor de veiligheid van de jongeren in het kader van het voorkomen van seksueel misbruik. Het toezicht van de IJZ sluit aan bij de acties uit het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik van de commissie Rouvoet.

115

Is er bijna één jaar na de invoering van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 juli 2013 daadwerkelijk een doorbraak gerealiseerd in het vragen van advies over en het melden van kindermishandeling? Hoe verhoudt dit zich tot de resultaten en de effectiviteit van de zogenaamde ouderprotocollen (een soort meldplicht) op spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen?

Gezien het onderwerp van uw vraag en de taakverdeling tussen de ministeries van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zal uw vraag mede namens de Staatssecretaris van VWS worden beantwoord.

Met de invoering van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daarin opgenomen verplichte kindcheck (een uitvloeisel van de ouderprotocollen), zijn alle betrokken organisaties verplicht om met een meldcode te werken en kennis en gebruik van de meldcode door hun professionals te bevorderen. Dat is een belangrijke doorbraak.

De afgelopen jaren was met de op handen zijnde wet en implementatieactiviteiten al een toename te zien van het aantal adviesvragen en meldingen van kindermishandeling. Hoe zich dit verhoudt tot de resultaten en de effectiviteit van ouderprotocollen -waar sprake is van een plicht om een melding te doen- is niet eenduidig te beantwoorden. De kindcheck, die in de eerste helft van 2013 is toegevoegd als verplicht onderdeel van de meldcode, bevat in lijn met de Wet meldcode immers geen meldplicht. Wel moet bij twijfel het AMK ingeschakeld worden.

In het algemeen kan gesteld worden dat ervaringen met een meldplicht in het buitenland (Zweden en Australië) geen bewijs opleveren dat een wettelijke meldplicht leidt tot het terugdringen van geweld en mishandeling in afhankelijkheidsrelaties. Met een meldcode staat de goede zorg voor slachtoffers door de betrokken professional meer centraal dan bij een meldplicht. Het gaat erom dat het geweld eerder en vaker stopt en dat hulpverlening op gang wordt gebracht. Daarvoor is een melding niet altijd nodig. De staatssecretaris van VWS monitort het effect van de meldcode en kindcheck: in de tweede helft van 2015 wordt een quick scan uitgevoerd naar het gebruik van de meldcode.

116

Wat is de reden dat de prestatie-indicatoren voor jeugdbescherming momenteel nog niet beschikbaar zijn? Hoe kan dan beoordeeld worden of de jeugdbescherming effectief en doelmatig uitgevoerd wordt?

In het huidige stelsel hanteert het Ministerie van VenJ een tarief (p) per maatregel op basis waarvan de provincie een doeluitkering krijgt (p*q). De q is gebaseerd op de q van t-1 (het jaar voorafgaand aan het jaar t). De door de accountant gecontroleerde cijfers t-1 worden jaarlijks uiterlijk 1 juni door provincies en stadsregio’s beschikbaar gesteld. Ten tijde van het opstellen van Jaarverslag en Slotwet waren gegevens over deze prestatie indicatoren derhalve nog niet beschikbaar. In de begroting 2015 worden deze gegevens opgenomen.

Daarnaast beschikt het ministerie over aanvullende cijfers uit de beleidsinformatie. Aan de hand hiervan wordt mede de effectiviteit beoordeeld en kan nader zicht worden verkregen op bijvoorbeeld trends. Ten behoeve van het nieuwe stelsel Jeugdzorg, worden outcome-criteria voor de jeugdbescherming opgesteld (motie Van der Burg/Ypma, Kamerstuk 33 684, nr. 46). Eén keer per drie á vier jaar wordt het tarief herijkt door middel van een kostprijsonderzoek. Een dergelijk onderzoek heeft eind 2013 plaatsgevonden. Het doelmatigheidsvraagstuk maakt onderdeel uit van het kostprijsonderzoek.

117

Wat is de reden dat bij de prestatie-indicatoren voor jeugdcriminaliteit de indicator »Het percentage jeugdigen waarvoor binnen drie weken na de instroom in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) het eerste perspectiefplan gereed is» zo achterblijft bij de raming voor 2013? Hoe wordt verklaard dat zelfs als één onderdeel, namelijk het gesprek met ouders en jeugdige, later plaatsvindt deze indicator flink achterblijft ten opzichte van de raming voor 2013?

De indicator «percentage jeugdigen waarvoor binnen 3 weken na instroom JJI eerste perspectiefplan gereed is» blijft inderdaad achter bij de raming voor 2013. Een reden hiervoor is dat steeds meer jongeren dusdanig kort verblijven binnen een JJI dat er geen perspectiefplan volledig kan worden vastgesteld. Het gaat hier om de groep preventief gehechten, die een relatief groot deel van de bezetting van de plaatsen in een JJI uitmaken. In 2013 is de gemiddelde bezetting van deze groep 210 van de gemiddeld 557 bezette plaatsen. Op dit moment wordt onderzoek verricht naar de groep «kort verblijvers in een JJI». De resultaten komen in het 3e kwartaal 2014 beschikbaar. Op basis hiervan kan deze indicator mogelijk herijkt worden omdat deze mogelijk niet langer representatief is als prestatie indicator voor de JJI. Voor de volledigheid verwijs ik hierbij ook naar het antwoord op vraag 129 waarin aangegeven wordt dat de termijn van drie weken ook bemoeilijkt wordt omdat het niet altijd mogelijk is om binnen deze termijn de ouders te spreken over het perspectiefplan. In het najaar 2013 is besloten dat overleg met ouders ook na de gestelde drie weken plaats mag vinden. Wellicht dat dit nog een positief effect heeft op het gestelde jaarpercentage over het jaar 2014.

118

Is het niet vreemd dat het gesprek met ouders en jeugdige sinds dit najaar ook na vaststelling van het perspectiefplan mag plaatsvinden? Wat is dan het nut van het gesprek met ouders en jeugdige anders dan informeren? Is het niet belangrijk om juist voor de vaststelling dit gesprek te voeren om specifieke inbreng van ouders en jeugdige serieus te kunnen meewegen in het perspectiefplan, bijvoorbeeld ten aanzien van extra mogelijkheden van het netwerk of juist het ontbreken daarvan?

Het vaststellen van het perspectiefplan binnen de genoemde drie weken is uitgangspunt. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd mogelijk is om de ouders binnen deze termijn aan tafel te krijgen om het perspectiefplan te bespreken. Zoveel als mogelijk wordt het gesprek met de ouders binnen deze termijn gevoerd. Hun inbreng is immers van groot belang bij het opstellen van een adequaat perspectiefplan. In die gevallen waar het gesprek met de ouders echter na deze drie weken plaatsvindt, wordt de inbreng alsnog verwerkt in het perspectiefplan. Immers het perspectiefplan is geen statisch document maar wordt geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en informatie.

119

Op welke wijze zal de Raad voor de Kinderbescherming zijn werkwijze aanpassen na het aannemen van het amendement Van der Burg/Bergkamp (Kamerstuk 33 684, nr. 32) bij de Jeugdwet over het scheiden van feiten en constateringen in zijn adviesrapporten?

De Kinderombudsman heeft in het rapport «Is de zorg gegrond» geconstateerd dat de in protocollen beschreven werkwijze van de Raad helder is en waarborgen bevat om de kwaliteit van het feitenonderzoek te bewaken, zo ook het scheiden van feiten en constateringen. Deze kwaliteitswaarborgen zijn vervat in de methode Raadsontwikkeling. Het amendement Van der Burg/Bergkamp (Kamerstuk 33 684, nr. 32) heeft daarom vooral gevolgen voor de implementatie van deze kwaliteitswaarborgen in de praktijk. Dit sluit ook aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman. Mede naar aanleiding van het amendement en het rapport is het onderwerp waarheidsvinding in alle teams van de Raad voor de Kinderbescherming besproken. Bovendien vindt momenteel de implementatie van de doorontwikkelde methode Raadsonderzoek plaats, waardoor extra aandacht is voor het werken van raadsmedewerkers zoals beschreven in deze methode.

120

Kan het verschil tussen de budgettaire ramingen in de ontwerpbegroting en de realisatie als gevolg van hogere benodigde capaciteit dan oorspronkelijk geraamd nader worden toegelicht? Waardoor is een stijging in het aantal voogdijzaken ontstaan?

Het verschil tussen de budgettaire ramingen en de realisatie komt door een foutieve raming van de benodigde capaciteit bij begrotingsvoorbereiding 2013. Abusievelijk is deze voor de Raad voor de Kinderbescherming te laag ingeschat. Overigens is deze foutieve budgettaire raming structureel vanaf 2014 gecorrigeerd.

Op 22 november 2013 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de kamer per brief geïnformeerd over de toename in het aantal voogdijen (Kamerstuk 31 839, nr. 327). Voogdijmaatregelen kunnen direct worden opgelegd of als verderstrekkende maatregel in het verlengde van de Ondertoezichtstelling (OTS). De stijging van het aantal voogdijen in de afgelopen jaren wordt zowel bepaald door de stijging van het aantal cliënten dat na OTS een voogdijmaatregel krijgt opgelegd, als door het aantal cliënten dat direct een verderstrekkende maatregel krijgt opgelegd. In opdracht van het WODC gaat binnenkort een onderzoek van start naar de nieuwe methode voogdij. In dit onderzoek wordt tevens getracht de stijging van de voogdijmaatregelen nader te duiden. Het onderzoek is eind 2014 gereed.

121

Welke acties zijn ondernomen nadat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een jaar geleden constateerde dat slachtoffers van loverboys nauwelijks gesignaleerd worden, anders behandeld worden dan meerderjarige en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en daarmee een minder geschikte ondersteuning krijgen in de jeugdzorg?

Gezien het onderwerp van uw vraag en de taakverdeling tussen de ministeries van Veiligheid en Justitie (focus op daderaanpak) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (focus op zorg voor slachtoffers van loverboys), zal uw vraag mede namens de Staatssecretaris van VWS worden beantwoord.

Er lopen inmiddels diverse initiatieven om de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren, hetgeen wij van harte ondersteunen. Op initiatief van Jeugdzorg Nederland gaat een commissie, onder leiding van mevrouw Azough, kijken naar de verdere verbetering van de zorg aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 10 april 2014 door de commissie Azough geïnformeerd (ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer). De commissie besteedt bij voorrang aandacht aan het signaleren en registreren van slachtoffers.

Inmiddels is ook een pilot van Horizon en Fier Fryslan van start gegaan. In deze pilot wordt door bundeling van de expertise van beide instellingen een gespecialiseerde opvang- en behandelvoorziening geboden voor meisjes van 12 tot 23 jaar die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van een loverboy. Het ministerie van VWS ondersteunt de pilot, onder meer door een financiële bijdrage.

Daarnaast is, om meer inzicht te krijgen in de effecten van de behandeling, onderzoek nodig. In de brief van 6 mei 2014 (Kamerstuk 31 839 nr. 375) heeft de Staatssecretaris van VWS uw Kamer geïnformeerd over de voorstudie van het Verwey Jonker instituut over de effectiviteit van behandelmethoden voor loverboyslachtoffers en het vervolgonderzoek dat nu in overleg met ZonMw wordt voorbereid. In het onderdeel van de programmalijn «Hulpmiddelen» binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector (2012–2019) wordt in dit kader ook onderzoek uitgezet naar de effectiviteit van interventies en methodieken. De vraag wanneer het nodig kan zijn om (tijdelijk) in aparte groepen te worden behandeld, maakt deel uit van dit onderzoek.

122

Waardoor zijn financiële tegenvallers bij de voormalige Haltbureaus ontstaan en waarom zijn die niet eerder aan het licht gekomen?

De «Business Case Eén Halt» is in de zomer van 2012 opgesteld. Op basis van die business case is de initiële subsidie door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan Halt Nederland verstrekt om de reorganisatie te realiseren. In de loop van 2013 zijn er echter enkele onvoorziene tegenvallers uit het verleden boven tafel gekomen, die bij het opstellen van de business case niet bekend waren. Het betrof eenmalige tegenvallers, die zich vooral voordeden bij de voormalige Halt-bureaus die waren overgekomen uit het gemeentelijk domein. Het ging met name om onvoorziene extra personeelskosten zoals, hogere verplichtingen voor sociaal plan, exit-kosten pensioenfondsen, etc. Deze tegenvallers waren ten tijde van het opstellen van de business case niet inzichtelijk, omdat bij de voormalige Halt-organisaties die deel uitmaakten van een andere organisatie (uit het gemeentelijk domein) niet altijd een gescheiden administratie werd gevoerd voor wat betreft de financiën van de Halt-taken. De specifieke Halt-kosten en verplichtingen waren daardoor niet altijd volledig inzichtelijk.

123

Kan worden toegelicht hoe het komt dat de realisatie van het aantal Haltafdoeningen (in aantal per jaar) substantieel minder is dan de raming voor 2013? Kan daarnaast worden aangeven hoe effectief Haltafdoeningen zijn?

In de gehele jeugdstrafrechtketen is over een langere periode een daling te zien van het aantal zaken. Deze dalende trend wordt ook beschreven in «Criminaliteit en Rechtshandhaving 2012». In de recent gepubliceerde «Monitor Jeugdcriminaliteit 1997 t/m 2012» is zichtbaar dat in de periode 2007 t/m 2012 het aantal 12- t/m 17-jarige verdachten daalde van 27 naar 15 per 1.000 leeftijdsgenoten, en het aantal strafrechtelijke daders in die leeftijdsgroep van 20 naar 12 per 1.000 leeftijdsgenoten. Voor wat betreft de effectiviteit zal in 2015 een effectevaluatie plaatsvinden van de vernieuwde Halt-afdoening.

124

Wat is de reden dat de productiecijfers van de jeugdreclassering voor het jaar 2013 niet bekend zijn? Hoe kan dan beoordeeld worden of de jeugdreclassering effectief en doelmatig uitgevoerd wordt?

Financiering van jeugdbescherming en jeugdreclassering vindt plaats op basis van prijs (p) * aantal (q). De q is gebaseerd op de q van t-1 (het jaar voorafgaand aan het jaar t). De door de accountant gecontroleerde cijfers t-1 worden jaarlijks uiterlijk 1 juni door provincies en stadsregio’s beschikbaar gesteld. Ten tijde van het opstellen van jaarverslag en slotwet waren gegevens over deze prestatie indicatoren derhalve nog niet beschikbaar. In de begroting worden deze gegevens opgenomen.

Naast de door de accountant gecontroleerde cijfers beschikt het ministerie over cijfers uit de beleidsinformatie. Aan de hand van deze gegevens kan inzicht worden verkregen in trends in bijvoorbeeld de in- en uitstroomgegevens van de jeugdreclassering. Voor wat betreft effectiviteit biedt de recidivemonitor van het WODC structureel informatie over de recidive van verschillende dadergroepen.

Eén keer per 3 á 4 jaar wordt het tarief herijkt door middel van een kostprijsonderzoek. Een dergelijk onderzoek heeft eind 2013 plaatsgevonden. Het doelmatigheidsvraagstuk maakt onderdeel uit van het kostprijsonderzoek.

125

Hoeveel nieuwe criminele jeugdgroepen zijn er ontstaan sinds 2010?

Van de 89 criminele jeugdgroepen uit de zogenaamde Beke-registratie uit 2010 waren er in mei 2013 nog 17 over. Eind 2013 was het totaal aantal criminele jeugdgroepen in Nederland tot 45 teruggebracht. Dit is inclusief de 17 hardnekkige criminele jeugdgroepen uit de Beke-registratie. Voor een overzicht van de ontwikkeling van het aantal jeugdgroepen sinds 2009 wordt verwezen naar de brief van 6 mei 2014 aan de Tweede Kamer over problematische jeugdgroepen in Nederland (Kamerstuk 28 684 nr. 404).

126

Hoeveel hinderlijke en overlastgevende groepen zijn doorgegroeid naar een criminele jeugdgroep sinds 2010?

Ieder jaar rapporteren gemeenten, de nationale politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk over het aantal problematische jeugdgroepen in de verschillende politie-eenheden. Zij rapporteren niet hoeveel hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen doorgroeien naar een criminele jeugdgroep.

127

Hoeveel criminele jeugdgroepen telt Nederland in 2013?

Nederland telt eind 2013 45 criminele jeugdgroepen. Zie ook de brief van 6 mei 2014 aan de Tweede Kamer over problematische jeugdgroepen in Nederland (Kamerstuk 28 684 nr. 404).

128

Zijn er nog maar 17 criminele jeugdgroepen in Nederland?

De Beke-registratie uit 2010 telde 89 criminele jeugdgroepen. 17 daarvan waren eind mei 2013 nog actief. In de brief aan de Tweede Kamer van 6 mei 2014 over problematische jeugdgroepen in Nederland (Kamerstuk 28 684 nr. 404) wordt niet meer alleen gerapporteerd over de aanpak van de 89 criminele jeugdgroepen, ook over de nieuw ontstane jeugdgroepen. In totaal zijn er eind 2013 45 jeugdgroepen actief.

129

Op welke wijze worden de nieuwe criminele jeugdgroepen aangepakt?

De aanpak van de nieuwe criminele jeugdgroepen wijkt niet af van de aanpak van de bestaande groepen. Het betreft de zogenaamde meersporenaanpak waarbij repressie wordt gecombineerd met zorgtrajecten en bestuurlijke interventies. Deze aanpak is ook gericht op de omgeving van de jeugdige.

130

Op welke wijze wordt met gemeenten samengewerkt en wordt aan de gemeenten ondersteuning geboden vanuit het ministerie, OM en de politie om nieuwe hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen aan te pakken?

Gemeenten voeren regie op de aanpak van de jeugdgroepen en werken daarbij nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Bij die aanpak wordt ook de omgeving van de jongere betrokken: scholen, werkgevers, sportclubs en jongerenwerk, eventueel de moskee. Ook het «informele» netwerk van de jongere wordt betrokken, zoals het eigen gezin en familie. Gemeenten hebben deze regierol reeds in de Veiligheidshuizen en worden vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp. Het voegen van deze verantwoordelijkheid bij de mogelijkheid van gemeenten om bestuurlijke maatregelen te treffen, kan bijdragen aan een verdere versterking van de aanpak. Het ministerie ondersteunt deze aanpak met het Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen. Dit programma biedt lokaal en operationeel ondersteuning aan gemeenten en deelt landelijke kennis over goed werkende praktijkvoorbeelden en instrumenten.

131

Welke definitie van jeugdgroepen wordt gehanteerd in het programma Jeugdcriminaliteit & Jeugdgroepen?

De definities van de hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen staan (ook) in de bijlage van de brief van 6 mei 2014 aan de Tweede Kamer over problematische jeugdgroepen in Nederland, Kamerstuk 28 684 nr. 404.

Hinderlijke jeugdgroep

Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich niet zoveel aan van de omgeving. Soms loopt het uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar die zijn doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maakt de groep zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een groep die nog voldoende «autoriteitsgevoelig» is en aanspreekbaar is op zijn gedrag.

Overlastgevende jeugdgroep

Deze groep is iets nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken en laat zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsgebruik wordt niet geschuwd en de groepsleden zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar de groep zich schuldig aan maakt, worden doelbewuster gepleegd en de groepsleden zijn ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt worden.

Criminele jeugdgroep

Deze groep bestaat (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad zijn geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat deze meer en meer criminaliteit plegen voor het financiële gewin in plaats van voor de kick of het aanzien. Groepsleden scoren hoog op de type delicten waar ook de andere twee typen groepen hoog op scoren. De feiten zijn echter ernstiger en gebruik van geweld wordt niet geschuwd.

132

Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor het feit dat het aantal naturalisatieverzoeken behoorlijk lager ligt dan geraamd nu vreemdelingen die onder de oude Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV-regeling) vielen een verleningsaanvraag verkiezen boven een naturalisatieverzoek?

Antwoord vraag 132 en 135:

Het is primair een individuele afweging voor een vreemdeling om al dan niet een naturalisatieverzoek in te dienen, waarbij persoonsgebonden overwegingen een rol kunnen spelen. Het is dan ook niet mogelijk om een algemene verklaring gegeven zonder nader onderzoek te doen naar de motieven om niet te naturaliseren. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de vreemdeling voor een naturalisatieverzoek leges moet betalen (€ 821 voor een enkelvoudig verzoek), terwijl een verlenging van de verblijfsvergunning gratis is.

133

Wat zijn de oorzaken van het feit dat diplomatieke posten steeds meer visa-aanvragen zelfstandig afhandelen?

De afname van het aantal behandelde visumaanvragen door de IND kan met name worden verklaard doordat buitenlandse posten, waar dat mogelijk is, vaker zelfstandig beslissen op visumaanvragen. Een visumaanvraag wordt enkel voorgelegd aan de IND wanneer naar inschatting van een post nader onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld als nader onderzoek naar de referent wenselijk is. Mogelijk speelt ook het instellen van Regionale Service Organisaties (RSO’s) sinds 2010 een rol. De taak van de RSO’s is de optimale en efficiënte ondersteuning van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland op het terrein van bedrijfsvoering en consulaire (back office) zaken. De RSO’s sturen in 8 regio’s namens de posten alle consulaire processen aan die op de front office posten worden uitgevoerd.

134

Waarom worden visa-aanvragen die op diplomatieke posten afgehandeld worden niet meegenomen in de cijfers van de vreemdelingenketen?

Het aantal visumaanvragen waarover wordt gerapporteerd in tabel 37.1 van het jaarverslag betreft slechts de verzoeken om advies die door de diplomatieke posten aan de IND worden voorgelegd. De posten handelen het overgrote deel van de ingediende visumaanvragen (in 2013 ruim 465.000) zelfstandig af. Visumverlening komt verder aan de orde in het jaarverslag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij gaat het om aanvragen voor een kort verblijf, van maximaal 90 dagen (Schengenvisa). Voor een verblijf langer dan 90 dagen wordt een aanvraag in behandeling genomen door de IND (in kader van Toelating en Verblijf). De cijfers hierover zijn ook terug te vinden in tabel 37.1.

135

Wat is de verklaring voor het feit dat de groep vreemdelingen die onder de RANOV viel, meer verlenging van de verblijfsvergunning regulier heeft aangevraagd in plaats van naturalisatieverzoeken?

Zie antwoord vraag 132.

136

Wat zijn de effecten van het feit dat het bewaringsbeleid voor gezinnen met kinderen is aangepast?

In zijn brief van 28 mei jl. inzake «Screening en nieuwe locatie voor minderjarige kinderen» (Kamerstuk 19 637, nr. 1827) heeft de Staatssecretaris van VenJ aangegeven dat sinds de beleidswijziging in september 2013 het aantal gezinnen met minderjarige kinderen dat zich heeft onttrokken aan het toezicht, zodra zij geïnformeerd zijn over de datum van hun uitzetting, sterk is toegenomen. Zoals ook in de brief van 28 mei is aangegeven wordt, gelet op deze zorgwekkende ontwikkeling, overwogen om het mogelijk te maken om deze gezinnen met minderjarige kinderen die duidelijk te kennen geven niet zelfstandig te willen vertrekken in de nieuw te ontwikkelen locatie te plaatsen. Dit wordt nader bezien als de nieuwe locatie in gebruik genomen wordt, in het eerste kwartaal van 2015.

137

Wat zijn de oorzaken van het feit dat het Programma Biometrie, het Programma Vernieuwing Grensmanagement, het Programma Keteninformatisering en het Programma Versterking vreemdelingenketen zijn vertraagd waardoor de verplichtingen veel lager uitvallen dan begroot?

Programma biometrie

Het programma biometrie in de Vreemdelingenketen (BVK) had in de begroting van 2013 een bedrag gereserveerd voor een bijdrage aan het Programma MEOS (Mobiel Effectief op Straat). In de loop van 2013 bleek echter dat de kosten voor MEOS kon worden gefinancierd uit de intensiveringsgelden van de Nationale Politie. Het begrote bedrag is hierdoor niet tot uitputting gekomen. Ook is het begrotingskader gewijzigd bij voorjaarsnota. De raming is aangepast vanwege een wijziging in het kasritme van de verschillende projecten. Hierdoor is een onderuitputting ontstaan.

Programma Vernieuwing Grensmanagement

Bij brief van 19 februari 2013 (Kamerstuk 32 317, nr. 156) heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Kamer geïnformeerd over de verwerking van de budgettaire maatregelen uit het regeerakkoord van dit Kabinet. In dat kader zijn de door het programma Vernieuwing Grensmanagement begrote investerings- en exploitatiekosten voor de ontwikkeling van een centraal systeem van informatievoorziening voor het gebruik van passagiersgegevens voor de vernieuwing van het grensbeheer (PARDEX) heroverwogen. De Staatssecretaris heeft besloten de omvangrijke investering in PARDEX niet ten uitvoer te brengen en dat de ontwikkeling van dit gezamenlijke informatiesysteem in dit stadium niet meer zal worden voorgezet. Van de aanvankelijk daarvoor in de begroting en meerjarenraming gereserveerde (nationale) middelen is een beperkt aandeel aangewend voor het realiseren en exploiteren van een in omvang en kosten beperktere voorziening ten behoeve van grenscontrole.

Programma keteninformatisering

Het Programma Keteninformatisering is minder snel van start gegaan dan bij de initiële toekenning van de begrotingsmiddelen was voorzien. De voorbereiding vergde een grondig proces waarin de impactanalyses naar de gevolgen van het digitaal werken op de bestaande situatie bij de ketenpartners en de centrale ketenvoorzieningen in 2012 zijn gestart. Hierdoor kon in 2013 begonnen worden met de bouw van de centrale voorzieningen voor digitaal werken en kon een begin worden gemaakt met ondersteuning van de ketenpartners bij de aansluiting en implementatie. De bouw van de voorzieningen zal naar verwachting nog doorlopen tot 2016, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende capaciteit bij de Dienst ICT politie.

Versterking vreemdelingenketen

De onderuitputting op dit budget wordt veroorzaakt doordat een aantal subsidieaanvragen te laat in het jaar ontvangen is waardoor deze niet meer in 2013 verwerkt en verplicht konden worden.

138

Op welke locaties wordt al gebruik gemaakt van bodyscanners?

Momenteel (d.d. 1 juni 2014) wordt gebruik gemaakt van een bodyscanner binnen het Detentiecentrum Rotterdam. Deze is op 17 februari 2014 in gebruik genomen.

139

Op welke locaties wordt nog geen gebruikgemaakt van bodyscanners? Wanneer gaat dat veranderen?

De aanschaf van een bodyscanner voor DC Schiphol is in voorbereiding. Naar verwachting zal de ingebruikname van de scanner in Zeist eind 2014 operationeel zijn.

140

Waarom gaat zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bodyscanners en niet volledig?

Met de bodyscan zal op termijn de huidige werkwijze van visitatie vrijwel volledig worden vervangen. In een aantal situaties kan echter geen gebruik worden gemaakt van de scanner. Het gaat bijvoorbeeld om gevallen waarin de vreemdeling geen toestemming verleent, sprake is van minderjarigheid, (vermoedelijke) zwangerschap of in geval van een tijdelijk defect apparaat.

141

Geldt de mededeling over gezinnen met kinderen en inbewaringstelling ook voor grensdetentie? Zo nee, waarom niet?

De in de vraag bedoelde beleidswijziging van september 2013 geldt alleen voor gezinnen met minderjarige kinderen die ter fine van uitzetting in vreemdelingenbewaring worden geplaatst (art. 59 Vw). Voorts wordt voor grensdetentie verwezen naar de brief van de Staatssecretaris van VenJ van 28 mei jl. over «Screening en nieuwe locatie voor minderjarige kinderen».

142

Onder welke concrete en algemene voorwaarden kunnen gemeentes opvang bieden aan vreemdelingen? In hoeverre kunnen zij hiervoor op hulp en financiële bijstand rekenen van de landelijke overheid?

Structurele noodopvang van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen acht het Kabinet onwenselijk. Wel is voorstelbaar dat in acute situaties kortdurende crisisopvang wordt geboden. Het ligt in die gevallen op de weg van de gemeente om contact te zoeken met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De DT&V kan aan vreemdelingen die willen werken aan terugkeer maatwerk en aanvullende terugkeerondersteuning bieden. Gemeenten ontvangen in de regel geen financiële bijstand voor deze kortdurende crisisopvang.

143

Waarom is ervoor gekozen de doorlooptijden Asiel, Regulier en Naturalisatie te laten vieren ten behoeve van de afhandeling van de oude voorraad zaken? Wat heeft dit betekend voor de omvang van de oude voorraden en wat is de actuele omvang? Wat zijn de meest actuele doorlooptijdcijfers?

Antwoord op vraag 143, 144, 145 en 146:

Om de gemiddelde doorlooptijden terug te dringen is in 2013 extra inzet gepleegd om te beslissen op de oude reguliere bezwaarzaken. Het afronden van deze zaken heeft ertoe geleid dat het gemiddelde percentage doorlooptijd van de reguliere zaken in 2013 lager is uitgekomen (87%). Na het afronden van deze zaken is de tijdigheid weer toegenomen. Over de eerste 4 maanden van 2014 is 91% van alle reguliere aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

De voorraden bij naturalisatie is in de eerste helft van 2013 groter geworden omdat een groot deel van de capaciteit ingezet is op het afhandelen van naturalisatieverzoeken in het kader van de RANOV regeling. In de praktijk bleek dat deze verzoeken meer tijd kosten dan de «normale» naturalisatieverzoeken, waardoor de wettelijke termijn in 2013 niet in alle gevallen kon worden gehaald. In de tweede helft van 2013 is de productie opgevoerd waardoor deze oude voorraad gedeeltelijk weggewerkt is. Het gemiddelde percentage doorlooptijd over heel 2013 is hierdoor lager uitgevallen. Daarnaast is 2013 het eerste volledige jaar dat met het nieuwe informatiesysteem INDiGO is gewerkt bij het afhandelen van de aanvragen. Dit heeft extra inwerktijd van de medewerkers gevergd in verband met cursussen, opleidingen en het zich eigen maken van het systeem. Dit heet o.a. geleid tot voorraadvorming bij Regulier.

