33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN YPMA

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.2, tweede lid, komt onderdeel c te luiden:

  • c. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen, hoe gemeten zal worden of deze resultaten zijn behaald en welke outcomecriteria gehanteerd worden ten aanzien van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen;.

Toelichting

De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder.

Om deze verantwoorde hulp te kunnen verlenen, is het van belang dat gemeenten met jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen afspraken maken over het hanteren van outcomecriteria; op die manier wordt er gestuurd op effectiviteit van hulp in combinatie met prijs.

Van der Burg Ypma

Naar boven