11 Stemmingen moties Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden),

te weten:

  • -de motie-Léon de Jong/Maeijer over actief verzet tegen EU-bemoeienis met ons sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid (35962, nr. 11);

  • -de motie-Maatoug/Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren (35962, nr. 12).

(Zie vergadering van 12 april 2022.)

In stemming komt de motie-Léon de Jong/Maeijer (35962, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maatoug/Kathmann (35962, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Naar boven