21 Stemmingen moties Staat van de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie,

te weten:

 • -de motie-Anne Mulder/Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden (35078, nr. 3);

 • -de motie-Anne Mulder over scheiding van taken van de Europese Commissie (35078, nr. 4);

 • -de motie-Maeijer over een nexit (35078, nr. 5);

 • -de motie-Maeijer over niet instemmen met het opgeven van vetorechten (35078, nr. 6);

 • -de motie-Maeijer over de rekeningen voor het gebruik van een privéjet (35078, nr. 7);

 • -de motie-Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie (35078, nr. 8);

 • -de motie-Omtzigt/Van den Berg over de regie nemen in het voorkómen van tekorten aan kritische medicijnen (35078, nr. 9);

 • -de motie-Jetten/Anne Mulder over het recht van het Europees Parlement om een individuele Eurocommissaris weg te sturen (35078, nr. 10);

 • -de motie-Jetten/Asscher over het opzetten van een grondrechten-apk (35078, nr. 11);

 • -de motie-Buitenweg c.s. over het agenderen van een hoorzitting met Hongarije (35078, nr. 12);

 • -de motie-Buitenweg over een eerlijke belastingafdracht door bedrijven (35078, nr. 14);

 • -de motie-Buitenweg/Jetten over een zo hoog mogelijke opkomst bij de Europese verkiezingen (35078, nr. 15);

 • -de motie-Leijten over onafhankelijk organiseren van de werkzaamheden van de Permanente Vertegenwoordiging (35078, nr. 16);

 • -de motie-Asscher/Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzameontwikkelingsdoelen (35078, nr. 17);

 • -de motie-Asscher/Verhoeven over het steunen van het Frans-Duitse initiatief voor een advertentiebelasting (35078, nr. 18);

 • -de motie-Asscher/Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook (35078, nr. 21);

 • -de motie-Van der Graaf/Omtzigt over de verlenging van het mandaat van de speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (35078, nr. 22);

 • -de motie-Van der Graaf over inzet voor de Nederlandse kottervisserijsector (35078, nr. 23).

(Zie vergadering van 7 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt/Van den Berg (35078, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de brexit een tekort kan ontstaan aan een groot aantal kritieke medicijnen en hulpmiddelen;

constaterende dat de regering ondanks haar inspanningen nog niet volledig in beeld heeft welke hulpmiddelen in Nederland op de markt zijn die een afhankelijkheid hebben van het VK en van een certificaat dat in het VK is afgegeven;

constaterende dat het kabinet de oproep heeft gedaan aan inkooporganisaties, leveranciers en groothandels om zich vanuit hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze medicijnen en hulpmiddelen voor te bereiden;

van mening dat de regering hier vanuit haar regierol een zeer belangrijke verantwoordelijkheid in heeft;

verzoekt de regering in nauwe samenwerking met zorginstellingen en inkooporganisaties, leveranciers en groothandels te voorkomen dat er als gevolg van een no-dealbrexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen;

en verzoekt de regering tevens binnen een maand de Kamer te informeren hoe de beschikbaarheid van alle geneesmiddelen op de CBG-lijst geborgd wordt na een harde brexit;

en verzoekt de regering in kaart te brengen waar tekorten in hulpmiddelen ontstaan, alternatieven in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen voor het verlenen van ontheffingen voor de import van kritieke hulpmiddelen zodat deze ontheffingen wanneer nodig zo snel mogelijk verleend kunnen worden;

en verzoekt de regering tot slot de Kamer binnen twee weken te informeren over de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 9 (35078).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf (35078, nr. 23) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van der Graaf, Dik-Faber en Bisschop. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25, was nr. 23 (35078).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Madlener (PVV):

Dank u, voorzitter. Ja, als een bang jongetje staat de Nederlandse regering toe te kijken hoe de Europese Unie onze visserij kapot maakt. Mijn motie om keihard op te komen voor het Nederlandse belang en de vissers is afgewezen. Ik heb in die motie gevraagd om de minister-president in te zetten en de pulskorvisserij tot chefsache te verklaren. Helaas stemden bijna alle partijen tegen mijn motie; alleen de PVV en Forum niet. Nederlandse burgers mogen zich wel blauw betalen aan de EU, onze welvaart overdragen aan de EU, aan al die landen die zelf vaak maling hebben aan de Europese regels. Maar de regeringspartijen laten het weer totaal afweten als de Nederlandse belangen moeten worden verdedigd in Brussel. De motie van de ChristenUnie, van het lid Van der Graaf, vraagt om een transitieperiode als de EU de pulskorvisserij verbiedt. Daarmee legt ze zich dus op voorhand neer bij een verbod. Wat een bange lafheid!

De voorzitter:

Meneer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Ik ben bijna klaar, voorzitter. Met dit signaal aan Brussel laat u de vissers keihard vallen. Wij kunnen natuurlijk niet tegen deze motie stemmen. Dat begrijpt u. Hiermee wordt het lot van de vissers nog enigszins verzacht. Maar het is natuurlijk een grove schande dat het zo ver heeft moeten komen.

De voorzitter:

Dank u wel.

In stemming komt de motie-Anne Mulder/Omtzigt (35078, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, er was misverstand bij ons, maar wij zijn tegen deze motie.

De voorzitter:

Deze opmerking wordt in de Handelingen opgenomen. De motie blijft aangenomen.

In stemming komt de motie-Anne Mulder (35078, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer (35078, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer (35078, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer (35078, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (35078, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt/Van den Berg (35078, nr. 24, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jetten/Anne Mulder (35078, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jetten/Asscher (35078, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Buitenweg c.s. (35078, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Buitenweg (35078, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Meneer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

De vorige motie, op stuk nr. 13 ...

De voorzitter:

Die is aangehouden.

De heer Baudet (FvD):

Ah.

De voorzitter:

Het klopt dat het er niet op staat, maar mevrouw Buitenweg heeft dat aan het begin ...

De heer Baudet (FvD):

Dat verklaart waarom er in mijn fractie wat onrust ontstond.

De voorzitter:

Dat wordt een vervelende fractievergadering, denk ik! Dank u wel.

In stemming komt de motie-Buitenweg/Jetten (35078, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (35078, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher/Jetten (35078, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher/Verhoeven (35078, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher/Buitenweg (35078, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Asscher.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter, aangezien de motie op stuk nr. 21 over twee weken moet zijn uitgevoerd, verzoek ik het kabinet om een brief waarin het beschrijft hoe het dat gaat doen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/Omtzigt (35078, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf c.s. (35078, nr. 25, was nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, nu mijn moties op de stukken nrs. 8 en 9 ontraden, maar aangenomen zijn, zou ik graag horen hoe ze uitgevoerd worden. Ik hoor graag binnen een maand hoe de motie op stuk nr. 8, over een onderzoek naar de rechtsstatelijkheid van de EU, uitgevoerd zou kunnen worden door hetzij de Venetiëcommissie, hetzij, in tweede instantie, de AIV. Voor de motie op stuk nr. 9 hoor ik graag binnen twee weken hoe die wordt uitgevoerd, want die gaat over de medicijntekorten bij een brexit en dat is zeer urgent.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven