18 Stemmingen Evaluatiewet Wfpp

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657).

(Zie vergadering van 30 maart 2022.)

De voorzitter:

Vandaag zullen wij alleen stemmen over de ingediende amendementen. De eindstemming over het wetsvoorstel volgt volgende week dinsdag.

Voordat we gaan stemmen over de amendementen geef ik het woord aan de heer Eerdmans van JA21 voor een stemverklaring.

De heer Eerdmans (JA21):

Voorzitter, dank u wel. Wij hebben stemverklaring over de amendementen van de leden Ellian en Van Baarle over de openbaarmakingsgrens van giften. Die staan nu gesteld op €4.500 per donateur. Die wordt in deze amendementen verlaagd naar respectievelijk €1.000 en €2.500. Dat gaat in onze ogen zeer nadelig uitpakken voor nieuwe partijen, want wie aan zittende partijen doneert, zal weinig problemen ondervinden van deze maatregel, maar voor mensen die sympathiseren met partijen die bijvoorbeeld de cultuur hier of maatschappelijke taboes willen doorbreken, kan dit heel vervelend gaan uitpakken. Het kan er zelfs toe leiden dat deze mensen voortaan gaan afzien van het doen van donaties. Dat is oneerlijk. Daarom stemmen wij tegen deze amendementen. Mochten ze toch worden aangenomen, dan komen er twee subamendementen van JA21 in stemming waarmee wij het besluit ten minste nog willen repareren voor de start-ups, dus voor nieuwe partijen, aangezien die daar extra hard door zullen worden getroffen. Dat is de eerste.

Dan heb ik nog een stemverklaring over de motie-Arib c.s. op stuk nr. 76 over een onafhankelijke toezichthouder. Wij zullen voorstemmen, maar wij hebben daar wel de kanttekening bij dat wij niet hopen dat dat weer tot een nieuw bureaucratisch instituut gaat leiden met allerlei betaalde banen enzovoorts, wat weleens gebruik is bij toezichthouders. Ik hoop dat dat lean and mean georganiseerd kan worden. Met die strekking zullen wij instemmen met deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Eerdmans.

Het subamendement op stuk nr. 67 van mevrouw Teunissen is vervallen als gevolg van de intrekking van het onderliggende amendement op stuk nr. 54 door de heer Ellian, en het subamendement op stuk nr. 51 van mevrouw Teunissen is vervallen als gevolg van de vervanging van het onderliggende amendement op stuk nr. 48 door mevrouw Bromet. Dat is een hele ingewikkelde.

In stemming komt het amendement-Ellian c.s. (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 27 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Baarle (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt en BBB voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 43, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van Volt, D66, de SGP, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 43 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 45, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt en BBB voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 45 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bromet (stuk nr. 47, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt en BBB voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 47 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten/Arib (stuk nr. 69, I) tot het invoegen van een onderdeel Aa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, Groep Van Haga en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van DENK, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 69 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 65, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 65 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 59, I) tot het invoegen van een onderdeel Ca.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, BBB en Groep Van Haga voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 59 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, de SGP, BBB, JA21, Groep Van Haga en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, Groep Van Haga en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van DENK, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

Een moment. We gaan 'm nog één keer doen en is er geen uitslag, dan moeten we hier hoofdelijk over stemmen.

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, Groep Van Haga en FVD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van DENK, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

Ik stel voor dat we over tien minuten hoofdelijk gaan stemmen. We hebben met elkaar afgesproken dat we even schorsen en dan hoofdelijk gaan stemmen over het amendement-Bisschop op stuk nr. 29.

De vergadering wordt van 15.44 uur tot 15.55 uur geschorst.

De voorzitter:

Zo'n hoofdelijke stemming met elkaar is weer even wennen. Ik wil u vragen om zo stil mogelijk te zijn.

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 29).

Vóór stemmen de leden: Alkaya, Arib, Baudet, Beckerman, Belhaj, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bisschop, Bouchallikh, Boucke, Boulakjar, Bromet, Dassen, Dekker-Abdulaziz, Jasper van Dijk, Eerdmans, Eppink, Van Ginneken, Goudzwaard, Tjeerd de Groot, Den Haan, Van Haga, Hagen, Hammelburg, Van Houwelingen, Jansen, Romke de Jong, Kat, Kathmann, Van Kent, Kerseboom, Klaver, Koekkoek, Kröger, Kuiken, Van der Laan, Van der Lee, Leijten, Maatoug, Marijnissen, Van Meenen, Van Meijeren, Mutluer, Nijboer, Omtzigt, Paternotte, Paulusma, Piri, Van der Plas, Ploumen, Podt, Van Raan, Raemakers, Sahla, Sneller, Van der Staaij, Stoffer, Thijssen, Wassenberg, Van der Werf, Westerveld en Van Weyenberg.

Tegen stemmen de leden: Aartsen, Agema, Amhaouch, Azarkan, Van Baarle, Van den Berg, Bevers, Bikker, Bontenbal, Martin Bosma, Boswijk, Brekelmans, Van Campen, Ceder, Tony van Dijck, Inge van Dijk, El Yassini, Ellian, Erkens, Fritsma, Geurts, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Grinwis, Peter de Groot, Haverkort, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Heinen, Hermans, Van den Hil, Idsinga, Léon de Jong, Kamminga, Klink, Knops, Koerhuis, Kops, Kuik, Kuzu, Madlener, Maeijer, Markuszower, Minhas, Van der Molen, Agnes Mulder, Edgar Mulder, De Neef, Palland, Paul, Peters, Rahimi, Rajkowski, De Roon, Segers, Chris Simons, Smals, Van Strien, Strolenberg, Tielen, Valstar, Verkuijlen, Van Weerdenburg, Werner, Van Wijngaarden, Wilders en Van der Woude.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met 62 stemmen voor en 68 stemmen tegen is verworpen.

Mevrouw Hermans, VVD.

Mevrouw Hermans (VVD):

Voorzitter, ik ben er, maar ik werd niet genoemd.

De voorzitter:

Volgens mij geldt hetzelfde voor de heer Baudet. Ik hoor dat Hermans tegen is en de heer Baudet voor.

Dank u wel. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat we de uitslag kunnen vaststellen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik wil aan de leden vragen om hun plaats weer in te nemen. Dan kan ik u de uitslag mededelen van de stemming over het amendement-Bisschop op stuk nr. 29. Voor: 62. Tegen: 68. Het amendement is verworpen. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. Daarna gaan we meteen over naar het vervolg van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

We gaan verder met de stemmingen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Van der Graaf/Arib (stuk nr. 85, I) tot het invoegen van een onderdeel aEa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van DENK, de VVD, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 85 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het derde nader gewijzigde amendement-Leijten/Arib (stuk nr. 83, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, BBB en Groep Van Haga voor dit derde nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit derde nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 83 voorkomende derde nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 61, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en BBB voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie Den Haan, de SGP, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 61 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

NB: Aangezien 43 en 61 zijn aangenomen en 83 is verworpen, wordt geen uitvoering gegeven aan 43, II en 61, I, maar wordt in het te wijzigen onderdeel de zinsnede "wordt na 'bijdragen van' ingevoegd 'een Nederlandse gever van'" vervangen door "wordt '€1000' vervangen door '€250'".

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ellian (stuk nr. 56, I) tot het invoegen van een onderdeel La.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 56 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

NB: Aangezien 43 en 56 zijn aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 56, II, maar wordt:

  • -het daarmee voorgestelde onderdeel d vernummerd tot 1a, en wordt dat ingevoegd na onderdeel O, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 43 luidt;

  • -in de aanhef van dat onderdeel O, onderdeel 1a (nieuw), "onderdeel d (nieuw)" vervangen door "onderdeel c" en wordt "onderdeel e (nieuw)" vervangen door "onderdeel d";

  • -het met dat onderdeel O, onderdeel 1a (nieuw), voorgestelde onderdeel f verletterd tot onderdeel e;

  • -in onderdeel O, onderdeel 3, zoals dat na aanname van 43 is komen te luiden, in het voorgestelde vierde lid "en c" vervangen door "tot en met d" en wordt in het voorgestelde vijfde lid na "onder b" ingevoegd "en e".

