9 Stemmingen moties BES

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat BES,

te weten:

  • -de motie-Wuite c.s. over het proces van herstel van democratie op Sint-Eustatius versnellen (35925-IV, nr. 43);

  • -de motie-Wuite c.s. over mogelijkheden onderzoeken voor een renteloze lening voor betaalbare woningen (35925-IV, nr. 44);

  • -de motie-Van den Berg/Kuiken over in overleg met de eilanden besluiten over de besteding van de 30 miljoen euro (35925-IV, nr. 45);

  • -de motie-Van den Berg/Kuiken over de vrije uitkering vanaf begrotingsjaar 2022 op niveau brengen (35925-IV, nr. 46);

  • -de motie-Kamminga/Wuite over de bijdrage van verduurzaming aan lagere kosten voor nutsvoorzieningen en aan werkgelegenheid (35925-IV, nr. 47);

  • -de motie-Ceder c.s. over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoedeproblematiek (35925-IV, nr. 53).

(Zie vergadering van 29 maart 2022.)

De voorzitter:

De motie-Wuite c.s. (35925-IV, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wuite, Sylvana Simons, Ceder en Van Raan.

Zij krijgt nr. 55, was nr. 43 (35925-IV).

De voorzitter:

De motie-Wuite c.s. (35925-IV, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wuite, Sylvana Simons, Ceder en Van Raan.

Zij krijgt nr. 56, was nr. 44 (35925-IV).

De voorzitter:

De motie-Van den Berg/Kuiken (35925-IV, nr. 45) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat 30 miljoen euro structureel wordt geïnvesteerd in de BES-eilanden;

overwegende dat deze gelden bedoeld zijn om de armoede te bestrijden en de vrije uitkering te verhogen met het doel Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn;

van mening dat alle ministeries bij hun voorstellen rekening dienen te houden met hun verantwoordelijkheid richting de bijzondere gemeentes in Caribisch Nederland, zodat er onder andere geen wetswijzigingen meer nodig zijn om hen te laten participeren in voorzieningen zoals het Nationaal Groeifonds;

van mening dat de gelden niet gebruikt mogen worden om voorstellen te financieren die al op de reguliere begroting staan en waarvoor al een dekking is, zoals de overeengekomen verhoging van het minimumloon;

van mening dat de eilanden het beste weten wat ze nodig hebben en dat zij dus met voorstellen mogen komen om het geld te alloceren;

verzoekt de regering te borgen dat de voorstellen voor de besteding van de gelden die op basis van de Caribisch Nederland Envelop in het coalitieakkoord beschikbaar komen worden vormgegeven als integraal plan onder regie van BZK, om op die wijze de samenhang te borgen en zorg te dragen dat ze aanvullend zijn op lopende projecten en gesteund worden door de BES-eilanden zelf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 57, was nr. 45 (35925-IV).

De voorzitter:

De motie-Van den Berg/Kuiken (35925-IV, nr. 46) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vrije uitkering van Saba al jarenlang te laag is, waardoor de budgetten niet sluitend konden zijn en Saba daardoor heeft ingeteerd op zijn reserves;

overwegende dat Saba als enig Caribisch eiland het financieel beheer al jaren op orde heeft, dus dat een tekort op de begroting niet het gevolg is van onvoldoende financieel beheer maar van onvoldoende financiële middelen om de wettelijke taken naar behoren uit te voeren;

verzoekt de regering te borgen dat de vrije uitkering voor Saba met ingang van begrotingsjaar 2022 op niveau wordt gebracht door structureel 1,5 miljoen toe te voegen vanuit de gelden die op basis van de Caribisch Nederland Envelop in het coalitieakkoord beschikbaar komen, opdat ook Saba een structureel sluitende begroting krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 58, was nr. 46 (35925-IV).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wuite c.s. (35925-IV, nr. 55, was nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van JA21 en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wuite c.s. (35925-IV, nr. 56, was nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berg/Kuiken (35925-IV, nr. 57, was nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berg/Kuiken (35925-IV, nr. 58, was nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kamminga/Wuite (35925-IV, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ceder c.s. (35925-IV, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van den Berg, CDA.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 46 over de uitkering van Saba op niveau brengen is aangenomen — die was ontraden — zou ik graag een brief krijgen hoe die uitgevoerd gaat worden.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven