Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 94, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, in te stemmen met het volgende schema voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2018:

 • -de week van 2 oktober de Algemene Financiële Beschouwingen;

 • -de week van 9 oktober Algemene Zaken, de Koning en Koninkrijksrelaties;

 • -de week van 16 oktober Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken;

 • -de week van 30 oktober Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • -de week van 6 november Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • -de week van 13 november Buitenlandse Zaken;

 • -de week van 20 november Justitie en Veiligheid en Defensie;

 • -de week van 27 november Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • -4 december stemmingen over alle begrotingen.

Ik stel daarbij voor de volgende spreektijden aan de fracties voor de begrotingsbehandeling toe te kennen:

 • -VVD 430 minuten;

 • -PVV 300 minuten;

 • -CDA en D66 290 minuten;

 • -GroenLinks en SP 240 minuten;

 • -PvdA 190 minuten;

 • -ChristenUnie en Partij voor de Dieren 150 minuten;

 • -50PLUS 140 minuten;

 • -SGP en DENK 130 minuten;

 • -Forum voor Democratie 120 minuten.

Ik stel aan de Kamer voor de Eerste Kamer te laten weten dat de heer Snels de plaats zal innemen van mevrouw Voortman bij de verdediging van het voorstel van wet houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328).

Voorts stel ik voor de volgende bij de Eerste Kamer ingediende voorstellen van wet in te trekken:

 • -Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (23982) en het voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het voorstel van wet Duurzaam hout (26998);

 • -Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789) (32884).

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Tweede Kamer:

 • -Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (34675);

 • -Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (34903);

 • -Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542).

Ik stel voor dinsdag 19 juni aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie en over drie brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken (34941, nr. 6, 34966, nr. 1 en 34965, nr. 1).

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33037-246; 29398-596; 22112-2514; 22112-2519; 31409-177; 30175-282; 30196-571; 25422-213; 25422-214; 34627-37; 31765-301; 31765-304; 24095-431; 34812-9; 34775-VII-64; 30420-266; 31015-145; 31015-146.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 34944-1; 34946-1; 34945-1; 34947-1.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 34941-4; 22112-2557; 22112-2497; 22112-2496; 34950-5; 33997-118; 33529-468; 33529-469; 34775-XIII-142; 25087-205; 31532-191; 34267-11; 33997-115; 27529-154; 29689-881; 32805-58; 27529-151; 29689-873; 27529-150; 30850-44; 24095-438; 24095-437; 27529-157; 29515-424; 27529-156; 31532-194; 31532-197; 31532-193; 31532-190; 31532-189; 31532-188; 31532-183; 31532-180; 31288-628; 31865-115; 2018Z09044; 34775-VIII-127; 34775-VIII-137; 29338-164; 34775-XIII-139; 2018Z09399; 2018Z09851; 34775-VIII-138; 29338-165; 19637-2388; 26643-537; 34843-25; 24077-414; 24077-415; 24077-410; 24077-411; 31109-24; 29754-446; 23987-230; 32735-184; 2018Z10088; 31532-152; 34957-5; 34627-46; 31288-579; 34550-VIII-138; 29338-155; 29338-157; 29338-158; 34775-VIII-125; 29338-159; 27406-226; 34775-VIII-132; 29338-161; 29338-162; 29338-163; 34372-26; 30952-309; 21501-31-484; 34924-4; 22112-2541; 22112-2543; 22112-2560; 22112-2544; 2018Z09376; 2018Z05649; 31125-81; 31125-80; 31125-79; 31125-84; 34775-VI-96; 32404-85; 29984-767; 29984-771; 29984-769; 29984-768; 29984-770; 21501-33-704; 29984-765; 29984-764; 23645-663; 29984-761; 29984-763; 32404-84; 29984-762; 22026-504; 34775-A-58; 33411-9; 31532-195; 21501-07-1513; 22112-2563.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO ICT Defensie, met als eerste spreker mevrouw Bruins Slot namens het CDA;

 • -het VAO NVWA, met als eerste spreker de heer Moorlag namens de PvdA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter, dank. Graag zou ik namens de commissie voor Financiën u willen verzoeken om volgende week een debat in te plannen over de problemen bij het innen van belastingen. Het debat kan in één termijn met een spreektijd van drie minuten per persoon en de mogelijkheid om moties in te dienen.

De voorzitter:

U spreekt namens de hele commissie, dus ik neem aan dat iedereen hiermee akkoord gaat. We zullen er in de planning rekening mee houden. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Wij willen graag een debat met de minister van Sociale Zaken over de nog steeds dreigende kortingen voor 10 miljoen Nederlanders in 2020. Gisteren is een rapport van De Nederlandsche Bank uitgekomen, hetgeen vandaag groot in de kranten stond. We hebben zojuist gehoord dat de ECB besloten heeft om na december te stoppen met het opkoopprogramma, maar de dreiging blijft onverminderd. Wij willen daarover een debat, voorafgegaan door een brief.

De heer De Jong (PVV):

Het is een ernstige zaak. Elke keer als er in deze Kamer voorstellen worden gedaan om onnodige kortingen te voorkomen, dan worden ze massaal afgewezen. Ook de minister doet er helemaal niets mee. Daarom steun voor dit debat.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Absoluut steun, voorzitter.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Dit is een korting die al jaren dreigt te worden doorgevoerd. Ik vind dat dit wel een apart debat verdient. Wij hebben veel debatten over pensioenen, maar dit moet puur gaan over de vraag hoe we dit binnen de huidige regels zo veel mogelijk gaan voorkomen. Alle steun.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. Het onderwerp is ontzettend belangrijk en veel te belangrijk om het nu toe te voegen als nummer honderdzoveel op de langetermijnlijst. We hebben volgende week een AO. Daar kunnen we dit punt aan toevoegen. We hebben ook nog een initiatiefwet van 50PLUS, die speciaal over dit onderwerp gaat. Laten we het daar dan in meenemen.

De voorzitter:

Kortom, u steunt het niet.

De heer Van der Linde (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Een belangrijk onderwerp, maar volgende week is er een AO. D66 wil het graag daarbij betrekken.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun van GroenLinks.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Laten we het betrekken bij het AO. Geen steun voor een apart debat.

De voorzitter:

Meneer Van Rooijen, u heeft geen meerderheid.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Wel een dertigledendebat. Ik constateer dat de coalitie het niet wil bespreken. Volgende week is daar geen gelegenheid voor.

De voorzitter:

We zullen dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van der Staaij namens de SGP.

De heer Van der Staaij (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Gisteren kwam in Nieuwsuur naar voren dat in de DNA-databank de profielen van meer dan 21.000 veroordeelde criminelen ontbreken. Dat is buitengewoon zorgelijk, ook in het licht van de voorgeschiedenis. Ik noem de commissie-Hoekstra en alles wat daarover in deze Kamer gewisseld is. Daarom zou ik graag willen voorstellen om hier nog voor de zomer met de minister van Justitie en Veiligheid een debat over te voeren, voorafgegaan door een brief met een reactie op de bevindingen.

De heer Van Nispen (SP):

De minister beloofde in 2015, toen wij er hier een indringend debat over hadden, beterschap. Maar het probleem verdubbelde en de Kamer werd daarover niet geïnformeerd. Ik steun absoluut deze debataanvraag, maar ik wil ook een brief waarin de minister ingaat op de volgende vragen. Hoe kan het dat er beterschap werd beloofd, maar dat het probleem ondertussen verdubbelde? Hoe kan het dat de Kamer hierover niet is geïnformeerd? En wat gaat de minister doen?

De heer Groothuizen (D66):

Het is een zorgelijke kwestie. Het probleem lijkt ten opzichte van het verleden verdubbeld te zijn. Ik steun het debat, maar wel graag eerst een goede, uitgebreide brief met een uitleg van wat er nou aan de hand is en wat de minister heeft gedaan om dit probleem te voorkomen.

Mevrouw Helder (PVV):

Steun voor een brief. Dat kan op korte termijn, lijkt mij. En natuurlijk ook steun voor het verzoek voor een debat nog voor de zomer. De minister houdt zich niet alleen niet aan de belofte, maar ook niet aan de eigen wetgeving. Dat is wel heel erg ernstig.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie wil ook graag een brief hebben waarin de zaak wordt toegelicht en steunt het verzoek van de heer Van der Staaij voor een debat nog voor de zomer. Ik weet dat er grote druk is op de plenaire agenda, maar dit vraagstuk is urgent.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, de collega's voor mij hebben het al nadrukkelijk gezegd, dus ik steun het debat, en voor de zomer.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Voor mij is het ook heel erg belangrijk om te weten wat nou precies de oorzaken zijn van deze vertraging, dus die brief is heel erg belangrijk. Of het voor de zomer kan? Er zijn natuurlijk ontzettend veel zaken die belangrijk zijn. Liever wel, dus ik steun het debat, maar het belangrijkste is dat we inzicht hebben in waar de problemen vandaan komen.

De heer Van Oosten (VVD):

Steun, en voordien heb ik graag de beantwoording op Kamervragen die ik hier gisteren over heb gesteld.

De heer Hiddema (FvD):

Steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter, steun voor het verzoek, voor de brief en ook voor het inplannen voor de zomer.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het verzoek van de SGP.

De heer Van Dam (CDA):

Steun, inclusief het pleidooi om het voor de zomer te doen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Dank voor de brede steun.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Op 5 december stonden we hier ook, naar aanleiding van een rapport dat aangaf dat het stijgen van de zeespiegel veel sneller gaat dan verwacht. Vandaag staan we hier weer. Er is weer een nieuw rapport waarin staat dat het wéér sneller gaat dan verwacht. We weten dat we een AO Water hebben volgende week. Het is een van de zeventien onderwerpen. Ik vind het dermate belangrijk dat we heel graag een apart debat hierover willen in het kader van de klimaatadaptatie, met de minister van IenW. Dank u wel.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, steun hiervoor. Wij zouden graag ook een brief ontvangen waarin aangegeven wordt of dit nog effecten heeft op ons Deltaprogramma, of het bijgesteld moet worden, ja dan nee.

De heer Van Raan (PvdD):

Precies. Voorzitter, ik heb nog één ding vergeten te zeggen: het is ook mede namens GroenLinks aangevraagd.

De voorzitter:

O, dat is heel belangrijk.

De heer Van Raan (PvdD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dat scheelt één spreker. De heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

Geen steun, voorzitter.

De heer Sienot (D66):

Wij schrokken ook van het bericht, maar we hebben er twee maanden geleden over gedebatteerd en over twee weken hebben we het AO Water. Dus op dit moment geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, daar sluit ik mij bij aan. Eerst behandelen bij het AO Water en dan kunnen we altijd nog kijken wat goede vervolgstappen zijn.

De heer Laçin (SP):

Maar de agenda van het AO Water is zo vol, dat ik dit verzoek van harte steun.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik wilde het verzoek niet steunen.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Geen steun; betrekken bij AO Water.

De voorzitter:

Meneer Van Raan, u heeft geen steun voor het houden van een debat.

De heer Van Raan (PvdD):

Wel voor een dertigledendebat, heb ik begrepen, voorzitter. Dus graag een brief en een dertigledendebat inplannen. Dank u wel.

De voorzitter:

Ook dit debat komt op de lijst en ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Kerstens namens de PvdA.

De heer Kerstens (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Bulgaarse bedrijven in de thuiszorg in Nederland met Bulgaarse medewerkers, die geen Nederlands spreken maar wel worden onderbetaald, uitgebuit en gechanteerd door louche werkgevers, en die bij Nederlandse ouderen in huis wonen, 24 uur per dag ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Kerstens (PvdA):

... 7 dagen per week. Ik zie een klokje voor me staan, voorzitter. Niet alleen verrichten ze thuiszorgtaken ...

De voorzitter:

Klokje?

De heer Kerstens (PvdA):

... maar blijkbaar bieden ze ook medische verzorging. Althans, dat proberen ze, want diploma's daarvoor hebben ze niet. Dat kost die ouderen €2.500 ...

De voorzitter:

Meneer Kerstens.

De heer Kerstens (PvdA):

... per maand, ...

De voorzitter:

Kort.

De heer Kerstens (PvdA):

... waarvan die medewerker zelf maar €500 krijgt.

De voorzitter:

U heeft alles gezegd; er is geen debat meer nodig, denk ik.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. Er is wat de Partij van de Arbeid betreft maar één antwoord op mogelijk: ...

De voorzitter:

Een debat.

De heer Kerstens (PvdA):

... keihard aanpakken. Daarom wil ik daarover een debat met de minister van VWS, want tot nu toe komen die bedrijven daar blijkbaar mee weg.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, 50PLUS laakt dit soort uitbuitingspraktijken, dus steun voor dit debat.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, zorgelijk bericht. Ik zou graag een brief willen en uitgebreider, in een algemeen overleg, spreken over meerdere vragen die we hebben rond de thuiszorg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Hijink (SP):

Een probleem dat al heel lang speelt, maar wat ons betreft moet het snel aangepakt worden, dus steun voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Dit onderwerp moet gevoegd worden bij het debat dat gisteren aangevraagd is door mevrouw Bergkamp.

De voorzitter:

Dus geen steun. Mevrouw Van Kooten-Arissen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Wel steun namens de Partij voor de Dieren, ook voor een brief.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, steun voor een brief. Ik zou het inderdaad graag willen betrekken bij een AO Ouderenmishandeling of bij een AO Thuiszorg, wat we gisteren via de procedurevergadering hebben afgesproken.

Mevrouw Geluk-Poortvliet (CDA):

Steun voor een brief.

Mevrouw Hermans (VVD):

Steun voor een brief, geen steun voor het debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Meneer Kerstens.

De heer Kerstens (PvdA):

Dan zou ik het graag ingepland zien als dertigledendebat. Ik ben het uiteraard eens met het verzoek om een brief van de minister. Ik heb ook schriftelijke vragen ingediend. Ik zou in die brief graag van hem horen of hij ook vindt dat dit soort praktijken niet in de Nederlandse zorg en niet op de Nederlandse arbeidsmarkt thuishoren. Ik zou het graag ook mede betrekken in een AO, het liefst in een AO thuiszorg.

De voorzitter:

Prima. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Ik voeg dit debat toe aan de lijst van 110 dertigledendebatten.

Mevrouw Ellemeet namens GroenLinks.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Welgeteld 33 ziekenhuisfusies hebben we de afgelopen jaren gehad. We konden zelf wel met ons gezonde verstand bedenken dat het onverstandig was, maar nu is ook wetenschappelijk onderbouwd en bewezen dat de ACM veel te gemakkelijk heeft ingestemd met al deze ziekenhuisfusies. Daarover wil ik graag een debat met de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Economische Zaken.

De heer Hijink (SP):

Een heel goed idee, voorzitter. Steun voor het verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Volgens mij komt er een wetsbehandeling aan waar we dit onderwerp bij kunnen betrekken, van de Wmg volgende week of de week daarop.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun voor het debat.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Van harte steun. Het is ook precies wat ik gisteren aan de minister voorlegde. Hierdoor verdwijnen heel veel regionale ziekenhuizen, dus van harte steun voor het verzoek.

Mevrouw Hermans (VVD):

Voorzitter, geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, de menselijke maat moet weer terug. Wat ons betreft is dit een goed debat, dus wij zullen dit steunen.

De voorzitter:

Mevrouw Ellemeet, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Nee, dat is heel spijtig, voorzitter. Maar wel 30 leden, dus graag op de lijst.

De voorzitter:

Dan voegen we dit ook toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram ... Nee, er is niet om een brief gevraagd.

Tot slot ga ik naar de heer Veldman namens de VVD.

De heer Veldman (VVD):

Voorzitter. Geen verzoek voor een nieuw debat. Vorige week heeft de Kamer mijn verzoek gesteund voor een debat met de staatssecretaris van VWS over de suggestie die de staatssecretaris deed om roken op terrassen te verbieden, vooruitlopend op het preventieakkoord. Gisteren steunde de Kamer een verzoek van mevrouw Carla Dik-Faber voor een debat over het onderzoek van het RIVM naar aanleiding van schadelijke stoffen in sigaretten. Ons beider voorstel is om die twee debatten samen te voegen tot een debat waarbij beide onderwerpen gewoon aan de orde kunnen komen.

De voorzitter:

Dit soort voorstellen vind ik geweldig. Dank u wel. Dat gaan we ook zo op de lijst zetten. Dan zijn we daarmee aan het eind gekomen van deze regeling.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.