NB: Aangezien 43 en 56 zijn aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 56, IV, maar wordt:

  • -het daarmee voorgestelde onderdeel d vernummerd tot 1a, en wordt dat ingevoegd na onderdeel P, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 43 luidt;

  • -in de aanhef van dat onderdeel P, onderdeel 1a (nieuw), "onderdeel c (nieuw)" vervangen door "onderdeel b";

  • -het met dat onderdeel P, onderdeel 1a (nieuw), voorgestelde onderdeel d verletterd tot onderdeel c;

  • -in het met onderdeel P, onderdeel 2, voorgestelde derde lid, zoals dat na aanname van 43 luidt, na "onder a" ingevoegd "en c".

NB: Aangezien 43 en 56 zijn aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 56, V, onderdeel 2, maar wordt in plaats daarvan in het met onderdeel Pa voorgestelde artikel 28a, derde lid, zoals dat na aanname van 43 luidt, na "onder a" ingevoegd "en d".

In stemming komt het subamendement-Eerdmans (stuk nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, JA21 en Groep Van Haga voor dit subamendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ellian (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD en BBB voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 23 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Aangezien 23 is aangenomen, komen 81 en 13, I niet in stemming.

NB: Aangezien 43 en 23 zijn aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 23, I, maar wordt in onderdeel O, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 43 luidt, na "eerste lid," ingevoegd "onderdeel b,", en wordt daarachter de met 23, I in te voegen tekst ingevoegd, gevolgd door "in".

NB: Aangezien 43 en 23 zijn aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 23, II, maar wordt in onderdeel P, onderdeel 1, zoals dat na aanname van 43 luidt, na "eerste lid," ingevoegd "onderdeel a,", en wordt daarachter de met 23, II in te voegen tekst ingevoegd, gevolgd door "in".

NB: Aangezien zowel 43 als 23 is aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 43, VIII en 23, IV, maar wordt het tekstdeel dat ingevolge 43, VIII zou vervallen, vervangen door:

  • -"wordt '4.500' vervangen door '1.000' en", aangezien 23 is aangenomen;

NB: Aangezien zowel 43 als 23 is aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 43, X en 23, VI, maar wordt het tekstdeel dat ingevolge 43, X zou vervallen, vervangen door:

  • -"wordt '4.500' vervangen door '1.000' en", aangezien 23 is aangenomen.

In stemming komt het derde nader gewijzigde amendement-Leijten/Arib (stuk nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD en BBB voor dit derde nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Aangezien 58 is aangenomen, komt 70 niet in stemming.

In stemming komt het subamendement-Teunissen (stuk nr. 86, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, de PvdD, de SGP, JA21 en Groep Van Haga voor dit subamendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, BBB, de PVV en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit subamendement het andere op stuk nr. 86 voorkomende subamendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Bromet (stuk nr. 84, I) tot het invoegen van een onderdeel Qb.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, BBB en de PVV voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, D66, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 84 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde subamendement-Teunissen (stuk nr. 68, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, de PvdD, JA21 en Groep Van Haga voor dit gewijzigde subamendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV en FVD ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde subamendement het andere op stuk nr. 68 voorkomende gewijzigde subamendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 62, I) tot het invoegen van een onderdeel Qb.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, BBB en de PVV voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, JA21, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 62 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

NB: Aangezien de amendementen 56 en 62 zijn aangenomen, worden de teksten voor wat betreft de voegwoorden "en" in elkaar verwerkt.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van DENK, de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Aangezien 74 is aangenomen, komt 53 niet in stemming.

De voorzitter:

Dan gaan we naar punt 15. Volgende week stemmen we over het wetsvoorstel. Nu stemmen we alleen over de moties.

Naar boven