Eind 2013 was de totale voorraad naturalisatieverzoeken 14.900. Hiervan waren ongeveer 1.000 zaken buiten de wettelijke termijn. Ultimo april 2014 is deze oude voorraad gedaald naar 375 zaken. In de maand april was de binnen de wettelijke termijn afgehandelde naturalisatieverzoeken gestegen tot 88%.

De verwachting is dat in het 3e kwartaal van dit jaar de voorraad oude naturalisatieverzoeken is weggewerkt.

144

Hoe groot is de voorraad waarover gesproken wordt?

Zie antwoord vraag 143

145

Waardoor is deze voorraad veroorzaakt?

Zie antwoord vraag 143

146

Wanneer zal naar verwachting deze voorraad weggewerkt zijn?

Zie antwoord vraag 143

147

Waarom is er niet van tevoren aangegeven dat er ingezet zou worden op het wegwerken van de voorraad?

Bij het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan van de meerjaren productieplanning die in november 2011 binnen de vreemdelingketen is vastgesteld. De oude voorraad reguliere bezwaarzaken is pas daarna ontstaan. Daarom was dit niet in de begroting opgenomen.

148

Wat voor nieuw systeem voor ketenmanagementinformatie is in 2013 in productie gegaan en op welke manier is de Kamer daarover geïnformeerd?

In 2013 is een systeem in productie gegaan dat maandelijks managementgegevens uit de systemen van de ketenpartners ophaalt en samenbrengt in een gezamenlijke database, het zogeheten KMI+-systeem. Uit deze database worden allereerst al bestaande rapportages over de prestaties van ketenpartners gegenereerd (de zogeheten dashboards). Daarnaast wordt deze database gebruikt voor de samengestelde rapportages over de gezamenlijke prestaties van de Vreemdelingenketen, zoals bijvoorbeeld de halfjaarlijkse rapportage Vreemdelingenketen aan de Tweede Kamer.In 2013 is begonnen met gegevens van de Dienst Terugkeer en Vertrek en het COA. In de loop van 2014 zullen ook gegevens van de andere ketenpartners worden toegevoegd. Zodra voldoende zeker is gesteld dat het nieuwe systeem een vergelijkbare uitkomst heeft als het bestaande proces van gegevensverzameling zal dit laatste proces worden beëindigd.De kamer is hierover eerdere bij de begrotingen van 2013 en 2014 geïnformeerd.

149

Wanneer kan dit nieuwe systeem voor ketenmanagementinformatie in werking treden?

In 2013 is begonnen met gegevens van de Dienst Terugkeer en Vertrek en het COA. In de loop van 2014 zullen ook gegevens van de andere ketenpartners worden toegevoegd. Zodra voldoende zeker is gesteld dat het nieuwe systeem een vergelijkbare uitkomst heeft als het bestaande proces van gegevensverzameling zal dit laatste proces worden beëindigd.

150

Stuurt de Duitse grenspolitie (Bundespolizei) vreemdelingen, van wie men constateert dat zij vanuit Nederland Duitsland willen inreizen, terug naar Nederland, ook als deze vreemdelingen te kennen geven dat zij in Duitsland een asielverzoek willen indienen? Hanteert de Nederlandse grenspolitie c.q. de Koninklijke Marechaussee dezelfde procedure? Hanteren de Belgische grensbewakingsinstaties eenzelfde procedure? Welke wet- c.q. regelgeving ligt hieraan ten grondslag?

Antwoord op vraag 150 en 151:

Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u naar mijn brief van d.d. 28 mei 2014 met als onderwerp «Vragen inzake illegale immigratie en asiel». Alhoewel ik in de brief specifiek inga op de situatie ten aanzien van Duitsland, is het daarin geschetste juridisch kader ook van toepassing op de binnengrens met België.

151

In welke gevallen mag een aan de binnengrens tegengehouden vreemdeling de toegang tot Nederland worden geweigerd, ook al geeft hij te kennen asiel te willen aanvragen? In hoeverre wordt hierbij betrokken de overweging dat de vreemdeling afkomstig is uit een andere (veilige) (grens)lidstaat, dan wel een veilig derde land?

Zie vraag 150.

152

Wordt het mobiel toezicht aan de binnengrenzen voor wat betreft het weg-, spoor- en waterverkeer op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd door Nederland, Duitsland en België?

Het toezicht in de binnengrenszone is een nationale bevoegdheid van de lidstaten. Elke lidstaat kan de controles in de binnengrenszone daarom op eigen wijze invullen. Dit mag echter niet in strijd zijn met de Europese regels. In het bijzonder dient het toezicht niet hetzelfde effect te hebben als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. In verschillende Schengenlidstaten, waaronder Nederland en België worden in de binnengrenszone controles uitgevoerd. Uit het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van Titel III (Binnengrenzen) van Verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) blijkt dat deze controles op niet-systematisch, steekproefsgewijs worden verricht en/of op basis van risico-inschattingen van de veiligheidssituatie.

153

In hoeverre is een Asielreserve met een omvang van 44,4 miljoen euro die per 2013 is toegevoegd, toereikend om fluctuaties voldoende te kunnen beheersen? Wat is de maximale omvang waarnaar wordt gestreefd?

De vraag in hoeverre een asielreserve met een omvang van 44,4 mln. euro toereikend is om fluctuaties op te vangen, hangt samen met de omvang en de duur van de fluctuaties. Hoe groter de opwaartse fluctuaties, hoe eerder de asielreserve uitgeput is. Dat geldt ook als fluctuaties langduriger zijn. De fluctuaties kunnen zich voordoen bij de instroom, zoals in de recente periode het geval is. Fluctuaties kunnen ook ontstaan doordat de uitstroom uit de opvang stokt, waardoor de bezetting stijgt. Dit laatste is het geval bij gezinslocaties, waar de bezetting een structurele stijging kent als gevolg van juridische uitspraken waardoor onderdak verleend dient te worden aan gezinnen met kinderen, ook nadat een afwijzing definitief is geworden.

De asielreserve wordt gevuld met niet bestede middelen. Er is dus geen budget om de asielreserve structureel te voeden. Er is dan ook geen streefwaarde voor de omvang van de asielreserve er is wel een maximum verbonden aan de omvang, deze ligt op 100 mln. euro.

154

Kan een zo uitgebreid en uitsplitst mogelijk overzicht over 2013 worden gegeven van de terugkeercijfers vanuit de verschillende opvangcentra, vrijheidsbeperkende locaties en bewaringslocaties? Kan tevens een onderscheid worden gemaakt naar bewaring op grond van artikel 6 en artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000?

In totaal zijn circa 5.000 vreemdelingen in 2013 gecontroleerd vanuit de DT&V-caseload teruggekeerd naar het land van herkomst dan wel naar een derde land waar toegang is geborgd.

De uitsplitsing is als volgt: Vanuit de opvanglocaties Vrijheidsbeperkende locatie(VBL) en Gezinslocaties (GLs) zijn in totaal circa 445 vreemdelingen zelfstandig aantoonbaar vertrokken.

Vreemdelingen die gedwongen vertrekken vanuit deze opvanglocaties stromen vanuit VBL en GLs in het proces Bewaring van de DT&V. Ik verwijs u naar de terugkeercijfers vanuit de bewaringslocaties.

 

VBL

GLs

Totaal

Zelfstandig aantoonbaar vertrek uit NL

205

240

445

Vanuit de bewaringslocaties zijn in totaal circa 3.060 vreemdelingen aantoonbaar (zowel gedwongen als zelfstandig) vertrokken. In totaal zijn circa 860 vreemdelingen met een VRIS-label aantoonbaar vertrokken uit Nederland. Van deze groep zijn circa 185 via de trajecten artikel 6 of artikel 59 vertrokken en maken deel uit van de voornoemde bewaringscijfers.

 

Bewaring art. 6

Bewaring art. 59

VRIS

Totaal

Aantoonbaar vertrek uit NL

90

2.300

675

3.060

Vanuit de overige locaties (bv. AZC’s en noodopvang) zijn in totaal circa 1.490 vreemdelingen aantoonbaar (zowel gedwongen als zelfstandig) vertrokken.

 

Overige locaties

Totaal

Aantoonbaar vertrek uit NL

1.490

1.490

De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Bij een afgeronde opsomming kan het voorkomen dat de (afgeronde) delen niet optellen tot de (afgeronde) som. De opsomming is in dat geval niet kloppend gemaakt om zo dicht mogelijk bij de niet-afgeronde aantallen te blijven.

155

Hoeveel kinderen hebben in 2013 in vreemdelingendetentie verbleven? Wat was de duur van die detentie? Kan dit aantal worden afgezet tegen voorgaande jaren?

Zoals de Staatssecretaris van VenJ heeft aangegeven in zijn brieven aan de Tweede Kamer d.d. 28 mei 2014 over «Screening en nieuwe locatie voor kinderen» en beantwoording Kamervragen over «de hoeveelheid kinderen die in Nederland om migratieredenen in bewaring wordt gesteld» betreft dit de volgende aantallen.

Van 1 januari 2013 tot 13 september 2013 zijn 160 kinderen als onderdeel van een gezin in bewaring ter fine van uitzetting geplaatst (art. 59 Vw). Na een beleidswijziging in september 2013 was de instroom van september tot 31 december 2013 zo goed als nihil. De gemiddelde duur van bewaring in 2013 was 5 dagen.

Daarnaast zijn in 2013 ca. 30 amv’s in bewaring geplaatst, ter fine van uitzetting (art. 59 Vw)

In 2011 en 2012 bedroeg het aantal kinderen dat als onderdeel van een gezin in bewaring ter fine van uitzetting is geplaatst (art. 59 Vw) respectievelijk 320 en 350. De gemiddelde bewaringstermijn was in zowel 2011 en als 2012 gemiddeld 8 dagen.

Daarnaast zijn in 2011 en 2012 respectievelijk 90 en 70 amv’s in bewaring ter fine van uitzetting geplaatst (art. 59 Vw).

156

Wat zijn de achtergronden van de verschillende vreemdelingen in detentie? Kan een uitsplitsing worden gemaakt naar bijvoorbeeld asielzoekers, reguliere vreemdelingen, kale illegalen, criminele vreemdelingen, gezinnen, alleenstaanden etc.? Hoeveel van de vreemdelingen die in 2013 in detentie hebben gezeten verbleven eerder in strafrechtelijke detentie?

Vreemdelingen in vreemdelingenbewaring zijn vreemdelingen aan wie een terugkeermaatregel is opgelegd, voor wie er zicht is op uitzetting en voor wie er geen alternatieven zijn om zeker te stellen dat het vertrek daadwerkelijk plaatsvindt. Zowel de DJI als de DT&V registreert de verblijfsrechtelijke achtergrond van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring niet zodanig dat daarover gerapporteerd kan worden.

157

Hoe vaak zijn vreemdelingen in detentie in de isoleercel opgesloten?

Uit de bronsystemen van DJI, waarin de bezetting van de isolatiecellen wordt bijgehouden komt naar voren dat in 2013 662 keren een vreemdeling, die op bestuursrechtelijke titel in een DJI locatie verbleef, was geplaatst in een cel, die is aangewezen als isolatiecel. Het gaat om 447 unieke vreemdelingen. Dit komt omdat een vreemdeling meerdere keren kan zijn geplaatst op een isoleercel. Verder is hierbij geen onderscheid gemaakt in strafmaatregel en ordemaatregel.

158

Hoe vaak zitten kwetsbare vreemdelingen, zoals zieke, oudere of alleenstaande vrouwelijke vreemdelingen in detentie?

«Kwetsbaarheid» is geen gegeven dat als zodanig is gedefinieerd in de systemen van DJI en DT&V of dat herleid kan worden naar definities, zodanig dat hierover gerapporteerd kan worden.

159

Kan worden aangegeven in hoeveel gevallen er wel risicoanalyses zijn gemaakt en in hoeveel gevallen niet, gelet op het feit dat de Algemene Rekenkamer stelt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie onvoldoende of geen invulling geeft aan haar «reviewbeleid», in de zin dat de verantwoording van een subsidie niet is voorzien van een accountantscontrole, dat de mogelijkheden sancties op te leggen niet altijd worden gemeld aan de subsidieontvanger en de minister stelt dat het niet altijd aanwezig zijn van risicoanalyses in subsidiedossiers niet automatisch betekent dat deze niet hebben plaatsgehad? Zo nee, waarom niet? Kan worden gegarandeerd dat voortaan alle dossiers compleet zullen zijn?

Bij alle subsidies waar de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (Staatscourant 2009,nr. 20306) dit toestaan wordt een verklaring van een externe accountant van de subsidieontvanger gevraagd. Per jaar wordt bezien of en zo ja bij welke accountantsverklaringen van de externe accountant een review wordt gevraagd aan de Auditdienst Rijk.De Algemene Rekenkamer constateert dat niet in alle gevallen een in een document vastgelegde risicoanalyse aanwezig is in het subsidiedossier. Echter, zowel bij de afweging om een subsidie toe te kennen als bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie wordt nagegaan of aanvraag respectievelijk verantwoording over de besteding van de subsidie aan de eisen voldoen. Vanaf medio 2014 zal in de subsidiedossiers de uitgevoerde risicoanalyse worden bijgevoegd. Ook zal VenJ in de toekenningsbrieven attenderen op het recht om sancties op te kunnen leggen.

160

Wat zou het kosten om 100 extra financieel rechercheurs aan te stellen? Hoeveel zullen zij, naar verwachting, aan inkomsten opleveren?

In de begroting NP 2014, die ik aan de Kamer heb toegezonden, is de gemiddelde loonsom van € 60.000 voor de OS opgenomen. De kosten van een financieel rechercheur zijn hoger en bij het aanstellen van extra fte’s gaat het om meer dan alleen de salariskosten. Ook de impact op de aanschaf van extra geweldsmiddelen, extra training als ook extra handelingen in de salaris- en financiële administratie zijn van invloed op het bepalen van de salariskosten. De kosten van 100 extra financieel rechercheurs komt dan op € 6.000.000, daarbovenop komen de extra kosten.

Er is geen één op één verband te maken tussen het aannemen van extra financieel rechercheurs en het genereren van inkomsten. De financieel rechercheurs worden voor verschillende onderzoeken ingezet. Zo is er een specifieke ketenbrede doelstelling voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen. Deze doelstelling loopt op naar € 115,6 mln. euro in 2018. Daarnaast doen financieel rechercheurs in het kader van follow the money ook onderzoek naar financiële stromen om zo een beter zicht te hebben op de criminele activiteiten. Hierbij is het afpakken van vermogen niet het primaire doel maar het zicht verkrijgen op bijvoorbeeld een netwerk van mensenhandelaren.

161

Is het in het jaarverslag voor 2013 voor het eerst dat melding wordt gemaakt van fraudegevallen die in de organisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn geconstateerd?

Ja.

162

Om wat voor soort fraude gaat het in de zeven zaken die in 2013 in de organisatie van V&J zijn geconstateerd?

Nader onderzoek, dat na het opstellen van het jaarverslag was afgerond, wees uit dat er bij twee zaken geen sprake was van fraude. De andere vijf gevallen van fraude hebben te maken met aan het dienstverband verbonden regelingen.

163

Welke sancties zijn per fraudegeval opgelegd?

De opgelegde sancties zijn respectievelijk een geldboete, een onvoorwaardelijk ontslag, een organisatorische maatregel, een voornemen tot ontslag en een terugbetalingsregeling.

164

Kan worden aangegeven hoe de reserves binnen de rechtspraak zich de komende jaren ontwikkelen? Zal er nog steeds een tekort optreden zoals in eerdere begrotingen en jaarverslagen is aangegeven? Kan dit uitgebreid worden toegelicht?

De laatst bekende meerjarige prognose van de ontwikkelingen van de reserves van de Rechtspraak – het eigen vermogen en de egalisatierekening – staan vermeld op pagina 131 respectievelijk pagina 133 van de begroting van Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 33 750 VI, nr. 2). Volgens deze prognose – die van de Raad voor de rechtspraak afkomstig is – daalt het eigen vermogen van € 44 mln. in 2013 naar € 33 mln. in 2018 en daalt de egalisatierekening van € 41 mln. in 2013 naar € 13 mln. in 2018.

Inmiddels is het jaarverslag over 2013 van de Rechtspraak verschenen. Hieruit blijkt dat de stand van het eigen vermogen eind 2013 € 29 mln. bedraagt en de egalisatierekening € 52 mln. Wat dit betekent voor de meerjarige prognose is op dit moment nog niet bekend. Medio dit jaar zullen op basis van de herijking van de instroomprognoses en de beschikbare financiële middelen nieuwe productieafspraken met de Rechtspraak worden gemaakt. Ook deze zullen van invloed zijn op de prognose van de ontwikkeling van het eigen vermogen en de egalisatierekening binnen de Rechtspraak. De productieafspraken zullen worden opgenomen in de begroting van Veiligheid en Justitie.

165

Wat betekent het negatieve saldo van baten en lasten van 81,9 miljoen euro in 2013 voor de begroting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in 2014 en voor de beoogde bezuiniging zoals neergelegd in het Masterplan DJI in het bijzonder?

In het Masterplan werd een negatief resultaat voorzien van € 29 mln. Het negatieve saldo van € 81,9 mln. is gedeeltelijk veroorzaakt door een boekhoudkundige verwerking in relatie tot de afkoop van de pontons in Zaandam. Voorts wordt het resultaat gedeeltelijk verklaard door het vervroegd optreden van kosten die samenhangen met de uitvoering van het Masterplan. Een klein deel van het verschil tot slot wordt veroorzaakt door tekorten die na doorvoeren van de Masterplanmaatregelen nog bestaan. Deze restproblematiek wordt opgelost in de begrotingsvoorbereiding 2015 en heeft daarmee verder geen consequenties voor de Masterplan-bezuinigingen. Hierbij zal ook de begrotingsuitvoering 2014 worden betrokken. In juni zal ik uw Kamer over de voortgang van de Masterplanmaatregelen nader informeren.

166

Welke redenen kunnen worden aangegeven waarom de bezettingsgraad capaciteit vreemdelingenbewaring voor 2013 met 38,4% lager uitpakt? Welke consequenties heeft dit voor 2014?

De bezettingsgraad in vreemdelingenbewaring vertoont al enige jaren een dalende tendens. Oorzaken hiervan zijn: landen waar naartoe geen of zeer beperkt gedwongen vertrek mogelijk is (met name Irak, China, Somalië); bij gezinnen met kinderen werd in verband met het kinderpardon gewacht met in bewaring stellen; sinds 13 september 2013 (de Koepelbrief) worden gezinnen met kinderen niet langer ter fine van uitzetting in bewaring gesteld (tenzij zij zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken); sinds 13 september 2013 wordt meer nog dan voorheen een afweging gemaakt of alternatieve toezichtmaatregelen aan de orde zijn, zodat vreemdelingenbewaring nog meer als ultimum remedium wordt toegepast. Er is reeds een forse capaciteitsreductie in gang gezet. Conform het Masterplan DJI 2013–2018 wordt het aantal plaatsen in Vreemdelingbewaring verlaagd van ruim 2.000 naar uiteindelijk 933 vanaf 2016.

167

Zijn de investeringen vanwege de doorontwikkeling en verdere invoering van INDiGO hoger dan begroot? Was dit niet te voorzien en wat is de verwachting voor 2014 ten aanzien van investeringen in INDiGO?

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting was deze omvang van doorontwikkeling van INDiGO nog niet voorzien. De raming voor de doorontwikkeling van INDiGO is later bijgesteld.

In het kader van doorontwikkeling op INDiGO wordt ook in 2014 geïnvesteerd in INDiGO middels een aantal releases waarin uitbreidingen op de functionaliteit worden gerealiseerd. Voorbeelden van deze uitbreiding van functionaliteit zijn verdere digitalisering in de keten en e-dienstverlening.

168

Wat zijn de redenen dat de kostprijs Naturalisatie zo fors is gestegen in 2013?

In 2013 is veel capaciteit ingezet op de afhandeling van de naturalisatieverzoeken van vreemdelingen die onder de RANOV regeling vielen. De afhandeling van deze verzoeken kostte meer tijd dan de «normale» naturalisatieverzoeken. Naast de langere inwerktijd voor het afhandelen van deze specifieke groep aanvragen is veel extra tijd aan documentonderzoek besteed. De RANOV verzoeken hadden voornamelijk betrekking op asielgerelateerde aanvragen (ex asielzoekers). Deze groep vreemdelingen is destijds ongedocumenteerd Nederland binnen gekomen.

Daarnaast is 2013 het eerste volledige jaar dat met het nieuwe informatiesysteem INDiGO is gewerkt bij het afhandelen van de aanvragen. Dit heeft extra inwerktijd van de medewerkers gevergd in verband met cursussen, opleidingen en het zich eigen maken van het systeem.

169

Wat is de reden van de vertraging en de verdere planning qua reductie, gelet op het feit dat er een groot verschil bestaat tussen het begrote en het gerealiseerde aantal fte?

Volgens de in het organisatie- en formatierapport en het mobiliteitsplan opgenomen planning zal in een periode van vier jaar een reductie met 90 fte worden gerealiseerd. Deze personele reductie verloopt volgens planning. Het verschil tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt, doordat in de begroting (gebaseerd op PMJ-ramingen) van veel lagere productieaantallen is uitgegaan dan er uiteindelijk in 2013 zijn gerealiseerd. Voor het verwerken van die hogere productieaantallen was meer personeel nodig dan begroot. In de stand Rijksbegroting 2013 is de inzet van het flexibel personeel niet meegenomen.

170

Waarom staan de inningspercentages en afdoeningspercentages onder druk en hoe wordt hier op geanticipeerd?

Een belangrijke factor die ten grondslag ligt aan het onder druk staan van de inning- en afdoeningspercentages is de toename van het aantal zgn. art. 30 WAM-zaken (onverzekerd houden van een voertuig). Dit betreft een categorie hogere boetes. Juist van hogere boetes is het inning- en afdoeningspercentage lager. Ook wordt in dergelijke zaken veelvuldig in bezwaar gegaan en beroep aangetekend, waarmee de inning en/of afdoening langer op zich laat wachten.

Bij de ontnemingsmaatregelen is het beleid nu meer gericht op daadwerkelijke inning versus snelle inning. Hiervoor worden meer dan voorheen betalingsregelingen overeengekomen, waardoor de afdoeningstermijn toeneemt. Daarnaast is het effect van het afschaffen van de mogelijkheid tot vervangende hechtenis nu zichtbaar in de afdoeningspercentages.

171

Op welke wijze wordt in de begroting rekening gehouden met het voldoen van de openstaande vordering van 216,5 miljoen euro van de Raad voor Rechtsbijstand op het ministerie van Veiligheid en Justitie?

De vordering hangt samen met de verplichting van de raad voor rechtsbijstand in haar balans voor het deel van de afgegeven toevoegingen dat nog niet is vastgesteld. De vordering is niet direct opeisbaar en heeft een lange termijn karakter. Betaling van deze vordering is slechts actueel wanneer besloten zou worden om het huidige stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te beëindigen. Alsdan zal in verband met de afwikkeling van openstaande verplichtingen van de raad voor rechtsbijstand in verband met nog niet vastgestelde en betaalde toevoegingen en de liquiditeitspositie van de raad deze vordering tot betaling komen. Dit is ook het moment om daarmee in de meerjarenbegroting rekening te houden.

172

Waarom is het bedrag aan uitgaven voor de inhuur van externen met ruim 13 miljoen euro toegenomen ten opzichte van het (jaarverslag) 2012?

In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 van het kabinet Rutte II is besloten tot een departementale herindeling waarbij het beleidsterrein Asiel en Immigratie is ondergebracht bij het Ministerie van VenJ. De uitgaven voor externe inhuur op dit beleidsterrein bedroegen in 2013 € 38,9 mln. Door een daling van de externe inhuur op andere beleidsterreinen is per saldo de stijging van de uitgaven voor de externe inhuur in 2013 beperkt gebleven tot € 13 mln.

173

Waarom is ten opzichte van 2012 het bedrag aan communicatieadvisering ruim drieënhalf keer zo laag uitgevallen?

Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door het beleidsterrein Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid (artikel 36).

In 2012 is de NCTV gereorganiseerd en zijn er drie organisatie samengevoegd. Door deze samenvoeging is de communicatiefunctie efficiënter ingericht waardoor in 2013 een besparing is gerealiseerd. Daarnaast heeft er onder invloed van de taakstellingen van het huidige kabinet een herijking plaatsgevonden waarmee op onderdelen het communicatie-instrument is geëxtensiveerd.

Overzicht horende bij het antwoord op vraag 69:

Maatregel

Te wijzigen regelgeving

Ingangsdatum

Begrote besparing per 2018 in miljoenen

Inhoud regeling

Versterking eerste lijn, inclusief verplichte selectie aan de poort, verwachte beperking toevoegingen verbintenissenrecht en huurrecht en vervallen diagnose en triage-korting

Wet op de rechtsbijstand

1 januari 2016

21,5

De eerste lijn wordt zodanig ingericht dat zij in staat is om rechtzoekenden zo veel mogelijk te helpen bij het oplossen van hun probleem en geschillen zoveel mogelijk in de eerste lijn worden afgedaan. Door de verplichte selectie aan de poort worden alle geschillen in beginsel in de eerste lijn getoetst. Bij met name het huur- en verbintenissenrecht wordt verwacht dat de eerste lijn daarin veel kan betekenen en geschillen niet naar een advocaat hoeven.

Verhoging minimaal financieel belang

Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria

1 januari 2016

1,8

Met deze maatregel wordt het financieel belang voor een toevoeging verhoogd naar € 1.000,–.

Vervallen administratieve vergoeding advocatuur

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2016

3,7

Na versterking van de eerste lijn zal de verlening van de rechtsbijstandstoevoeging ook in de eerste lijn plaatsvinden, en niet meer op aanvraag van de advocaat die de zaak behandelt. Hierdoor maken advocaten niet langer kosten voor het verkrijgen van een toevoeging.

Besparing uitvoeringskosten bij raad voor rechtsbijstand en Juridisch Loket

-

1 januari 2016

9,4

De besparing op de uitvoeringskosten van de raad voor rechtsbijstand en het Juridisch Loket hangt voor een deel samen met de daling van volume aan rechtsbijstandstoevoegingen en rolverandering als gevolg van de verschillende maatregelen van de stelselvernieuwing. Tevens wordt op de uitvoeringskosten voor de raad voor rechtsbijstand en het Juridisch Loket taakstellend bespaard.

Maatregelen ter zake van het familierecht

Wet op de rechtsbijstand

1 januari 2016

14,7

Met deze maatregelen wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste de maatregel scheiden op basis van gezinsinkomen. Nu wordt bij toevoegingen voor echtscheiding per partner gekeken of het inkomen onder de Wrb-grens voor alleenstaanden ligt. Is dit het geval, wordt een toevoeging afgegeven. Na de maatregel wordt alleen een toevoeging afgegeven als het gezinsinkomen (som van inkomen beide partners) onder de Wrb-grens voor gezinnen ligt. Daarnaast vallen onder dit maatregelenpakket: scheiden op gemeenschappelijk verzoek, vermindering van het aantal alimentatiezaken en vermindering van familiezaken door selectie aan de poort.

Beperking ambtshalve toevoeging verdachten

Wetboek van Strafvordering

1 januari 2016

4,3

Dit omvat twee maatregelen:

– Niet afgeven van een ambtshalve last indien de bewaring nadat deze is bevolen direct wordt geschorst.

– Niet afgeven van een ambtshalve last in hoger beroep als de verdachte op vrije voeten verkeert.

Herijking enkele strafrechtelijke forfaitaire vergoedingen, waaronder Supersnelrecht

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2015

8,9

Met deze wijzigingen wordt, met inachtneming van de uitgangspunten van het systeem van forfaitaire vergoedingen, recht gedaan aan de gemiddelde tijdsbesteding door de advocatuur aan dit type zaken.

Herdefiniëring inkomensgroepen (van 5 naar 3)

Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

1 januari 2016

Budget-neutraal

In het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand zijn vijf inkomenscategorieën genoemd. De inkomenscategorieën bepalen de hoogte van de eigen bijdrage die is verschuldigd. Deze maatregel vereenvoudigt de systematiek door het aantal categorieën terug te brengen tot drie met bijbehorende eigen bijdragen.

Clawback

Wet op de rechtsbijstand

1 januari 2016

Nog in onderzoek

Op grond van clawback dient de rechtzoekende een met gesubsidieerde rechtsbijstand behaald financieel resultaat eerst te gebruiken om de door de overheid gemaakte kosten aan gesubsidieerde rechtsbijstand te compenseren. Het resterende bedrag komt aan de rechtzoekende toe.

Generieke verlaging uurtarief, eerste tranche

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2015

1,1

De verlaging van het uurtarief vindt in twee tranches plaats. Dit betreft de eerste tranche. Vanaf 2015 wordt het generieke puntentarief voor de advocatuur met € 0,35 verlaagd.

Generieke verlaging uurtarief, tweede tranche

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

1 januari 2016

PM

De verlaging van het uurtarief vindt in twee tranches plaats. De tweede tranche wordt ingevoerd in 2016, wanneer de besparing als gevolg van de maatregel clawback duidelijk is.

Tijdelijke uitschakeling indexeringen

Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

1 januari 2015

16,9

De hoogte van de vergoedingen aan advocaten, de hoogte van de eigen bijdragen en de inkomensgrenzen worden ieder jaar geïndexeerd. Met deze maatregel worden de indexering van de vergoedingen en de eigen bijdragen tijdelijk t/m 2018 uitgeschakeld.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl